Budapesti Hírlap, 1929. március (49. évfolyam, 50–73. szám)

1929-03-31 / 73. szám

24 Budxpesti Ffrniip Vasárnap. 1929' március Sí. (7l «5 Törvényszék Szépségverseny A Teleki-tilri radikális ifjak öniképzö köriét január 16-án rendkívüli választmányi ülésre hívta össze az elnök. Az ülésnek egyetlen egy tárgya volt. Olyan tárgy, mely akkoriban minden családot izgatott, és amely a maga tragikus tömörségével így szólt: Miiből fizessük a februári felemelt házbért? A kör kasszája ugyanis üres volt. A Teleki-téri üzlet az általános 'gazdasági válnág kö­vetkeztében pangott, s a tagok, a rossz konjunktúrát azzal igyekezték ellensú­lyozni, hogy nem fizették a tagsági dijat. A rendkívüli választmányi ülésre hárult te. hát a feladat, hogy a házbér-problémát megoldja. Sok terv hangzott el az ülésen, de valamennyi közt a legpraktikusabb a Dorner Mór szanálási tervezete volt, amely igazi smitj értem iási koncepciót árult el. — Az egyesületbe, — mondotta Dorner — új életet, új lüktető erőt kell oltani, ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha vigalmi bizottságot alakítunk, amelynek az volna a feladata, hogy a tagok szórakozásáról belépődíj ellenében gondoskodjék. Rendez­zen a kör tombolát, szépségversenyt, álar­cosbált, némajátékot, kábáiét, — ez kell a siralmán időben a magyarnak, ha mind­járt TélekS-téri is. és fogadok, hogy nem­csak a februári házbért harácsoljuk össze, de fölöslegünk is marad. A tervet általános zajos tetszéssel fo­gadta a választmány és rögtön megalakí­totta a vigalmi bizottságot, melynek elnöke tennénzetesen Dorner Mór lett Dorner ettől fogva minden tudását a rendezésnek szentelte. Nem tellett bele két hét, * a kor tagjai megkapták a meghívót az első mulatságra, melynek programur­ján, mint elsőrendű attrakció, egy házilag kiállított élőkép szerepelt. Az élőképhez Dorner Mór mitológiai tárgyát választott. Azt az izgalmasan szép jelenetet, amikor Priamos trójai király fia, a deli Paris, kezében ÉrisZ almájával, szemlét tart Héra, Afrodite és Athene istennőkön és tépelődik, hogy a három közül melyik a legszebb, melyiknek adja a jutalmat. Szegény Dorner Mór, ha sejtette volna, hogy a programúinak ez a pontja mennyi zaklatást fog rászabadítani, aligha vátlal- kozott volna a rendező szerepére. Kitűnt ugyanis, hogy nincs az egyesületnek olyan tagja, akinek családjában egy Erisz almá­jára méltó grácia helyet ne foglalna. Tes­sék most már ezek közül hármat válasz­tani! Dorncrnek nem volt se éjjele, se nappala, nem győzte fogadni a protektoro- kat, akik gráciákat ajánlottak neiki a leg- megvesztegetőbb oddszokkal. A zaklatott ember a sorsra bízta a döntést, és a sze­gény sors nem térhetvén ki a megbízás elől, döntött. Kétszázhuszonhat pályázó kö­zül Schlesinger Bemátné, Goldfinger Gyu- Jáné és Steinfeld Edémé kerültek ki, mint istennők az urnából. A döntés után kísérteties nesz zizegett végig a termen, amelyben a sorsolás tör­tént. Konkoly Dezső ügyvédjelölt, a kör titkára, akinek a negyedik dimenzió a kis­ujjában van, arra magyarázta a különös neszt, hogy tiltakozó gyűlésre szervezke­dik az Olimpos, a mitológia ilyen rút pro- fanizálása ellen. Jan. 25-ike volt az a2 elsőrendű kritikus nap, amelyen az egyesület Podmaniczky- utcai helyiségében az élőkép színre ke­rült- A terem zsúfolva volt, s a közönség Izgatottan várta a függöny fellebbenését. Dorner Mór ezalatt a színpadon lázasan ränderte a* istennők hármas csoportját, akik a toalettet illetően egyáltalában nem ragaszkodtak a mitológiai hűséghez. Maga Dorner Mór, Páris királyfi ábrázolója, spanyol lovagi gúnyát öltött, amelyben jól érvényesült ugyan vörhenyes pofaszakálla, de nem volt alkalma arra, hogy ógörögös illúziót keltsen. A három istennő képvise­lője, Schlésinger Bemátné, Wolfinger Gyu- láné és Steinfeld Edéné még kevésbbé ra­gaszkodott a klasszikus kor divatjához. Görög tunika helyett a három terézvárosi grácia, kinek lába alatt majd hogy le nem szakadt a színpad, térdig érő szűk szoknyában mutatkozott be. És Tutanká- men blúz volt rajtuk és bubifrizirrájuk volt, amelyben hamis gyémántok csil­logtak. Dorner Mór beállította a képet. Kijelölte minden istennőnek a helyét s az utolsó simítást végezte a pózokon. Aztán maga k elfoglalta helyét, szemben a három isten­nővel, kezében a versenydíjjal, egy fvü- kilónyi súlyú pogácsaalmával. Amint így tekintete Mégigsiklott a szépségnek és bájnak e három monstrumán, olyan nyomorult­nak érezte magát és úgy szeretett volna sími... De a bánat már késő volt. Ütött az óra, Dorner intett, s a függöny felgör­dült. Miiént a lóversenyen, mikor célponthoz közeledik a mezőny, s az izgatott fogadók ordítva és hadonászva bíztatják favorit- jukat, hogy ne hagyja magát, szakasztot­ton úgy hangzott itt is a színpad felé az üvöltés: — Éljen Steinfeldmé! — Sohlésingemé a Itgszebb! — Göldfingemének add ez almát! — Mire vár még maga maiba! Steinfeldné látván Dorner habozását, attól tartott, hogy még másnak találja adni a saépségdíjat s előrebajolt, hogy kikapja kezéből az almát, A nekilendülés következ­tében elvesztette egyensúlyát és fölborult. A közönség görcsök közt vonaglott, mi­kor az a Programmen kívüli kép elé tá­rult. Dorner Mót pedig most már szabad folyást engedett a dühének, s az almát a közönség közé lódította. Az alma Gombos Izsót pont az orrán találta. Az ő feljelentésének köszönhetjük, hogy ezt az olimpiai színjátékot a nyilvánosság számára följegyezhettük. Gombos példás megtorlást követelt, mert ő — úgymond — olyan ember, aki nem tűr meg foltot — az orrán. A bíró becsületsértésért busa pangó pénzbüntetésre Ítélte a bűnöst. — Ha tudtom volna, — jelentette ki Dorner, — hogy Gombos úrnőik az orrá­ban székel a becsülete, más célpontot vá­lasztottam volna. Az Ítéletben különben Dorner is meg­nyugodott. Megfogtad la azonban, hogy a történtek után végleg szakít a mitológiával. Jól teszi, mert, mint a következmények mutatták, az Olimposszal nem lehet bün­tetlenül kukoricázni. —ázs. — A soproni ügyvédi kamara tisztújító közgyűlése. A soproni ügyvédi kamara Hering Zsigmond kormányfőtanácsos el­nöklésével most tartott évi közgyűlésén Brunner Emil dr. főtitkárnak nagy tetszés­sel fogadott évi jelentése után elnöknek ismét Hering Zsigmond kormányfőtaná­csost, alelnöknek pedig Östör József dr. or­szággyűlési képviselőt választották meg egyhangúan. — Elfogatóparancsot adtak ki Ujhelyi Nándor író ellen. Ujhelyi Nándor író ellen szemérem ellen való vétségért eljárás in­dult meg. El is ítélték néhány napi fog­ságra, de Ujhelyi még a büntetés jogerőre emelkedése előtt külföldre utazott. A bün- tetötörvénysaék akkoriban elfogatóparan­csot adott ki ellene. Időközben két másik ügyben is elitélték három, illetőleg négy- hónapi fogházbüntetésre és ezek az ítéletek is jogerőre emelkedtek. A büntető törvény­szék most újabb elfogatóparancsot adott ki Ujhelyi Nándor ellen, akinek különös ismertető jele, hogy feltűnően kövér, egyik szeme bandzsal és monoklit visel. — A bíróság! fogalmazók memoran­duma. A bírósági fogalmazók memoran­dum alakjában terjesztették Zsitvay Tibor igazságügyminiszter úr elé sérelmeiket, kérel­meiket és óhajaikat, melyek teljesítése, úgy vélik, az igazságügy érdekében áll. Memoran­dumukban ideális alapra helyezkedve, min­denekelőtt az elszenvedett jogsérelem orvos­lását kérik, olyképp azonban, hogy az anyagi rész az államra nézve súlyos terhet ne jelent­sen, így Búd János dr. volt pénzügyminisz­ter által kilátásba helyezett 10 P szanálási pótléknak csak 1928 január 1-től való meg­térítését és az elmaradt, de még járó kará­csonyi segélynek a költségvetésbe való újbóli felvételét kérik. Ez utóbbit, mert ezáltal az állam megszabadulna attól az erkölcsi teher­től, hogy ingyenmunkát fogad el, és az am­bíció fokozását remélnék attól, ha az alkal­mazottak a szeretet ünnepién, karácsonykor az állam gondoskodó szeretetét élveznék, bár­minő csekély formában is. Ezután a memo­randum a kedvezőbb előlépési módokra, a bírói kinevezésekre, a budapesti állások be­töltésére, a kiszállási illetmények szabályozá­sára és a bírósági fogalmazóknak a bírói stá­tusba való besorozására vonatkozó kérelmek­kel és előterjesztésekkel foglalkozik. A me­morandumot a bírósági fogalmazók nevében Tárcsái Tivadar dr. Kansz szakcsoport elnök és Székely Endre dr. Kansz szakcsoport tit­kár írták alá. IDEGENEK BUDAPESTEN Astoria-szálló: GeTstl Brúnó orvos (Neu­stadt), Karner Sándor ügyvéd (Nagyvárad), Se- kules Szigfrid gyáros (Bécs), Parutin Valentin ügyvéd (Kolozsvár), Molnár Eugén igazgató (Bécs), Hillemann Fritz kereskedő (Seitenberg), Vecsei Ignác építész (Pozsony), Budlovszki Oscar kereskedő (Prága), Pető Zsigmond föld- birtokos (Verebély), Khatil Hassan Zade keres­kedő (Bécs), Auerbach Paula magánzőnő (Nagy­várad), Halpern Bernáth magánzó (Bukarest), Kende Ernő magánzó és neje (Nagybecskerek), Krausz Villy kereskedő (Berlin). Brlstol-szálló: Schwitzer Lajos gazdálkodó (Trnava), Montagh Pál földbirtokos (Kanaper- puszta), Berg Tasziló báró földbirtokos (Sop­ron), Lempe Friedrich mérnök (Bremen), Jeney Endre egyetemi tanár (Szeged), Kerekes Sán­dor kereskedő (Abony), Kubinyi Béla építészi vállalkozó (Debrecen), Kamp Eduard ügynök (Rhode), Lamm Stanley kereskedő (Newyork), Miodrag Andjitch újságíró (Belgrád), Weiss Emil újságíró (Belgrád), Vértes Károly gyógy­szerész (Lugos), Schwer Frigyes bankár (Ant- verpen), Federer Ludvig kereskedő (Prága), Reiss Gyula kereskedő (Bécs). Britaimia-szálló: Felseniburg György keres* kedö (Balassagyarmat), Izsói Ferenc dr. köror- vos (Bihartorta), Lándor Mátyás ny. ezredes (Esztergom), Karpeles Vilmos kereskedő (Eger), Hoffmann Eizik kereskedő (Máramarossziget), Török Ernő dr. ügyvéd (Hamené), Rudas Si­mon dr. ügyvéd (Pozsony), Schwenkhagen Já­nos dr. mérnök (Kassel), Kertész Ernő keres­kedő (Szeged), Klein Sándor kereskedő (Mező­túr), Hochberger Frigyes dr. orvos (Karlsbad), Magos Sándor ny. ezredes (Esztergom), Bárány Béla kereskedő (Orosháza), Farkas Oszkár dr. orvos (Eztergom), Hausen Ábris tanár (Minia- polis), Empter Vilmos kereskedő (München), Walehazz Beleslaw tisztviselő (Biatyetok) Fle- szár István tisztviselő (Varsó), Brandt Ferenc vendéglős (Fimbaja), Bárdos Sándor kereskedő (Szolnok), Bárdos Gyula kereskedő (Szolnok), Graff Viktor kereskedő (Nyíregyháza), Blau Miksa kereskedő (Győr), Halpern Kálmán keres­kedő (Hódmezővásárhely), Bartholy Ede igaz­gató (Galgőe), Moker Irén magánzó (Pőstyén), Papp Elek tisztviselő (Léxa), Moskovics Lajos dr. orvos (Kecskemét), Hahn Imre dr. műtörté­nész (Bécs), Komáromy Sándor kereskedő (Deb­recen), Verzár Béla vezérigazgató (Battonya), Beckersaehs Elza magánzó (Berlin), Czillinger József mérnök (Nagylak), Bloeh János tisztvi­selő (Szeged), Löffler Andor cégvezető (Abony). Metro polc-szálló: Forber Béla dr. ügyvéd (Igló), Leitner, István mérnök (Kovászna), Diósy Lajos kereskedő (Nagyvárad), Apostol Tabsehaff magánzó (Szófia), Nicola Petroff dr. mérnök (Szófia), Rosenbaum Max keres­kedő (Newyork), Pienini Máté gyáros (Alexandria). Palaee-szálló: Révész Dezső fogász (Su- cány), Weidler Ármin kereskedő (Lucány), Klein Artúr dr. orvos (Pozsony), Singer Margit háztartás. (Bécs), Szilágyi Zoltán dr. ügyvéd (Kassa), Spitzer Antal kereskedő (Szabadka), Spitzer Sándor kereskedő (Szabadka), Sohr Imre kereskedő (Sombor), Székely József keres­kedő (Nagyvárad), Kaufmann Vilmos mérnök (Frankfurt), Wertheim László vegyész (Köln), Szöllös Zsigmond dr. ügyvéd (Arad), Behova Regina háztartás.' (Becs), Bina György igazgató (Resica), No-otny Carolin háztartás. (Bécs), Kaufmann Páni dr. orvos (Post-Carlton), Ren- nicr Villiam dr. orvos (Newyork), Roscot Camil Dr.KAJDACSV szakorvos w-<- a t-s-j §*«* Jói soí-Uörut » ttrfi-«. a« beirts* Ezüst evőkészletek, nászajándékok, ,. , olcsón kaphatóit Schmelzer Benő, ékszerek Károly- körút 28. JíözpontiYáro. V» ksjmja meUsU>< BEDIfAY Testvérok, mfl&artaloaok- kírpitosok. Műhelyek Bu­dapest, VII. Hernád-a. 5o. Katorterem, Kornád-u, 4o. udvarban.* Tel.; J. 828—67 AmeriKai és francia füző­{kíilflniegegsegeH I úgyszintén mellvédők: jutányosán csak \ j WAMOSCHER és Tsa cégnél kaphatók I Budapest, IV, Dorottya-utca 12 építész (Prága), Tárnái Dezső kereskedő (Kassa), Elt De Walle Jean mérnök (Ostacer). Royal-szálló: Schiroosky Enrico igazgató (Bécs), Faludi Henrik igazgató (Bécs), Ditrich- stein Béla kereskedő (Bécs), Erdődy Lajos épí­tész (Debrecen), Wurmb Alexander kereskedő (Bécs), Hitter Sándor kereskedő (Nagyvárad), Kandelburg Miksa kereskedő (Szabadka), Klein Adolf kereskedő (Miskolc), Stecklings Wilhelm, dr. igazgató (Monsdorf), Löwy Pál igazgató (Jászapáti), Katz Julius kereskedő (Zsolna), Szántó Antal titkár (Nagykőrös), Deutsch Anna házt. (Médiás), Löwin Zelma házt. (Médiás), Missay Viktor kereskedő (Nice), Kindler Char­lotte házt. (Kattowitz), Alvena Klisé házt. (To­rino), Milch Emánuel kereskedő (Komárom), Weisz Ignác kereskedő (Nagyvárad), Haar Jó­zsef mérnök (Zsolna), Gottheil Mordkáné ma­gánzó (Rotschuk), Bosauer Fritz igazgatóM.- Ostrau), Hörle Leopold mérnök (Bécs), Hava* Aladár kereskedő (Bécs), Felsöványi Elemémé házt. (Bécs), Ortner Operhard tanító (Rodeun), Lázár Margit házt. (Pápa), Holasava Franciska artistanő (Nápoly), Fendrich Ármin birtokos (Mezőkászony), Juhász Sándor dr. igazgató (Nyíregyháza), Báder Miksa kereskedő (Újvi­dék), Lovász Nándor kereskedő (Debrecen), Guth Károly kereskedő (Tapolca), Barna Adelbert ke­reskedő (Marnsdorf), Bngarin Coriolan dr. ügy­véd (Temesvár), Brettmann Márton kereskedő (Soponya), Rosenberg Ferenc kereskedő (Mis­kolc), Halász Lajos tanító (Neustadt), Hollák László kereskedő (Nyitra), Lusztig Sigmond kereskedő (Miskolc), Mindler Éráin kereskedő (Prága), Klein Marcell dr. mérnök (Bécs), Stäu­ber József (Bécs), Kertész Sándorné házt. (Ipolyság), Braun József kereskedő (Balaton- ujfalu), Petyán Wilhelm nagyvágé (Bécs), Thomand Ernő vezérigazgató (Trieszt), Jascha Oszkár komp. (Bécs), Burmán Bintzeon fodrász (Newyork), Mandl Adolf kereskedő (Bécs), Stern Georg tanuló (Bécs), Stern Egon tanuló (Bécs), Spero Gerald magánzó (Joungstrown), Kurz Emst kereskedő (Fürth), Dobler Benő kereskedő (Bécs), Rubin Gábriel magánzó Tavaszi kosztümök» kabátok, ruhák jutányos árban készíttetnek KOCSIS női divatterme, (Brooklyn), Zucker Annin kereskedő (Pée*), Breichner Rosa házt. (Bécs), Lipschtz Paul ke­reskedő (Berlin), Tóth Ágoston kereskedő (Te­mesvár), Sebők László kereskedő (Temesvár), Binót Menyhért dr. ügyvéd (Sárospatak), Mun- zinger Max mérnök (Gleiwitz), Frey Kari igazg. (Zürich), Grosz József kereskedő (Hajdugöször- mény), Gellért Artur mérnök (Miskolc), Zanella Riehárd tanár (Belgrád), Weber Lajos máraök (Berlin), Pvirkicuil Katarina magánzó (Pan- csova), Törzs Dénes igazgató (Drezda), Pinsler Max igazgató (Bukarest), Brinczer Gyula keres­kedő (Pozsony), Beck József kereskedő (Bihar- ugra), Nádor Rezső kereskedő (Kolozsvár), Stern Emánuel dr. ügyvéd (Petrozsény), Mayer Stefán kereskedő (Belgrád), Kepes Elekné házt. (Nagyvárad), Törzs Armand kereskedő (Kassa), Bilek Johann mérnök (Göding), Kroo Imre dr. orvos (Tótkomlós.) Kégl Piroska magánzó (Bécs), Morvái Ernő igazgató (Bécs), Philipp Georg igazgató (Bécs), Szana Zsigmond igaz­gató (Temesvár), Baseh Dezső igazgató (Temes­vár), Gelléri Jenő dr. igazgató (Bécs), Füredi Ferenc dr. vezérigazgató (Szolnok), Szilárd Si­mon dr. ügyvéd (Hlohovee), Deutsch Sándorné házt. (Kolozsvár), Feinkuchen Izidor gyáros (Arad), Bálint Leó dr. (Diósgyőr), Frank Miksa igazgató (Nyíregyháza), Fischer Simon keres­kedő (Arad), Flackl József soffőr (Bécs), Kora Jakab dr. kereskedő (Bécs), Bányai Mérné dr.- né, házt. (Kiskúnf él egyháza), Staines Artur üz­letvezető (Calatell), Müller István kereskedő (Bécs), Engel Róbert igazgató (Nagymihály), Kuffler Lipót földbirtokos (Nagydvorzsány), Balog Dezső igazgató (Nagykanizsa), Dropper Artur kereskedő (Homonna), Schlésinger Sala­mon kereskedő (Nagykároly), Schwarz Adolf kereskedő (Fehérgyarmat), Eisenstadter Lipót kereskedő (Győr), Farkas József építész (Kecs­kemét). Ha szereti otthonát és jó háziasszony, a BUDAPESTI HÍRLAP» képes vasárnapi mellék­letében megtalálja azt, amire szUksége van

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék