Budapesti Hírlap, 1929. június(49. évfolyam, 121–145. szám)

1929-06-05 / 124. szám

SaerBa, «BÖ Jttnfc» 8. JfSL BDDÄPESnttHl» \---------------------------------------------------­Or vos, aki kannibál apjá­tól tanulta a boncolást LONDON, jún. 4. (A Budapesti Hírlap távirata.) A Fidzsi- «rigetekre kiküldött népszövetségi tudomá­nyos expedíció egy rendkívül ügyes benszü- lött orvossal ismerkedett meg, aki az ottani lakosság körében nagy népszerűségnek ör­vend és ügyessége annyira közismert, hogy gyakran az európaiak is igénybe veszik. En­nek az orvosnak legalább is európai értelem­ben véve nincs semmiféle tudományos isko­lázottsága, de ügyessége révén a legnehezebb operációikat is sikerrel hajtja végre. A neve­zet orvos kiváló módszere érthetővé válik az áltál, hogy egy volt emberevő négernek a fia, aki már 15 éves korában nagyszerűen értett az emberi test felboncolásához és mint üyen a kannibálok között népszerűségnek is Örvendett. A fiatál orvos tehát hasznos tudá­sát kannibál apjától örökölte. — (Uj lelkészek.) Kapi Béla dunántúli evan­gélikus püspöknek a szombathelyi egyházköz­ségben való lelkész-utódját, Czipott Géza eddigi szentgotthárdi lelkészt, a „Harangszó“ egyházi hetilap szerkesztőjét, ünnepies keretek között most iktatták be hivatalába. A szertartást Zon- gór Béla, a vasi-közép egyházmegye esperese, egyetemes egyházi főjegyző végezte, majd ün­nepi gyülekezeti közgyűlés volt, este pedig a Sabária-szálló nagytermében társasvacsorán ün­nepelték Czipott Gézát. — Derencsémyi István eddigi miskolci református segédlelkészt, akit Szirmára választottak meg, június 9-én iktatják Új, parochus-lelkészi állásába. — Csapó Ödön a baranyamegyei Nagypál község reformátusai­nak lelkésze lett. — Erdős Mihályt, a heraád- vécsei evangélikusok új papját most iktatta lel­kész! hivatalába Nemes Károly főespercs, Tóth József alesperes és Vietórise László egyház­megyei főjegyző közreműködésével. — (Szombaton hirdetik ki az országos és kerületi gyorsíró versenyek eredményét.) A május elején tartott országos és kerületi gyorsíró-versenyek bírálóbizottsága négyheti folytonos munkával összeállította a verse­nyek teljes eredményét és megállapította a díjakat is. A Magyar Gyorsíróik Országos Szövetségének június 8-án délután 6 órakor • református gimnázium dísztermében (IX., Lónyay-utca 4/c) tartandó gyűlésén ki fog­ják hirdetni a vallás- és közoktatásügyi mi­nisztérium iskola-vándordíjának, a Gyakorló Gyorsíró Társaság Kónyi Manó-vándordíjá­nak, a Szegedi Gyorsíró Egyesület Fabro Henrik-vándordíjának és a csapatversenyek­nek nyerteseit és ugyanakkor kiosztják a pénz-, könyv- és oklevél-jutalmakat. Az is­kolák részletes eredményét is szombaton te­szik közzé. — (Sinclair újaid) hat hónapot kapott.) Washingtonból jelentik: Sinclairt, az is­mert milliárdost, aki jelenleg fogházban ül, újdbb hat havi fogházra ítélték, mert egyik ügyében meg akarta vesztegetni a bíróságok tagjait — (A középiskolai tanulmányi versenyek türténclml és szépirodalmi eredménye.) Az or­szágos középiskolái tanulmányi versenyeik törté­nelmi versenyén 32 budapesti ée vidéki iskola kiküldöttje vett részt. A tétel a következő volt: Franciaország befolyása történelmünkre a XVI. teásadtól kezdve. A bírálóbizottság a verseny nyertesei számára a következő sorrendet állapí­totta meg: L Bezsále Miklós, budapesti IX. ke­rületi állami Fáy András reálgimnázium (6 egy­ség)- 2. László látván, Országos Ferenc József xabbiképző intézet gimnáziuma (5 egység). 3. Gönczi Magda, budapesti VI. kerületi állami Mária Terézia leámyliceum (4 egység). 4. Ervin Gábor, budapesti kegyesrendi gimnázium (3 egység). 5. Trajánovits Lajos> budapesti cisz­tercirendi Szent Imre gimnázium (2 egység). 6. Huppert György, budapesti Y. kerületi állami Berzsenyi Dániel reálgimnázium (1 egység). A teépirodalmi versenyen 49 budapesti és vidéki tanuló vett részt. A tétel a következő volt: Hulló osiUag fénye. Novella. Hőse Be gúla Antal vagy Péterfy Jenó. A versenyzők a két életrajz felolvasása után készítették el novellájukat. A bírálóbizottság a verseny nyertesed számára a következő sorrendét állapította meg: L Büky Inéra, budapesti Sancta Mária leánygimnázium (6 egység). 2. Bergsmam Oszkár, budapesti VI. kerületi állami Kölcsey Ferenc reálgimná­zium (5 egység). 3. Molnár Aladár, budapesti evangélikus gimnázium (4 egység). 4. Réti László, budapesti I. kerületi állami Verbőczi István reálgimnázium (3 egység). 5. Vikár Vil­mos, budapesti III. kerületi állami Árpád reál­gimnázium (2 egység). 6. Szabó Ferenc, buda­pesti V. kerületi állami Berzsenyi Dániel reál- gimnázium (1 egység). — (A Hungária Magyar Technikusok Egye­sületének évzárója.) Június 5-én este fél 8 érái kezdettel tartja a Hungária MTE szokásos ünnepi valétáját a királyi Jőzsef-Műegyetemen. Az aulában tartandó ünnepség után a hungáris- ták lampion oá menetben vonulnak fel a pesti Vigadóba, ahol a vacsora 9 őrekor kezdődik. — (Falrafcstett ördögök betiltása — természetesen Cseh-Szlovákiában.) Prágá­ból jelentik: A kassai rendőrigazgatóság most közzétett tilalma szerint a Harminc- kettes baka vagyok én című dalt, annak izgató és nemzetgyalázó tartalma miatt ssabad énekelni. A kémkedő cseh kapitány — katonabandában kezdte karrierjét Falout art értékes okmányokat klcsempésxteDrexááka PRÁGA jún. 4. Az Express jelentése szerint a kémkedés miatt letartóztatott Falout kapitány ügyében Förster drezdai kereskedő tegnap Prágába érkezett és érintkezésbe lépett Mellon prágai ügyvéd irodájával. Az ügyvédet 60.000 cseh- korona tiszteletdíj felajánlásával arra akarta rábírni, hogy vállalja Falout kapitány vé­delmét. As ügyvéd at ajánlatot visszautasí­totta. Falout a lap szerint katonai pályafutását 1906-ban- a bécsi 51. ezred zenekaránál kezdte. Az összeomlás után meghozott szocialista tör­vény alapján kinevezték a tisztikarba. Ak­koriban ez könnyen ment a csehszlovák had­seregben s aki jelentkezett, kinevezték tiszt­nek. Híre jár, hogy Falovtnak bűntársai is vol­tak és ezért további letartóztatások is várha­tók. Feltehető az is, hogy Falout az okmá­nyokat más valakitől kapta és hogy Prágában voltaképpen kémszolgálati központ működik. A Prágában felejtett táskában másodrendű okmányok voltak, míg az értékesebbeket Far louPnak sikerült magával vinni Drezdába. A kémkedés nem veszélyeztette a cseh állam biztonságát — mondta Udzral honvédelmi miniszter PRÁGA, jún. 4. A képviselőház mai ülésén Udreal minisz­terelnök és honvédelmi miniszter felvilágosí­tásokat adott a Falout kémkedési ügyről. Azt mondta, hogy kimerítő jelentést még nem te­het, a mai napilapok vészhíreivel szemben azonban teljes bizonyossággal mondhatja, hogy semmi olyan okmány nem veszett el, amely bármilyen módon veszélyeztethetné az állam biztonságát, ilyen okmányt nem is lop­tak el, nem is éltek vele vissza, sőt tovább­menten olyan sikkasztás sem történt, amely az állam biztonságát szolgáié munkát veszé­lyeztethetné. Az alapos vizsgálat után rész­letes jelentést fog tenni a parlamentnek. — (Akit mindenki elfelejtett...) A más­fél év óta súlyos tüdőbaja miatt magára- hagyottan, ágyban fekvő mázolómunkás szá­mára ma, ,$gy nyugdíjas“ aláírással, 10 pen­gőt küldtek be szerkesztőségünkbe. Az össze­get eljuttattuk rendeltetési helyére. MEISTER SZAPPAN MEISTER szappan ||CICTCD KÉZMOSÓ MtlO I Hff SZAPPAN — (Elítélték Schiller egyik leszármazott­ját) Würtzburgból jelentik: A bíróság teg­nap hozott ítéletet Gleichen-Russwurmnak, Schiller költő egyik leszármazottjának bizto­sítási csalási ügyében. Gleichen-Russwurm élő egeret rejtett el egy üres értéklevélbe, abban a reményben, hogy az egér átrágja a borítékot és így 5 kártérítést kap. A bíróság az ügyész indítványára 10.000 márka pénzbüntetésre, vagy egyhónapi börtönre ítélte Gleichen-Russ- wurmot, mert arra a meggyőződésre jutott, hogy a vádlott tettének elkövetésekor nem volt beszámíthatatlan állapotban, hanem rossz anyagi viszonyai késztették a csalás végrehaj­tására. — ’(Gyászrovat.) Nagyvázsonyi Kaltsdr Fe­renené, mező teremi Fegyveres Irén kedden, éle­tének hatvanhannadik évében Budapesten hosz- 37,as szenvedés után elhunyt. Temetése a kerepesi- úti temető hajottosházábdl csütörtökön, június 6-án délután négy Órakor lesz, as qpgesztedő szentmise áldozatot pedig szombatom, június 8-ám délelőtt 10 órakor mutatják be a krisztinavárosi plébániatemplomban. A halottban Kultsár Fe­renc, a székesfőváros ny. gazdasági főfelügye­lője fejeségét, Kultsár István dr. miniszteri tit­kár és Szőts Farkamé édesanyjukat gyászolják. Bölkényi Tavaszy KároJymé, szül. székely­vásárhelyi Egyed Berta hosszas szenvedés után Kolozsvárott meghalt. Tavaszy Sándor dr., a kolozsvári református teológiai akadémia igaz­gatója édesanyját gyászolja benne. — (A mexikói kormány megint hábo­rúskodik a katolikusokkal.) Londonból je­lentik: Newyorkból jelentik a Timesnek: A mexikói kormány közlése szerint a kor- mánycsapatok Saturnino Sediho tábornok parancsnoksága alatt Yalisco államban súlyos vereséget mértek a katolikus zen- dűlőkre. A felkelők nagy veszteségeket szenvedtek és számos foglyot hagytak a konnánycsapatok kezén. — (Nászajándék a norvég trónörökös­nek.) Oslóból jelentik: Wedel Jarsberg pá­rizsi norvég követ az Oslo közelében lévő as- keri Skaugun nevű birtokát felajánlotta a királynak nászajándékul a trónörökös szá­mára. A király és a trónörökös-pár távirati­lag közölték a követtel, hogy a nagylelkű ajándékot köszönettel elfogadják. A Skaugun- birtok nagyterjedelmű, körülbelül negyvenöt percnyire van Oslótól, szép nagy kastélyból, hatalmas kertből és parkból áll. — (Vasúti szerencsétlenség Németor­szágban négy halottal.) Drezdából jelentik: A lausitzi pályaudvaron tegnap súlyos vas­úti szerencsétlenség történt, amelynek négy halottja van. Egy katonavonat, amelynek 57 tehervagonjában 220 katonát és 250 lovat szállítottak, az állomás bejárati vál­tójánál eddig még ismeretlen okok foly­tán kisiklott. A katasztrófa okának meg­állapítására vizsgálat indult meg. — (A Szabad Lyceum közgyűlése.) A Szabad Lyceum 36-ik közgyűlését július 9-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartja a Tudományos Akadémia kis gyűlésiemében. Lukács György elnöki megnyitója és a tit­kári jelentés után az ünnepi előadást MeL ezer Tibor műegyetemi m. tanár tartja, A repülés technikájának jelenlegi és közel- jövóbeli problémáiról és feladatairól. A köz­érdekű ünnepi előadáson minden érdeklődő szívesen látott vendég. — (Napilap Esztergomban.) Az Esztergom politikai hetilap átalakult napilappá Hámor Imre és Gábriel István szerkesztésében. Az első számban nagyszabású kultúrpolitikai cikket írt Urbányi d. József, Esztergom új kultúrpalotájá­ról Quittner Ervin építészmérnök közöl érdekes részleteket. — (Tűz egy óbudai téglagyárban.) Ked­den délután a Bohn Testvérek téglagyár r.-t. Bécsi-út 166. számú telkén lévő egyik szárító épületében tetőtfiz keletkezett. Azonnal érte­sítették a tűzoltóságot, «honnan a központi, a második, harmadik és ötödik kerületi őrség vonult ki, amely rövidesen eloltotta a tüzet. A vásárcsarnokok élelmiszerárai: Kiskereskedelmi áriak: Marhahús: rostélyos, felsál kg. 240—340, leveshús kg. 180—340, borjúhús: combja kg. 480—600, borjúvesés 300—440, juhhús: 'hátulja kg.180—250, eleje kg. 140—220, sertéshús: karaj kg. 360—440, tarja, oomix, lapocka kg. 280—320, oldalas kg. 220—280, szalonna zsírnak való kg. 220—240, háj kg. 246—276, zsir kg. 240—270, «5 ba- ronsfi: csirke sütni való drb. 300—450, hrd és ruca drb. 300—460, tisztított baromfi: nagy­bani: tyúk kg. 240—320, csirke kg. 400—650, pulyka 180—240, tud és ruca kg. 240—290, kicsinyben: csirke kg. 480—760, lúd és ruca kg. 260—320, tojások: tea drb. 13—14, főző és apró 11—12, halak: élő ponty nagyság szé­riáit kg. 240—400,. nem élő kg. 160—240, tej és tejtermékek: teljes tej Kterjej 36—40, tej­fel literje 180—240, tea vaj kg. 560—620, te­li ntúró 80—140, kenyér: fehér 46—56, fél­barna 40—44, barna 30—40, szárazfőzelék: bab kgr. 100—180, borsó kg. 80—160, lencse kg. 90—200, zöldségfélék: vöröshagyma mákéi kg. 14—04, fejeskáposzta kg. 60—70, kelká­poszta kg. 70—120, karfiol hazad kg. 300— 400, rózsaiburgonya kg. 30—36, El'la-burgonya 20—24, közönséges kg. 14—20, paraj kgr. 20—40, áavanyúkáiposzta kg. 50—68, gyü­mölcs: alma kg. 90—260, eper kg. 120—300, cseresznye kg. 70—200. Idényciik'kek: jános- napi retek csomója 06—16, uborka kg. 100— 160, spárga kg. 40—200, zöldborsó kg. 50—60, saláta darabja 03—12, idei kahtráöé 08—20, idei burgonya kgr. 46—70. A forgalom a pia­cokon és a vásárcsarraokokban élénk volt. Úgy az élő mint a tisztított ruca ára emelkedett, miig a tyraik és a csárke ára — keresett hiá­nyában — csökkent. Úgyszintén az eper, zöld­borsó, új kalarábé s a burgonya ára is csökkent — (Eltűnt egy óceánjáró csónak.) Cher- bourgból jelentik: Allain Gerbceultról, aki csónakon kelt át az óceánon, május 28-ika óta nincs semmi hír. Eltűnése miatt na­gyon nyugtalankodnak. A halászhajókat felhívták, hogy ha valahol találkoznak Gerbault csónakjával, tegyenek nyomban jelentést a tengerészeti hatóságoknak. — (öngyilkos lett egy debreceni nyugalma, zott rendőrfőfelügyelő.) Debrecenből jelen­tik: Lovassy József nyugalmazott rendőriőfel­ügyelő kedden délelőtt a debreceni első takarék­pénztár palotájában levő lakásán mellbelötte magát és azonnal meghalt. Megállapítást nyert, hogy Lovassy íróasztalán több fegyver hevert, amelynek tisztogatásával volt elfoglalva. Nem lehet egyelőre határozottan megállapítani, vájjon öngyilkosság történt-e, vagy véletlen baleset okozta Lovassy főfelügyelő halálát. — (Volt lsfcolatároak találkozója.) A aefc meebányai evangélikus Uccumban 1879. és 1899-ben érettségit tett diákok a sehneei öreg­diákok Szövetségének tagjaival együtt Budapes­ten, június 29-én (Péter és Pál napján) tartják találkozójukat. Szívesen látják a Selmecbányáink Egyesületének tagjait is a találkozón. Istentisz­telet (X, Simor-ntca 35.) fél 12 érakor lesz, ebéd fél 1 órakor (X., Szapáry-utca 70.). Értesí­tést kér Hindsl Béla dr. (IX-, Báday-utea 15, Telefon:Automata 824—92.). A Budapesti Piarista Diákseövetség június 6-án, csütörtökön este fél 7 érakor a gimnázium­ban választmányi ülést, este fél 9 érakor pedig a Gellért-szálló márványtermében társasvacsorát rendez. A szatmári királyi katolikus főgimnáziumban hatvan, húsz és tizenöt évvel ezelőtt végzett nö­vendékek hétfőn este találkozóra gyűltek össze a Császár-fürdő éttermében, ahol száznál többem jelentek meg. Az öreg diákok közül ott voltak többek között: Wolkenberg Alajos, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora, Láng Ferenc kanonok, Tahi Ábris föesperes, püspöki vikárius, Nagy Gábor pénzügyi igazgató, Joó Imre fő. gimnáziumi igazgató, Orosz Antal ny. erdőfőta­nácsos, Szőke József ítélőtáblái tanácselnök, Thekze Gerber Frigyes főtanácsos, Thekze Ger­ber Ferenc igazgató, Szilágyi Traeger Albert, Léber János, Merk Pál dr. orvos, Szombati Ist­ván, Diamand János min. titkár és Gyula Bála egyetemi tanársegéd. Az első felköszöntőt Orosz Antal, a találkozó összehívója mondta, akinek beszédére Wolkenberg Alajos dr. mély gondola­tokkal telített felszólalással válaszolt. Szerdán a Rádióban a Belvárosi Színház műrészeinek estje. lai caivaurais» mmujiiiiiiinmMiiSímgi * Rózsaünnep a Margitszigeten. A Pátria Szeretetház Egyesület június 23-án, vasárnap délután és este Bózsaűnnepet rendez a Margit­szigeten Auguszta királyi hercegasszony fövédő- ségével. A rendezőség a legkitűnőbb műsorról gondoskodott, mely egész délután és este elszó­rakoztatja a közönséget. A temérdek látnivaló kezdődik délután 3 érakor a cserkészek zenés fel­vonulásával, folytatódik a kitűnő dalárdák hang­versenyével. Lackner bácsi gyermektársulata ját­szik, Altay Margit írónő mesél a gyermekeknek. Lesz tarka felvonulás, tréfa, dal, tánc, díszhang­verseny a legkiválóbb fővárosi művészek és mű­vésznők közreműködésével, majd velencei est a Dunán, lampionos felvonulással és végül reggelig tartó rózsabál, melyen táncversenyt is rendeznek. * A Magyar Nők Szent Korona Szövetsége tagjai június 5-től kezdve a Szt. Gellért-szállő felső terraszán jönnek össze minden szerdán dél­után 5 órakor. ÓVÁROS — A tanács Maróthy és Szabolcs építésze» két bízta meg az új Sneretettotthon rés» leges terveinek elkészítésével, A tanács intézkedett a Maglódi-úton épülő új központi szeretettotthon részletes terveinek elkészítése» az előmunkálatok megindítása, továbbá a mű­szaki feJügyelőbizottságok megalakítása iránt A tanács kimondotta, hogy egyrészt a szerve­zési munka nagyságára való tekintettel, más­részt arra, hogy a pályázat csupa részletes kivitelre alkalmas tervet eredményezett, nem egy építészre bízza a munkát, hanem az első és második díjat nyert terv szerzői között megosztva adja ki. Ennek megfelelően a ta­nács Maróthy Kálmán és Szabolcs Ferenc építészekre bízta a részleges tervezést. — Kiosztotta a főváros a Ferenc József jubileumi alapítvány ipart és kereskedelmi dijait. Többéves szünetelés után a főváros tanácsa ez óv elejéin újból kiírta a pályázatot a Ferenc József jubileumi alapítvány ipari éa ke­reskedelmi dijaira. A bírálóbizottság kedden délben összeült Lobmayer Jenő tanácsnok elnök­lésével, hogy a díjiak odaítélése felett döntsön. Először a kereskedelemügyi bizottság hozta meg döntését. A bizottság egyhangúlag ítélte oda a három 800 pengős ösztöndíjat, még pedig Sze- recsényi László textilkereskedeiini utazónak, aki jedenleg egyetemi tanulmányokat folytat ás a Zádor Dezső cégnél van alkalmazásban, Feld- mann György textilkereskedelmi alkalmazottnak és Skorka István főkönyvelő, joghallgatónak, aki a Szénásy Gyula cég alkalmazásában áll. Mindhárman külföldi tamulmányutakat szándé­koznak végezni az ösztöndíjból. Az ipari bizott­ság TéBzéröl Bittner János, Halász Alfréd, He­gedűs József, Holzer Sándor, Müller Antal és Pászty bizottsági tagok vettek részt a döntés­ben. Egyhangú szavazatukkal a négy 600 pengős ösztöndíjat Demetrovics György okleveles gé­pészmérnöknek, Stefanek József műasztalosnak, ifj. läppert Kálmán műszerésznek és Ernst Kál­mán sdkotnéma elektrotechnikusnak ítélték. A bizottság díjazásban kívánta volna részesíteni Kovácsay Erzsébetet, egy táblabíró igen tehet­séges, érettségizett leányát, aki gyönyörű divat- kreációk rajzait mutatta be. A jelenlegi pályá­zati feltételek értelmében azonban az ösztön­díjakban csak azt lehet részesíteni, aki ipar­iskolai végzettségét tudja igazolni. A bizottság javaslatot tesz a közgyűlésnek, hogy a pályá­zati feltételeket oly értelemben módosítsák, hogy a jövőben a négy középiskolával, vagy magasabb Iskolázottsággal rendelkező pályázóknál tekint­senek ed az ipariskolai végzettségtől.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék