Budapesti Hírlap, 1927. május (47. évfolyam, 98–122. szám)

1927-05-19 / 113. szám

18 Budapesti Riri» *1927 m'á]as 19. TlIS< WiT- FŐVÁROS. Botrányok a főváros közgyűlésén. * Csonka mérkőzések a csütörtöki pro­gramon. Holnap csak két csonka mérkő­zés szerepel a programon. Az első osztályú amatőrbajnokságban a BEAC—URAK hát- ramaradt 25 percét bonyolítják le a Mar­gitszigeten, amelyre mind a két csapat hiá. nyosan fog kiállni. A mérkőzés állása je­lenleg 2:1 a főiskolai csapat javára. A má­sik küzdelem a második osztályú amatőr­bajnokságért lesz a Kőbányai-utón az Egyetértés és a VI. kér. Sport Club között, mindössze 7 percig. Ennek a mérkőzésnek a jelenlegi állása 1:0 az Egyetértés javára. A játék mind a két helyen délután öt óra­kor kezdődik. * A MAC hokkicsapata győzött Brünn­ben. A Csehországban túrázó MAC hokki­csapata, mely hétfőn Prágában 2:2 döntet­len eredményt ért el, ma Brünnben játszott az ottani válogatottak ellen. A magyar csa­pat szép játék után 3:1 (2:1) arányban ér­tékes győzelmet aratott. * Plébános mint futballbiró. Talán egy sportág sem gyűjtött annyi sok különböző társadalmi állású egyént, mint a futball. Nemcsak a játékosok között lehet találni egyéneket a polgári és társadalmi élet min­den osztályából, hanem a futballbirák is a legkülönbözőbb állású és foglalkozású sportembereket gyűjtik egybe. A bírói kar­ból eddig csupán egy hivatás, a papi hiva­tás nem volt képviselve, de most niár ez a hiány is pótolva van. Ugyanis Palotaujfalu- ról futballbirónak jelentkezett az ottaui plébános, aki a jelentkezéshez a vád püs­pök engedelmét is mellékelte. A maga ne­mében páratlan elhatározás hőse Klobetz dr., aki annyira komolyan veszi a szándé­kát, hogy vasárnap már határbirói szere­pet töltött be. * Országos tornaversenyek. A Magyar- országi Testedző Egyesületek Szövetsége a bajnoki tornaversen3'ekkel kapcsolatban május 21. és 22-én olyan tornázó versenye­ket is rendez, melyekben képzett tornázok nem indulhatnak. Ezek a versenyek má­sodosztályú jelleggel bírnak, összetételük a bajnoki versenyekével azonos, csak az anyag, amelyet be kell mutatni, gyengébb. A MOTESz tagegyesületei nagy érdeklődést tanúsítanak az ujrendszerü szövetségi ver­seny iránt, aminek bizonysága az egyéni számokra leadott 58 nevezés. A másodosz­tályú csapatversenyben négy csapat neve­zett. Különös említést érdemel a szövetségi tornaünnepség keretébe beállított Toldy- vándordij, melyért hat csapat küzd. Védő a BBTE. A BTC kettő, a VÁC, NTE és MTE egy-egy csapatot nevezett. Minden csapat szabadon választott gyakorlatokat mutat be a nyújtón. Ezt a versenyt vasár­nap délelőtt a széna-téri pályán tartják meg. * A Bckessy Gyula emlékverseny. A má­jus 26-i debreceni Békessy Béla kardvivó emlékverseny nevezési határideje május 20. A nevezéseket Majerszky Béla főtitkár Debrecen, Városháza I. 23. cimre kell kül­deni. A versenyen ezidén is a fővárosi és vidéki vivők legjobbjai vesznek részt, hogy nemes küzdelemben áldozzanak hősi halált halt nagynevű vivóbajtársuk. Békessy Béla huszárkapitány emlékezetének. LÓVERSENY. )( A budapesti futtatás.) A Széchenyi Ist­ván gróf emlékére alapított tizenhatezer pengő díjért kétezer méter távolságon le­bonyolítandó küzdelem lesz a holnapi bu­dapesti futtatás főeseménye. A versenyben hároméves kancák fognak résztvenni, de csak olyan kis számmal, hogy maga a ver­seny lefolyása nem Ígér valami nagy lát­ványosságot. Az indulók sorában lesznek Didó (Szabó L. II.) Parola (Esch), Pom- ponette (Takács) és az osztrák színek kép­viseletében Samara (Ro.jik), valamint en­nek vezető lova, Bona amica (Húrban). A verseny favoritja Parola, amely a Váci-dij- ban aratott fölényes győzelmével és az el­múlt évi formái alapján valóban a verseny legkomolyabb aspiránsa. Veszedelmes el­lenfelének csupán Samarát tartják, mig Pomponelte csak harmadsorban jöhet szá­mításba. Véleményünk szerint Parola eb­ben a társaságban legyőzhetetlen. A nap többi futamában már nagyobb mezőnyök indulására lehet számítani és igy azok jó sporttal kecsegtetik a turf publikumát. A napot megnyitó eladóversenyben Lampasse a kimagasló esély, a hendikepben Campi- doglió a jelöltünk Revízió előtt, a csepeli hendikepben a pehelysúlyú Prímás arathat meglepetésszerü győzelmet Korái, vagy Mi- leva előtt, a kétéves nyeretlenek versenyé­ben Pandorát előzi meg jó hir, de jó fu­tást várnak Aranybogártól és Szamostól is, a napot bezáró welter hendikepben Rámás bizonyára jobban fog szrepelni, mint leg­utóbb. )( Az alagi dij indulói. A vasárnapi ver­seny főszámában, az alagi díjban a követ­kező lovak indulnak: Sodamint (Hofbauer), Kardos (Gulyás), Bűvész (Gutái). Vysehrad '(Stecker) és Schönbrunn (Schejbál). A közgyűlést negyed öt után nyitotta meg Ripka Ferenc főpolgármester. Elparentálta Demkó Béla tisztifőorvos heljrettest és Szí­niéig Árpád ny. főszámvevőt s indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy a két kiváló főtisztviselő emlékét jegyzőkönyvben meg- örökiti és a gyászoló családokhoz részvét- iratot intéz a törvényhatóság. Bejelentette azt is, hogy a legközelebbi rendkívüli köz­gyűlés május 25-én lesz, amikor a felveendő húszmillió dolláros kölcsön ügyében fog­nak dönteni. A közgyűlés meglehetősen izgalmasan kezdődött. Napirend előtt elsőnek Peyer Károly kért szót, aki a városi lakásépí­tés késedelmességét tette szóvá. A kormány többizben kijelentette, hogy a lakások fel­szabadítása novemberre megtörténik. Nem tudja, hogy ebhez a rendelkezéshez milyen közérdek fűződik. (Közbekiáltások: Semmi.) Egy kis csoport érdeke csupán s a lakos­ság 90 százaléka ki lesz szolgáltatva sok kapzsi háztulajdonos kényének. Reméli, hogy a főváros törvényhatósága még fel­emeli a szavát, hogy ezt az antiszociális intézkedést a kormány függessze fel, amig elegendő lakás nem lesz. Kitör a botrány. Németh Béla a háztulajdonosok szövet­ségének elnöke itt csendesen közbeszól: Demagógia! A közbeszólás óriási vihart váltott ki. A baloldali bizottsági tagok óriási lármával tiltkoznak a közbeszólás ellen. Bródy Ernő kipirosodva kiabálja Németh felé: Nem demagógia ez! Ez az igazság! — majd a padot verve ezt kiáltja oda: — A kormánynk adjon ilyen tanácsot. Horovitz Gábor felállva kiabál Németh felé: Kit képvisel maga? Peyer a nagy lármában nem tudja foly­tatni beszédét, a zaj egyre erősödik és a közbekiáltások egész lavinája zudul Né­meth felé. A lármában csak egyes szótöre­dékeket lehet hallani, amelyek mind a házi­urakat emlegetik. Az elnök végre nyugalmat teremt, Peyer folytatja szavait; majd Németh Béla kért személyes kérdésben szót. Amint felállott, a szocialisták óriási lármával fogadták. Azzal kezdte beszédét, hogy nem egyodalu érdekeket képvisel és tiltakozik Peyer vád­jai ellen, mintha erkölcstelen álláspont hive volna. Tovább nem is tudja folytatni, mert sza­vai elvesznek a nagy lármában. Az elnöklő főpolgármester állandóan rázza a csengőt, a közbeszólók közül töb­beket rendreutasit, majd Némethet hívja fel, hogy fejezze be beszédét. Felszólítja a lármázó baloldalt, maradjanak csendben, mert egyetlen frakció sem sajátíthatja ki magának a szólásjogot. A főpolgármester felszólítása ellenére is tovább tart a lárma és Németh a nélkül, hogy hallani lehetne a szavait, befejezi be­szédét és leül. A szocialisták még ezután is folytatják a lármát. Büchler valamit indu­latosan Németh felé kiált, mire Németh újra feláll és szót kér. — Valaki — úgymond — a túloldalról azt kiáltotta felém: Szemtelen fráter. Nem ismerem azt az egyént, de azt hiszem, fel­ment engem a főpolgármester ur, hogy ennek az egyénnek válaszoljak. (Nagy zaj.) Ripka főpolgármester megállapítja, hogy a közbekiáltást nem hallotta, ha azonban valóban megtörtént, felszólítja a közbeszó­lót, hogy jelentkezzék. Büchler József feláll: Én mondtam. Az elnök erre Büchlert a tiszteletlen köz­beszólásért rendreutasitja. A lárma csillapodtával Révész Mihály ugyancsak napirend előtt a sürü villamos­közlekedési zavarokat tette szóvá, sürgette a spanyoljárvány idején kiadott korlátozó rendelkezések visszavonását a villámoson. Novemberre elkészUI a jövő évi lakásépítési program. Sipőcz Jenő polgármester nyomban vá­laszolt a felszólalásokra, bár nem tartja helyesnek a napirend előtt olyan kérdések­kel foglalkozni, amelyeket interpellációk­ban kellene elmondani. Az 1928. évi lakás­építési program kivitel alatt van, a fővá­ros arra törekszik, hogy novemberre ké­szen legyenek. Maga is helyteleníti a sport- versenyek rendezésének újabban szokásos utcai rendezését, e tekintetben meg fogják keresni a rendőrséget, hasonlóan az álló­helyeket korlátozó rendelet visszavonása dolgában is. Ezután áttértek a napirendre s vita nélkül hozzájárultak a napirenden lévő előterjesztések egész sorához. Hozzájárult a közgyűlés a fővárosi iskolákban működő ideiglenes állások végleges tanszékekké való átszervezéséhez. Itt Müller Antal az önálló iparostanonciskolák felállítását sür­gette, Repold Károly pedig azt indítvá­nyozta, hogy a fővárosi zeneiskolákban a jövőben tanítsák a legmagyarabb hang­szert, a cimbalmot is. Vértes Emil azt az óhajtását fejezte ki, hogy az jparosinasiskolák ne foglalják le túlságosan az inasok idejét az elméleti oktatás számára, mert akkor nem fogják megtanulni a gyakorlati ismereteket. Hoz­zájárult a közgyűlés Horánszky Lajos met- szetgyüjteményének 12.000 pengőért való megvásárlásához, a központi legényegylet házépítéséhez kért telek-megterhelést is engedélyezte és a budai izr. Nőegyletnek 500 pengő segítést szavazott meg. Több vízvezetéki építkezés letárgyalása után Borvendég Ferenc tanácsos válaszolt Magyar Miklós bizottsági tagnak a Gáz­müvek Rákóczi-uton bérelt üzlethelyisége ellen előterjesztett interpellációjára és megokolta a bérlet szükségességét. Magyar Miklós nem fogadta el a vá­laszt és azt hangoztatta, hogy a főváros lelépési dij nélkül is kapott volna meg­felelő helyiségeket. Posta Sándor azt fejtegette, hogy amikor kórházépítésre nincs pénz, nem engedhet meg a főváros magának ilyen fényűzést, hogy 500 milliót fizessen egy bolthelyiség lelépési dijáért. Az ilyen eljárást egyenesen erkölcstelennek tartja. A közgyűlés a tanács válaszát szótöbb­séggel elfogadta. Uj választáson döntenek a tisztiorvosi állás betöltéséről. Az elnök most bejelentette, hogy a lisztiorvosválasztásra kiküldött szavazóbi­zottság jelentése beérkezett. Doby József jjdr. 6, Órfanides Etelka 80, Reinhardt Pé­ter 66, Pfeifer Miklós 64, Karácsony Géza pedig egy szavazatot kaptak. Miután a tör­vényben előirt kétharmad szótöbbséget egyik jelölt sem szerezte meg, a legköze­lebbi közgyűlésen uj választásra kerül a sor. Interpellációk. Este fél 7 órakor áttértek az interpellá­ciókra. Kozma Jenő dr. volt a felszólaló, aki a spanyol-influenzajárvány idején ki­adott utaskorlátozó rendelet visszavonását sürgette. A főkapitány neki személyesen kijelentette, hogy ha a főváros átír, nyomban megszünteti. Nincs elég kocsi, igy az állóhelyek korlátozása a közönség vexá- Iásához vezet. Kéri a polgármester intézke­dését. (Zaj. Helyeslés.) Folkusházy alpolgármester, aki közben átvette az elnöklést, kijelenti, hogy ha csak azon múlik a rendelet visszavonása, hogy a főváros értesítse a főkapitányt a spa­nyoljárvány megszűnéséről, akkor ez már holnap megtörténik. (Ellenmondások: Ez nem válasz, nem erről van szó!) Kiss Menyhért sürgeti a városszabályo­zási terveket és intézkedést kér a Német- völgyi-ut és Budaörsi-ut közötti útvonal ki­építése iránt. Rumbach Dezső tanácsos nyomban vá­laszolt. A Sasad rendezési tervei készen vannak. A Németvölgyi- és Budaörsi-utak közötti útvonal építését már megkezdték. Kiss Menyhért második interpellációjá­ban az idegenforgalom érdekében sürgeti a borravaló-rendszer eltörlését, illetve az egységes, százalékos borravalózás beveze­tését. Körmöczy Zoltán dr. a cukrászok és a cukorkaárusok közötti viszálykodás meg­szüntetése érdekében intézkedést sürget az egységes záróra bevezetésére. Halász Alfréd az interpellációs jogról in­terpellált. Felpanaszolta, hogy a tanács nem felel egyes interpellációkra, pedig ügyrend szerint ez kötelessége volna. Sipőcz Jenő dr. polgármester rögtön vá­laszolt az interpellációra. Az interpellációs jogot nagyon fontosnak tartja. De tömege­sen jönnek az interpellációk és ha vala­mennyire alapos választ akar a tanács adni, ahhoz idő kell. Horovitz Gábor interpellált ezután az üzemi munkások és alkalmazottak munka­bére ügyében. Sipőcz Jenő polgármester azonnal válaszolt. Elmondotta, hogy a ta­nács megtesz mindent a munkásság érde­kében. A bizottság által javasolt 10 száza­lékos béremelést azonban le kellett szorí­tani 6 százalékra a pénzügyi egyensúly ér­dekében. A választ tudomásul vették. Most következett volna Latinák Jenő tíz interpellációja. De Latinák nem volt ott és igy mind a tiz interpellációt törölték. Scheuer Róbert a vásárcsarnok igazgató­ságának elhelyezését és az autóbusz közle- * kedés egy kérdését tette szóvá, ; Sipőcz polgármester megnyugtató választ adott. Nyári időszámítás, szünidőmcghosszabbl* tás, sajtószabadság. Weiller Ernő dr. interpellált ezután a nyári idő meghosszabbítása ügyében. Pu- rébl Győző tanácsos azt válaszolta, hogy a kérdés holnap dől el a közoktatásügyi mi­nisztériumban, a szeptemberi vakációmeg, hosszabbítás ügyében pedig ankét lesz. Weiller Ernő dr--nak még egy interpellá­ciója volt. Azt kérte, hogy a Muzeumkertet tartsák nyitva 10 óráig és a Károlyi-kertet is nyissák meg a közönség számára. Sipőcz Jenő dr. polgármester megígérte, hogy a Nemzeti Muzeum igazgatóságánál is el fog járni és igyekezni fog a Károlyi-kert meg­nyitását is lehetővé tenni. Az eredeti terv az volt, hogy a Károlyi-kert a főváros tulajdo- nába menjen át, de az erre vonatkozó tár­gyalások meghiúsultak. Darvas Gyula inter. pellációjában azt mondta el, hogy a fővá­rosi lakásépítkezéseknél vidéki munkásokat alkalmaznak csak. Még Magyar Miklós in­terpellációja következett a gáz és villany tarifájának leszállítása ügyében, majd rá-, tértek az indítványokra. Vámbéry Rusztem azt indítványozta, ír­jon fel a közg3'ülés a kormányhoz, a sajtó- szabadságot korlátozó rendkívüli intézke­dések hatályán kívül helyezése érdekében. A közgyűlés kimondta ebben a sürgősséget. Szepessy Albert hosszasan megokolta a gáz és villany árának leszállítására vonatkozó indítványát. 10 százalékos általános leszál­lítást javasol. Az indítványt kiadták a ta­nácsnak. Stadler Nándor a pénzkezelő tiszt­viselők tévedéseiből származó hiányok részbeni megtérítését indítványozza. Szi­get hy János az üzemi munkások számára üdülőtelep felállítását indítványozta. A közgyűlés este tizenegy óra után ért véget. — A polgármester dönt Okollcsányi- Kuthy Dezső ügyében. Az Okolicsányi- Kuthy Dezső, az Uj Szent János-kórház főorvosának működésével kapcsolatban le­folytatott vizsgálat an37agát és a kisérő jelentést Szinyei József dr. igazgató-főor­vos megküldötte a közegészségügyi ügyosz­tálynak. A beérkezett jelentést Némethg Béla tanácsos nyomban áttanulmányozta és arról még a mai nap folyamán részle­tesen referál Sipőcz Jenő dr. polgármes­ternek. A polgármester elhatározásától függ az, hogy a tanács meginditja-e a to­vábbi eljárást. Itt említjük meg, hogy Okolicsányi- Kuthy Dezső dr. ügyvédje utján bejelen­tette, hogy Kiár Zoltán dr. és társai ellen a vele szemben felhozott vádak miatt a rá­galmazást pör megindítása iránt a lépé­seket meglette. — A VOGE küldöítsége a polgármester­nél. A Vasutasok Országos Gazdasági Egye­sületének küldöttsége Róbert Emil országos elnök és Reiner Mihály főtitkár vezetésével népes küldöttségben tisztelgett a polgár- mesternél. Előadták, hogy a VOGE Buda­pesten országos székház épitését határozta el. Kérték a polgármestert, hasson oda, hogy a székesfőváros a vasutasoknak ezt a törekvését támogassa, esetleg alkalmas tel­ket bocsásson az építkezés rendelkezésére. A polgármester válaszában megígérte a ké­rés jóindulatú támogatását. — Nem készül változás az egységes párt fővárosi szervezetében. Egy esti lapnak azzal a hírével szemben, hogy az egységes párt fővárosi szervezetében változások ter­veztetnek, illetékes helyről nyert felhatal­mazás alapján közöljük, hogy ezek a hí­resztelések minden alapot nélkülöznek, mert az egységes párt fővárosi törvényha­tósági vezetésében változtatásról nincs szó. — Pénteken döntenek a dollárkölcsön ajánlatairól. A főváros dollárkölcsönére ér­kezett ajánlatokról még semilyen adat nem jutott a nyilvánosságra. Hírek szólnak ar­ról, hogy a legolcsóbb ajánlatok kamatja valamivel hét százalékon innen vannak. A döntés csak pénteken fcrténik meg, miután addig az összehasonlító számításokkal te­lik el az idő. A pénteki ülésen, ahol az ajánlatok felett döntenek, a pénzügymi• niszter is megjelenik, aki, csak úgy mint tegnap, pénteken is részt óhajt venni a tárgyalásokon. — Budán és az Erzsébetvárosban állít­ják fel az uj tüdőgondozókat. A főváros ezidőszerint egy központi és négy kerü­leti tüdőbeteggondozó intézetet tart fenn. A központ a VI. kér. Dévai-utcában van, a többiek a III., VIII., IX. és X. kerület­ben. Ez az öt intézet a pusztító népbeteg­ség egyre ijesztőbb arányaival nem tud megbirkózni. Különösen nagyon hiányzik ilyen intézmény az Erzsébetvárosban és Budán. Parassin József dr. igazgató-főor­vos sürgetésére a jövő évi költségvetésbe újabb 160.000 pengőt állítottak be még két dispanzer feláliitására. Az eg3rik uj gondozó intézet az I. kerületben épül, A másik a VTI. kerületben. I I f i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék