Budapesti Hírlap, 1927. április (47. évfolyam, 74–97. szám)

1927-04-28 / 95. szám

10 Budapesti Hírlap 1927 április 28. (9$. sx.J — (Tisztujitás a budapesti evangélikus egyházban.) A budapesti evangélikus egy­ház legutóbbi közgyűlése elrendelte a vá­lasztást az evangélikus magyar egyház, il­letve az evangélikus magyar-német („kö­zös") egyház tisztségeire. A szavazatszedö- bizottság munkája most ért véget és ennek eredményéhez képest a magyar egyház fel­ügyelője: Tolnny Kornél ny. MÁV elnök­igazgató, másodfelügyelő Landgráf János ny. államtitkár lett, igazgató-lelkésszé Ke­mény Lajos fasori lelkészt, gondnokká flittig Lajos polgári iskolai igazgatót vá­lasztották. Uj tiszteletbeli presbiterek: Elischer Viktor, a Pénzintézeti Központ elnöke, Haberem Jonatán Pál dr. egyetemi tanár, Halászg László dr. HÉV igazgató, Mágócsy-üietz Sándor dr. egyetemi tanár, Radvánszky Albert báró egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, Rásó Lajos dr. kor­mányfőtanácsos, egyetemes ügyész, Szelé- nyi Aladár dr. kormányfőtanácsos, egyete­mes főjegyző^ Zsigmondi) Géza építész, Zsigmondy Jenő dr. felsőházi tag, bánya­kerületi felügyelő; a hatvan uj presbiter sorában van a többi közt: Pesthy Pál dr. igazságügyminiszter, Sztranyavszky Sándor dr. belügyi államtitkár, Hohenlohe Károly Egon herceg, Gratz Gusztáv dr., Pékár Gyula és Tomcsányi Vilmos Pál dr. ny. miniszter, Folkusházy Lajos alpolgármes­ter, Balcay Lajos dr. egyetemi tanár; har­minckét pótpresbifert is választottak. A né­met-magyar, közös egyházban felügyelő: Haberern J. Pál, közgondnok: Fuszek Ist­ván BESZKAR-igazgató, iskolai felügyelő: Németh Ödön dr. egészségügyi főtanácsos, egyetemi magántanár, másodfelügyelő: Zimmcrmann Ágoston dr. állatorvosi főis­kolai tanár, iskolai gondnok: Sodits La­jos, az állami felsőipariskola igazgatója, továbbá Renk Ernő dr. ügyvéd, főjegyző: Petrik Aladár dr. — (Gyászrovat.) Özv. Csajthay Ignácnét, lapunk főszerkesztőjének édes anyját ked­den délután kísérték örök nyugalomba Zir- cen, a közönség nagy részvéte mellett. A te­metési szertartást Szentes Anzelm dr. perjel végezte. A koporsót a többi közt a zirci cisz­tercita rendház és a Budapesti Hírlap koszo­rúi díszítették. Szcnigyörgyi Géza postatánácsos, a pécsi postaigazgatóság jogi pénzügyi és vizsgálati ügyosztályéinak helyettes vezetője, -április 25-én értékes állami szolgálatának 21-ik évé­ben hosszas szenvedés után Budapesten el­hunyt. Temetése holnap csütörtökön délután S órakor lesz a farkasréti temető haloltashá- zából. Ilosvay Aladár, Szatmármegye nyugalma­zott alispánja, mint Mátészalkáról jelentik, hatvankilemc éves korában agyvérzés követ­keztében meghalt. Negyedszázadon át szol­gálta a vármegyét .tizenöt évig volt alispán és tevékenységét nagy tudás, puritán felfogás és a gyakorlati élet ismerete jellemezte. El­hunyta mcgyeszerte nagy részvétet keltett. Temetése csütörtökön délután lesz. — (Tűz Magyaróváron.) Magyaróvárról jelentik: Ma délben az egyik főutcái ház padlása kigyulladt és csakhamar lángba- borult az egész tetőzet. A szeles időben tartani lehetett a tűz rohamos tovaterje­désétől, de a imagyaróvári, mosoni és kör­nyékbeli gyárak tűzoltóságának egy órai munka után sikerült a tüzet lokalizálniok és igy az egész várost fenyegető veszede­lemnek elejét vették. Mindössze egy ház pusztult el. A tűzoltásnál a gazdasági aka­démia hallgatói is resztvettek. A kár nyolc­van—százmillió korona. — (A szállodások bécsi kongresszusa.) Becsből jelentik: A szállodaigazgatók nem­zetközi szövetsége ma délelőtt folytatta tanácskozásait. Föolvastak egy előadói je­lentést, amely szerint tanfolyamokat fog­nak szervezni, hogy azokon egyrészt a szállodaigazgatók tökéletesíthessék ismere­teiket, másrészt a fiatalabb generációnak .alkalma legyen elsajátítani a szálloda- igazgatói szakma technikai kiképzését. Egy másik előterjesztés szót emel az ut- levélláttamozás megszüntetése és a határo­kon átlépő automobilok vámmentességé­nek méltányos kezelése mellett. A biztosí­tás kérdésében Lehner elnök kilátásba helyezte, hogy a szállodák részére keret­kötvényeket állítanak ki, amelyek a ve­szedelem minden mozzanatára kiterjed­nek. Ezután kezdődött meg a szállodaigaz­gatók szövetségének közgyűlése. A köz­gyűlés Wolff elnököt a szövetség első tisz­teletbeli tagjává választotta. — (A diáknyomor.) Kis Antal huszonöt­éves egyetemi hallgató ma hajnalban a Margit-hid pesti hídfőjénél egy pádon re­volverrel mellbelőtte magát. A mentők sú­lyos állapotban szállították a Rókus-kór- házba. Az életunt diák azért akart meg­halni, mert nyorhorgott és nem volt pénze, hogy tanulmányait befejezze. — (öngyilkos kísérlet a Rókus-kőrház- ban.) Pekli Teréz huszonegyéves cseléd­leány tegnap délután az összekötő vasúti hídon a robogó vonat elé ugrott. Az életunt leányt a mentők súlyos sérüléssel a Ró- kus-kórházba vitték. Az orvosok itt meg­vizsgálták, bekötözték és az első emeleti 30. számú teremben helyezték el. A leány néhány óra alatt jobban lett. és mikor fáj­dalomcsillapító szert adtak be neki, el­aludt. Rövid idő múlva fölébredt és egy Óvatlan pillanatban kiugrott az ágyból, az ablakhoz sietett, leugrott az emeletről és összetört tagokkal terült el a kövezeten. A kórházban nagy izgalmat keltett az ön­gyilkos kísérlet. A veszedelmesen megsebe­sült leányt visszavitték a kórházba. — (Repülőgépen Is kedvezménycsen le­het utazni a Budapesti Nemzetközi Vá­sárra.) A szombaton megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár vendégei ez évben elő­ször repülőgépen is élveznek jelentős ked­vezéseket. Mint értesülünk, a Nemzetközi Légiforgalmi Rt. párisi igazgatósága hoz­zájárult ahhoz, hogy Páristól Konstanti- nápolyig terjedő és egész Európát behálózó légijáratai 20 százalékos kedvezéssel szál­lítsák a Budapesti Nemzetközi Vásár iga­zolványaival ellátott utasokat. E kedvezés­nek különös jelentőséget ad az, hogy a Nemzetközi Légiforgalmi Rt. a MÁV-val való megállapodásban azoknak az utasok­nak is megadja ezt a kedvezést, akik eset­leg csak az egyik utat kivánják repülő­gépen megtenni. E szerint tehát a vásár látogatói vonattal érkezhetnek és repülő­gépen utazhatnak vissza, vagy fordítva és ebben az esetben is megkaphatják a ked­vezést. Rádióműsorok mindenfelől Csütörtök, április 28. Budapest (555.6). 9.30. Hírek, közgazdaság. 11. Gramofon-hangverseny. 12. Hírek, közgazdaság. 1. Időjárás- és vízállásjelentés. 3. Hírek, közgazdaság. 4. Mezőgazdasági előadás Buday Barna ma­gyar királyi gazdasági főtanácsos, az OMGE igazgatója: Utazás a föld körül. 5. Időjárás- és vízállásjelentés. Utána: Az Operaház tagjaiból alakult ka­marazenekar hangversenye. Komor Vilmos karnagy vezényel: 1. Dopler: Ilka. Meg­nyitó. 2. Urbach: Részletek Csajkovszky müveiből. 3. Meyer—Hellmond: Rokokó szerenád. 4. Flotow: S'lradella. Megnyitó. 5. Waldteufel: Estudiantina. Keringő. 6.20. A Magyar Rádió Újság félórája. 7. Az Operaház Bohémélet előadása. Az Operaház előadása után: Hírek, közle­mények és ügetőverseny eredmények. 10.20. Kedvező légköri viszonyok esetén kül­földi átvitel, kedvezőtlen esetben: Híres énekesek lemezei, kórusok, szólisták és zenekari számok. His Maslers Voice felvé­telei: 1. The Scsqui-Centennal exposiíion (Sousa-march). 2. Cigánykórus. Troubadour. 3. Két gránátos. Énekli Chaljapine. 4. Lie- besfreud (Kreisler), hegedűn játssza Kreis- ler. 5. Tannháuser (Wagner). Nyitány. I. játssza: a szimfonikus zenekar. 6. Tann­háuser (Wagner). Nyitány II., játssza: a szimfónikus zenekar. 7. Tannháuser (Wag­ner). Nyitány III., játssza: a szimfónikus zenekar. 8. Figaró lakodalma (Mozart), énekli Galli Curci. 9. Zarándokok kórusa. Tannháuser (Wagner). 10. Liebesleid (Kreisler), hegedűn jálssza: Kreisler. 11. A zsidónö (Halévy), énekli Caruso.-12. Wo- taus Abschied. Walkiir (Wagner), énekli: Kipnis Alexander. 13. Wotans Abschied. Walkiir, kórus-kisérettel. 14. Wotans Ab- schicd. Walkür, kórus-kisérettel énekli: Kipnis Alexander. Péntek, április 29. Budapest (555.6). 9.30, 12. Hírek, közgazda­ság. 1. Időjárás- és vízállásjelentés. 3. Hírek, közgazdaság. i. Onkel Hans mesél a gyermekeknek.' 5. Időjárás- és vízállásjelentés. 5.15. Az Operaház zenekarából alakult kama­razenekar hangversenye. Komor Vilmos karnagy vezényel. 1. Schubert: Rosamunda. Megnyitó. 2. Delibes: Naila szvit. 3. Lanner: Die Schwimmer. Keringő. 4. Mozart: G-moll szimfónia (46. számú). 6.30. Dalmody Zoltán dr. egyetemi tanár elő­adása: Az 1928-ra tervezett fürdőügyi kiál­lítás és kongresszus. 7.15. Mit és kit idézek? Irodalmi rejtvény­verseny. Tartja Bánóczy Dezső dr. 5. Svéd-est. Közreműködnek: Regéczy Ilona hegedümüvésznő, Gervay Erzsi hangver­senyénekesnő, Túrán Mária zongoramű­vésznő. 1. Sjögren: Hegedüszonáta Op. 24. Allegro-Moderato. Allegrctto Scherzando. Andante. Soslenuto. Con fuoco (Regéczy— Túrán). 2. a) Sjöberg: A hangok. (Müdal.) h) Svéd népdalok: Szépséges Wármland ... Örömvirágok ... Csillagos ég ... A sellő tánca ... (Gervay E.) 3. Petersson—Berger: Hegedüszonáta (E-moll). Allegro molto mo­derato. Adagio. Vivő con grazia (Regéczy— Túrán). 4. Petersson—Berger: a) Induló, b) A dudás, c) A sziklák közt (Túrán). 5. a) Gösta Jan: Berceuse. b) Tor Aulin: Gavotte et Musetle (Regéczy). 9.40. Hírek, közlemények. 10. A Hungária-nagyszálló étterméből Magyari Imre és cigányzenekarának hangversenye. Bécs (517.2). 11. Hangverseny. 4.15. Hangverseny. 7. Francia nyelvtanfolyam. 7.30. Angol nyelvtanfolyam. 5.05. Szinielöadás: Die Frau von Vierzig Jahre. Berlin (483.9). 3.30. Női kérdések és női gon­dok. 4.30. Hangverseny. 8.10. Operaelőadás: Letaipe. 10.30. Tánczene. Boroszló (322-6, Glciwltz 250). 4.30. Hang­verseny. 6. Gyakorlati tanácsok, , • 7.45. Gyorsiróverseny. 8.10. Vidám műsor. Frankfurt a. M. (428-6, Cassel 272A). 1. Zene. 4.30 Asszonyoknak. 6.15. Előadás: Budapest és Kopenhága, két nagyvilági város. 8.20. Vidám műsor. Utána tánczene. Künigsberg (329-7, Danzig 272.7). 11.30. Hang­verseny. 4. Hangverseny. 5.30. Csellóhangverseny. 6.45. Előadás Schopenhauerről. 5. Angol nyelvtanfolyam. 5 40. Lortzing: Undine és a fegyverkovács. Lnngenberg (468, Dortmund 283, Münster 241.9). 1.05. Hangverseny. 2.05. Háziasszonyok iskolája. 5. Szórakoztató zene. 6.35. Felolvasás és hindu templomi ünnepség­ről. 7. Gyorsiróverseny. 7.30. Angol nyelvtanfolyam. l 7.50. Előadás Massarykról. 8.30. A Rheinland-énekkar hangversenye. Lipcse (365.8, Drezda 294). 12. Zene. 3.30. Egységes gyorsírás. 4. Gazdasági hirek. 4.30. Zenekari hangverseny. 6.30. Angol nyelvtanfolyam. 7.45. Gyorsirási tanfolyam. 8.15. Katonazene. 10.15. Tánczene. Milánó (322.6). 4.15. Jazz-band. 5.20. Szórakoztató műsor. 5.20. Német nyelvtanfolyam. 9. Hangverseny. Utána költemények. 10.45. Jazz-band. München (535.7, NUrnberg 303). 2.45. Asszon nyoknak. 4. Szórakoztató zene. 5. Előadás a Maximilian-Strasse szobrairól. 6.30. Harmónium-hangverseny. 7.15. Vidám népies előadás. 5.05. A jelenkor zeneművészete. 10. Fontos rádióhirek. Róma (449). 4 30. Gyermek-műsor. 5.15. Jazz-band. 5.45. Szemelvények A. Cuscina: A legyező e, operettjéből. Stuttgart (379.7, Frelburg 577). 1-10. Hang­verseny. . 3.50. Asszonyoknak. 7.15. Előadás Dorothea Schlöserről 7.45. Gyorsírás-verseny. 5. Szimfónikus hangverseny. FŐVÁROS. Értéktelen felszólalások a közgyűlésen. — Ripka főpolgármester intelme. — Holnap ismét közgyűlés. — Többek felszólalása után az indítványok legnagyobb részét tanulmányozás végett kiadták a tanácsnak, Gadr Vilmos ama in­dítványát, mely az Újságírók Nyugdijinté-. zelének 20.000 pengő támogatást adjanak, függőben tartották. Támogatják az Újságírók Nyugdíjintézetét. A különféle kiadások léteiénél Gaár Vil­mos kéri, hogy idegenforgalmi propa. ganda céljaira a tervezett 80.000 pengő helyett 260.000 pengőt szavazzanak meg és megismétli azt az indítványt, hogy a Magyarországi Újságírók Nyugdíjintézeté­nek 20.000 pengőt adjanak. (Taps, helyes­lés minden oldalon.) Joanovics Pál erős támadást intézett az idegenforgalmi hivatal ellen, mely nem felel meg hivatásának. Rá­mutat a hivatal mulasztásaira, az intéz­mény által rendezett fölösleges bankettekre. Hozzájárul Gaár indítványához ama felté­tellel, hogy nagyobb legyen az ellenőrzés. A Hírlapírók Nyugdíjintézete számára jut­tatandó támogatáshoz teljes szívvel járul hozzá annál is inkább, mert a párt már az indítvány megszületése előtt hozzájárult ehhez a morzsához és kívánatosnak tartja, hogy ezt az összeget a jövő évben fölemel­jék. Bánóczy László a szociáldemokrata párt nevében örömmel támogatja a hírlap­írók ügyét. Fehérvári Sándor beszéde köz­ben a szónok és Horváth (IV. kér.) Károly között heves szóharc tört ki, Peyer Károly is segítségére sietett Fehérvárinak, kik Hor- váthot elvtagadással vádolták. Lázár Mik­lós mint ujságiró megköszöni Gaárnak in­dítványát. A benyújtott javaslatok közül — a vita bezárása után — többet, köztük az idegenforgalmi hivatal 260.000 pengőjét és az Újságírók Nyugdíjintézetének 20.000 pengőjét, elfogadták, másokat előkészítés végett kiadták a tanácsnak, illetve többet mellőztek. Még egy-két lényegtelen felszó­lalás történt a Xl-ik csoport költségvetésé­hez, melyet szintén elfogadtak. A közgyű­lés fél 11 órakor ért véget. A mai folytatólagos közgyűlés sem vég­zett a költségvetés részletes vitájával, pe­dig a főváros két legnagyobb pártja meg­egyezést akart már létesíteni egy minden­áron beszélni akaró kis töredékkel a vita mai befejezésére vonatkozóan. Nem sike­rült, mert a nyomdafestékért szomjazó pár városatya ezt a jószándékot meghiúsította és obslrukciót emlegetett. Tisztán a hiú­ság iránti megértésből és a város érdekét szem előtt tartva, a vita folytatását hol­napra halasztották. Csak röviden! Több lényegtelen, tisztán voksfogást je­lentő felszólalás után Ripka Ferenc főpol­gármester figyelmeztette a közgyűlést, hogy egyes csoportokhoz igen sok felszólaló je­lentkezett, ami nagyon kinyújtotta a tár­gyalást. Kéri a közgyűlést, illetve a párt­vezéreket, revideálják a felszólalók jegy­zékét, hogy ne kelljen éjjeli tiz órán túl tárgyalni és a mára kitűzött tárgyalási anyaggal végezhessenek. A főpolgármester intelme után áttértek a közművelődési költségvetés tárgalására. Angyalffy Sándor azt kívánta, hogy a Wenckheim-palota vé­telárát 20 év alatt törlesszék a bevételek­ből. Kiss Menyhért kérése az volt, hogy a Kossuth-szobrot még az idén állítsák fel. Ezután a költségvetési csoportot elfo­gadták. A városépítés és a közmüvek csoportjá­nak előirányzatánál Gaár Vilmos az Ör­dögárok további beboltozására felvett 200 ezer pengő törlését kérte és ebből az ösz- szegből 180.000 pengőt az idegenforga­lomra, 20.000 pengőt pedig az Újságírók Nyugdíjintézetének adjanak. Wenczel Ár­pád Nagy-Budapestet sürget. Weilcr Ernő a Józsefváros részére több uj intézmény felállítását kérte, Halász Alfréd a Népliget végleges rendezését kérte. Ripka nem távozik. — Scitovszky belügyminiszter a fővárosi kérdésekről. — Az uj fővárosi törvény elő­készületei. — Felelőtlen elemek már napok óta azt a hirt terjesztik, hogy Ripka Ferenc rövid időn belül távozik a főpolgármesteri szék­ből. Céljuk félre sem ismerhető: megkísér­lik a főpolgármester elkedvetlenítését ama purifikáló munkától, melyet megkezdett a községi élet tisztessége, a közgyűlés nívójá­nak emelése, a város boldogulása érdeké­ben. Hogy azonban ezek a tendenciózus híradások mennyire céljukat tévesztik, áll­jon itt a legilletékesebb kormányférfiunak, Scitovszky Béla belügyminiszternek a Fő­városi Hirlap-ban közölt nyilatkozata:- — Azok a hirek, amelyek Ripka Ferenc főpolgármester távozásáról szólanak, — nem egyebek a fantázia szüleményeinél. A leghatározottabban jelentem ki. hogy Ripka főpolgármester távozásáról soha senkivel nem beszéltem, ennek lehetősége soha sehol föl nem merült, mindaz, ami erről a kérdésről elhangzott, vagy a lapokban megjeleni, alaptalan kitalálás. — Nem tudom, honnan származnak ezek a híresztelések, nem kétséges azon­ban. hogv e hírek mögött rosszindulata tendenciát kell keresni. Ugyancsak önké­nyes kitalálások a törvényhatósági bizott­ság feloszlatásáról elterjedt hirek is. Ezek­ből a hírekből ellenben arra következtetek, hogy a közvélemény legszélesebb rétegeiben is elgondolkodásra ad okot több fővárosi községpolitikai jelenség. Én a magam ré­széről örömmel állapítom meg, hogy végre a városháza bajaival maguk a legjobban és legközvetetlenebbüt érdekelt tényezők is kezdenek komolyan foglalkozni. Ezeknek a bajoknak a kivizsgálását magam is fontos föladatnak tekintem. Most folyik a vizsgá­lat az összes hifeltullépések ügyében, mert végre tiszta képet akarok kapni az egész városházi gazdálkodásról. Elvégre mégis csak abszurdum az, hogy százpengös ki­adásra tőlem jóváhagyást kérnek, milliár­dos hitelátlépés esetén pedig a belügymi­niszteri jóváhagyást kikérni szükségtelen­nek tartják. Ezt az állapotot meg kell vál­toztatni és meg is fogom változtatni. — Ami az uj fővárosi törvényt illeti, az ide vonatkozó anyagot most dolgozzuk föL Arra a kérdésre, hogy még a nyári szünet előtt, vagy csak ősszel kerül a parlament elé az uj fővárosi törvény, — nem tudok felelni. Áz uj fővárosi törvény tervezetén dolgozunk, az ide vonatkozó javaslat el­készítése éppen a most említett okoknál fogva sürgős, a parlamenti tárgyalás termi­nusa azonban a javaslat elkészítésének idejétől és a képviselőház munkarendjének alakulásától függ. Kétséges tehát, hogy mi­kor kerülhet az uj fővárosi törvény a Ház elé.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék