Budapesti Hírlap, 1926. szeptember (46. évfolyam, 197–221. szám)

1926-09-24 / 216. szám

1926 szeptember 24. (216. sz.)' Budapesti FTirlíip 7 NAPIHIREK. Olvasóinkhoz. 1926 október 1-én uj előfizetést nyitunk a Budapesti Hírlapra. Tisztelettel kérjük előfizetőinket, kiknek előfizetése szeptem­ber 30-án lejár, uz előfizetést minél előbb megújítani szíveskedjenek, hogy a lapkül­désben fennakadás ne legyen. Az előfize­téshez szükséges befizetési lapot mai szá­munkhoz mellékeltük. Előfizetési árak: Egy hőnapra . . . 50.000 K Két hónapra . . . 95.000 K Negyedévre . . . 135.000 K Félévre .................... 260.000 K Egész évre .... 520.000 K Budapesti Hírlap kiadóhivatala. — (Napirend.) 1926 szeptember 24. Péntek. Róni. kát.: Fogoly M. Prot.: Glória. Gör. kát.: Tekla sz. Izr.: 16 Szuch. 2. n. A Nap kél 5 óra 48 perckor, nyugszik 17 óra 56 perckor. A Hold kél 19 óra 43 perckor, nyugszik 8 óra 46 perckor. Nyitvalevő múzeumok: Nem­zeti Múzeum átalakítás miatt zárva. Szépmű­vészeti Muzeum (Aréna-ut 41.) 10—*/s2. Ipar­művészeti Muzeum (Üllői-ut 33.) bútor és fémoisztály 9—V:2. Kereskedelemügyi Muzeum (Iparcsarnok) 8-—6. Ernst Muzeum Nagymező­in 8.) mohácsi emlékek és fiatal festők 9—5. Erzsébet királyné emlékmúzeum (Királyi pa­lota) 9—1, 3—5. Akadémia Goethe-szoba 10— 12. történelmi arcképcsarnok 10—1. Petőfiház (Bajza-u. 21.) 9—2. Iparművészeti Társ. Ál­landó Kiállítás (Andrássy-ut 69.) 9—2. Nép­egészségügyi Muzeum (Eötvös-u. 3.) 10—1. Földtani Muzeum (Stefánia-ut) 10—1. Fővá­rosi Muzeum (Stefánia-ut) 9—1. Nyitvalevö könyvtárak: Fővárosi Nyilvános Könyvtár (Gróf Károlyi-u. 8.) 9—7. Akadémia Könyv­tár 3—7. Egyetemi Könyvtár (Ferenciek-tere 5. ) 9—2. Egyetemi olvasóterem 9—7. Ipsvmü- vészeli Könyvtár (Üllői-ut 33.) 10—1, 3—8. Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtár (Sze- mcrc-u. 6.) 9—2. Statisztikai Hiv. Könyvtár (Keleti Károly-u. 5.) 10—1. Széchenyi Könyv­tár (Muzeum-körut 14.) átalakítás miatt zárva. Technológiai olvasóterem (József-körul 6. ) 9—2. Vakok Könyvtára (Ida-u. 5.) 9—12. Délután 5 órakor Oszkár bácsi utolsó meSc- délutánja az Állatkerlben. — 4 órakor a ká- Vésiparteslülel tart elöljáróság! ülést. — (Az időjárás.) A Meteorológiai Intézet jelenti: A légnyomás eloszlása bonyolultabb lett. A Keleti-tengeren és Felső-Olaszország felett a déloroszországi minimummal kapcso­latban másodlagos képződmények fejlődtek. A nyugati maximum centruma a La Manche- csatorna fölé került. Közép-Európában a lég­áramlás megélénkült, az idő változékony lett helyenkint esővel. Izland felett hirteleniil mély depresszió jelent meg. Hazánkban a keleti részen ma reggel többhelyütt esik az cső. A hőmérséklet általában, különösen éj­jel, magasabb leli. Időjóslás: Változékony idő, helyenkint esővel és lényegtelen hőváltozással. — (Ritkaságok a prímás! múzeumban.) Az esztergomi primási palotában lévő muzeum történelemelőtti gyűjteményét most ren­dezi Bella Lajos régész, akinek munkája révén már eddig is több érdekes és hazánk­ban eddig tudományosan fel nem dolgo­zott emlék válik közismertté. Az értékes emlékek között van egy bronzkori küpe- nyeges korsó, amely a legnagyobb ritkasá­gok közé tartozik hazánkban, van továbbá egy régi csörgő, amellyel évezredek előtt mulattatta csecsemőjét az anya. Ez az utóbbi őspedagógiai érdekesség eddig a har­madik ilyen lelet Magyarországon.' Van azonkívül egész sora a változatos alakú és feldolgozásu őskori, római és népvándor­láskori edényeknek és emlékeknek. — (A győri püspök bérmáló útja.) Fctser Antal győri megyéspüspök sopronmegyei bérmáló kőrútján ma Süttör községben osztotta ki a bérmálás szentségét. A fő­pásztor tiszteletére megjelent Siittörön Si­mon Elemér főispán, Gévay Wolff Lajos alispán és fíakovszky Tibor vármegyei fő­jegyző, kiket a püspökkel együtt Baán Jenő silttöri esperesplébános, kormányfő- tanácsos látott vendégül. — (Leleplezték Boda Dezső és Pckáry Ferenc síremlékét.) A budapesti magyar kir. államrendőrség tisztikara és legény­sége néhai Boda Dezső dr. rendőrfőkapi­tánynak és Pekáry Ferenc, dr. főkapitány- helyettesnek díszes síremléket állíttatott a Kerepesi-temetőben és ma délelőtt leplez­ték le ünnepiesen. A gyászünnepségen meg­jelent a belügyminiszter képviseletében Kószó István államtitkár, Diószeghy Já­nos, Tomcsányi Kálmán és Csupor István miniszteri tanácsosok. Ott voltak továbbá To\nay Kornél v. MÁV elnökigazgató és Marinovich Jenő budapesti rendőrkapi­tány vezetésével az államrendőrség fogal­mazói és felügyelői kara, továbbá a detek- tivtestület kiküldöttei. A család részéről az elhunyt főkapitány özvegye, továbbá gyer­mekei és még többen vettek részt a gyász­ünnepségen. A Himnusz eléneklése után Marinovich Jenő főkapitány méltatta Boda Dezső alkotásait. Beszéde közben lehullott a lepel az emlékműről, amely Lányi Dezső szobrászművész müve. A közönség ezután zebegnyői Pekáry Ferenc főkapitányhelyet­tes sírjához vonult. Dorning Henrik dr. főkapitányhelyeltes mondott beszédet, majd leleplezték az emlékművet. A Szózat eléneklése után a kegyeletes ünnepség vé­get ért. — (Japán tengerészeti attasé látogatása Budapesten.) Hétfőn este Konstantinápoly­ból Budapestre érkezett Sameshima ad­mirális, a londoni japán tengerészeti at­tasé, Sameshima admirális több napon át tartózkodott Törökországban, amelynek két könnyű japán cirkálót adott el kor­mánya nevében. A japán vendég látogatást tett a Külügyi Társaságnál, majd megnézte a dunai őrnaszádokat. Az admirális hol­nap Fiúmén keresztül Otrantóba utazik, ahol találkozni fog a Jamamete tenger­nagy parancsnoksága alatt gyakorlatozó japán kiképző flottiiával, amelynek hadi­hajóján háromszáz japán tengerészkadett van tanulmányúton. — (A fővárosi tisztujitás.) A tanács el­nöki ügyosztálya most készült el az álta­lános tisztujitásra beérkezett pályázatok feldolgozásával és a pályázók rangsorának összeállításával. E szerint pályáztak a pol­gármesteri állásra hatan, a két alpolgár­mesteri állásra tizenöten, a kilenc jogi mi­nősítésű tanácsosi állásra pedig 57 pályá­zat érkezett. A tanácsos-főjegyzői állásra 24, a két műszaki minősítésű tanácsosi állásra huszonötén, a két kerületi elöljárói állásra 45, a 12 elsőoszlályu főjegyző, a 20 másodosztályú főjegyző, a 29 elsőosztályu jegyző és 29 másodosztályú jegyzői állásra összesen 234 pályázat érkezett be. Az ár­vaszéki elnöki állásra 13, az árvaszéki el­nökhelyettesi állásra 11, a 8 árvaszéki ül­nöki állásra 25, a három árvarzékj főjegy­zői állásra, a 2 elsőosztályu és 4 másod­osztályú árvaszéki jegyzői állásra összesen 25, a tiszti főügyészi állasra 8, a tiszti fő- ügyészhelyeltesi állásra 11, a 7 tiszti ügyé­szi állásra 35, a 2 elsőosztályu alügyész és 4 másodosztályú alügvészi állásra összesen 20, a tiszti főorvosi állásra 9, a tiszti fő- orvoshelyeítesi állásra 9. a H elsőoszályu és 10 másodosztályú kerületi orvosi ál­lásra összesen 57, a főszámivevőj állásra 24 a főszáinvevői helyettesi állásra 4. A sta­tisztikai hivatali igazgató állására 4. Ez öszesen 667 pályázat. Ezekből elesik Fol- kusházy Lajos és Búzáih János alpolgár­mestereknek, valamint Bérezel Jenő taná­csosnak pályázata a polgármesteri állásra, mert a kijelölő választmány őket nem je­lölte. A tanácsi elnöki ügyosztály e.zt a kimutatást és a rangsort a kijelölő vá­lasztmány elé fogja terjeszteni, amely az egyes állásokra majd jelölni fog. — (Felépítik a római Vesta-templomct) Rómából jelentik: Boninak, a Fórum Ro­mánam múlt évben elhunyt nagyhírű ku­tatójának tiszteletére a közoktatásügyi mi­niszter rendeletére a Fórumon lévő Vesta- lemplom nagy részét felépitik. A templo­mot egészen azért nem építik fel, mert az archeológusok nem tudnak megegyezni. A templomot legnagyobbrészt a templom környékén heverő anyagból restaurálják. — (Egy evangélikus gályarab emléke.) A Balaton mellett levő Dörgicsén vasár­nap, szeptember 2o-án leplezik le Zscde- nyi lelkésznek, az egyház egykor gálya­rabságot szenvedett lelkipásztorának em­léktábláját. A felavató beszédet Ka pl Béla dunántúli evangélikus püspök mondja. — (Kovacsies békésmegyei főispán Okány díszpolgára.) Békéscsabáról jelen­tik: Kovacsies Dezső dr., békésmegyei fő­ispánt a biharmegyei Okány község, az ár­víz alkalmával a község megmentése körül végzett munkája elismeréséül díszpolgá­rává választotta. — (A Felvidéken még mindig napiren­den vannak a kiutasítások.) Prágából je­lentik: A Bohcmia Írja: A magyar nemzeti pártban elkeseredést kelt, hogy a Felvidé­ken még mindig napirenden varinak a ki­utasítások, ami nyugtalanságban tartja a Felvidék magyar lakosságát. Noha a kor­mány kijelentette, hogy a kiutasításokhoz nincs semmi köze. állítólag mégis bizonyí­tékok vannak arról, hogy ezek a kiutasítá­sok a kormány tudtával, sőt a kormány megbízásából történnek. Közvetlenül az ál­lampolgárságról szóló törvény hatályba lé­pése elölt tömeges kiutasításokat rendeltek tehát el. Természetes, hogy ezek után szá­molni kell a felvidéki magyar lakosság in­gerült hangulatával. — (Az Újságírók Kórház- és Szanató­rium Egyesülete) szeptember 24-én, pén­teken délután 4 órakor az Otthon körben igazgatósági ülést tart. — (Meghalt a „szőlőkirály“.) Welch, híres amerikai nemzetgazdász nemrégiben meghalt. Az Egyesült Államokban csak mint a „szőlőkirályt*" ismerték. Ugyanis mintegy negyven esztendeje, az ő kezdé­sére indult meg Kaliforniában az a moz­galom, mely a szőlő alkoholmentes értéke­sítését tűzte ki céljául. Az ő és nagyszámú társainak munkája eredményezte azt, hogy ma Kaliforniában a szőlőnek szesznientes értékesítése immár több mint negyven százalékát teszi ki az egész feldolgozásnak. — (Olaszországban meghosszabbítják a középiskolák nyári szünidejét.) Rómából jelentik: A közoktatásügyi miniszter ren­deletet bocsátott ki, amelynek értelmében a jövőben, ennek az évnek kivételével, az olaszországi középiskolákban az oktatás október 1-én kezdődik és junius 15-én ér véget. — (Volt pécsi kadétok találkozója.) A volt magyar királyi pécsi honvédhadap­ródiskolának 1906. évben végzett növendé­kei október 3-án ünnepük húszéves talál­kozójukat. A volt növendéktársakat ez­úton is felhívja a rendezőség, hogy meg­jelenésüket Klór Rudolf nyugalmazott őr­naggyal (Pécs) közöljék., — (Házasság.) Ifj. Horánszky Nándor dr. ma a piaristák kápolnájában tartotta esküvő­jét Fetsőbükki Nagy Erzsébettel. Az ünnepi aktuson nagyszámmal jelentek meg a főváros előkelő társadalmának képviselői. — (A Budapesti Orvos Kaszinó uj he­lyiségének felavatása.) A harminc éve fennálló Budapesti Orvos Kaszinó We'kerle Sándor-utcai uj helyiségét ma este díszva­csora keretében nyitotta meg. A felavató vacsorán az orvosi közélet számos kiváló­sága vett részt, s a megjelent tagok nagy száma miatt a helyiség máris szűknek bi­zonyult. Az első felköszöntőt Temesvári Rezső egyetemi magántanár, udvari taná­csos mondotta. — (Egy fiatal zongoraművész tragédiája.) Schletter Jenő, 27 éves zongoraművész fel­akasztotta magát szülei lakásán. A rend­kívül tehetséges, képzett és ambiciózus fiatal zenész, mint Szendy Árpád tanítvá­nya, végezte a Zeneművészeti Főiskolát. Az Országos Kaszinó vendégei jól ismerték művészetét és rokonszenves, szerény egyé­niségét, még tavaly télen is olt hangverse­nyezett esténkint egy előkelő operaénekes­sel; a Gellért-szállóban is résztvett néhány szépen sikerült zenekari estén. Nagyfokú idegességét — mely öngyilkosságának köz­vetetten okozója volt, — valószínűen az elkeseredés táplálta, az a bizonytalanság, amelynek homályában elmosódtak művészi jövőjének körvonalai, s amely nemes tö­rekvésének nem Ígérhetett kielégülést. Fia­tal, gazdag tehetséget veszített benne a ma­gyar zeneművészet. — (A soproni közkórház fejlesztése.) Sopr -.'bői jelentik: A városi Erzsébct-köz- kórh.ízban rövidesen megnyílik a szemé­szeti osztály. A város a szükséges műsze­reket nagy költséggel már beszerezte és gondoskodott arról, hogy az uj osztály a legkorszerűbb követelményeknek megfele­lően kezdhesse meg működését. — (Lelkészválasztás.) A keszthelyi evan­gélikus gyülekezet legutóbb tartott közgyű­lésén" egyhangúan Menyliár István, volt püspöki segédlelkészt hívta meg lelkipász­torává. — (A vonatvezető és az állomási elöl­járó.) Bukarestből jelentik: A Bukarest előtt levő úgynevezett katonai megállóhoz egy tehervonat érkezett, amelynek vonat- vezetője felszólitotta az állomási elöljárót, hogy a tehervonat utjának folytatására gyorsan tegye szabaddá a pályát. Amikor az elöljáró szolgálati okokból nem tett eleget a felszólításnak, a vonatvezető kést rántott s hasbaszurta az állomási elöljárót. A merénylőt csak nagy nehezen tudták el­fogni, mert revolverrel védekezett, — (A rotorhajó és az olaszok.) Milánó­ban a miniszterelnök hozzájárulásával tár­sulat alakult a rotorhajóra vonatkozó jo­gok érvényesitésére és a rotorhajózásnak Olaszországban való kifejlesztésére. — (A csehek állami tulajdonba veszik a dévényi várat.) Pozsonyból írják: Cseh lapjelentések szerint, a cseh állami föld­hivatal tárgyalást kezdett a malackai Pálffy-féle hercegi uradalommal Dévény várának cseh állami kezelésbe való átvé­tele iránt. — (Dolgoznak az ópiumcsempészők.) Singaporeből táviratozzak, hogy a vámhi­vatalnokok nyolcvanezer dollár értékű ópiumot koboztak el, amelyet az Amoyból ideérkezett Kvantung-gőzös széntartályában találtak. — (Nagy havazás az erdélyi havasok­ban.) Bukarestből jelentik: Az ország szá­mos vidékéről a hőmérséklet erős csökke­nését jelentik. Predeál városában és a kör­nyező hegyekben havazott. A hegyeket arasznyi hólepel boritja. — (Fiatalemberek a leányiskolák körül.) Némelyik leányiskola előtt fiatalemberek várják a leánynövendékeket, jóllehet az uj rendelkezés szerint a leányokat tilos fia­talembereknek az iskolába kisérni, vagy az iskola előtt őket megvárni. Most a prá- ter-utcai és a Bezerédy-utcai leányiskola igazgatói átiratban arra kérték a főkapi­tányságot, hogy vezényeljen ki állajidó őr­szemet, aki figyelemmel kíséri az iskola körül történő dolgokat. Az átirat alapján valóban intézkedtek is a főkapitányságon és most rendőrök és detektívek figyelik az isL-^Jékiü. rungsrsm-izzólámpák tiszta, fehér fénnyel égnek, tartósak, gazdaságosak — (Mexikóban a lelkészek ,.nem állam* polgárok/*) Az Associated Press jelenti Mexikóból: Tejado mexikói belügyminisz­ter Ruys érseknek és Oayz püspöknek ki­jelentette, hogy az ország különböző részei­ben előfordult zavargásokért az egyházi hatóságok felelősek. A két főpap vissza­utasította a vádat. Biaz püspök kezesnek ajánlkozott. A képviselői kamara a püspöki karnak az alkotmány egyházi határozatainak mó­dosítására vonatkozó ismeretes petícióját elutasította azzal a megokolással, hogy a petíciót nem állampolgárok, hanem lelké­szek írták alá. — (Az Egyetemi Kör elnöke lemondott.) Az év eleji egyetemi beiratkozásokkal kap­csolatosan a félszázados múltra visszate­kintő Egyetemi Kör is plakátot ragasztott ki a Pázmány Péter egyetemen bejelentve, hogy sok évi hallgatás után újból megkezdi működését. Mint értesülünk, a Körnek uj életrckeltését kezdeményező elnöke, Fe- rencz Gábor orvostanhallgató, a mai napon benyújtotta lemondását Preisz Hugó rek­tor magnifikusnak, aki helyére rektori meghízottul Kávássy Béla dr., miniszteri osztálytanácsost, a Körnek a világháború alatt öt éven át volt elnökét, nevezte ki. — (Eperjesi kollégiumi diákszövetség^ Az eperjesi evangélikus kollégium tanintá zdeiben végzett öreg diákok szeptember 26-án. vasárnap, délelőtt 10 órakor a régi képviselőházban alakítják meg diákszövet­ségüket, Mágúcsi-Dietz Sándor egyetemi tanár elnöklésével. Utána közös ebéd lesz a Vasúti és Hajózási Klubban. Megelőző nap szombaton délulán 5 órakor a Deák-téri evangélikus polgári iskolában intézeten­ként találkozó lesz. Résztvevők jelentkez­zenek Horvay Sándor titkárnál, Lipót- körut 22. — (Galgahéviz kegyelete.) Galgahéviz község közönsége a világháborúban hősi halált halt hatvanhét fia vitézi tetteinek megörökítésére emelt hősök szobrát októ­ber 3-án, vasárnap délelőtt fogja lelep­lezni. A felszentelést Kemény Gáza taná­csos-plébános fogja végezni. Az ünnepi beszédet pedig líencfalvi Sárkány Ernő járási főszolgabíró mondja. — (Eisner-Btifcna ezredes öngyilkos lett.) Bécsi tudósítónk jelenti: Eisner-Bubna ezredes, a volt sajtófőhadiszállás. főnöke, aki 1921-ben Berlinbe költözött és olt üz­letekkel foglalkozott, ma az oderai Frank­furtban agyonlőtte magát. — (,,Steyr“ Magyarországon.) A Steyr Müvek r.-t. Wien, eddigi magyarországi vezérképviselőjükkel, Rock István úrral megállapodást létesítettek, mely szerint az általuk gyártott automobilok eladását a magyar királyság egész területén ezentúl az alapítandó „Magyar Steyr Automobil r.-t.“ fogja eszközölni. Rock István ur mint igazgató fog az alapítandó részvény­társaság élén állni; a Steyr eddigi üzlethe­lyisége: IV., Ferenciek-tere 9. az uj társa­ság tulajdonába megy át. A Steyr Müvek r.-t. Wien, cég az összes általa gyártott típusokban teljes raktárt fog Budapesten fentartani, úgy, hogy állandóan raktárá­ról tudja vevőit az összes Steyr-kocsitipu- sokban prompt kiszolgálni. — (Nemzetközi falufejlesztési kongresz* szus Brüsszelben.) Brüsszelben most tar­tották meg a második falufejlesztési és faluvédelmi nemzetközi kongresszust, ame­lyen a Magyar Faluszövetséget, Weis Ist­ván dr. népjóléti miniszteri osztálytanácsos képviselte. Á kongresszuson tizenkét nem­zet képviselője vett részt és főként arról tárgyaltak, hogy milyen eszközökkel kel­lene a falusi lakosságot a mainál sokkal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék