Budapesti Hírlap, 1930. február (50. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-13 / 36. szám

ÍÖ3Ö, feßruür 13, csütörlök B.H. is SPORT B. H. Hírek a futballvilágból Az amerikai labdarúgószövetség a kispesti Wéqncrért száz dollárt küldött az MLSz út­ján a Kispest részére azzal, hogy a hátralékos ■négyszáz dollár megfizetésére Kispest május 31-ig adjon haladékot. Kispest ezzel szemben TFégner játékengedélyét csak akkor hajlandó kiadni, lia a játékosának átengedéséért kért 500 dollárt egy összegben kapja meg. Dudás Gyuláért, a kispesti hátvédért való­sággal árverés folyik a Ferencváros és az Új­pest között. A hírek szerint már 12.000 pen­gőnél tartanak. Miután szerdán a késő esti órákban Újpest egyik vezére szerződési űr­lapért jelentkezett a szövetségben, (ahol azon­ban már senkit sent talált),-valószínű, hogy a harcból Újpest kerül ki győztesen. ’ A Éuclcn 33-dsok szerdán este közgyűlésre ültek össze a lágymányosi Hsdik-kávóházban, ahol kimondották, hogy engedve a belügymi­niszteri parancsnak, nevüket „Budai ll“-re változtatják. Az ania.tőrbajnokság őszi fordulójában le­játszott Törekvés—„33“ FC mérkőzésen a Törekvés 1:0 arányban legyőzte a 33-asokat. A győztes gól megítélése körül azonban Kann Ferenc bíró szabályellenesen járt el. A ,,33“ FC óvással támadta meg a mérkőzés eredmé­nyét, sí bíró ellen pedig feljelentést tett a Bírák Testületénél. A BT megállapít, tta a szabálytalanságot, az ama őt'-ai zöv.tség in­téző-bizottsága pedig most a mérkőzést meg­semmisítette. Az eset- annál érdekesebb, mert okidéig csak a legritkább esetben érvény\shin­tettek mérkőzést a bíró helyt nem álló műkö­dése miatt. A Bírák Testületében pénteken lesz :a ta­vaszi forduló első mérkőzéseire a bíróküldés. Szombaton tartja a BT közgyűlését, amelyen már nem tisztikart, hanem közgyűlési kikül­dötteket választ az új alapszabályok értelmé­ben a budapesti alosztály. * Fodor Henrik ős a Sabária. A Schadl­i-anáes előtt lévő spor. riporterek tegnapi tár­gyalása során a törvényszék kihallgatta Kopfensteiner Manót, a Sabária elnökét is. Kopfensteiner tanuvallomásábau elmondotta, hogy íriilföldi propaganda célokra bizonyos összeget bocsátott rendelkezésre s később meg­tud: a, hogy ebből az összegből Fodor dr. is részesedett. Ezek szerint.tehát téves az,a meg-, állapítás, mintha ebből a, tanúvallomásból be­jgazolást nyert volna, hogy a Sabaria Fodor dr. segítségével jutott be annak idején az első- osztályba. * A Tennisz és Golf új száma.) A Teri­ims ás Golf legújabb számában Kehrling Béla a Davis Cup sorsolásával kapcsolatban a ma­gyar csapat sanszaival foglalkozik igen érde­kes cikk keretében, Göncz Lajos messzire te­kintő tréningprogrammot állít a fiatal ten- liiszgeneráeió elé, Péteri Jenő dr. a testi, kon- dioió szerepét fejtegeti, Vásárhelyi Jenő pe­dig sporttárcával fűszerezi a lap új számát. 4 berlini lovgstorna küzdelmeit vasárnap befejezték s a magyar sikerek sorát Binder Ottó őrnagynak a vádász-ugrató verseny második csoportjában kivívott győzelme zárta be. — A lovas tor mi pazar díjai között is feltűnést kelteit a. képünkön bemutatott bronzszobor, amelyet a magyar honvédelmi minisztérium ajánlón fel a legjobb német úrlovas részére. ■A szoborral Bürkner őrnagyot, a sampionatus győztesét jutalmazták Hirzer visszamegy Tudóba A futballkörökben egyre komolyabb • formá­ban beszélik, hogy Hirzer Ferenc, a Hungá­riának ■ Hires néven szereplő kitűnő válogatott csatára szerződésének lejárta után visszatér Olaszországba, még ped g nem egykori egye­sületéhez, -a. juveniushoz, • hanem a Torino FG-bez. Lehetséges, 'hogy Hirzer valóban vágyódik' dicsőséges szerepléseinek régi szín­helyére, . árú. aligha valósíthatja meg a Torino FC-vel kapcsolatos terveit. Két, nagy .aka­dálya van ugyanis .ennek. Elsőbben az olasz labda rugószovetségnek az a határozata, amelynek-értelmében .külföldi honos nem sze­repelhet: olasz csapatban, még' most- is ér­vényben van. Másrészt pedig a Juvéntus azzal a feltételiek engedte át annak idején Hirzen a Hungáriának, hogy a tiltó rend­szabályok megszüntetése esetén anyagi ellen­szolgáltatás nélkül szerződésének leteltével a Hungáriától visszakapja. Három évre ter­jedő szerződése az idén augusztus 15-én Tejár, Hirzer tehát szabaddá válik s ha visszatérhet Olaszországba, úgy csupán, a Juventus , játé­kosa lellet, ha csak a Juventus^át nem en­gedi a Torinói!ak. Módjában van azonban megújítani jelenlegi szerződését' is, miután a Hungária továbbra is szívesen látja', csapa­tában. a® • \ * Hogyan vált meg Krausz László a bécsi Hakoablól. A IJaköah tudvalévőén a múlt: héten'váratlanul leszer'ződtette Nádler Henriiket, a. Hungária, Haar Mórt, a Vác FC és K'fctúéé Lászlót, ta Ferencváros, illetően'a Vasas volt játékosát. A Haköah új' magyar játékosaival nagy- reményekkel bocsátkozott bajnoki .küzdelembe e Viennával, a vasárnap tartott mérkőzés fazonban a, Haköah: vereségé- vel .végződött. A Haköah a kádáréért Addiert, de főként Krauset okolta, és hivatalos formá­ban' nyilvánosságra hozta, 'hogy Krausz Lászlóval kötött szerződését máris felbon­tott;!. .Krausz most', hazaérkezett és it;hon a legnagyobb meglepetéssel értesült, a Haköah közléséről. Elmondotta Krausz László,. hogy a Hakoah-val 500 shilling- havi fizetésben ál­lapodott meg, amikor is elébe'tetteik egy üres szerzó'désblankettát, .amelyet ő aláírt. A Vienna eljön lejátszott mérkőzés után megdöbbenve volt keuytelen tudomásul venni, hogy a biankó-szerződésbe ötszáz helyett csupán öt- veu'shillinget,írtak be és csupán ezt'ez össze­get fizették is ki-a részére. Ezen felül a Haköah. vezetősége egyéb meg­állapodások .megkötését is tagadásba- vette, mire Krausz maga, kérte .szerződésének; a- fel* bontását; Krausz László előadása szerint te­hát «cm a Haköah bontotta föl. a szerződést, hanem a magyar játékos 1 maga hagyta el a bécsi “egyesületet. • . ' ' * A Magyar Si Klub országos versenye. A Magyar Sí Klub szombaton és vasárnap rendezi a Normafa környékén futó-, ugró- és le sikfó verseny bői álló országos síveíse- nyét. * Verekedő futbaWbirák ügye a járás.* bíróság előtt.) Markstein Dezső és Soliom Ferenc ia Futball bírák Testületének volt tag­jai az ősszel a testület helyiségében összeszó­lalkoztak, majd kölcsönösen följelentették egy­mást becsületsértésért a járásbíróságon. A! perfclvétel. után a bét .futballbíró a Markó* utcában bottal támadt egymásra olyannyira, bog}- n ézeroközt' lévő mentőállomáson kötöz­itek be sebeiket. A haragos futballbírák ügyé­ben szerdán délelőttre tűzte ki a tárgyalást TVamoscher büntetőjárásbíró. A tárgyaláson a tanúként beidézett Boronkay Gábor, Borúét Béla, Stampfer Sándor és Rubint Lajos fut- ballbírák kihallgatására nem került sor, mért a bíróság a tárgyalást február 24-ére elna­polta. ~ M,agyarország egyéni párbajtőr-bal* iiokséga. A Tiszti Vívó Club rendezésében vasárnap jut dűlőre Magyarország párbaj* tőr-bajnoksága. A budapesti verseny egyik, része az épé-, tőr- és kardversenyből álló összetett országos vívóversenynek. A tör* versenyt március 2-án, a kardversenyt március 9-én tartják meg. LÓVERSENY )( Kik lesznek a hadseregi verseny* istállók vezetői. A katonai versenyistállók megszervezése nemcsak szerencsés, de rend­kívül hasznos gondolatnak is bizonyult. Űj lendületet vitt a megyeri versenyélet vérke­ringésébe, de ami még ennél is . jelentősebb eredmény, megindította az új úrlovasgene* ráció kiképzését, ami pedig biztosítéka a magyar úrlovas-sport jövőjének. A hadse* regi versenyistállók létesítése a versenyügy egyetemes érdeke szempontjából is nevezetes akciónak bizonyult, amennyiben új területet nyitott a nagy istállók mérsékeltebb anyagá­nak a kiselejtezésére. Ez pedig nagy szó, mert az istállóknak nem marad a nyakán legfölöslegesebb anyaguk, vagyis vásárlóra találnak a mai nehéz időkben is. A versenyistálló 40 főnyi anyagának el­osztása és jövő évi szereplése ügyében a Afa- gyar Turf híradása szerint a végleges dön­tés már megtörtént, még pedig a következő­képpen. Az istálló te liver any agát öt csoportba osztják. Minden csoportnak külön monezsere és külön trénere lesz. Minden csoportból két önálló, tehát összesen tíz istálló alakul, e.gy- egy menezserre és trénerre tehát két istálló jut. A csoportok közül sorshúzás alapján megállapítandó sorrendben kettőt-kettőt, vá­lasztanak a huszárok és a tüzérek, ágyét a vonatcsapat beliek s az ekként alakítandó is­tállók vezetését a huszárok részéről Perezet Olivér ezredes é.s Binder Ottó őrnagy, a tü­zérekét Reiter József alezredes és Selmeczy László százados, a vonatcsapatbeliekét pedig Lakos Bertalan őrnagy vállalta, akik a főfel­ügyelettel és az anyag kiegészítésével megbí­zott Mihályi Kálmán huszárezredessel együtt fogják a siker útján az ügyet előrevinni. A csoportok összeállítását az öt menezser együttesen végzi még a sorshúzás előtt s így előre senki sem tudhatja, hogy melyik cso­port melyik trénerhez és menezserhez jut. A SAO PAOLOI KI Gyö- AKTÁK Regény Irta SURÁNyi MIKLÓS Sí Az ijedtség első pillanataiban a botrány­tól és a következményektől való félelem elhitette velem, hogy Fabricius halálában mindenképpen ártatlan vagyok. Most azonban, amikor látom, hogy maga is en­gem tart bűnösnek és irtózik tőlem és menekülne előlem, ha tudna, számot ve­tettem a lelkiismeretemmel. És megval­lom magának, aztán megvallom mások­nak is, hogy ... Úristen, mit is vallók még?... hiszen az egészben az a legkét- ségbeejtőbb, hogy magam sem tudom, gyilkos vagyok-e, vagy pedig csak egy ijedt, félbolond asszony, aki rémeket lát. Kedves barátom, nagyon fáradt vagyok és ezért most már nagyon rövid leszek. A maga felesége vagyok, ennélfogva köteles­ségem, hogy minden lépésemről számot adjak az én uramnak most, amikor olyan lépésre szántam magamat,, amely után ta­lán már nem is lehet visszafordulni. El­mondok hát mindent, hogy lásson és: ítéljen. Fabricius dr. jelenléte a mi közvetlen közelünkben magának is, nekem is, elvi­selhetetlen volt. Nem mertem azonban kö­vetelni, hogy távolítsa el a körünkből, mert láttam, hogy maga babonásan ra­gaszkodik Fabricius kezeléséhez, ami pe­dig az én hitem szerint csak arra való volt, hogy a betegségét végnélkül meg­hosszabbítsa. Ez volt a véleménye Már­ciusnak is, aki eszelős íéibolondnak lát­szik és mélyen: elmerül, az alkoholizmus szenvedélyébe, de valójában zseniális agy és: magát valósággal imádja. Mi- ketten megbeszéltük,. hogy kérdőre vonjuk Fab- ricins.t és kényszeríteni .fogjuk, hogy ön­ként távozzék a buthanthani intézetből, magának pedig vallja be, hogy kezelése céltalan és fölösleges. Azon a napon, ami­kor a szerencsétlenség történt , a maga ren­delkezése szerint pontosan három órakor megjelentem a laboratóriumban, ahol egyedül találtam Fabrieiust. Vagy féltu­cat kígyó körül babrált, egy-kettőnek a méregfogából már kiválasztotta a méreg- folyadékot. Megkérdeztem tőle, mikor lesz hajlandó elhagyni a telepet és bennünket megszabadítani a saját, jelenlététől. Fab­ricius cinikusan válaszolgatott és kijelen­tette, hogy most még kevésbbé gondol erre, mint valaha. A maga állapota — mondotta — sohasem volt oly rossz, maga görcsösebben ragaszkodik hozzá, mint valaha. Neki tetszik ez a helyzet és ha valaki elhagyja Buthanthant, az nem ő lesz, hanem maga, — tette hozzá arcát­lan nevetéssel és e pillanatban ügyetlenül markolta meg a kígyó nyakát, felszisszent és rémülten dobta el magától az állatot. Ebben a pillanatban éreztem, hogy a sors kezembe adta a megváltást. Ettől az em­bertől nem tudok másképpen megszába- dulni, csak ha a másvilágra küldöm. Nem kell mást tennem, minthogy a laborató­rium szérumszekrényéhez szaladjak és úgy.- tegyek, mintha onnan fiolát keresnék elő, amelyben ellenméreg van és.megnyug­tassam' Fabrieiust, hogy viselkedjék nyu­godtan, majd én beöltöm őt a kőbrakí- gyómarás- szérumával. Ellenállhatatlan kényszer hatása alatt cselekedtem. Zse­bemben volt a pókm'irigykivonát, amely- Ível kísérletezni akartunk, — nem " volt senki a teremben, Fabricius dr..el volt foglalva önmagával. Lekötötte a .karját, ezáltal hátat kellett nekem fordítania, én pedig bementem a fülkébe azzal a1 pilla­natnyi elhatározással, hogy nem, a szé­rumból, hanem a pókmirigykivönatből telítem meg a fecskendőt és azzal oltom be. Valósággal deliriumba estem. Majd­nem felsikoltottam, valami vad újjongó boldogság hatása alatt és esi»,veszett gyö­nyörűséggel rohantam a fűikébe, -hogy a rettenetes szándékot keresztülvigyem. A zsebemből kivettem a pókmirigykivonatot, az asztalra tettem és előkerestem a fecs­kendőt, hogy abból. ,felszivattyúzzam a halálos anyagot. E pillanatban kinyílt az ajtó, belépett Marehis. Megrettentem. Fabricius rákiáltott: — Megmart a kígyó. Segíts a. doktor- asszonynak. Marehis odaugrott, hozzám, roppant za­varba jöttem, össze-vissza turkáltam a fiolák között, a szívem hangosan dobogott, reszketett a kezem és egy pillanat múlva már magam sem tudtam, hogy melyik fiolában van a pókméreg és melyikben a kobraméreg széruma: Marehis, észrevette, hogy majdnem magámon kívül vagyok, és csodálkozva rámnézett, nem tudom, mit gondolhatott magában. — Siessünk, siessünk — mondta alko­holtól lemélyített rekedt hangján és kísértetiesen mosolygott, mint mindig, ha valami nagy és kombi y dologról volt szó. Ebben a pillanatban nem tudtam, mit ;kell cselekednem. Nem tudtam, észre* vette-e Marehis, hogy a fiolák között pók* mjéregkivonat is van, x-émületemben haj­landó voltam azt hinni, hogy’ keresztül­lát a lelkemen, egyszerre kitalálja szándé­komat. Képzelje, kedves Andre, mindez egy pillanat alatt játszódott le, semmi időm nem volt megfontolásra, egészen el­vesztettem ítélőképességemet és egyszer csak eszeveszetten félni kezdtem attól, hogy odajön hozzám Fabricius s tekintető ráesik a méregkivonatot tartalmazó fio­lára ... De nem is mondom tovább, letör­tem egy fiola nyakát, tartalma kiömlött, utánakaptam, hogy nem az volt-e a pók- méregkivonat fiolája. Nem az volt. Mar­ehis ismét csodálkozva nézett rám, még szörnyűségesebben mosolygott és ocladör-’ mögte a fülembe: •— Adja asszonyom, majd cn. ■ Ezekre a szavakra eOállott a szívem do­bogása. Mit vett észre ez az ember? Miért mondja, hogy: majd ón? Miért? Ő akarja talán helyettem végrehajtani a borzalmas bűntettet? Éreztem, hogy nincs erőm tovább, ősz- szeroskadok és elárultam magam. Nem gon­dolkoztam, nem tudom mi történt. Oda­löktem a fiolákat Marehis elé és kifutottam a laboratóriumból. Szemem előtt elhomá­lyosult minden, a fülem zúgott s csak arra emlékszem, hogy odasúgtam Már­ciusnak : — Ne áruljon el. (Folyt, köv.j,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék