Budapesti Hírlap, 1927. július (47. évfolyam, 146–172. szám)

1927-07-30 / 171. szám

12 Budapesti Rirup 1927 julius 30. 717f. sx.) do-r író, a Magyar Tudományos Akadé­mia tagja, Kricsfalussy Mihály nyugalma­zol! helyettes államtitkár, mérnök, Li/ka Károly iró, képzőművészeti főiskolai ta­nár, Marian Ödön dr. iró, miniszteri osz­tálytanácsos, Moúr Gyula egyetemi tanár, Nagy Ferenc dr. egyetemi tanár, nyugal­mazott államtitkár, Nékám Lajos dr. egyetemi tanár, Petrovics Elek dr. minisz­teri tanácsos, a Szépművészeti Muzeum főigazgatója, Pompéry Elemér, a szabadal­mi bíróság elnöke, Pékár Gyula dr. iró, nyugalmazott miniszter, Pilinszky Ferenc dr. miniszteri tanácsos, ügyvéd. Pékár Mi­hály egyetemi tanár, Putnoki László mű­egyetemi tanár, Radnai Béla gyorsirási szakértő, Rákosi Jenő iró, a Magyar Tu­dományos Akadémia tagja, Söpkéz Sán­dor műegyetemi tanár, Sándy Gyula mű­egyetemi tanár. Suták József dr. egyetemi tanár, Stráner Vilmos egyetemi tanár, Sza­bados Béla zeneszerző, zeneművészeti fő­iskolai tanár. Szász Károly dr. v. b. t. t., iró, nyugalmazott miniszteri tanácsos, Szladits Károly egyetemi tanár, Száuay Gyula iró, a budapesti kereskedelmi és iparkamara főtitkára, Szemere György iró, a Petőfi Társaság tagja, Szmrecsányi Miklós dr. nyugalmazott miniszteri taná­csos, Szablya-Frischauf Ferenc festőmű­vész, iparművészeti szakértő, Tangl Ká­roly egyetemi tanár, Teleki Pál gróf nyu­galmazott miniszterelnök, Tcrffy Gyula kúriai tanácselnök, Tóth Imre udvari ta­nácsos, az Országos Színművészeti Akadé­mia igazgatója, Traeger Ernő dr. gyors­irási szakértő, Végh Gyula miniszteri ta­nácsos, az Országos Iparművészeti Mu­zeum főigazgatója, Wittmann Ferenc dr. műegyetemi tanár, ifjabb Wlassic Gyula báró dr. iró, helyettes államtitkár, az Or­szágos Tankönyvügyi Bizottság elnöke, Wolkcnberg Alajos egyetemi tanár, Zala György szobrászművész, Zelovich Kornél műegyetemi tanár, Zilahy Lajos iró, Zol­tán Béla dr. nyugalmazott miniszter. A bizottság jegyzőjévé a miniszter Kupcsay Felicián dr. miniszteri tanácsost nevezte ki. * (Egy soproni zongoraművész ünnep­lése.) Sopronból jelentik: Altdörfer Viktor zongoraművész, a stoproni evangélikus egy­házközség karmestere, augusztus 1-én tölti be zenei munkásságának negyvenedik év­fordulóját. Az ismertnevü zongoraművészt ebből az alkalomból a vitéz Simon Elemér főispán elnöklése alatt álló Stop róni Zene­egyesület a város intelligeinciájáriak és a jubiláns nagyszámú tisztelőinek bevonásá­val nagyszabású ünneplésben részesíti. * (Uj Élet.) Ennek a másbdik évfolya­mában lévő nemzetpolitikai szemlének most jelent meg 5. és 6. kettős száma. A gondosan szerkesztett havi folyóirat a most megalakult Magyar Nemzetpolitikai Társa­ság céljait szolgálja, s ez alkalomból Antal István dr. vezető cikket irt. A füzet to­vábbi tartalma: vitéz Nagy István dr. A mellé, újabb és újabb kívánságokkal állt elő, hol ez, hol az kellett neki, ha nem kapta meg, linyáskodott és nyafogott, ha meghozta neki Tamás a vásárból, amiért egész héten át epekedett, szerelmesen si­mult az ura karjába. Tamás pedig meg­szokta, hogy lábujjhegyen járjon körü­lötte, ha még délfelé is a szénapadláson nyújtózkodott. Misu, a szegény, púpos, dol­gos testvére Tamásnak alázatosan tűrte minden szeszélyét és szó nélkül iparkodott eleget tenni minden parancsának. Tamás napestig dolgozott, fáradhatatla­nul törte magát, hogy növelje a keresetet és kielégítse Marinka egyre növekedő igé­nyeit. Boldogan hordta az ölébe a pesti vá­sárok csodáit és reménykedő szívvel várta, mikor lepi meg már Marinka azzal, amivel Jelena se tudta boldogítani, — a gyerekkel. így múlt egyik nap a másik utáin és már megint ökörnyál úszkált a levegőben, mi­kor egy délután hetyke bajuszu fiatal le­gény vetődött a kertbe. Paprikát vásárolt Misutói és majd a szemét nézte ki, mikor Marinkát meglátta. Másnap és harmadnap is eljött, tréfálózott a menyecskével és nem sok hivogatás kellett, hogy kicsalja a vas­úti töltéshez, ahol dolgozott. Lopva, suty- tyomban találkoztak késő estékem, mikor Tamás nem volt otthon és egyszer hiába várta Misu az asszonyt, nem jött. Tamás kék selyemviganót hozott haza szombaton, de nem volt kinek adni. — Nem is tudta senki, mi lett a menyecské­vel, csak egy pár napszámos vónasszony rebesgette, hogy Pestre ment azzal a le­génnyel, akivel a kert alatt látták beszélni. A ruhájából is alig hiányzott más, mint a kékvirága, sárgarojlu vállboritó. * Szállongva hullott a hó, egymást ker­getve iparkodtak a fehér pillék a földre. Bomlott táncot jártak a szélben. Marinka az ablak mellett állt és lebámu't a szűk utcára. Az arca megnyúlt és megsá­Í adt, a ruhája rendetlenül lógott le róla. szemén átsirt és átvirrasztott éjszakák magyar kultúrpolitika útja; Pap Dezső dr. Belső gyarmatosítás, vagy kivándorlás; Po­zsonyi László: elbeszélés. Szokolay Béla tanulmányában Miklós József fiatal festő­művésszel foglalkozik. Ezenkívül sok ér­dekes közlemény tarkítja a füzetet, amely­ben három képmelléklet is van. * (Ének- és zongoratanitás.) B. Nagy' Bencze Ida operaénekesnő, a berlini Ko- mische Oper volt első drámai énekesnője, akinek előnyösen ismert magán ének- és zongoraiskolája kitűnő eredménnyel ta­nított eddig, a jövőben férfiakat és nőket, kezdőket, haladókat egyaránt kiképez. A ki­váló énekesnő belle-canto módszerrel ta­nít. Jelentkezni lehet minden délután 3 órától 6 óráig, IV., Váci-utca 63., f. 4. * (A Magyar Tudományos Akadémia újabban megjelenő kiadásai.) A Magyar Tudományos Akadémia kiadásai során legujaban megjelent Szent páter y Imre Ar árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke cimü nagy történeti forrásmun­kája I. kötetének második füzete, vala­mint a magyar Etymológiai Szótár IX. fü­zete. Mint önálló munka Schütz Antal: Charakterológia és arisztotelesi metafizika oimü tanulmánya került kiadásra, amely­ben a szerző a karakterológia alapvetésé­vel, rendszerezésével és a metafizikához való viszonyával foglalkozik. A rendes fo­lyóiratok sorában megjelent az Irodalom­történeti Közlemények 1927. évi I., II. fü­zete, valamint a Hadtörténelmi Közlemé­nyek 1927. évi folyamának II. füzete. Az emlékbeszédek során kiadott Kornis Gyu­lának Posch Jenő levelezőtagról és Rados Gusztávnak Klein Félix külsőtagról irt emlékl>eszéde. A legközelebbi __ hónapokban is több kiadásnak, közöttük néhány nagy tudományos munkának közrebocsátását tervezi az akadémia. Ezek között minde­nekelőtt megemlítendő József királyi her­ceg tábornagynak A világháború, amilyen­nek én láttam ci.mii nagy hadtörténelmi müve II. kötete; továbbá a Carnegie En- dowment fór the International Peace ki­adásai sorában Teleszky Jánosnak A ma­gyar állam pénzügyei a háború alatt cimü müve. Ezenkívül mint a könyvkiadóválla­lat legújabb kötete, I/orváth János A ma­gyar irodalmi népiesség Faludytól Pe­tőfiig oimü könyve jelenik meg. A nagy sorozatos kiadások között legjelentősebbek Tisza István gróf összes munkáinak V. kötete és Kazinczy Ferenc levelezésének XXII. kötete lesznek. 1927. második felében az Akadémia Plósz Sándor összegyűjtött dolgozatainak és Áldási) Antal Zsigmond király és Si>anyolország cimü munkájának kiadását is tervezi; előkészítés alatt van az Archaeológiai Értesítő XLI. kötetének második fele és a magyar Etymológiai Szótár X. kötete is. A természettudományi kiadások között szintén több nagy munka fog megjelenni. Már nyomdában van Ort- vay Rudolfnak Az anyag korpuszkuláris elmélete cimü összefoglaló müve, valamint a Pinzger Ferenc által sajtó alá rendezett Hell Miksa levelezései. Ezenkívül a követ­hagytak nyomot. — A legény ott feküdt a rendetlen ágyon és hortyogott; aztán na­gyot nyújtózott, ásított és rámordult a me­nyecskére: — Ha mit főztél, adj ennem, mert mind. járt indulnom kell. Marinka az asztalra tett egy tányért és valami bizonytalan színű folyadékot ön­tött bele. — Edd meg magad, — lökte el az ételt a legény — mihaszna jószág vagy. nem asszony, aki még főzni sem tud, nyűgnek akaszkodtál a nyakamra, jobb is lesz, ha pusztulsz innen. Nagyot ütött a szegény Marinka hátára és dörögve csapódott be utána az ajtó. Marinka zokogott és szaladt le utána a lépcsőn, nem bírta utolérni, az meg nem hallgatott hivó szavára! A túlsó házban rosszhirü, festett arcú lányok laktak, évőd- ve csípte meg az egyik orcáját, aztán beta­karóit és a szűk kapu sötétje elnyelte őket. Ott állt Marinka a havazásban és fázó­san húzta össze megfakult, megtépett se­lyem vállboritóját, aztán megindult kifele a városból. —■ Szaporán szedte apróka lábait, a házak mind ritkábbak lettek. -— Amott már a gázgyár látszott; átkapaszko­dott a vasúti síneken és futásnak eredt. — A haja kibomlott, a melle zihált, alig-alig birt már lélekzeni, mikor a Tamás ké­ménye füstjét meglátta. — Reszketve, fcl- holtan nyitott a konyhába. Misu a nyitott tűzhely mellett állt és krumplit aprított a rotyogó hagymás lébe, Tamás a nyáron megsérült szerszámait ja­vítgatta. Marinka megállt a küszöbön és várta, hogy lecsapjon rá az ítélet. Az ura végignézett rajta: — A ládában kékfestő ruhákat találsz a boldogult Jelenától, ezentúl azokat hord­jad, az ilyen cifra rongy nem tisztességes asszonyszemélyre való. És kidobta az őszi esőbe, ahol tépetten, fonnyadtan nyúlt el a kékvirágos, sárga- rojtu vállboritó ... kező hónapok folyamán megjelenik meg Fröhlich Izid-. Szétterülő fénysugarak polározása cimü nagyjelentőségű fizikai munkája, valamint a Matematikai és ter­mészettudományi értesítő XLIV-ik kötete. Végül rendes terjedelemben megjelennek a régi folyóiratok, ugy mint az Akadémiai Értesítő, a Budapesti Szemle, a Nyelv tu­dományi, az Irodalomtörténeti és a Had­történelmi Közlemények. * (A Magyar Belvízi Hajózási Jog váz­lata.) írták: Sándor fi Kamill dr., az igaz­ságügyminisztérium törvényelőkészítő osz­tályába beosztott királyi ítélőtáblái biró, egyetemi magántanár és Vájná István dr. MFTR felügyelő. ,,Ez a mü — amint az előszó illusztris írója, Wimmersperg Fri­gyes dr. báró kereskedelemügyi államtitkár mondja — magában foglalja a magyar bel­vízi hajózási jognak eddig nélkülözött rend­szeres feldolgozását és nem kétséges, hocv e munka, mellyel közlekedési jogunk most ' gazdagodott, mindazok számára kiválóan | hasznos és értékes szolgálatokat fog tenni, akik a magyar belvízi hajózás ügyeivel bármely vonatkozásban foglalkoznak." — A mü elsősorban tömör és rövid visszate­kintést ad a belvízi hajózási jog történelmi fejlődéséről, különösen a Dunát illető nem­zetközi megállapodásokról, továbbá a leg­utóbbi, 1921. évi párisi Duna-aktákról és ismerteti az ez állal teremtett helyzetet, va­lamint a belhajózási magánjog, egységesíté­sére irányuló nemzetközi törekvéseket. Is­merteti ezután a magyar belhajózási ma­gánjogra vonatkozó jogszabályokat, melyek számos különböző törvényben és rendelet­ben találhatók, a belvízi fuvarozási jogot és a magyar belvízi hajózás főbb közigaz­gatási jegi szabályait. Külön megemlítendő, hogv a munka teljes szövegében hozza az 1927. évi IX. t.-cikket a belvízi hajók lajstromozásáról — mely törvény terveze­tének és megokolásának előkészítésében a mü szerzői az előszó szerint tevékeny részt vettek — és annak egyes szakaszait értékes magyarázatokkal kiséri. Tartalmazza to­vábbá a nov. 1-én az egész Dunán élet­belépő uj hajózási rendszabályokat. Az igen áttekinthetően és laikusoknak is érthetően szerkesztett kitűnő miinek nagy hasznát vehetik közigazgatási hatóságok, bíróságok, bankok (hajójelzáloghitel szempontjából), közlekedési és fuvarozási vállalatok, köz­gazdászok, jogászok, hajózási cégek, hajó­zási alkalmazottak. Kapható Toldi Lajos könyvkereskedésében, II., Fő-utca 2. Ára 8 pengő. FILMBEMUTATÓK. Mannequin. A Márkus Emília Parkmozgó bemutatója. A Newyork Magaziné regény pályázatán 50.000 dollár pályadijat nyert regény film­változata a „Mannequin". Vezérlő motí­vuma az elveszett gyermek, aki hosszú évek után egy bűnügy vádlottjaként látja viszont édesapját a főtárgyaláson bírói szé­kében. A biró örömmel hirdeti ki az es­küdtszék fölmentő határozatát a neki ért­hetetlenül rokonszenves vádlott előtt, az­után megtudja, hogy a gyilkosság’ vádja alól felmentett gyönyörű fiatal leány nem más, mint az ő sok évvel ezelőtt elrabolt gyermeke. Az amerikaiaknak ez a történet 50.000 dollárt ér, nekünk, kifinomultabb Ízlésű, művészetet kereső európaiaknak valamivel kevesebbet. Ámbár elvitathatat­lan, hogy izgalmas és annak ellenére is hatásos, hogy hasonló meséjii regénnyel, színdarabbal, filmmel már éppen eleget találkoztunk. Már most, ami a filmen való feldolgozá­sát illeti, a „Mannequin" kétségkívül első­rangú klasszist képvisel. Rendezője az a James Cruze, aki a Cowered Wagon-nal elévülhetetlen érdemeket szerzett Magyar- országon is. Ebben a filmjében is elsőran­gút nyújt. Avatott kezének nyoma különö­sen a húszegynéhány év előtt játszódó je­leneteken érzik. Dolores Costello, Alice Yoyce, Zasa Pits kitűnő alakításukkal méltóan egészítik ki James Cruze művészi munkáját. Holnapután kiskedden a címe a műsor másik filmjének. Gonrad Nagel és Renée Adorée játsszák pompásan. A film eredeti elgondolása: valaki, aki a pénz elől me­nekül. Üdítően kedves ez a kis komédia. A híradók érdekesek, változatosak. (-) A színházak heti miisora. Budai Színkör: Vasárnap délután: Az iglói diákok; este: Borcsa Amerikában. Budapesti Színház: Vasárnap délután: Schlési'’"- Tu esete Lef- kovics Katóval; este: Schlésinger-fiu esete Lefkovics Katóval. színház és mozl Budapest, szombat, Í927 julius 30. Színházak: Budai Színkör: Borcsa Amerikában (s/,8). Budapesti Szinliáz: A Schlésinger-fiu esete Lefkovics Katóval (8). Varieték: Beketow Cirkusz (Telefon: L 919—35.) Min­den előadásban délután és este Lobéra az állatok legyőzője, hypnotizál oroszlánokat, tigrist, krokodilhisokal óriáskígyót és egyéb vadállatokat. Előadás kezdete 8 órakor. Csütörtök és szombat d. u 4 órakor fél helyárak. Vasár- és ünmepnap d. u. 4 óra­kor előadás. Délután és este egyenlő mű­sor. Mozik: Q/AMARA mozgóképszínház <Do­hány utca és Nyár utca sa- rok Telefon: J 440—27) I. A titokzatos Mr Senki. (Párbaj a hóme­zőn.) (Egy ördöngös fickó furcsa kalandjai, 10 felvonásban. Rendezte és főszerepét jál- sza: Harry Piel.) II. Sisters Dolly. (Vígjá­ték 6 felvonásban. Főszereplők a magyar származású, világhírű, magyar táncosnők, a Dolly nővérek.) III, Híradók. Előadások kezdete: hétköznap 6, 8 és 10 órakor; va­sárnap fél 5, negyed 7, 8 és 10 órakor. MÁRKUS PARK MOZGO (Muteum-kőrut és Rákóczi ut sarok Telefon: J. 452—87 Jegy- elővétel d. e It—1. és d. u 5 órától): Holnapután kiskedden (Komédia, 7 felvonás­ban. Főszerepben: Cornrad Nagel és Renée Andoree). — Mannequin (Dráma, 8 felvo­násban, Főszerepben: Alice Joyce, Dolores Castello és Zasu Pltts). — Magyar és Fox Híradók Folytatólagos előadások kezdete 8 és 10 órakor. (a városligeti tavon. Te­lefon: L 919—22—23): Az idegnélküli ember (7 fejezetben Főszereplő: Harry Piel.) — .4 sötétség titka (7 felvo­násban A kettős főszerepben: Genevieve Félix. — Híradók. Esős időben fedett he­lyiség. Folytatólagos előadások 3/j8—3/«10 órakor. FŐVÁROS. — Az uj városi lakásbérleti szabály* rendelet és a szociáldemokraták. A buda­pesti törvényhatósági bizottság szociál­demokrata csoportja pénteken este Révész Mihály dr. elnöklésével tartott ülésén fog­lalkozott az uj városi lakásbérleti szabály- rendelet tervezetével, amelyet az ügyosz­tály a hétfői lakásügyi bizottsági ülés ut­ján illetékes albizottság elé kiván terjesz­teni. Egyhangúlag megállapította a cso­port, hogy a tervezet egyáltalán nem felel meg a lakók érdekeinek és igy ez még tár­gyalás alapjául sem fogadható el. A cso­port ezután a javaslat kidolgozására Bá~ nóczy László, Bechtler Péter, Gonda Béla, Halász Alfréd, Kertész Miklós, Lévay Sán­dor, Pollák Ferencné és Sterbinszky Lipót törvényhatósági' bizottsági tagokból egybe- állitott bizottságot küldött ki. A bizottság munkálataiban való résztvételre az ülés felkérte Pongrácz Jenő dr. ügyvéd, lakás­ügyi szakértőt is. — Az autóbusz versenypályázat. Több lap ma azt irta, hogy a székesfővárosi ta­nács tegnapi ülésében az autóbusz ver­senypályázaton bizonyos változtatásokat tett. Ezzel a hírrel szemben Lobmayer Jenő dr. tanácsos-, a közlekedési ügyosz­tály vezetője kijelentette munkatársunk előtt, hogy a tanács mindenben fentartotta az eredeti versenypályázati kiírást és azon sem terminusbeli, sem egyéb változtatást nem tett. — A szabadban való fürdés a lágymá­nyosi téli kikötőben. Az államrendőrség dunai osztályparancsnoksága által vezetett dunai életmentési akciónak rengeteg dolga volt a lágymányosi téli kikötőben. Az ak­ció vezetősége érezte, hogy a Dunában für- dőzőket a fürdéstől nem lehet visszatar­tani a nagy bőségben, viszont azonban a szabadban való fürdés nagy veszedelem­mel járt és igen sokan be is fulladtak a vizba. A nyár folyamán már eddig is a dunai mentőakciónak egyik rendőr moto­ros csónakja állandóan a téli kikötőben teljesített szolgálatot. Most azután teljesen elkészült a kopaszi párhuzammüvön meg­kezdett munka, amely abból állott, hogy a víznek és a partnak egy részét elkerítet­ték és most a meglévő uszodán kívül a lágymányosi téli kikötőben csakis ezen a körülkerített strandrészen szabad fürödni. A fürdés teljesen ingyenes. A tanács szo­ciálpolitikai ügyosztálya nyomatékosan felhív mindenkit, hogy a lágymányosi téli kikötőben ezen a helyen kívül sehol a szabadban ne fürödjék. Az ingyen fürdésre elkerített helyen állandóan rendőrőrszem Tisztelettel kérjük Igen t vidéki eb* fizetőinket, hogy lapunk zavartalan küldése érdekében az előfizetést idejé­ben megújítani szíveskedjenek. [VfüíGjlf \ [

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék