Budapesti Hírlap, 1926. szeptember (46. évfolyam, 197–221. szám)

1926-09-24 / 216. szám

8 Budapesti Hinur 1926 szeptember 24. (216. sz.) m Hég népig a Ki Torézköruti Színpadi szeptemberi műsora. I Kezdete 1 jt). Telefon 63—54, SsfitfirtiHSn oremler: magasabb színvonalra emelni. A kérdést a családi élet, az isleolai oktatás és a falusi társadalmi élet fejlesztése szempontjából vitatták meg. A társadalmi élet alapelvei­nek meghatározása körül élénk vita fejlő­dött ki a magyar és belga, illetve francia kiküldöttek között. A magyar kiküldött ugyanis azt javasolta, hogy a falusi lakos­ság mindenütt igyekezzék a politikai hata­lomnak is birtokába jutni, és a községi ön­kormányzat kifejlesztése által a végrehajtó hatalom gyakorlását teljesen vegye kezébe. A franciák és belgák ezzel szemben tisztán kulturális területen akarják a falu fejlesz­tését végrehajtani. Az angolok és az ame­rikaiak a magyar javaslat mellett foglaltak állását. — (Békéscsaba villany nélkül.) Békés­csabáról jelentik: Ma é. ! Békéscsabán hirtelen megszűnt az ári. szolgáltatás és az egész város világítás nélkül maradi. Megállapították, hogy ismeretlen tettesek megrongálták a vezetékei és rövidzárlattal zavart okoztak az áramszolgáltatásban. A rendőrség megindította a nvorr.nzást. — (GyiSszrovah) Csákig Gábor gróf, a Ma­gyar Fasiszta Szövetség országos elnöke meg­halt. Temetése holnap délután 4 órakor lesz a rákoskeresztúri ujtemető haloltasházából. Holttestét litiesner Ágoston prépost-plébános fogja beszcntelni. A Józsefvárosi Keresztény Polgárok Köre nevében pedig Bohn József törvényhatósági bizottsági tag mond a sírnál búcsúztatót. özvegy Dianiska Andrásáé szül. Ritjf Mina, néhai Dianiska András volt lőcsei evangélikus főesperes és tiszakerületi gyámintézeti elnök özvegye, 74 esztendős korában, hosszas szen­vedés után Lőcsén meghalt. Dömötör Lajosné, a volt bölcskei reformá­tus pap felesége, 70 éves korában Monoron meghalt. Ma temette az elhunyt uriasszonyí Monoron Gödé Lajos budapesti református püspöki másodlelkész. fi. Erdei] Flórát, a kiváló kolorattirénckes nőt tegnap temették el, nagy részvét mellett, a rákoskeresztúri lemelő halottasházából. Az elhunyt a vidék legjobb énekesnői közé tar­tozott. Ifj. Boross Lásztóné szül. Frülrauf Jolán véméndi II. jegyző neje e hónap 20-án meg­halt. Temetése e hónap 20-án volt Véménden. Halálát férjén kívül két kis gyermeke gyá­szolja. Homoródszentpáli Szentpáti; István* kir. ta­nácsos, Ugocsa vármegye volt alispánja, a hatmii református egyház főgondnoka és egy- | házmegyei tanácsbiró sib. slb. Halmiban szép i trmber 11-én, 87 éves korában elhunyt. Az j elhunytat szeptember 12-én a református egy j ház szertartása szerint, az ősei által közel ezer éven át bírt földön levő családi temető- 1 ben temették el. Egy ősrégi magyar csatád ; legidősebb tagja dőlt vele sírba. Bajzáth Lajos, az egri reáliskola nyugalma- I zott rajztanára és festőművész éleiének j 67. évében, szeptember 15-én elhunyt. Szép- ! tember 18-ó.n temették Egerben, a Fájdalmas Szűzről nevezett temető kápolnájából. — (CstsmagszáOiláR légi postán.) Szep­tember 25-től kezdve 10 kilogrnm súlyig, bármely irányban, GO centimétert meg nem haladható, értéknyilvúnitással el nem 'ál­ható légi postai csomagok Ausztriába és Tü r ö kors z á gb a bár m e i y p o st ah ív a t a 1 ná 1 feladhatók. A díj és a feladás feltételei minden postahivatalnál megtudhatók. Ausz­triába szóló légi postai csomagoknak sür­gő* kezelése is kérhető és ebben az eset­­ben az expresszkézbesités kikötése köte­lező. — (Élelmiszer-árak a vásárcsarnokokban.) Marhahús rostélyos, felsál 2G—40, leveshusok j 20—36, gulváshus 16—28; borjúhús comb 48—64, pörköltnek való 18—32; juh hátulja : 18—30, eleje 16—24; sertéshús karaj 34—44, j tarja, comb, lapocka 28—32, oldalas 24-—28, i szalonna 20—23, háj 24—26, zsír 23—26; élő j csirke 28—45, Ivük 40—60, lisztitott ruca ! 25—32, tud 26—35; lealojás 1.7—1.9, főző 1.5—1.7: élő ponty 30—40, jegelt ponty 15— 30, harcsa 35—60: teljes tej 4—5, tejföl 20— 25, teavaj 65—70, főző 45—60, tehéntúró 12— 14: fehérkenyér 7—8, félbarna 5.8—6.8, barna 4.4—5.5; bab 3—6. borsó 8—14, lencse 8—14, kevert zöldség 2—4, vöröshagyma 1.4—2, fejes­káposzta 1.5—2, kelkáposzta 1.5—3, burgonya rózsa 1—1.5, fehér 0 7—1, ella 0.8—1.3, paraj j 4—6: alma 3—15, dió idei 14—28, mák 20— 24, paradicsom 2.5—3.5. zöldpaprika 1.5—5, szőlő 6—22 ezer korona. A forgalom a pia­cokon és a vásárcsarnokokban közepes. A tisztított baromfi-árak kissé emelkedtek. — (Halálos vlilásnaselyázolás.) A Váci ul 19. számú ház előtt ma éjjel egy 55-ös jel­zésű villamoskocsi elgázolta Németh Kál­mán szentmihályi születésű 60 éves segéd- ; házfelügyelőt, aki a sötétben a villamos j előtt át akart menni a síneken. A szeren­csétlen viceházmester a kocsi kerekei alá került, amelyek fejét és karját összeron­­esolták, úgy hogy azonnal meghalt. A ' Vasúti szerencsétlenségek Franciaországban és Japánban. A lyoni gyors katasztrófája. — Ki siklott a japán-szibériai expressz. Sok halott Az utóbbi hónapok vonatszerencsétlen­ségeinek sorát bővitik ki azok a szomorú jelentések, amelyek ma Franciaországból és Japánországból érkeztek. Mind a két or­szágban borzalmas vasúti katasztrófa tör­tént és bár az ezekről szóló táviratokból egészen pontosan nem állapítható meg, hogy az említett államok területén egy vagy több szerencsétlenség történt e, való­színű, hogy a jelentésekben előforduló különböző helységnevek egy és ugyanazon vasúti vonalra vonatkoznak. Franciaországban a lyoni gyorsvonat szaladt bele a pályán veszteglő vasúti ko­csikba és eddig hat halottat cs harminc se­besültet ástak ki a romok közül. Japánor­­szágban még nagyobb méretű a szerencsét­lenség. A Tokióból Szibéria felé haladó expressz kisiklott, aminek következtében az eddigi jelentések szerint huszonnyolcán életüket vesztették, ötvenen pedig megsebe­zitek. Borzalmas i’or.atösszeütközés Franciaországban. Paris, szept. 23. (Havas.) Montereau és Melun között vo­­naíösEzeüiközés történt. Két ember meg­­' Imit, tizennyolc ember megsebesült. Párts, szepí. 23. Ma reggel félhat órakor Seine ct Martié­ul egyében, Héricy vasúti állomás Uözelé-és sebesült. ben a Lyonból érkező vonat a hirtelen megállást jelző szemafor kigyulladására fékezni volt kénytelen. A hirtelen fékezés és megállás következtében a kocsi kapcso­lása elszakadt és három kocsi a vonalon maradt. Félórával utóbb egy másik, ugyan­csak Lyonból érkező gyorsvonat eddig föl uem derített körülmények folytán belesza­ladt a nyílt vonalon álló kocsikba és poz­­dorjává zúzta őket. Az eltakarítási munká­latok közben két halottat ástak ki a ro mok alól, de attól tartanak, hogy több em­ber is életét vesztette. A gyorsvonat két v.üintvezétője, valamint több utasa súlyos sebesülést szenvedett. Fsíris, szept. 23, (Sajói tudósítónktól.) Vulaine vasúti ál­lomás közelében a lyoni gyorsvonat össze­ütközött egy személyvonattal. A vasuligaz gatőság hivatalos jelentése szerint délig hat halottat és harminc sebesültet ástak ki az összetörött vasúti kocsik romja alól, ! de valószínű, hogy a szerencsétlenségnek még több áldozata van. Az összeütközés okát még nem állapították me«. A szeren­csétlenség helyére vizsgálóbizottság ment ki. A japán szerencsétlenség. Tokió, szept. 23. A szimonoszeki—tokiói gyorsvonat ki­­siklott. Huszonnyolc ember meghalt, Cin t megsebesült. Lordon, szept. 23. > Tokióból jelenük: A Szibéria felé ve zeíő fővonalon egy expressz vonat kisik­lott. Húsz utas itiegluill, tizenhat rnegse besült. j helyszínére kiszállt rendőri bizottság in- | tézkedésére a holttestet a törvényszéki or- j vostani Intézetbe szállították, Gulyás Fe- j rcticet pedig, a vlllámoskoftsi vezetőjét elő­­; állították a rendőrségen s az eljárás msg- i indult annak kiderítése érdekében, hogy a balesetért lerheli-e felelősség. — (ErŐEZe.kíiiikotJú Vá.üS-pártS nr-rhásak.) : Ma este a Hársfa-utca 53. számú házban parázs botrány játszódott le, melyet néhány erőszakoskodj Vági-párti munkás rende­zett. A ház földszint 4-es számú szobájá­ban lakik Duma László cipészsegéd, akit * néhány nappal ezelőtt kilakoltattak, búto­rait az udvarra vitték, a lakás ajtaját pe­dig lezáratta a háziúr. Duma el is távozott a házból, azóta azonban mindent megkísé­relt, hogy visszajuthasson a lakásba. Ma azután váratlanul a lakók legnagyobb meg­lepetésére busz főnyi fiatalemberekből álló csoport rontott be a ház udvarára, hango­san élteitek a kommunizmust, éljenezték a Vagi-pártot és még mielőtt a lakók fel­ocsúdhattak volna meglepetésükből, betör­ték a bezárt lakás ajtaját és az udvarra kirakott bútorokat visszavUték. A háztu­lajdonos, aki éppen otthon tartózkodott, értesítette a zavargásról a közeliién szolgá­latot teljesítő rendőri. Mire a rendőr meg­érkezett, már csak két embert taiá't az udvarban a hangoskodó csoport tagjai kö­zül. A rendőr intézkedésére azután u ház tulajdonos Duma Lászlóval, valamint az ott talált két emberrel bejött a főkapitány­ságra. Itt azután kiderült, hogy az egyik Dohány Ferenc, a másik pedig Fekete László, mindketten a Végi párt vezetőségi tagjai. Sőt megállapították azt is. hogy az erőszakoskodó fiatalemberek valamennyien Vági-párti munkások voltak. A 1 áztulajdo­­nos Dohány Ferenc, Fekete I-ászl’> és a többi ismeretlen fiatalember ellen ikV.itá-. magánlaksértés és idegen vagyon rongá lása címén feljelentést tett. A különös és erőszakos módon eszközölt visszalakolíntás ügyében a rendőrség megindította a vizs­gálatot. — (Akasztott ember a kertben.) A Mé­száros-utca 50. szám alatt lévő üres telken ( Gyulay Dezső, a telek tulajdonosa a kert- j ben sétálva, egy akasztott ember holtles- j téré akadt. Soffőrje segítségével levágták és értesítették a rendőrséget, s kihívlak a mentőket, akik már csak u beállott halált konstatálhatták. A helyszínére kiszállott rendőri bizottság a holttestnél talált tag­sági igazolvány és iratok alapján megálla­pította, hogy a holtlest minden valószínű­ség szerint Mukadi/ Pál zsámbéki születésű 38 éves napszámossal azonos, aki felakasz­totta magát. A holttestet az orvostani in­tézetbe szállították. Do sxiöjevszklji Fekép élszakák'teo oldal, finom papimon, ára 34.300 *or. Ropható « nudapeiH Hírlap IranyvkarethtMiáben, I lii.. dóMaf-ktirM S. I — (Öngyilkos kereskedő.) Gcllért Leó 30 éves kereskedő a Wessclényi-utca 33. ! számit házban lévő lakásán ismeretlen íné- : reggel rncgmérgozle magái, meghalt. Holt- . testét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították. — (Aki vérseiüyczni akar a vonattal.) Sarródi álló:; űshúl, — mint Sopronból je­lentik, — ma reggel egy kocsis kocsijával, amelyen öten ültek, meg akarta előzni a közeledő vonalot és áthajtatott a síneken. A gép az utolsó pillanatban elkapta a sze­kér hátsó részéi és felfördiioíta a szeke­ret. A kocsi utasai mind megsérüllek. — (A betörő injjj-iütsí kísértető.) Sop­ronból jelentik: Róth Gusztáv soproni cuk­rász villájába pár nappal ezelőtt betörlek, s onnan egy rádiókészüléket s más érté­kes tárgyakat loptak cl. A rendőrségnek sikerült ma a lettest, egy Sturza János ■nevű csavargó személyében elfognia. A be­törő a fogházban fiilvdgta ereit és fel is akasztotta magát, de teliéi idejében észre­vették s igy sikerült még megmenteni. — (Elfogtak egy régen keresett tolvaj},) liollmann Mária háztartásbeli nő még má­jus hónapban feljelentést tett a főkapi- ; lányságon ismeretlen tettes ellen, aki az Izabella Utca 52. számú ház padlásál fel­törte és az dtt lévő holmiját ellopta. Most a detektívek elfogták Sebőn György rovott­­múltú, 28 éves napszámost, akiről megálla­pították. hogy ő követte e! a lopást. A lo­pott holmit annak idején azonnal átadta :.z időközben a Lajos utcai gyilkosság miatt letartóztatott Pap;, Piroskának, akivel kö- ! zös házlat iákban é'l. l app Piroska azután a hozzávitt ruhaneműt elzálogosította. A lopolt ruhanemű egy részét sikerült meg­találni. A nyomozást folytatják. — (Gyilkosság egy Igaz utóvál'ozás miatt.) Bukarestből jelentik: \ jassyi ro­mán színházban nemrégiben 'igazgatóvá!­­tszás történt, s az ii.i is»a*gat8sá" több ta­got elbocsátott. Az egyik elbocsátott, An­­ghelcsctí. színész a színház előtt találkozol! Daus volt igazgatóval, akivel szóváltásba keveredett, aminek az lett a vége, hogy Daus a színészt arcul ütötte. Anghelescu v'sznnozia az ütést, mire Daus revolvert rántott és rálőtt a színészre, akinek fejébe hatolt be a golyó. Anghelescut életveszélyes állapotban szállították be a kórházba. Daust pedig letartóztatták. — (Meggyilkoltak egy gazdaembert.) Kaposvárról jelentik; Rejtelmes gyilkosság tartja izgalomban Szólód község lakossá­gát. Hajdú György, jómódú kisgazda hét­főn reggel kocsival a kisteleki puszta inel­lett lévő földjére hajtott. A mezőre igyekvő gazdát az utón kettéhajtott koponyával és a mellén szúrástól eredő tátongó sebbel találták meg. Az esetet bejelentették a tabi csendőrségnek, mely a gyilkosság ügyében megindította a nyomozást. — Cukorbajcsok, vesebetegek megbízható láp­­szerkészitmányeket szerezhetnek be a Magyar Király Gyógyszertár, Budapest, V., Gróf Tisza István-* 14 ii diz'Ju iiiHi’i'nr-NYILTTÉR. Zálogcéciutökaf Iirl'lliniiokxt hárki-Sóéhe,y Em II K32r 51517.5 .— . ------------------------------------------------------- ■ -.................. - ■ ■■* Ezüst evőkészletek, íászaiandékok, brill!án* oltazerek, jv.yönprysorok >JHson vásárolható): fichtnelczer Senonél i ároly*körat 23 ' ICözuom1 városin' 'őtaanunAl») üyforofe részletre letro csóbban, 20% előleggel, jótAllAssal Hegedűs és Társától Budapest, VI!., J)ohAny-u. 10, az udvarban. Rááíémüsőíok mraűcaielőL Szombat, szeptember 25. Rövidítések II = Hírek Jlv = Hang­verseny. E — Előadás. 1- = Időjelzés. T. — Tőzsde­jelentés. Budapest. 9.30 és 12. Hírek, közgazdaság. — /. Időjárás és vízállásjelentés. — 3. Hírek, közgazdaság. — 4, Magyar Írók remekei, Petőfi Sándor humoros versei. Előadja Ka­llók Győző (ifjúsági előadás). — 5. Időjárás és vízállásjelentés. Utána a magyar királyi Operaház zenekarából alakult kamarazene, kar hangversenye. Komor Vilmos karnagy vezénye. Verdi-hangverseny: I. Sforza dél Dcstino (nyitány) 2. Troubadour (ábránd). 3. Don Carlos. 4. aj Élőzene az „Aida“ c. operából; b) Közzene a „Travia!a“ c. ope­rából. 5. Rigolello (ábránd). — 6.30. Egyip­tomtól Tuniszig (befejező rész). Irta és elő­ad a Tiszay Andor. — 7.20. Dónkéi Nor- H'íh Tarka krónika zenészekről, színészek­ről, Írókról. — 3.15. A Melles magyar vonós­négyes hangversenye. 1. Beethoven: Op. 18. h; chír i vonósnégyes). 2. Kodály: Vonós­­; Arin:!- 3. Mozart; A-diir (vonósnégyes). — 9 ló. C: -hivalfl Ncliy és Dán Norbert fél­éjéé Zongorán kisér Polgár Tibor. 1. a) Se1.;Teri. Dér Neugierige; b) Schubert: Du l;Ht die Rub’;cj Brahms: Meine Liebe ist gr£n; d) Reger: Waldeinsamkeit iGrünwaid NellyJ. 2. c) Csikv János: Ez itt a múlt... b) Leoncavailo- Matlinala; e) I.eo Delibes: Sütőn; d) Csikv János: Ha én álom vol­nék ... (Dán Norbert). 3. Brahms-Volkslie­­der: a) Eflatibe mir fein’s Müdehen; b) Schweslerleih: c) Feinsliebchen, du sollst mir nieht bartuss geh’n; il) VVie komm ich delin zűr Tliiir heroin; e) Sandmiinnchen (GHinwald Nellv). 4. a) Hotényi-Hcidelberg: Karnevál; b) Csiky János: Éjszakák; c) Székács Aladár: Van egy kis kékruhás leány; d) Nikus-Csák: Valamerre messze... (Dán Norbert). 5. a) Sej haj gyöngyvirág: b) No •ó da: Szivem . . (Griinwaid Nellv). !’ í-s (531). 4.15. Hv. — 6. Havi jelentés a becsi nép képző intézetek munkatcrveiröl. — 6.30. Hugó Sulus-emlékiimiep. — 7.4.5. Opeíettétöadás: A hajadéról-. Utána könnyű zene. ílrf.s (402). A bécsi műsort közvetíti. Berlin (504, 57!). 130—6. Hv. — 6 30. E: A jog az utcai forgalomban. — 7. E: Az ame­rikai mindennapi élet csodái. — 7-25. Ta­pintat és szivképzés. — 7.55. F,. — 8.30. Szórakoztató műsor. I H. — 10.30—12.30. Tánc,zene. Re-.a.yzió (418, Gieiwltz 231.) 130. I. T. — .7.45. Folyóiratok. — 4. Könyvek. — 4.30. Hv. — 6. Sakk. — 7. A német dráma 1900 óta. — 7-.35 Birodalmi gyorsírás — 8.25. Joseph Plaut-est. Hv. — 70. I. II. — 10.30 — 12. Tánczene. Eiherfeld (239). 4.30. Ifjúsági hv — 5.20. Schubert szonáták. -- 6. Gyermek előadás. — 7. E. — 8. Rádiótechnika. - 10—11.30. Vidám műsor. Frankfurt (470, Cassel 273.5), 3 30 E az ifjú­ságnak. — 4.30. Hv, 5.45. Felolvasás. — 6.15. E: Oktatás az EgyesiiU-ÁHomokban. — 7.75. E: Ipari képzőmunka — 7.45. A zoológiái kert tenyésztési sikerei. — 8.75. Vidám műsor. — 70.75— 72. Tánczene. Künlgsberg (483). 11.30—12.30. Hv. — 4. Me­sék. — 4 35. Hv. :— 5.35. Rejtvények. — 6.15. Rádiókönyvek. — 7.75. E: A szerelem a német középkor dalaiban. — 8 10. Ber­lini műsor. I. H. — 10.30— 11.30. Tánczene. KtinigswusterhcjiScn (1300). 3. Egységes gyors­írás. — 3.30. E.. — 4.30. Pedagógiai folyó­iratok. — 5,30 Berlin és Potsdam kiasz­­szikii? építkezései. — 6. E. — 030. Tudo­mányos állatorvosi előadás. — 7. A német opera Mozarttól Sebreckerig. Lipcse (452, Drezda 254). 1.15. H. T — 4.30 —6. Hv. — 6.75. Rádiótechnikai előadás. — 0.30. Sakk: — 7 E: Apróságok nagy em­berek életéből. — 7.30. E: Hogyan mara­dunk egészségesek. — 7.45. A XVII. század német mesterei. — 0. Hv. Modern operet­tek. München (485, Nürnberg 349). 1.55 I. H. T. •— 2.15. Hv. — 3.75. E: Szárnyasícnyé-sz­­lési tanfolyam. —'4. Rádiótechnikai tanfo­lyam. — 4.30. Hv. — 5.30. Gyermek előadás. — 7.75. E- Világ és tudás. — 7.45. Hv. — 70.20. I. H. — 70.45—72. Tánczene. Münster (410). 1.15—2.30 Hv. — 3.45. Mesék. — 4. Hv — 5-30. E: Hogy lettem dohá­nyos? — 6.30. Rádiótechnikai előadás. — 7.' E: Délbrazilia. — 7.20. E: Ern,.-t v. Ban­­del szobrász. — 8. Róbert Koppel-est. Stuttgart (446). 3. Mesék. — 4. Hv. — 6.15. Dramaturgiai óra. — .6.45. Morzetanfolyam. — 7.75. É: Páris 1926-ban. — 8. Kamara­zene. Róma (425), 5. H. T. Felolvasás. — 5.30—7. Jazzband. — 8.50. H. — 9.15. H, T. I. Zene. — 11.25. H. Zürich (509). 1.15. T. — 3. Népies hv. — 4. Zene. ■— 5.30. Kézi harmonika hv. — 7. 'Wangozás. — 7.30. E — 8. Népies műsor,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék