Budapesti Hírlap, 1928. január (48. évfolyam, 1-25. szám)

1928-01-08 / 6. szám

22 Bdmfesti Hibuf ms Január 8. 18. ■*-]' róttak. Ebben az esetben négy havi kü­lönbözetit kapnak meg egyszerre a tiszt­viselők. — Nyolcvannégyezerbáromszázhárom vagon havat takarított el a fővárosi köz­tisztasági hivatal. A tanács ma délben adott ki jelentést arról az óriási munká­ról, amelyet a köztisztasági hivatal a de­cember 16-a óta tartó havazások alatt ki­fejtett, hogy a főváros utcáit a lehullott csapadéktól megtisztítsa. A kimutatás sze­rin december 16-a és 31-e között 29 cen­timéter magas hóréteg hullott le az ut­cákra, amely mennyiség 1,686.060 köbmé­ternek, vagyis 84.303 vagonnak, egy 1405 m. hosszú tehervonat rakományának felel meg. A köztisztasági hivatal 5,600.000 négyzetméter kocsiutról, 214.000 négyzet- méter járdaterületről, tehát összesen 5 millió 814.000 négyzetméter területről ta­karította el a havat. A valóságban azon­ban ennél is sokkal nagyobb hótömeget kellet eltakarítani, mert ezekben a szá­mokban nem foglaltatik benn az a meny- nyiség, amelyet a házmesterek által tisztí­tott 2,000.000 négyzetméter járdaterület­ről hordtak el, továbbá az a hómennyi­ség, amelyet a szél a háztetőkről fújt le. A köztisztasági hivatal óriási munkájára jellemző, hogy január 6-én, tehát 6 nap­pal a legutolsó havazás után. már csak né­hány mellékutcában lehetett hórakásokat találni, míg • fő útvonalakról teljesen el­szállították a havat. Természetesen az este bekövetkezett általános olvadás nagy se­gítségére volt a köztisztasági hivatalnak a hó utolsó nyomainak eltakarításánál. — A Gellért-fürdő uj traktusa. A Gel­lért-fürdő építésű és üzemi felügyelő-bizott­ságai ma délben Édes Endre tanácsos el- nök lésé ved tartott ülése során megtekintette azokat az uj szobákat, amelyeket a szálló udvari szárnyának emeletráépítéssel tör­tént megnagyobbitásával Ígértek. A bizott­ság tagjai megelégedéssel szemlélték az uj szobákat, amelyek igen olcsó áron, a sze­rényebb helyzetű középosztály igényeit lesznek hivatva kielégíteni. A bizottság megadta az engedelmet az uj traktus hasz­nálatbavételére. A most megnyitott 52 szo­bával a Szent Gellért-gyógyszálló vendég­szobái 250-re szaporodtak. TESTEDZÉS. Verseny vívóink olimpiai kilátásairól. Hiába nevezzük a kardvívást nemzeti sportunknak, az a sportág legkevésbé is­meretes a magyar közönség előtt. Évtizedes hibák és hanyagságok ennek az okai, ame­lyekkel most nem kívánok foglalkozni. Mi­nél kevésbbé látja jól a sportlközönség a múltat, a jelen helyzetet é a jövő eshe­tőségeit, annál inkább kötelességünk ne­künk mestereknek arra törekednünk, hogy egyrészt világos képet nyújtsunk az érde­kelteknek, másrészt pedig hogy mindent elkövessünk a tekintetben, hogy verseny- vivőink az olimpiai játékokra vívói tudá­suk, teljesítőképességük és kondíciójuk leg­magasabb fokát elérjék. Olimpiai kilátásaink latolgatásánál első­sorban az utolsó évek eredményei képe­zik a kiindulópontot. Kardvivóink a két utóbbi évben nemcsak megnyerték az euró­pai bajnokságot, de mindkét döntőben elő­kelő szerepet játszottak. A múlt évben az európai bajnokságon kivül még három nagy nemzetközi versenyben mérkőztek kardvivőink az idegenekkel. Februárban Bécsben, ahol a győztes magyar volt, s a tizes döntőben a győztessel együtt hatan voltak magyarok. A júliusban lefolyt kre- mónai nemzetközi kardversenyben már olasz lett a győztes és a döntőbe csak há­rom magyar vivő került. Az ugyanekkor lefolyt négyes kardcsapatversenyben a ma­gyar csapat — azt hiszem, nem akarván kitenni magát a vereségnek, — nem is in­dult November végén a németek rendez­tek nagyszabású nemzetközi vivóversenyt Offenbachban, ahol az olaszok nagyszám­ban és erős felkészültséggel vettek részt. Az egész verseny 'lefolyása az olasz vivő- sport nagy előretörését mutatta. Igaz ugyan, hogy a tőr versenyt a németek klasz- szison felüli, kitűnő vívója Casmir nyerte meg, de a tizenkettes döntőben tíz olasz foglalt helyet s csak a tizennegyedik helyre kerüLt a német Thomson (Puliti visszalé­pett.) Az utána lefolyt kardverenyt Marzi, a fiatal livomói, olasz nyerte, aki az 1926-os és 1927-es európai bajnokságokban még alig jött számba, a kremónai verseny 'döntőjében pedig utolsó volt. A fiatal olasz azonban, aki különben saját szavai szerint vivómesternek készül, mindenütt kiváló technikai készültségről tett tanúságot s csak a megfelelő versenyrutin hiányzott még nála. A kardverseny második helyezettje Casmir lett a Marzival levivott holtver­seny után. Ebbe a tizenkettes döntőbe őt olasz, három magyar, két holland, egy né­met és egy osztrák, a napokban elhalt Huber, került. Volt még ezenkívül a nyá­ron Hágában az európai nemzetek hadse­reg tisztjeinek a versenye, amelyben Tersztyánszky Ödön lett a kardbajnok. A nemzetközi versenyek alapján tehát a magyar kardvivók hegemóniáját még, mindig nem lehet kétségbevonni, ámbár az elsőség kissé ingadozik. Igaz, hogy a sta­tisztika a fentiek alapján a magyar kard­vívásnak kedvez, de éppen ebben az eset­ben nem lehet a jövőt és a kilátásokat a statisztika alapján biztosan megjósolni. A formák, kondíciók és a technikai készült­ségek változhatnak s ezekkel együtt ter­mészetesen az eredmények is. Az olasz nemzet megújhodásában nagy súlyt fektet az összes számottevő sportok kultiválására és az uj nemzedék testi neve­lésére. A legfelsőbb irányítási úgy látszik itt is Mussolini végzi, ki nemcsak a modern sportok felkarolására és népszerűsítésére törekszik, hanem mindent elkövet, hogy az olaszok klasszikus sport ja, a vívás is a leg­messzebbmenő erkölcsi, anyagi és paeda- gógiai támogatásban részesüljön. Elsősorban tehát az olasz kardvivók előretörésére kell számítanunk, egyelőre 6k lesznek legerősebb ellenfeleink úgy az egyéni, mint a csapatversenyben. Németor­szágot az egyetlen Casmir képviseli, de ő liz elsőrangú versenyzővel is felér és az offen- bachi eredménye után, főleg pedig annak a formájának az alapján, amelyet a decem­ber 21-én lefolyt Berti-iéle akadémián mu­tatott, a legjogosabb aspiránsa az olim­piai kardbajnokságnak. Amikor komoly nemzeti érdekekről van szó, mert hiszen a kardvilágbajnokság megvédése a magyar sport elsőrangú ér­deke, akkor nem lehet porhintéssel dol­gozni, hanem mindenkinek kötelessége a legreálisabb alapra helyezkedni. Nekünk mestereiknek pedig!, akik a magyar vivó- sport tanárai, és egyben trénerei vagyunk, elsősorban kötelességünk véleményünket a nyilvánosságra hozni, akár tetszik ez egyes köröknek és egyéneknek, akár nem. A dilettáns véleményekkel és kritikákkal szemben a mestereknek éppen a naciona­lizmusuk és a vivásmüveszet iránit érzett szeretelük folytán kötelességük, hogy véle­ményüket a vivósport érdekében szabadon nyilvánítsák. ügy iáljuk, hogy a magyar amatörvi- vók legnagyobb hibája a technikai készült­ség hiánya. Még a legjobb versenyvivóink is annyira tele vannak technikai hibákkal, vagy annyira egyoldalú a vivásmodoruk, hogy sohasem lehet e miatt rájuk száz szá­zalékig számítani. Ezzel szemben Casmir a Gombossal vívott meccséin oly klasszikus formát mutatott, aminőt még a legnagyobb mestereknél is ritkán láttunk. Abszolút realitással vivott. Látszott rajta és min­den akcióján, támadásainál és védésénél egy­aránt, hogy tudatában van felsőbbségének. Akciói, amellett, hogy a legváltozatosabb- bak voltak, művészi egyszerűségekkel tűn­tek ki, úgy, hogy a szakértő előtt azt a látszatot mutatta, hogy minden vitaanya­got kerül, amely esetleg a zsűrinek alkal­mat adna arra, hogy az ő hátrányára dönt­sön. Casmir tusserősségének egyik alapja a nyugodt és tiszta védés, amely mindig nagy fölényt biztosit; tempótámadásait a pengejáták és a különböző akciók kö­zött hajtja végre biztos pengevezetóssel és villámgyorsan. Láttunk tőle egyszerű és cseltámadásokat, parád-riposztokat, bámu­latos tempóban keresztülvitt fel'tartószurá- sokait, sikerült ismételt támadásokat. Szó­val az észak-olasz kardiskola összes szépsé­geit és művészetét bemutatta. Hibájául le­het megemlíteni azt, hogy mozgásai még nem eléggé simák, hiányzanak nála azok a szemfényvesztő mozdulatok, amelyek a múltban Greco, Santelli Italo és Neralics vívását jelemezték a kardban, s amelyek Merignac és Kirchlioffer tőrvívását utolér­hetetlen művészetté emelték. Gombos kétségtelenül rendes formája alatt vivott, noha neki, a kétszeres európai bajnoknak, készületlenül nem lett volna szabad kiállanla. De nekem az a meggyő­ződésem, hogy Casmir most oly magas klasszist vivott, amellyel szemben a legjobb formában levő Gombos is vesztes maradt vü^'na. Mi mesterek gyönyörködtünk Casmir ví­vásában, mert beigazolva láttuk általa, hogy a védésnek, a tempóvételnek, a moz­dulatok korrektségének azt a színvonalát, amelyet hirdetünk — el lehet érni. Nem szabad tehát amatőreinknek sem a teknikát lekicsinyelni s minden sikert a versenyrutinra és a tempóvételre alapí­tani, mert végeredményben mégis csak az lesz a győztes, aki a versenyzési képesség mind a három tényezőjével rendelkezik. Gereutsér László dr. Strauch Gyula és Szepes Béla vezet a sibajnokságban. Vasárnap délelőtt folytatják a versenyt. Éveken keresztül nem is Írták ki a ma­gyar sibajnokságot, mert alighogy a síelés­hez megfelelő hóréteg beborította a hegye­ket, már meg is indult az olvadás és a sielők szomorúan tették le a hosszú fatal­pakat abban a reményben, hogy „majd jövőre.“ Erre a „jövőre“ azonban négy esztendeig kellett várni s az idén végre a síelő tömegeknek és a versenyzőknek is kijutott a jóbóL A budai hegyeket hetek óta vastag hólepel takarja s mindenütt a sielők és szánkózók zajától hangos a tájék. A siversenyzök is szorgalmasan treníroz­tak, mert remény volt arra, hogy az idén a bajnokságot is le tudják bonyolítani. A Sí Szövetség ki is irta a bajnoki ver­senyt, amelynek első számát, a 18 kilomé­teres futóversenyt pénteken, a kezdődő ol­vadás ellenére is, simán lebonyolították. A bajnoki verseny keretét II. osztályú, old- boj, ifjúsági és hölgyversenyek alkották, amelyekben 156 síelő indult A nagyszámú induló mozgalmassá és érdekessé tette a versenyt, amelyben több jó eredményt ér­tek el a győztesek. A bajnoki versenyben a két testvér, Strauch Gyula és Szepes Béla volt a fa­vorit s a 18 kilométeren át tartott küzde­lem csekély különbséggel Strauch Gyula javára dőlt el. Az eredmények alább következnek: Magyarország sibajnoksága. I. rész: 18 km.-es futóverseny: 1. Strauch Gyula (MAC) 1 óra 36 p. 9.2 mp. 2. Szepes- Strauch Béla 1 óra 36 p. 43.8 mp. 3. Szen- dey András (Magyar Siklub) 1 óra 44 p. 37 mp. II. oszt. verseny: 1. Torma Lajos (MTE) 1 óra 46 p. 15 mp. 2. Némethy György (MAC) 1 óra 48 p. 8.4 mp. 3. Tatai András (Magyar Siklub) 1 óra 49 p. 21.2 mp. Oldbojok versenye: 1. Németh Ferenc (Természetbarátok TE) 1 óra 39 p. 27 mp. Ifjúsági verseny (18—19 éveseknek): 1. Ugrón Imre (KISOSz) 2 óra 3 p. 58.2 mp. 2. Ugrón Gábor 2 óra 7 p. 30.4 mp. 3. Kiss János 2 óra 9 p. 15.4 mp. Hölgyverseny 5000 m.: I. oszt. 1. Sup- pinger Ferencné (MTE) 23 p. 30 mp. 2. Horn K. Lajosné (BTE) 24 p. 30 mp. Hölgy verseny 5000 m.: II. oszd. 1. Himffy Aranka (BBTE) 20 p. 24 mp. 2. Kopeczky Anna 22 p. 17 mp. Ifjúsági versenyek (16—17 éveseknek) 5000 m.: 1. Kékessy Ervin 19 p. 15 mp. 2. Wachsmann Pál 19 p. 30 mp. (14—15 éve­seknek) 3000 m.: 1. Demeter Gerald 9 p. 54 mp. 2. Denovits Mihály 10 p. (14 éven alul) 3000 m.: 1. Wiener Herald 10 p. 50 mp. 2. Terletter Gábor 11 p. 33 mp. A bajnoki versenyt vasárnap folytatják a jánoshegyi ugrósáncnál. A hátralévő két szám az ugróverseny és az 5000 méteres lesiklóverseny. Az ugróversenyben Szepes Béla győzelme várható, a lesiklóverseny azonban ismét nyilt s a két testvér közül bármelyik nyeri ezt a versenyt, a maga ja­vára dönti el a bajnokságot is. A többi in­duló nem szólhat bele a küzdelembe, mert a Szepes-Strauch-testvéreket a hátralévő számokban sem tudják behozni. A vasárnapi verseny délelőtt fél 12 óra­kor kezdődik a jánoshegyi ugrósáncnál, ahol csekély dijat is szednek a közönség­től s a pénzt a téli olimpiászra kiküldendö versenyzők költségeire fordítják. * A BKE házi korcsolyázóversenye. Pénteken délelőtt ház korcsolyázóversenyt rendezett a Budapesti Korcsolyázó Egyesü­let városligeti jégpályáján. A versenyben nem indult a bajnokság favoritja, Eötvös Zoltán, aki izomrándulésa következtében pihenni kényszerült. Táv öllé lében Kauser István nyert« az 500 méteres gyorskorcso­lyázóversenyt 48.4 mp. alatt. 2. Windtner 48.9 mp- 3. Vida 50.6 mp. Az 1000 méteres előny versenyben Pataky Béla 15 méter előnnyel indult és győzött 1 p. 57.5 mp.-es idővel. A többi eredmény itt következik: Mükorcsolyázds fiuknak. 1. Kertész Fe renc. 2. Pataky Dénes. Mükorcsolyázds leányoknak. 1. Kertész Sári. 2. Tuschák Kató. Táncverseny. 1- Fillipovics—Willin- ger-pár. 2. Tuschák—Balázs-pár. * Újpest győzött Luganóban.) Az Új­pest csapata egy mérkőzésre Svájcba rán- dult át s pénteken Luganóban játszott. Az FC Lugano volt az Újpest ellenfele, ame­lyet 8:4 (5:3) arányban legyőzött. Újpest csapatában nem játszott Auer II., az uj csatárakvizició, mégis nyolc gólt szerzett. Meglepő azonban, hogy a kemény újpesti védelem négy gólt kapott közepes tudásu ellenfelétől. Az Újpest góllövői Wilhelm II. (4), Spitz (2), Jakiibe és P. Szabó. Tisztelettel kérjük Igen t. vidéki elő­fizetőinket. hogy lapunk zavartalan küldése érdekében az előfizetést idejé­ben megújítani szíveskedjenek. A boxolócsapatbajnokság első mérkőzései. A TTC legyőzte a Spártát, az NSC dön­tetlenül mérkőzött a budapesti Vasutas SC-veL Magyarország boxoló csap atba jnoksác gáért szombaton este vívták az első mér­kőzéseket. A régi képviseíöházban nagy- ■ számú közönség nézte végig a TTC— Spárta és az NSC—Budapesti Vasutas SC küzdelmét. A csapatokban több fiatal ver­senyző indult, akik között Csukái (Spárta), árult el igen biztató formát. A Bence (TTC) elleni mérkőzésén föltétlenül jobb volt ellenfelénél, mégis Bencét hirdették ki győztesnek. Elsőnek az NSC—B. Vasutas mérkőzést bonyolították le, amely 8:8 arányban dön­tetlenül végződött. A TTC a Spárta ellen könnyen győzött, bár a 14:2-ős pontarány nem fejezi ki hűen az erőviszonyokat ép­pen a téves Bence—Csukai-itélet miatt. A részletes eredmény a következő: NSC—Budapesti Vasutas SC 8:8. Vlasies (NSC) győzött Geresin (B. Vas­utas) ellen. Énekes (B. Vasutas) győzött Fuchs (NSC) ellen. Bokodi II. (B. Vasutas) győzött Andorfai (NSC) ellen. Gelb (NSC) győzött Krecsmárez (B. Vasutas) ellen. Csöngei (B. Vasutas) győzött Mihalek (NSC) ellen. Ser (NSC) győzött Miksa (B. Vasutas ellen. Bokodi I. (B. Vasutas) győ­zött Csuti (NSC) ellen. Mayer (NSC) győ­zött Kukucs (B- Vasutas) ellen. TTC—Spárta 14:2. Friedmann (Spárta) győzött Vasicsefc (TTC) ellem. Krausz (TTC) győzött krausz (Spárta) ellen. Bence (TTC) győzött Csu­kái (Spárta) ellem Hochmann (TTC) győ­zött Tauer (Spárta) ellem Szobolewszky (TTC) győzött Fekete (Spárta) ellen. Weíss (TTC) győzött Boros (Spárta) ellem Bor­sodi (TTC) győzött Marek (Spárta) ellem Frank (TTC) győzött Lendvay (Spárta), ellem * Szánkóverseny a Svábhegyem A Sváb­hegyi Egyesület január 15-én délelőtt a Karthausi-ut ötnegyed kilométeres, két sarkantyúval ellátott, tökéletesen biztos szánpályáján szánkó- és bobsleigh-versenyt rendez. Nevezéek január 12-ig személyen- kint 4 pengő nevezési díjjal Bercsényi An­tal igazgató címére (1. Költő-m 16.) kül-i dendök. * A főiskolai korcsolyázó bajnokságok. Ma reggel fél 9 órára volt kitűzve a fő-, iskolai gyorskorcsolyázás ötszázméteres futama, de a dühöngő szélvihar lehetet­lenné tette a versenyzők elindítását A rendezőség a bajnoki miting valamennyi számát vasárnap bonyolítja le délelőtt 9 órai kezdéssel. * A BTC boxolóversenye. A Budapesti Torna Club sikerült meghivási boioJóvers senyt rendezett a Klolild-utcai tornacsarv nokban nagy és előkelő közönség jelenlé­tében. A mérkőzések során Szabó (BTK) győzött Korpás (BTC) ellem Mehlbeck (BTC) győzött Simon (BTK) ellen. Fehér (ISC) győzött Kiss (BTC) ellem Terzsák (ISC) —őzött Frieselhan (BTC) ellen. Tas kács II. (TTC) győzött Lichtenstein (BTK) ellen. Csiszár II. (BTK) győzött Gálócsy (MÁV-gépgyár) ellen. * Schmeling maradt Európa kőzépnehéz- sulyu boxolóbajnoka. Berlinben a sport- palotában tegnap folyt le a német Schme­ling, Európa középnehézsulyu boxolóbaj- nokának a mérkőzése az olasz Bonaglia- val. Schmeling győzött s ezzel megvédte bajnoki címét. * A tenniszoktatók országos egyesületet alapítottak- A magyar tenniszoktatók a tenniszsport színvonalának emelésére és a maguk érdekeinek a megvédésére, vala-: mint tenniszoktatásának jobb megszerve-. zésére megalakították a Magyar Tennisz­oktatók Országos Egyesületét. Az uj szö­vetség tisztikara a következő: elnök: Göncz Lajos, titkár: Böde József, pénztáros: Schmidt Ferenc, ügyész: Váradi Miklós dr. A tenniszoktatók szervezkedését a ten­niszsport vezető köreiben nemcsak jő szemmel nézik, de támogatják is, mert a magyar tenniszsportnak csak is hasznára lehet. * A tátrai sporthét. Tátrafüreden a téli sport nagyhét keretében tegnap .Szlo- venszkó műkorcsolyázó bajnokságát bo­nyolították le. Versenyen kivül a bécsi Kaiser—Scholtz- pár és a budapesti Szabó—Rott-pár kel­tett feltűnést. Megjelent a jégen Willy Böckl Európa-bajnok is, de a versenyen nem ndult. A műkorcsolyázó verseny részletes eredménye: Férfi egyes: 1. Bernhauser (Bécs) 308.92 pont, 2. Hadfalussy (Budapest) 266.42 pont. Női egyes: 1. Fritzi Burger (Bécs) 238.92 pont. 2. Hecht Edit (Budapest) 220.35 pont, 3. Horlung Gertha (Bécs) 205.05 pont, 4. Tóth Szilvia (Budapest) ' 166.65 pont. Vegyes páros: 1. Kaiser—Scholtz (Bécs) 11.5 pont, 2. Hoppe házaspár (Troppau) 10.05 pont, 3. Orgonista—Szalay (Buda­pest) 9.66 pont. (Az elérhető pontok száma 12.| 1 k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék