Budapesti Hírlap, 1927. július (47. évfolyam, 146–172. szám)

1927-07-08 / 152. szám

& $32. BtmxPEsn RmiiF 7 $dgn Jégdarabok tft a termés nyolcvan szá­mi ékét pusztította el. Teljesen tönkrement a vihar által érintett területeken a buza- és a tengeri-termés, azonkívül elpusztultak a fcapásvetemények és a gyümölcsösök is. Arad környékén Buzsákot, Zádoriakot, Mi- k'alakát, Glogovácot, Mondorlakot, Csicsért és Szabadhelyet sújtotta a legerősebben. Szabadhelyen a vihar ledöntötte a begyal­£ villamos megállóhelyén a bódét, amely asszonyt maga alá temetett. Halmágyon a vihar kettétört egy hatalmas fát, atncjv alatt Budugán Kornél tizenötéves gyermek keresett menedéket A lezuhant fatörzs a fiút teljesen szétroncsolta. A lengyel kormány tisztogat Vársó, jul. 7. A visszaélések leküzdésére kiküldött bi­zottság a Bankó Gospodarsko Krajovego két igazgatóját, Nizynskit, a hitelosztály vezetőjét és Boschildt igazgatót, a külföldi osztály vezetőjét felfüggesztette állásától, mert az államkincstárnak súlyos vesztesé­get okoztak. A bizottság energikus föllé­pése mindenütt nagy benyomást tett s a kormány amaz eltökélt szándéka jelének tekintik, hogy az említett bankban és más intézetekben elkövetett visszaélésekkel izemben szigorúan föllép. A bukaresti egyetem a zsidó diákok ellen. v Bukarest, jul. 7. Az évvégi szigorlatok alkalmával úgy a* orvosi, mint a jogi fakultáson sulgos diákzavargások voltak. A zsidó diákokat a nacionalisták nem engedték a vizsgáló- bizottságok elé és véresre verték őket. A zsidó diákok küldöttséggel fordultak a dékánhoz, és kérték, tegye lehetővé a vizsgákat, hogy ne veszítsék el a hallga­tott félévet, a dékán azonban időhiányra való hivatkozással a kérést nem teljesí­tette. Az elzavart diákok a közoktatás- ügyi minisztériumhoz fordultak, amely közbelépett ugyan, az egyetem különböző fakultásainak dékánjai azonban nem tűz­tek ki saját hatáskörükben újabb időpon­tot, hanem értekezletre hivlák össze a • tanári kart a közoktatásügyi miniszter közbelépésének megvitatására. —- (Napirend.) 7987 julias 8. Péntek. (A kecskeméti nagy földrengés 1911-ben.) Róm. tat: Erzsébet. Gör. kát.: Prokop nvt. Prot.: Teréz. A Nap kél 4 óra 10 perckor, nyugszik 19 óra 59 perckor. A Hold kél 13 óra 36 perckor, nyugszik 0.16 perckor. — Nyitva- levö múzeumok: Nemzeti Múzeum állat- és ásványtár 9—2. Mezőgazdasági Muzeum (Szé- ehenyi-sziget) —. Szépművészeti ' Muzeum (Aróna-irt 41/42.) modern képtár, modern szobrászat 10—fél 2. Iparművészeti Muzeum (üllői-ut 33.) 9—fél 2. bulor- és fémkiáJlitás 9—fél 2. Kereskedelmi Iparcsarnok 9—12. Erzsébet királyné emlékmű (Királyi-palota) 9—1. Iparművészeti Társaság állandó kiállí­tás (Andrásy-ut 69.) 9—2. Népegészségügyi Muzeum (Eötvös-u. 3.) 10—1. Földtani Mú­zeum (Stefánia-ut 14.) 10—1. Fővárosi Mu­zeum (Stefánia-trt) 9—1. — Ngitvalevő könyv­tárak: Fővárosi Nyilvános Könyvtár (Gróf Károlyi-u. 8.) 9—7. Akadémia Könyvtár (Akadémia-u. 2.) 3—7. Egyetemi Könyvtár (Fcrenciek-tere 5/a) 9—2. Egyetemi olvasóte­rem (Ferenciek-tere 5.) 9—7. Iparművészeti Könyvtár (Üllői-ut 33/35.) 10—1 éf 3—8-ig. Kereskedelmi Iparkamara (Szemere-u. 6.) 9—2. Statisztikai Hivatal (Keleti Károly-u. 5/7.) 10—11. Széchenyi Könyvtár (Muzeum- körut 14.) 9—4. Technológiai olvasóterem (.lózsef-körut 6.) 9—2. Vakok Könyvtára (Ida-u. 5.) 8—12. Erzsébet Népakadémia Könyvtár (Német-u. 40.) 9—2 és 5—8. Állat­kerti Könyvtár (Állatkert) 10—1. Hóman Bá­lint a Nemzeti Muzeum igazgatója fogad 12— 2-ig. — A külügyminiszter fogad előzetes be- jelentés alapján. — (Az Időjárás.) A Meteorológiai intézet jelenti: A nyugati depresszió erősségéből ve­szített, s ágy a légnyomás eloszlása Európá­ban egyenletesebb lett. Esők főleg Angliában és Franciaországban fordultak elő. A reggeli hőmérséklet Németországban, Dél- és Kelet- Európábán általánosan a 20 fok fölé emel­kedett Hazánkban az ntolsó huszonnégy órá­ban eső nem volt sehol, a hőmérséklet kissé emelkedett. Időjóslat: AIdeg, és inkább szá­raz idő vázható helgi zivatarokkal. — (Vízállás.) A földmiveiésügyi miniszté- rfnm vízrajzi osztálya jelenti: Á l)ur Passau 'és Linz között árad, másutt apad; Paksig 'alacsony, lejebb közepes vizállásu. Mai víz­állások: Passau 285, Stein plusz 17, Komá­rom 298, Budapest 246, Baja 252, Mohács 290. A Tisza Vásárosnaményig árad, lejebb ápad; alacsony vízállása. A hegyaljai szőlősgazdák legnagyobb ré­sze tönkrement, mert csak kevesen biztosí­tották termésüket Különösen a Világos melletti Livada-völgyben pusztult el min­den. A pusztulás oly nagyarányú, hogy jö­vőre sem remélhető termés, sőt két év múlva sem lehet teljesen rendbehozni a szőlőket. A kormány az aradmegyei károsultak támogatására tízmillió leüt utalt ki gyors- segitségképpen. Bratianu Joel miniszter- elnök táviratban közölte, hogy a választá­sok előtt a segélyezés kérdését nem lehet minisztertanács elé vinni s ezért utalta ki egyelőre gyorssegitségként a tízmillió lent. *— (A pénzügyminiszter szabadságon.) Búd János pénzügyminiszter néhány napra vidékre utazott — (Egyházi zene.) Á lipótvárosi Szent István bazilikában julius 10-én, vasárnap déli 12 órakor kezdődő kismisén Zsasskov- szkg József, a bazilikái kórus tagja, ma­gyar egyházi énekeket ad elő Riegler Ernő orgonamüvész orgonakiséretével. — (Elindultak a magyar zarándokok Lourdesba.) Szerdán délután indított el az Országos Katolikus Szövetség kétszáz ma­gyart Lourdesba. A zarándoklatnak P. Scheirich Bonaventura ferencrendi tarto­mányi kormánytanácsos a lelki vezetője. A társaság Budapestről Milánóba, onnan pedig rövid pihenés után Lourdesba utazik, hogy ájtatosságainak végeztével Párison ke­resztül Nizza, Génua, Pádua és Velence érintésével térjen vissza hazájába. — (Református tanítók gyűlése.) Az ORTE nagyválasztmánya tegnap Balaton­almádiban tartotta meg összejövetelét, hogy hivatalos ügyei elintézése után megállapít­hassa az egymilliárdos államsegéllyel épült üdülőháza felavatásának ünnepét. A felava­tás e hónap 28-án lesz és azon a püspökö­kön kívül résztvesz Bethlen István gróf mi­niszterelnök is, akinek igen nagy érdeme van a tanítói üdülőház létesítésiében. Az értekezleten Dobó Sándor elnökölt. Jelen­tette, hogy Uray Sándor tb. elnök 80 pen­gőt, Szalóky Dániel és Váczi Sándor 40—40 pengőt ajándékozott az üdülöház berende­zésére. Molnár János főtitkári jelentéséből örömmel értesült a tanítóság arról, hogy az elmúlt tanévben 657 millió koronát gyűjtöt­tek össze jóléti intézményei szolgálatára és az elnökség, noha egy évvel ezelőtt két fil­lér pénzkészlettel vette át az ügyek vezeté­sét, egyévi működés után már 44.000 pen­gővel folytatja a milliárdos állami támoga­tás nélkül is. Sólyom Ferenc pénztáros he­lyett Nagy Sándor debreceni tanítóra bízta a választmány a pénztár vezetését. Végül elfogadták Kovács József javaslatait a jó­léti intézmények fejlesztéséről. — (Hogyan csehesiti Prága a német vá­rosokat.) Prágából jelentik, hogy a Social- demokrat értesülése szerint küszöbön áll a teplitzi városi rendőrség államosítása. A belügyminisztérium e terve — írja a lap — újabb állomást Jeléit a köztársaság német területeinek elcsehesitésében. — (Vasmegye művelődése.) Vasinegyc területén az iskolánkivüli népoktatás kere­tében az elmúlt tanévben 152 községben összesen 2600 ismeretterjesztő előadást tar­tottak. Három analfabéta tanfolyamot, nyolc elemi iskolai tanfolyamot és tizenhá­rom elemi ismereteket terjesztő tanfolya­mot rendeztek. Különösen a gazdasági elő­adásoknak volt nagy sikerük. — (A sajtó dicsérete.) Londonból táv­iratozzék: A lordmayor és felesége tegnap a Guildhallban a nemzetközi sajtóértekez­let tagjai tiszteletére villásreggelit adott. Pohárköszöntőjében a lordmayor többi közt ezt mondta: — Aí Önök értekezlete voltaképpen nagy nemzetközi békeértekezlet, igazi Lo- karnója az újságírásnak. Nincs olyan Nép- szövetség, amely sikert remélhetne, ha nem támogatják munkájában Önök, akik össze­kötő tisztjei a delegátusok által képviselt népeknek. — (Windischgratz herceget megoperál­ják.) Windischgrátz Lajos herceget — mint ismeretes — betegsége címén szabadon en­gedték és amikor büntetésének végrehajtá­sát félbeszakították, a herceg szanató­riumba vonult. Már akkor úgy volt, hogy a háborúban szerzett betegsége miatt rövi­desen meg kell operálni. A műtéti beavat­kozást azonban ismételten elhalasztották abban a reményben, hogy a szanatóriumi kezelés esetleg elkerülhetővé teszi az ope­rációs beavatkozást. De a herceg állapota a hónapok óta tartó kezelés folytán sem javult, most már nem lehet kitérni aZ ope­ráció elől és úgy döntöttek, hogy Verebély professzor a jövő hét végén végrehajtja a hercegen a műtétet — (Fasiszta statisztika.) Rómából táv­iratozzak, hogy a fasiszta párt hivatalos lapja közli a párt taglétszámát. E szerint a fasiszta pártnak ma 960.590 férfi és 170.081 nőtagja van. — (A budai evangélikus egyház közgyű­lése.) A budai evangélikus egyház vasár­nap, julius 10-én a Bécsi kapu-téren lévő iskola termében déli 12 órakor közgyűlést tart, amelynek főtárgya a Wichmann és Gertner igazgató-tanítók nyugdíjba vonu­lása folytán megüresedő két tanítói állás­nak betöltése. Erre a gyűlésre az egyes ta­gokat ezúton is meghívja az elnökség. A megüresedett állásokat választás utján töltik be. — (A belga orvmi ösztöndíjat apáca nyerte el.) Belgiumban a fiatal orvosokat minden évben ösztöndíjjal jutalmazzák, ha vizsgáikat a legjobb eredménnyel tették le és valamelyik kitűzött pályatételt sikere­sen oldják meg. Az idén az egyik ilyen or­vosi ösztöndíjjal Mária Júlia nővért, az Ir- galmasrend egyik apácáját jutalmazták, aki a világháború idején ápolónő volt, utána pedig szép sikerrel tette le az orvosi dok­torátust és jelenleg az Irgalmas nővérek egyik kórházában praktizál. — (Mentőállomás Dombóvárott.) A Vár­megyék és Városok Országos Mentőegye­sülete, amelynek Budapesten van a szék­helye, a kormány támogatásával a folyó év tavasza óta fokozatosan az egész or­szágra kiterjeszti működését. Eddig mintegy négy-öt helyen alakult mentőállomás. Tolna vármegyében már a második mentőállomás van megalakulóban. Az április hónapban Szekszárdon megszervezett és kiváló tevé­kenységet kifejtő mentőállomás után e hó­nap 12-én a nagy vidék központjában fekvő Dombóvárott fognak ilyen állomást felállítani. Kenézy Lászüó dombóvári fő­szolgabíró elnökiésével a minap megtartott értekezleten a dombóvári járás községei­nek, számos vezető tényezőjének és lakó­jának tagsági nyilatkozatán kívül Forrai Valér sásdi főszolgabíró bejelentette 50 ba- ranyamegyei község csatlakozását. — (Ujváry Ignác temetése.) Csütörtökön délután a farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra érsekujvári Ujváry Ignác festőművészt, aki az Orsz. Iparművészeti Iskola ny. r. tanára, az állami színházak díszlettervezője, a Signum Laudis, a bajor királyi Szt Mihály-rend IV. oszt. és a francia Mention Honorable tulajdonosa, az Orsz. Képzőművészeti Társulat tőrzstagja, az Ipolyi Arnold-dij és a Rökk Szilárd- jutalomnak nyertese volt Hatvanhét évet élt, s abból 30 évet boldog házasságban töltött el. A farkasréti temető halottashá­zában a ravatalnál a nagyszámú családta­gok és rokonság mellett ott volt Kisoroszi plébánosának vezetésével a község küldött­sége. Igen sok művész volt jelen, különö­sen a kar társak és sok barát A Képzőmű­vészeti Társulat részéről jelen volt: Paur Géza főtitkár és Thurg Gyula, az Iparmű­vészeti Iskola részéről Simay Imre igaz­gató és sok tanár. Ott volt Edvi Illés Ödön, Szablya Frischauf Ferenc, Helbing Ferenc, Uoránszky Lajos, Katona Nándor, Gergely Imre, Udvary Pál, Jámbor Lajos, Kernstok Károly, Bacsa András, Raskó Géza, Szántó Gergely, Stein János, Udvary Géza, Orbán Antal. A ravatalnál a Képző­művészeti Társulat nevében Thurg Gyula mondott búcsúztatót A főváros által adott diszsirnál Simay Imre, az Iparművészeti Iskola nevében beszélt. — (Parádfiirdffi élet.) Parádfürdőben az idén augusztus 14-én lesz az évente tar­tatni szokott kerti ünnep, mely tavaly is 36 millió koronát jövedelmezett a szegény Emericanás egyetemi hallgatók menzája javára. Párádon különben igen élénk az élet. A Fehér Szegfű Esték társaságának egy része rendezett itt mulatságot. A szoká­sos házi terwiszverseng az idén julius 25. és 30-a közt, a hirtss Anna bál julius 30-án lesz. Jelenleg Párádon nyaralnak: Térfi Bóláék, Wolff Károlyék, Szilassy ZoT- tánék, Vezsenyi Jenőné és leánya, szom­bati Fehér Pálné és leánya Katóka, Sár­kány Jenőné és leánya, Wassel Károly al- tábornagvék, Ludwig György alfáhor- nagyék, Sáfrán Gézáné, Gordon Róbertné és leánya, Sárospataky József kir. fő­ügyész, Bartha László ezredesek, Magyar Kázmér volt képviselő, Remenyik István volt főispán, Zsiga Aladárné és leánya Baba, Piret Viktor báró, Konkoly Thege Sándor dr.-ék, Lázár Ferenc dr.-ék, özv. Küry Alberlné és leányai, Kovacsics Dezső dr. főispánná, Gaár Jenő dr.-ék, Mokcsay Dezső alezredesék, Csilléry András dr.-ék, Kiss Tibomé dr.-nc főszolgabiróné, Sci- tovszky Aladárné, Hutvra Ferenc és csa­ládja, Lakatos Lajos földbirtokos, Bolgár Ferencné, Hegedűs Mária, Csók István és leánya, Lázár Miklós grófék, Márialaky Kálmán földbirtokos és családja sib. — (Dologház a kőhidai fegyházban.) Az igazságügyi kormány részletes tervet dol­goztatott ki a kőhidai fegyház egyik részé­nek szigorított dologházzá átalakítására. Erre a célra körülbelül 300.000 pengőt vesznek fel az igazságügyi tárca költségve­tésébe. Az uj büntetőnovella javaslata, amelyet őszig levettek a parlament tárgy- sorozatáról, a dologházba való utalás intéz­ményéi, mint külöh büntetésnepiet megle­hetősen széles keretben kívánja alkalmaz­tatni. ügy látszik e törvényjavaslattal van kapcsolatban az igazságügyi kormánynak a kőhidai fegyház kibővítésére vonatkozó lerre. A dologházba utaltak részére a leg­különbözőbb ipari műhelyeket fogják fel­szerelni. Ezért megmarad a kőhidai fegy* ház fegyházjellege továbbra is, csak kibő­vül ezzel a dologházzal. A dologház műhe­lyén kívül a felnövekedett őrzőszemélyzeí számára lakóházak építéséről is gondoskod­nak. A kőhidai dologház megépítésére azonban csak akkor kerülhet majd sor, h$ a büntetőnovella törvényerőre emelkedik, Ebben az esetben a kőhidai fegyházban lesz az ország egyetlen szigorított dolog, háza. i— (Rozgonyinál) 6 müvészlap 10 pengő, — (A római Campagna az örökvárost tápláló kertté fejlődik.) Rómából jelentik, hogy a római kereskedelmi és iparkamarai statisztikai kimutatásban számolt be a ró­mai Campagna mezőgazdaságának fejlődé­séről. Amig 1915-ben a megművelt terület 11.000 hektár volt, négy évvel később má» 19.000 hektárra emelkedett, 1930-ban pofig el fogja érni a 29.000 hektárt. Figyelemre­méltó a veteménytermelés; ennek területei 406 hektárról 10.900 hektárra emelkedett, A római Campagnában a legnagyobb buzga­lommal dolgoznak azon, hogy ez a terület lassanként valóságos kertje leggen Rómát \iak. — {Gyászrovat) Mótéffg Ferenc dr. ügyvéd Szentes város ny. polgármestere. Csongrádi vármegye th. bizottságának és Szentes város képviselőtestületének tagja jttlius 5-én, életé­inek 71-ik évében meghalt. A városháza köz­gyűlési termében ravatalozták föl, ahonnan tegnap, szerdán délután 5 órakor ax ág, evang. egyház szertartása verint temették az egész város közönségének nagy részvételével. — (A női és gycrmekkereskedelem elleni szövetség kongresszusa.) Julius első napjai­ban tartotta hetedik nemzetközi kongresS- szusát Londonban a női és gyermekkeres­kedés ellen küzdő nemzetközi szövetség. A' kongresszuson huszonhárom ország volt képviselve. Magyarországot Latinooic* Róza', a magyar egyesület főtitkára képviselte. A kongresszus elfogadta a magyar kiküldött­nek azt a javaslatát, mely a külföldön szer­ződő fiatal nők hatályosabb védelmének biztosítását célozza. A kongresszus elhatá­rozta, hogy a következő ülést 1930-ban Varsóban, az előkészítő kongresszust pedig 1929-ben Genfben tartják meg. i— (A 41. honvédtüzérdandár ünnepe.) A világháborút az összeomlásig hősiesen végigharcoló 41. honvédtüzérdandár a tizedik isonzói csata 10. évfordulóján, június 10-én, legdicsőbb fegyvertényének emlé, kére Budapesten szokásszerüetn dandár^ napot rendez. A 41. honvédtüzérdandár a veszprémi 7. honvédtábori ágyusezred* bői alakult és az orosz, majd később at olasz harctéren a 41. honvédhadosztályj kötelékében nagy érdemeket szerzett. Aá összeomláskor a veszteségteljes vissza^ vonuló harcok után felesküdött kötelesség géhez híven huszonegynapi keserves gya^ logmenetben vonult be a Piavetól a lcszes rclési állomásokra, magával hozva valót mennyi ágyúját, lovát és egész fel szer elét sét. A rendezőbizottság ezúton is felhívja a volt dandár valamennyi tiszti, altiszti és legénységi tagját, hogy jelenjenek meg minél teljesebb számban az ünnepségen, At egykori bajtársak julius 10-én, vasára nap délelőtt 10 órakor gyülekeznek a piaa rista rendház váci-utcai frontja előtt. Utána a rendház kápolnájában: P. Szabó Pius püspöki irodaigazgató ünnepi misét és szentbeszédet mond. Mise után II órás kor a Tiszti Kaszinóban diszgyülés követe kezik, majd a dandár volt tagjai külön hajóval a Dunán sétahajózásra Indulna^ Az ünnepséget a margitszigeti alsó vendég­lő ben diszebéd fejezi be. — (Orvosok tanulmányi kirándulása Ba- latonfüredre.) A budapesti orvosok turistái egyesülete julins 10-én egynapos kirándu­lást szervez Balatohfüredre. Indulás vasáts nap, 10-én reggel 6 óra 30 perckor a Ke­leti pályaudvarról, összes vasúti költség 5 pengő Í0 fillér. A kiránduláson rcsztvehet minden orvos és hozzátartozója. A kirán­duláson résztvenni szándékozók jelenke5P zenek Corvin gyógyszertárban, VII., Erzséa bet-körut 6. — (Soknyelvű ünnepség Kómában.) Ró­mából Írják: A Hitterjesztő Intézet nem­régiben ülte meg fennállásának 300 évei fordulóját, amelyen a pápa is megjelent, akit a kollégium különböző nemzetiségű növendékei a hitterjesztés gondolatának megfelelően más és más nyelven üdvözöl­tek. Nem kevesebb, mint 31 nyelven hang­zottak el az üdvözlések, még pedig latin, olasz, francia, spanyol, angol, holland, fla- mand, német, magyar, ir, dán svéd, norvég, lengyel, román, görög, albán, arab, héber, szír, káld, kinai, japán, urdu, tamid, an- nami, malabári, egy afrikai, cSeb, tót és horvát nyelveken. Az ünnepség végeztével a pápa a hitterjesztés mai feladatairól mondott nagyjelentőségű beszédek — (Egy román pilóta tragédiája.) Buka­restből táviratozzák, hogy az ókirályság­beli Buzauban Popescu Antal repülőhad­nagy leszállás közben gépével egy távíró- oszlophoz ütődötí. A gép összetört, s a pilótát maga alá temette. Popescu a kór­házba való szú’.litás közben meghalt. NAPIHIREK. J t i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék