Budapesti Hírlap, 1928. július (48. évfolyam, 147-172. szám)

1928-07-07 / 152. szám

1628 július 7. (152. sí.) Budapesti Hírlap ip * Kél bajnoki vizipólómérkőzés az FTC vasárnapi úszóversenyén. A Ferencvárost Torna Club vasárnap délután rendezi Úszóversenyét a Császár-uszodában. A ver­senyen dől el Budapest 1000 méteres úszó­bajnoksága Halasi és Páhok között, vala­mint a műugróbajnokság, amelyben Vajda László és Nagy .Károly indulnak. Két nagy­jelentőségű vizipólómérkőzés is szerepel a verseny progrnmmján. Az FTC az MTK- val, a III. kér. TVE pedig a MAC csapatá­val mérkőzik a bajnokságért. A bajnokság helyezési sorrendjére döntő befolyással bir a III. kér. TVE—MAC-mérkőzés, mert bármelyik csapat szerzi is meg a győzel­met, ellenfele kiesik a bajnokjelöltek cso­portjából. A két mérkőzésen egyébként az olimpiász előtt utoljára szerepelnek a válo­gatott játékosok, mert a jövő héten túrára mennek, azután pedig már Amszterdamba utaznak. A verseny vasárnap délután 5 órakor kezdődik a Császár-uszodában. * A boxolók első olimpiai próbaverse­nye a Millenáris sporttelepen. Háromheti pihenőt követő egyheti szigorú tréning után szombaton lesz az első erőpróbája a boxolók olimpiai keretének. A bajnokságok után hi­vatalból elrendelt pihenő szemmelláthatóan jót tett a versenyzőknek, akik könnyedén el tudják végezni az előírt tréninganyagot. A tréning egész ideje alatt keztyiik nélkül dol­goztak az olimpiai jelöltek és most szinte tü­relmetlenül várják az első alkalmat, hogy keztyűs kézzel mutathassák be eddig tett elő­rehaladásukat. Miután az első olimpiai neve­zéstől csak napok választanak el, a szombati mérkőzésekre mindjárt a legjobb párokat ál­lítják egymással szembe, hogy a válogató bi­zottságnak már az első próbaverseny után is módja legyen a jelölések megtevésére. A lég­súlyban Kocsis Antal ezidőszerinti legerősebb ellenfelével, Énekessel (B. Vasutas) kerül össze, aki ellen csak a legjobb formájában le­hetnek győzelmi reménységei. Sítélés János a bajnokság során elmaradt Leitner elleni mér­kőzésén fogja bebizonyítani tudását és kon­dícióját. Széles és Leitner harcai mindenkor a lehető legerősebb küzdelmek voltak és most is annak látszik. Gelb Miklós a pehelysúly má­sodik helyezettjével, Bokodiwl kerül össze. Bokodi a pihenő alatt testben méginkább megerősödött és itt is erős mérkőzésben lesz része a közönségnek.. A könnyűsúlyban ismét Szobolevszkit látjuk küzdelemben Schmidt el­len, előre nem látható eredménnyel. A négy főmérkőzést még két pár mérkőzése egészíti ki. A bíráskodás nemzetközi szabályok szerint a ringen kívül történik és a segédkezés kérdésé­ben is a nemzetközi szabályok lesznek az irányadók. A boxolóversenyre a kerékpár- verseny után, este 9 órakor kerül a sor. * Göncz Lajos könyve a tenniszjátékről. Most jelent meg Göncz Lajosnak A tennisz- jdték című könyve. A kiváló mű szerzője hosszú, eredményes versenyzőmultjával, sok győzelmes küzdelem tanulságos emlékével és legkiválóbbnak tudott oktató működésével méltán rászolgált, hogy könyvének megjele­nését nagy érdeklődéssel várják a magyar tennisz-sport barátai. Az eleventollú szak­munka nemcsak a sportember szakszerű írása, de elsősorban egy éles meglátásé, új, terv­szerű utakat mutató pedagógus minden tudni­valót felölelő, értékes oktatása. A csinos ki­állítású munkához, amelyben mindenki sok újat és érdekeset találhat, Kehrling Béla írta az előszót és borítékrajza Végh Dezső artisz- tikus munkája. Ára 4.40 pengő. LÓVERSENY I A júliusi futtatás Harmadik nap — Margitszigeti-díj ! A szombati versenynap főszámában, a 6000 pengős Margitszigeti díjban kétéves kancák indulhatnak. A starthoz várható hatos me­zőnyből elsősorban Baldoyle említendő, amely bemutatkozásakor sokatigérő stílusban verte ellenfelét s közönséges kenterben 1 perc alatt futotta az 1000 méteres távolságot. Ne mu­lass kétszer indult s kétszer győzött olyan lovak előtt, amelyek azóta szintén megsza­badultak a nyeretlenségtől. Partiéról istálló­jának jó véleménye veresége után sem válto­zott. Madár igen gyorsnak, de inkább a rö- yidebb távolságok kedvelőjének ígérkezik. Ha 'Adria, Koppány féltestvére itt mutatkoznék be, meglepetést okozhatna. Büszke lassan kezd, az 1000 méter még rövid neki. Bal­doyle győzelmét várjuk tehát Ne mulass és Madár előtt. Levitézlett nagyságok kerülhetnek kalapács alá a napot megnyitó mérföldes eladóverseny után. Múltja szerint a távolság leginkább Hokobálnak kedvez, az egykori Wenckheim- emlékverseny nyerő azonban ezidén még nem futott, ez pedig nem jó jel. Ugyanez a • kö­rülmény kelt bizalmatlanságot Pignouffal, az 1000 pengőért eladó Szent István-díj nyerő­vel szemben. Medor kisebb sánsz, de a nyil­vánosság előtt már igazolta, hogy valamit még mindig tud. A kétéves nyeretlenek versenyében több jószármazású telivér lép először pályára, ezeknek Oktalannal és az először zölden fu­tott Bambusszal kell elbánni. Szép verseny lesz a 2000 méteres hendi­kep, amelyben a papírszámítás Cserhátot és Petúniát, a klasszis Adamellót ajánlja. A kétévesek eladó hendikepjét és a welter- hendikepet illetően alább következő jelölé­sünkre utalunk: I. Medor—Hokobál. II. Fo­gócska—Ice bloc—Mentor. III. Baldoyle— Ne mulass—Madár. IV. Gutai-lov.—Oktalan. V. Petunia—Cserhát—Adamello. VI. Da capo—Billikom—Mostoha. )( ügetőverseny. Pénteken néhány fu­tam izgalmas végső küzdelme és a reális ered­mények feledtették a vérbeli jó sport hiá­nyát. Különösen a Royal Reaper-díj finishe nyújtott pompás látványt. Yale és Aranka II ugyanis az egész befutón át tartó harcot vív­tak egymással, de előnyhöz egyikük sem tu­dott jutni s végül holtversenyben végeztek a célban. Szép küzdelem volt a hatodik futam­ban is, amelyben Amazon csak sűrű ostor­csapások alatt tudta megtartani az elsőséget Bessie Waits-a\ szemben. A nap hőse ismét Mászár Ferenc volt, aki három futamban hajtotta a győztest, a negyedik versenyt pe­dig a kettősfogatú verseny révén nyerte meg. A csöndes versenynap hangulatába az utolsó futam parázs izgalmat vegyített. Az igazga­tóság ugyanis az igen könnyen nyerő Ala­baster—Álmos-fogatot diszkvalifikálta, mert Montagh dr. amatörhajtónak a hajtásban se­gédkezett a mögötte ülő kísérő. Bár ez a segédkezés mindössze abból állott, hogy a bal hajtószárat Mont!agh-gal együtt a kísérő is tax-totta, az igazgatóság ítéletét helyénvaló­nak kell elfogadni, mert tény az, hogy a hajtásban másnak segédkezni nem szabad. Rendben is lett volna tehát a dolog, ha azon­nal ugyanitt nem esák mindjárt súlyos hi­bába az igazgatóság. A célban ugyanis a harmadiknak átmenő Pilger—Rodosto-iogeA a célvonalon teljes galoppban haladt keresz­tül, az igazgatóság azonban az előbbi szi­gorú ítéletével össze nem egyeztethető mó­don ezt a fogatot nem diszkvalifikálta. Ez a kirívó ellentét robbantotta ki a közönség han­gos és tegyük hozzá jogos zúgolódását az igazgatósággal szemben. A részletes eredmény a következő: I. Wbancsek J.: Feneion (2 r.) hajt. Maszár F. első. Dobos (2) Feiser második, Főnyere­mény (12) Benkő harmadik. Ind. m.: Picolo, Comtesse Pro Patria. Könny. Tot.: 10:14, 11, 16, Olasz: 26. II. Koch F.: Shimmy (4) hajt. Maiszár F. első, Pompadour (4) Kovács J. második, Guszti (8) Hoffmann harmadik. Ind. m.: Krampusz, Ermani, Sári, Werndorf, Cyclamen, Irma. Bizt. Tol.: 10:46, 14, 26, Olasz: 47. III. Pompás ist.: Erika (l1/, r.) hajt. Sennyey gr. első, Grim busz (p) KaiTlinka másodi k, Párta (5) Feiseir harmadik. Ind. m.: Othello. Könny. Tot.: 10:11, Olasz: 20. IV. Práter ist.: Epos (2Vs) hajt. Ma-szár F. első, Pattantyús (l1/« r.) Novak második, Ko. ezogó (2) Wiiesner harmadik. Ind. m.: Ciprus, Vanda II., Arabella, Battiaradio. Könny. Tol.: 10:37, 10, 10, 10, Olasz: 37. V. Bauer V.: Aranka 11. (2) hajt. Ma>szár I és Mr. Dollád: Yale (D/t) hajt. Feiser holt­versenyben elsők, Mályváeska (2) Fityó har­madik. Ind. m.: Miss Franciska, Öcskös. Holt­verseny. Tot.: 10:13, 13, Aranka II. 10:14, 13, Yale, Ölasz: 41. VI. Klein S.: Amazon (3) hajt: Zwülinger első, Bessie Wats (21/:) Maszár F. második, Vétek (3) Feiser harmadik. Ind. m.: Patyolat II. Erős küzd. Tot.: 10:32, Olasz: 35. VII. Steinitz M.: Árgus—Baba (p) hajt. Stei. reitz első, Pilger—Rodostó (6) Gerstl máso­dik, Anion—Bráma (6) Laudon harmadik. Ind. m.: Also Reaper—Legjobb, Alabaster— Álmos. Tot.: 10:14, 10, 24, Alabaster—Álmos mint I. disq. Olasz: 121. Ha jól, olcsón és kellemesen akar nyaralni, nyaraljon a Katholilus Tisztviselőnők Egyesülete által fenntartott alábbi nyaralótelepek egyikén: Hévíz-fürdőn modern villában, az erdő szélén, pormentes helyen vagy Mátranovákon a Mátra aljában szép fekvésű helyen. Ugyanitt c^pportos gyermeknyaraltatds napi ötszöri étkezéssel, felügyelettel <7- er- rrckenkint 1.80 P. Mindennemű felvilágosí­tást nyújt az egyesület: Budapest. IV., Kossuth Lajos-utca 1.« I. lépcső. III. em. 1. Telefop: J. 454—98. BALATONI penziók, szállodák, éttermek, szórakozóhelyek balatonaliga _____________________balatonszemes R édey Vilmos éttermei Hableány szálló a vasútállomástól 3 percnyire, a Balaton Balatonszemes. Tulajdonos Sághy István. A partján Tágas, villanyvilágítással felszerelt, vasútállomás és' strandfürdő közvetlen köze­tiszta szállodai szobák. Gyönyörű éttermek. lében. Szobák villanyvilágítással. Gyönyörű Kitűnő magyar konyha. Penzió teljes napi park. tenníszpályák. kuglizó. gyermekjátszó­ellátással. négyszeri étkezéssel 5.60 P. tér. Kitűnő konyha, fajborok, olcsó árak és Naponta cigányzene. penzió-rendszer. Benzintöltőállomás. A vásutl cukrászpa Villon saját kezelésében, naponta Bauer penzió ............................................................................ t óparti villában. Húsz modern szobával, vll- MSüda aSSZOPV D6I1ZÍÓÍábcUl lanyvilágítás és vízvezeték. Kitűnő magyar 0 J r J konyha. Penzió előszezonban 6—7 pengőben, Balatonszemes. Szép.- kényelmes, feltétlenül főszezonban 8—10 pengő, négyszeri étkezéssel. tiszta, s villanyvilágítással felszerelt szobák­Urileányokat a szezonra felügyelet mellett kai. elsőrangú házikoszttal. Előjegyzéseket napi 6 pengőért elvállalok. «elfogad Kunst Leó, nyug. szolgabíró. fürdő­Igazgató BALATONVILÁGOS “ “ , . “ Kiszely penzió Baiatonvilágosi penzió ... •. . , . . , Balatonszemes-parti villájában kabin és a tópartján lévő villasorban húsz szobával. strand használattal, napi ötszöri étkezéssel. Elsőrendű ellátás, felnőtteknek napi három- minden Igénynek megfelelő. Napi penzió ára szőri étkezéssel 10 P. gyermekeknek négy- szobák szerint 8.50-től 10 P-ig szeri étkezéssel 5 P. Kitűnő konyha. Tulaj­donosok: Rapoch és Endrei. n » V/mV,*............................................................. .................. ............... Boda Mihály szállodája es penziója _ __________________Siótok Balatonszemes. Kitűnő elismert magyar | , konyha. Elsőrendű italok. Saját mészárszék. Grand-Hote Penzió Dombav szobák naponta is kaphatók. Pensló. napi Mimiim uiiftiv U J négyszeri étkezéssel, olcsó áron kapható. Siófok. Batthyány-u. 16. Telefon: Interurban Utazóknak 15 százalék kedvezmény. 43. Harmincöt szoba, vízvezetékkel, a legna- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ gyobb komforttal berendezve. 8 strand köz­vetlen közelében. Nagy árnyas park. Első- JTm cf.A3.SZCS2LlrCl«L rendű ellátás. Fürdőszobák. Férfi és női fodrásztermek. Mérsékelt árak. Balatonszemes. új’ tulajdonos Asztalos Gá­bor: Közvetlen a csónakhámál. Naponta ha- Pülúnvri viónví/i lászlé. kitűnő magyar konyha. Fajborok. ^ dialJ Jr A fagylalt. Naponta cigányzene, olcsó díjszá­Étkező. bej Aró vendégek részé« Kitünó bá* mollctt * ™' magyar és francia konyha. Modern, villany- I nyal és vízvezetékkel felszerelt szobák. A ha- *—***—n^^^—*——i**— jótól, vasútállomástól és strandfürdőtől 3 perc- KFS7THFT Y nyíre. Árnyékos, sűrű befásfrott kertek. Napi penzióárak: 9—32 pengő, elő- és utóidényben nagyobb engedmény. Cpaládoknnk ég gyerme- TUlÍMgy/y/ kéknek külön kedvezmény. — Iroda* Siófok: fÄMMIlfflJAWlÄvMW. ^°úrássy-út 3 a keszthelyi Balatonpart legszebb pontján. A " legmodernebb kényelemmel felszerelt első­I* ntp-lwrill PPTiyíffc rangú szálloda. Nyitott és zárt terraszok. ét­*^A**'* 'J*414 * *í*Ac*AV termek és cukrászda. Caffé Restaurant, Grill Siófok, Batthyány-u. 2. A fürdőteleren, ár- Room. A legkényesebb igényeket, is kielégítő nyas park közepén. Vízvezetékkel berende- tartózkodási hely. zett pompás szobák, külön fürdőszoba, közel ....^........A******************************* >**.****.*. a strandhoz és vasútállomáshoz. Kitűnő el- • ttertVan8^ Hungária szá oda és étterem ßünrilPf Fülön Keszthely, az űnközönség szórakozó hely«. MHIlMSvl ■ Kitűnő, figyelmes kiszolgálás. Mérsékelt pol­úri és női fodrász .siófoki fióküzletét meg- gári árak. A legkellemesebb szórakozó hely. nyitotta^^ Fóitel et f Budapest.^^Erzsébet- körűt ^29.^^ Nyaraltassa gyermekét Központi szálló siófokon Keszthely. Étterem, -kávéház. Kellerriég kert­n ! , ‘T-nedvet- é, ovi helyiség, kényelmes, .tiszta szobák. EMrangú Batthyány-u. 15. Állandó pedagógia, es or aiiátáo Tulajdonos- Hirsohfeld Márkus vosi felügyelet. Kitűnő ellátás. Legnagyobb ellátás Tulajdonos. Hirscnieia Maraus. ^ ^ ^ hygienla. Árnyas park. Kérjen prospektust. ■■■■■■■■ Budapest! Iroda: Polgárné. VII.. Erzsébet- TlfhOSllc fl/H körút 42. Hivatalos órák délután 2-4-ig. Tele. MfOVb/vlli/ ■ ■■■■■■■ ■ ‘ n ■ a'^a ■ *■ a"® m a a ■■■■■■■■ Keszthelyen. Újonnan berendezett szálloda a Fő-utcán és mégis a legközelebb a parkhoz. Ü0I1Z1O vasúthoz és fürdőtelephez. A legnagyobb be­x fogadóképességü szálloda. Nagy étterem, szfo­a telepen szemben a kaszinóval. Batthyány- házterem, beépített színpaddal tetőterrasz. utca 6. Családi ház, tágas nagy szobák, első. gyönyörű kerthelyiség, kilátás a Balatonra, rangú ellátás. Mérsékelt árak. Az elő- és utó. Kitűnő konyha, szolid árak. pensiórendszer. szezonban árkedvezmény. Nagy árnyas kert. elsőrendű cigányzene. Étkezés bejáróknak is. .............................................................................. S tefánia penzió Székely penzió Siófok. Batthyány-u. 20. A fürdőtelep leg- Keszthely. Erzsébet klrályné-út 13. Közvetlen szebb helyén Közvetlen a strand közelében, . a Balaton partján. Pormentes, árnyas helyen. Vízvezetékkel ellátott, kényelmes szobák. kellemes családi otthon. Kitünó magyar Fürdőszoba. Elő. és utószezonban kedvezmény konyha. Tolgárl árak. Elő- és utószezonban <*v»v*»N**^ k©dv eZHl ény. VÁGÓ speciális hölgyfodrász haj festő. Tartós gépondolálás. Salambo pipere- Nyers csónakaa cikkék főelórusító helye. Főüzlet: Budapest, f _ . VIII.. Rákóczi-út 58. Telefon: József 441—78. Keszthely, közvetlen a Hullam-szálloda mel­Fiókiizlet: Siófok, & fürdőtelepen és a lett, mindennemű csónakok, szandolinok, vlr Ftrandon toriások raktáron, amelyek nagyon olcsón ............ ............................ éáááá a i megvehetők. Csónakok javítását a cégtárs. T iilA aaaviá Ám muÍIiiÁhaa Á4Iai>a<m Fábits Lajog .mindenkor a legjutányosabban ruta penzió es nyilvános euerem ............. „ Siófok. Batthyány-u. 21 A strandhoz legkö- " " J, n, . , i/- * liÄ_jz_|":h zelebb eső penzió. Modernül berendezett tá- HaOV UáNBl SZallOUaJä BS VBIMieiJIOJB gas szobák, fürdőszoba, kitűnő ellátás. Pol- J gári árak, nagy árnyas park. Egész éven út Keszthely. Arany János-u. 1 Újonnan beren­nyitva Elő. és utószezonban kedvezmény. A dezett, kellemes, tiszta szobák, a legkénye­Vilmatelepen egy hatszobás villa, teljes kora- sebb igényeket is kielégíti. Elsőrendű magyat íorttal, elegánsan berendezve kiadó. konyha, saját termésű borok, penzió és me­nürendszer. olcsó árak. Corso peniiö Siófok ---------------------------------„alatonalmad. B érlő Holcaer Ilona. Modern kétemeletes épü- let, remek felszereléssel, korzóra néző szó­bákkal. Villany. Minden folyosón vízvezeték OB<_ 01H ^Ut és W. C. Fürdőszoba Elsőrangú bőséges el­látás. Családoknak hosszas tartózkodásra leányotthona £s családi penziója Balaton­almádi, A legjobb társaságok kedves ke'le­____________________balatonzamárdi ........ .'Íe.s.a.dí,íh.el.ye........... Balaton szálloda I Zsák-'éle Majbó étterem tíz tágas villanyvilágítással felszerelt ven- | Balatonalmádi Szálloda és cukrászda Az dégszoba, jő alföldi konyha, a vendégeknek I úriközönség találkozóhelye. Kellemes, rnyas saiát bérautó áll rendelkezésére. I kert, fedett terrasz és zárt étkezőhelyiségek. ^ legkitűnőbb reggeliző- és uzsonnázó-hely _________ BALATONFÖLDVÁ H Rádió-, eufon-. zongora- és szalonzenekar. I 1 11 11 i ....m Jókai- és Baross-út sarkán saját kezelésben Balatonföldváron menjünk az újonnan át- 4 tejivó cukrászba. Tulajdonos: Majbó Gábor, alakított ilRifliiiiKigaoBiiiRlB üagy élterembe Hungária penzió kávéház. kaszinó éa cukrászda, naponta a • B rádió cigányprímása. Pertis Jenő cigányzene. Balatonalmádi. Nyugodt, családi otthon, ki­^^^^^kara^valamlnt^ja^ _____ tűnő házikoszt, mérsékelt árak . .Bem** penzió RÉVFÜLÖP Balatonföldváron villanyvilágítással és viz- j— vezetékkel ellátott modern szobákkal, külön ¥yrj o tlí PQ ifi melegvíz fürdővel. Kétágyas szoba 8—10 P. A¥caaiIl/0 ügyágyas szoba n3Pl 5—6 pengő. Reggeli. Révfülöp legszebb pontján. Közvetlenül a I ebéd. vacsora személyenként fi peng«, a szó- Balaton partján. Harminc modernül be.-en- 1 baknál előirt árakból utószezonban 50 szá- dezett szoba. Teljes napi nenzió négyszeri ” zalékos kedvezmény. Nagyon szép kert áll a étk-pzéssai r nn p Hoiovits György etterme „Baiatongföngye ‘ BalatonföldvAron Révfülöp, az evangélikus tanítók üdülőhaza l Kitűnő étkezés és elsőrendű italok. Penzió- és Kitűnő étterem és nagyszerű cukrászda. 01- { menü-rendszer. Telefon 23. az. cső árak Vendéglős: Bakó Lajos.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék