Budapesti Hírlap, 1929. január (49. évfolyam, 1–26. szám)

1929-01-01 / 1. szám

1929 január 1. (1. sz.) Budapesti Hírlap sí hétfő este a Községi Polgári Párt értekezle­tei tart., ugyancsak vacsora lesz, amelyen a párt tagjai a főváros vezetőivel és a bizott­sági tagokkal találnak közvetetten érintke­zést. A .januári első klubvacsorára hivatalos Bethlen István gróf miniszterelnök is- En­nek a vacsorának az időpontját később tű­zik ki. Minden hónap harmadik péntekjén szórakoztató és tanulságos előadások lesznek a klubban, amelyeken az irodalmi, művé­szeti és a tudományos étet kiválóságai is­mertetik az aktuális irodalmi, művészeti, gazdasági, tudományos és politikai kérdé­seket . — Január elsején nem jönnek a szemetes, kocsik. Mint minden évben, úgy az idén is a háziszemét él-fuvarozása január elsején szü­netel. Másodikán azonban a szokott időben a szémetesköcsik jelentkezni fognak. — Újonnan megválasztott fővárosi tiszt­viselők eskütétele. Ismeretes, hogy a múlt- heti pénteki tanácsülésen mintegy 37 ál­lásra választottak tisztviselőket. A meg- válaszloit tisztviselők ma délelőtt 12 óra­kor tették le az esküt a polgármesteri ta­nácsteremben Ruzáth János alpolgármester kezébe. Az eskütétel után az alpolgármes­ter üdvözölte a tiszlviselögárda új tagjait. — Negyvenkét új mérnöki állást szer­veznek a fővárosnál. A főváros törvény- hatósága már hónapokkal ezelőtt elhatá­rozta, hogy új műszaki állásokat szervez. A közgyűlésnek ezt a határozatát jóváha­gyás végett felterjesztette a főváros a bel­ügyminiszterhez. A belügyminiszter most értesítette leiratában a fővárost, hogy jóvá­hagyja a határozatnak azt a részét, amely szerint a középítési, továbbá az egyesített út-, csatornaépítési és városrendezési ügy­osztályokban 42 új mérnöki állást szer­vezhet a főváros. Ezek után a 42 új ál­lásra rövidesen kiírják a pályázatot is. — Szolgálati jubileum. A székesfőváros gázmüvei Szilveszter napján meleg ünnepség keretében ünnepelte azt a 23 alkalmazottját, akik ez 1928. év folyamán 40, illetve 25 éves szolgá­latukat töltötték be. A jubilánsokat a székes- főváros tanácsa nevében Borvendég tanácsnok, a gázgyár igazgatósága nevében Rózsa Károly vezérigazgató üdvözölte. A jubilánsok nevében Vessei Ede dr. kereskedelmi igazgató mondott köszönetét. Törpfnyszék Terhelő vallomások Nagy István ellen A büntetőtörvényszék Patai/ István elnök­lésével ma folytatta az immé.r hetek óta hú­zódó nagy pör tárgyalását, amelyen Nagy István már mint szabadlábon lévő vádlott je­lent meg. A tárgyaláson több súlyos vallomás hangzott el Nagy István ellen. Marbach Bernát, a Marbach és Diamant-eég egyik főnökét haügatták ki, akinek kényszer- egyezségi ügyét Nagy István intézte. Mar­bach elmondotta, hogy közte és cégtársa, Er­délyi Pál között súrlódások keletkeztek é'S amikor Nagy István bíró intervencióját kérte, a bíró Liibik Jucit küldte a céghez pénztáros- nőnek. bubik Juci Nagy István ajánlólevelé­vel állított be hozzá s hamarosan megbarátko­zott Erdélyi Pálnéval, aki cipőt és egy bundát adott neki ajándékba. Tudomása szerint Lnbik Juci Nagy Istvánnal járt Abbáziában. Erdé- lyiné egy levelet is kapott tőle, melyben azt írta: „Jói érezzük magunkat, Pista is itt van“, bubik Juci azt is megtette, hogy Erdé­ly iné privát adósságára 840.000 koronát fize­tett ki s ezt üzleti kiadások címén köny­velte el. Erdélyi Pálné szintén azt vallotta, hogy. Lnbik Juci Nagy István ajánlólevelével -állí­tott' be hozzájuk. Hallott arról, hogy Lnbik Juci Abbáziába utazott, de levelet nem kapott, tőle. * Csángó Zsigmond gyár igazgató elnöke volt. a hitelezői ellenőrző bizottságnak. Azt val­lotta, hogy Nagy István úgy bánt velük, mint. a kutyákkal. Látta Nagy Istvánt a Stefánia- úton Lubik Jucival autózni. A Marbaeh-cég. cg\rik alkalmazottja, Kertész Biri mondta, neki, hogy egy lapot kapott Abbáziából, ame­lyen Lubik Juci és Nagy István együtt voltak lefotografálva. Kertész Biri azt is említette neki, hogy Erdélyiék pezsgős vacsorát rendez­tek, amelyen Nagy’ István és Lubik Juci es­télyi ruhában jelentek meg. Nagy István kijelenti, hogy sohasem volt Erdéiy'iék lakásán. < Láncai Jenő dr. ügyvéd vallja, hogy a Marbach-féle kényszeregyezségi eljárás során a hitelezőket főleg az tette idegessé, hogy bi­zonyos kapcsolat volt a pénztároskisasszony és a bíró között. > A tárgyalást szerdán folytatják. — Üj rend a központi járásbíróságon. Új ügyrend lép életbe a központi járásbíró­ságon január 1-én és ez az új beosztás nem­esek a minden évben szokásos átcsoportosítá­sokat jelenti, hanem lényegesebb szervezeti változtatásokat is. A régi négy peresoporton kívül külön munkaügyi és vegyes percsopor­tot alapít, ahol az eddigi percsoportok mintá­jára a munkaügyi és a vegyes percsoportba tartozó váltóperek, igényperek és lakásbérleti perek előzetes központi intézkedés alá kerül­nek, ugyanis ezek a perek egy helyen kerül­nek felhívásra és azután a csoportba tartozó bírákhoz osztatnak szél. A munkaügyi cso­portban hétfőn, szerdán, pénteken, a vegyes csoportba tartozó válóperekben kedden, la­kásbérleti pereknél szerdán és igénypereknél csütörtökön lesz tönaegfelhívási nap. Az egyes peresoportokban kedden és pénteken féltizen- kettő és egy között a csoportfőnökök törvény- napot tartanak, amikor a felek idézés nélkül megjelenhetnek ügyük tárgyalása végett. Kü­lön csoportba kerültek a végrehajtási ügyek, ahol azokat Moldoványi István dr. járásbíró­sági alelnök vezetése mellett elkülönítve az igényperektől, négy bíró tárgyalja. Az új rend életbeléptetésével kapcsolatban felkerestük Nclky Elek dr. kúriai bírót, a köz­ponti járásbíróság nemrégen kinevezett új el­nökét, aki az átcsoportosításokra vonatkozóan Munkatársunknak a következőket mondottat — Új ügyrendbeosztást készítettünk és bár az eddigi kifogástalanul működő peresopor- tok átalakítására szükség nem volt, de mivel az ügykezelés némely részében panaszok hang­zottak el, az új ügyrend életbeléptetése alkal­mával néhány lényegesebb változtatást kellett eszközölni. A panaszok legnagyobb része on­nan eredt , hogy a gazdasági viszonyok foly­tán a perek és ezzel összefüggő végrehajtások nagy számban szaporodtak és ennek megfele­lően kellett néhány átszervezést keresztülvin­nünk. Igyekeztünk az új beosztással az itt-ott felmerülő panaszoknak elejét venni, amelyek főleg a végrehajtási csoport átszervezésével fognak remélhetően megszűnni. Az új beosz­tással a túlhosszú terminusok lehetőleg elke­rülhetők lesznek, úgy, hogy a különben minta­szerűen fungáló percsoportok mellett most már önálló esoportvezetés mellett működő új csoportok is meg fognak felelni panasz nélküi hivatásuknak. Az új ügyrend — fejezte be nyilatkozatét az elnök — január 1-ével életbe lép és ezzel azt hiszem, az eddig felmerült panaszok rövidesen meg fognak szűnni és si­kerülni fog az ország legnagyobb bíróságának ügykezelését kifogástalanná tenni. — Skuteczkv József bíró elnöki titkár az új ügyrendről a kezelőszemélyzetnek előadáso­kat fog tartani úgy, hogy az áttérés az új rendre, azt hiszem, minden zökkenés nélkül fog megtörténhetni. Egyébként az ügykezelés­ből felmerülő netáni panaszokat a lehetőség- h.ez képest mindenkor orvosolni fogom. Jár-e erkölcsi kártérítés Gábor-Grosz Ernő színésznek Sági Pál, a Budapesti Hírlap ‘munkatársa néhány hónappal ezelőtt, cikket írt arról, hog}’ a főkapitányság kábítószerellenőrző dx.tektiv- esoportja héttagú kokainüzér-társaságot ál­lított elő a főkapitányságra. Innen a A li. kerületi elöljáróságra kísérték őket, ahol. megtartották ügyükben a kihágávi tárgyalást. A cikkben szereplők közül Gábor-Grosz Ernő színész rágalmazás miatt pert indított a cikk szerzője éli in és ezenkívül húszezer pengő erkölcsi Jcáríéritést követelt. A Schadl-tanács ma tartotta meg az ügyben a főtárgya last, a melyen a vádlott hírlapírót Vándor Mihály dr. ügyvéd képviselte. A tanácselnök kérdé­sére, hogy békésen nem tehet-e elintézni az ügyet, a hírlapíró kijelentette, hogy nem állt szándékában hajszát indítani Gábor-Grosz Ernő elten, csak nyilvános .tárgyalásról írt tudósítást. Kérte a bizonyítás elrendelését. In­dítványozta, hogy a törvényszék hallgassa ki tanúként mindazokat a dete-ktiveket és rend- őrtisatviselőket, akik Gábor-Grosz Ernő el­leni kokainista ügyeikben nyomozást foly­tat! ak. — Az erkölcsi kártérítésre vonatkozóan — folytatta a váliLott hírlapíró — kérem a főka­pitányság erkölcsrendészeti osztályának útján megállapítani, hogy Gábor-Grosz Ernő fele­sége erkölcsileg kifogásolható életet él, férje beleegyezésével. Márpedig erkölcsi kártérítést nem követelhet olyan embéf, aki írásbeli beleegyezését adja ahhoz, hogy febséye er­kölcstelen életet éljen. A fömagánvádló jogi képviselője ellenbizo­nyítást ajánlott és előterjesztette adatait. Ez­után Sági Pál azt az indítványt tette, hogy a bíróság rendelje el Gábor-Grosz elmebeli ál­lapotának megvizsgálását. A fömagánvádló ügyvédje erre kijelentette, hogy kórházi bizonyítvány okka 1 tudja iga­zolni, hogy Gábor-Grosz egészséges. A törvényszék az utóbbi indítványt eluta­sította, .egyébként azonban az égés- vonalon elrendelte a bizonyítást. Túrázó csapataink győzelmes vasárnapja A Hungária 5:1 arányban győzött Genuéban, a Ferencváros 6:0 arányban verte pormgain bajnokcsapatát — Az Újpest, a Nemzeti és a Somogy is győzött Olaszországban, a Budai 35-as doni ellenül mérkőzött Cremonában A Bocskait vereség érte Szalonikiben — A Sabaria elvesztette havannai bucsumérkőzését A külföldet járó magyar labdarúgó csapa­tuk vasárnap pompás győzelmekkel örvendez­tették meg a hazai sportközönséget. A Hun­gáriával az éten, végigtarolták az olasz váro­sokat s a győzelmi vonal kiterjedt egészen Lisszabonig, ahol a Ferencváros kezében lo­bogott győzelmesen a magyar labdarúgás lo­bogója. A kék-fehérek Gcnuában győztek 5:1 arányban, a zöld-fehérek pedig Portugália tavalyi bajnokcsapatát, a Sportingot verték 6:0 arányban. Mind a két eredmény alkalmas rá, hogy a magyar labdarúgósport erejét nagy. fényességben tárja a külföld elé, annál is in­kább, mert a génuai és a lisszaboni győzelem napján az osztrák és a cseh csapatok kudarc­cal szerepeltek a külföldön. Harmadik vezetőcsapatunk, az Újpest sem maradt el most már a honi riválisok mögött. A lila-fehérek a karácsonyi mérkőzések fára­dalmait kipihenve, vasárnap legjobb tudásuk­kal vehették föl a küzdelmet olasz ellenfelük­kel s Firenzében kivívott 6:0 arányú győzel­mükkel egyszeriben visszahódították olasz föl­dön élvezett Aiépszeriíségüket. Bekapcsolódott az olaszországi győzelmek sorozatába a Nemzeti is, amely Luganóból visszatérve, vasárnap Paduában mérkőzött s megszerezte első győzelmét. A Somogy Triesztben aratott sikert, a Budai 33 pedig a Cremonában kivívott döntetlennel járult hozzá a magyar futball elismertetéséhez. Egyedül a Bocskay nem osztozhatott a si­ker örömeiben, Szaloniki válogatott csapatá­tól szenvedett egy gólos veresége azonbai) nem múlott máson, mint azon, hogy a debreceni csapat fáradt volt, a görög ellenfél pedig szo­katlanul keményen harcolt. Vereség híre érkezett a tengerentúlról is. A Sabaria kikapott Havannában Ibéria válo­gatott csapatától, Annál inkább meglepő a ve­reség híre, mert az eddigi jelentések szerint a Sabariának már útban keltett volna lenni Mexikó felé. Mielőtt azonban a Sabaria el­hagyta volna Kubát, két újabb mérkőzés, le­játszására kérték föl, a Sabaria pedig a meg­hívást elfogadta, mert volt még elég ideje az utazásra. Az első pótmérkőzés volt tehát a va­sárnapi, a másodikra ellenben már nem is ke­rül sor, mert Mexikóból sürgős utazásra szó­lították föl a Sabáriát. A bécsi csapatok közül kellemetlen kudarc érte az Admirát és a Rapidot. Az előbbi ala­pos vereséget szenvedett Torinóban, a Rapid pedig Liliében kapott ki az Olimpisue-től. A Rapid-nak franciaországi utján ez már a második veresége. A bécsi Wacker döntetlenül szerepelt Pannában, a prágai Viktória Zis- kotv pedig Nápolyban. A magyar sikereket tehát Bées és Prága méltán irigyelheti. Túrázó csapataink ujesztendő napján is mérkőznek s remélhetően újabb győzelmekkel fogják gazdagítani a külföldi túrák történe­tét. A vasárnapi mérkőzések eredménye és az újévi meccsek programmja a következő: Hungária. Génua: Hungária—H Dominante 5:1 (1:0). A Hungária megérdemelten győzött. Skvarek, Molnár, Schneider, Kalmár és Schneider góljaival. Budai 33-as. Cremona: Budai 33-as—Cremoncse 2:2 (1:2). A cremonai csapat durva játéka és a bíró pártos ítélkezései következtében a 33-a- soknak meg keltett elégednie a döntetlen eredménnyel. A budaiak góljait Steiner és Czumpft lőtte. Nemzeti Pádua: Nemzeti—EC Padova 5:3 (1:1), A Nemzeti első győzelmét aratta a páduai csapattal szemben. A gólok közül Bihámi két» tőt, Odry, Kautzky és Bémay III. egyet-egyet lőtt. Somogy Trieszt: Somogy—ASP Edera 5:4 (3:2), A keményen játszó trieszti csapattal szem­ben csak nagy küzdelem után győzött a So­mogy. A gólokat Palkó, Schmidt (2), Kitti és Weisz lőtte. Bocskay Szaloniki: Szaloniki város válogatott csa­pata—Bocskay 2:1 (2:0). A debreceni csa­pat utolsó szaloniki mérkőzésén is fölényben játszott, csatárai azonban nem tudták kihasz­nálni a gólhelyzeteket. Az egyetlen gólt Vincié lőtte. Sabaria Havanna: Ibéria—Sabaria 3:2 (1:2). A Sabaria Holzhauer és Pesovnik góljaival már 2:0-ra vezetett, amikor a közönség terrorjá­nak hatása alatt a bíró tizenegyessel sújtotta a szombat helyieket és kiállította Vámost a csapatból, amely csonkán már nem tudta meg. akadályozni a vereséget. Külföld: csapatok eredményei Bécs: WAC—Hakoali 4:3 (3:0). Karlsruhe:. Vienna (Bées)—Phönix 5:9 (1:0). Danzig: DFC (Prága)—Danzig váloga­tott 10:3. Genf: Slávia (Prága)—Caronge, Servette kombinált 2:1. Olten: Crieketter (Bées)—FC Olten 4:4. Nürnberg: I. FC Nürnberg—Spárta (Prága) 3:2 (1:0). Turin: PC Torino—Admira (Becs) 6:2 (4:0). Lille: Olympiqne—Rapid (Bées) 3:2. Parma: FC Parma—Wacker (Becs) 1:1 (1:0). Trieszt: WSC (Bées)—US Triest 2:2 (2:2). Nápoly: Napoli—Viktoria Ziskow (Prága) 2:2 (2:1). Az újévi program Lisszabon: Ferencváros—Sporting. Róma: Hungária—Lazio. Bari: Budai 33-as—US Bari. Livorno: Somogy—US Livorno. Génua: Újpest—FC Genova. Saarbrücken: Nemzeti—Saarbrücken válo­gatott. A ten: Bocskay—Panatincikos. * A BKE gyorskorcsolyázó-versenye. Vasárnap délelőtt futották le a BKE 5000 méteres szenior gyorskorcsolyázó-előny- versenyét, amely uvyan nem hozott rekord- javítást, az eredmény mégis elsőrangú, mert a tizenkét induló közül heten értek el tíz percnél jobb időt. A helyezési sor* rend így alakult: 1. Pentelei István 9 p. 04.3 mp. (40 mp. előny), 2. Tóth 9 p. Oo.Z) mp. (45 mp, e.), 3. Bihary 9 p. 15.5 mp. (21 mp. e.), 4. Eötvös Zoltán 9 p. 16.1 mp. (előny nélkül), 5. Erdélyi 9 p. 19.1 mp. (4 mp. e.), 6. Pataky 9 p. 19.8 mp. (35 mp. e.), 7. Kanser István 9 p. 20 mp. (21 mp. e.). Ferencváros. Lisszabon: Ferencváros—Sporting 6:0 (4:0). A magyar csapat könnyen győzte te első portugál ellenfelét. A gólokat Takács II. (3), Toldi, Kohut és Túrái lőtte. Újpest. Flórenc: Újpest—US Fiorentina 6:0 (3:0). Az újpesti csatársor pompás játékával meg nagyobb arányú győzelmet is arathatott' Volna. A góllövők sorrendje a következő: P. Szabó, Av.cr, Spitz, Auer, Wattier, Ströck. HE9KJ9 HAMnoiHIMtt TlRfifiATÜ CIHHUtLONI BAStfnONlIUI és az oaszes hangszerek leg*| jobbak, csakis itt a grárbaa kajv I hatók. UlttvCsBiesen )«vtt! ] Árjegyzéket Ingye» küld Mogyoróssy Gyula m. kir. szab. hangszergyára Bodapest, Vili., Rókópzl-nt 71. u.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék