Budapesti Hírlap, 1930. április (50. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-06 / 79. szám

/ Megjelenik hetenkint kétszer EPES SPORT JB* ff, 11. melléklet 1930 április 6 Vívás. Úszás. Atlétika, Futball, Birkózás. Boxolás. Téli snort. Vizisoort, Tennisz, Golf. Póló. Cserkészet, Turisztika. Lósport, Motorsport Utánpótlás a fenüiszsporthan Göncz Lajos beszámol olaszországi tapasztalatairól Á tenniszsport legnagyobb kérdése nálunk az utánpótlás. Mi lesz, ha Kchriing nem ját­szik többet? Van-e reményteljes ifjúság? Vár­ható-e a közeljövőben ezek előretörése? Mi a helyzet Olaszországban? Ezekkel a kérdésekkel fordultunk Göncz Lajoshoz, a már Európa- szerte ismert kiváló tenuiszoktatóhoz, aki most érkezett vissza Olaszországból, ahol a nagy­szabású sportéletéről híres Tennis Club Fiuma- ránál működött nagy sikerről. 'Göncz Lajos v„,. — Hála Isten, — 'mondotta Göncz, — az utánpótlás kérdése még nem olyan sürgős, mint amilyennek látszik. A mi Kehrlingünk még jó. néhány évig teljes fegyverzetű harcosnak szá­mít, aki nehezen jön formába, de akkor lelki­ismeretességének és vasfizikumának eredménye­képpen maga a százszázalékos megbízhatóság. Kár, hogy csak egy van belőle. Nyomdokai­nak betöltésére már régen lámpával kutatnak a fiatal tehetségek között a szakértők, •— jó magam is, és erős a meggyőződésem, hogy a még rendelkezésre álló pár év alatt válogatha­tunk a reprezentánsokban. — A tennisz a legnehezebb sportok egyike, mert felsőfokon egy vwsrathoni futó kitartá­sát, egy zsonglőr ügyességét és mindezeken fe­l-fii nagy játékintelligenciát követel. Szamba- veendő még, hogy a konkurrencia talán ebben a sportban a legnagyobb és minden ország hihetetlen erőfeszítéseket tesz a méltó szerep­lésért. Ebben az erőfeszítésben mi sem maradunk alul, és igyekszünk ezt a gyönyörű és egész­séges sportot már az egészen fiatalok között általánosítani, hogy a technikai tudás elsajá­títására szükséges esztendők elteltével — még mindig fiatal, ruganyosságuk és küzdőképessé­gük teljében levő versenyzőket állíthassunk a nemzeti színek védelmére. Ennek a propa­gandának, amelyet a szövetség, az egyesületek és az Oktatók már régebben megkezdték, a ha­tása már mutatkozik, de eredményeit csak ké­sőbb arathatjuk le, mert a tenniszben máról- holnapra nem lehet világbajnokokat nevelni. Az alapvető lépések — bár egyelőre csak tapo­gatódzva — már megtörténtek, s a legszüksé­gesebb teendő jelenleg az ifjúsági nevelés ki- szélesítése. Iskolai tenniszpályák, ifjúsági ok­tal ókurzusok, sok-sok gyermek- és ifjúsági ver­seny, iskolák, klubok, városok egymáslcözötti versengése necsak szenior, hanem ifjúsági csa­patokkal is, hamar meghozza azt az eredményt, hogy vezető, nagy tenniszklubjeánk a haladó éveken mér átlábolt, kész anyagot kapnak a magdsabb kiképzésre. — Az ifjúság oktatása és helyes bevezetése még sok kívánni valót hagy maga után, mert igen sokan hibásan, fejlődésre képtelen, stí­lustalan módon kezdik el a tenniszsport tíze­sét. Az általános játéknívó örvendetes fejlő­dése, a sok vidéki verseny azonban meghozta azt az eredményt, hogy mind többen és többen törekednek stílusra. Az elsó'rendű magyar ok- tatőgárda, a kitűnő magyar tenniszkönyvek, mind ezt a eélt szolgálják és még előbbre volnánk, ha a sok szép elgondolásnak és terv­nek nyakát nem szegné nagy szegénységünk. — Olaszországban a tenniszsport állami és nemzeti propaganda eszköz. Hatalmi szóval kormányzott maximális erőfeszítésre serken­tett, anyagiakkal bőven ellátott egyesületek a sportüzés, fegyelem és eredményretörés te­kintetében csodálatosak. Előnyükre van, hogy sok nagy városuk mindmegannyi sportgóc­Ipont, míg nekünk egy Budapestünk van. né- \hám' egyesülettel és többé-kevésbé ez jelenti Válunk a tenniszt, mint versenysportot. 1 Ezeket mondotta Göncz Lajos, aki az idén is vezetni fogja a MAC ifjúsági kurzusát, amely tavaly is szép eredménnyel végződött. (V. M.) A vezető csapatok küzdelmes vasárnapja ,4 vasárnapi labdarugómérkőzések * Mezei futóversenyek. A mezei futó­bajnokság után az atléták zikrfe beszüntette a mezei tréningeket és a rövidesen megin­duló Jiályaversenyekre készül. Vasárnap már nem is iesz Budapesten nagyobb mezei ver­seny, csupán két leventekerület bonyolítja le bajnoki mérkőzését. Az I. kerületi leventék versenyét délelőtt 10 órakor futják a Berta- lan-uteai sporttelep környékén, a III. kerü­let leventék bajnokságait pedig délelőtt fél 10 óraikor tartják a Margitszigeten. A vidé­ken Pécsett és Egerben rendeznek mezei futóversenyt. Pécsett a délnyugati kerület bajnokságáért mérkőznék, Egerben pedig propaganda jellegű versenyt bonyolítanak le. * Holubán—Shikat revánsmérkfeés. A Newyorkban rendezett professzionalista sza­badstílusú birkózó világbajnokság döntő küz­delmébe — mint ismeretes — a magyar IIo- lubán és Shikat került. A gyémántövért és a világbajnoki címért, valamint a hatalmas pénzdiíjért folyó küzdelmek favorit ja a ma­gyar birkózó volt, a vezető bíró pártos ítéle­tével azonban Shikat győzött.’ A vereségben azonban sem a közönség, sem Holuban nem nyugodott meg. A két nagynevű ellenfelet most Vásárhelyi Lajos magyar újságírónak sikerül .újabb mérkőzésre megnyerni s a ~re- vánsmérkőzés hétfőn kerül döntésre. A mér­kőzés iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg. * Anglia legyőzte Skóciát. A Wembley stadionban 100.000 néző előtt folyt le az Anglia—Skócia válogatott mérkőzés, amelyet az angolok nyertek 5:2 arányban. ifüvwyiwiifin /n/1IL^v ^ Kedden nyiliK meg A Hajó-utcával szemben Kató csipHeüiiif Kamermayer Károly-utca 19. Raktáron lévő áruk: FOggönykelme. tűnök, csipkék fehérnemúanyagok, gallérok és ssalagok nagy választékban, olcsó áron kaphatók. * Halál a sporttelepen. Szombaton dél­utál). a Millenáris-sporttelep fufballpályáján halálos kimenetelű szerencsétlenség történt. Egyik legjelesebb amatőresapatunknak, a BSE-nek old-boy játékosai tartottak barát­ságos mérkőzést és 'a mérkőzésen Juszt La­jos, a BSE régi gárdájának egyik erőssége, védés közben oly szerencsétlenén esett a ka­pufának, hogy agyrázkódágp szenvedett és azonnal meghalt. A tragikus baleset mély megdöbbenést keltett a futballkörökben és városszerte mély részvét nyilvánult meg a szerencsétlenül járt játékos családja iránt. A magyar futballsportna.k ismét kidőlt egy kedves, öreg, bohém katonája, aki fiatal sJÍV- vel, fiatal tűzzel hősi halált halt a sport ver­teién haromezőjén. A véletlen szeszélyes játéka következtében döntő jelentőségű vasárnaphoz érkezett cl a professzionalista futball.— a szezon derekán. Egy egész évi munka eredménye és törekvése forog kockán holnap a liga élén és az alsó régiókban egyaránt. Külön érdekessége a va­sárnapi küzdelmeknek az a körülmény, hogy valamennyi vezető csapatunk vidéki ellenféllel kerül szembe. A Ferencvárost Pécs látja ven­dégül, a Hungáriát Miskolc, míg Újpestnek aránylag a legkedvezőbb a helyzete, mert ha nem is pályaválasztó), Debrecen helyett csak az Üllői-útra kell kirándulnia. Mindhárom mérkőzésnek hátterében ott lappang egyúttal a vezető csapatok réme: a bizonytalanság is. Az ősszel a Ferencváros saját pályáján volt kénytelen egy pontot átengedni a Pécs-Bara­nyának. A vasárnapi találkozó tehát reváns- jellegű, súlyosbítva azzal, hogy a zöld-fehé­reknek ezúttal nemcsak a pécsi csapat lelke­sedésével, de a minden bizonnyal rekordszám- ban megjelenő pécsi közönség kétségtelenül nagy előnyt jelentő buzdításával is meg kell küzdeni. A Ferencváros bizonytalan tavaszi j szereplése után vasárnap is nyílt küzdelem várható s ha a zöld-fehéreket újabb' pont­veszteség érné, ezzel a bajnoki sanszaik is a minimumra csökkennének. Nem kellemesebb a Hungária helyzete sem az Attilával szemben. A kék-fehérek ugyan végleg kiestek az első helyért folyó küzdelem­ből, de a Kispesttől szenvedett fájó vereség után az Attilával szemben feltétlen győzni- akarással indulnak a harcba. Ezzel a presz­tízs-kérdéssel szemben azonban Miskolc csa­pata á lét vagy nem lét-kérdését veti fel. Az Attilának minden pontra szüksége van, ha el akarja kerülni a kiesést s különösen nagy előnyt jelentene száméra, ha a Hungária le­győzése révén csökkennének a gondjai. Az Attila mindent megtett ennek az elérésére, csapatát három helyen is megerősítette s így a Hungáriának minden játéktudását harcba kell dobnia, ha nem akar újabb csalódást okozni híveinek. A legesélyesebb bajnokjelölt, az. Újpest hanyatlott formában kerül szeml)e régi kelle­metlen ellenfelével, a Bocskayvul. Az utóbbi időben mindkét'csapát gyengébb teljesítményt produkált' s így a helyzet végeredményben nem változott. Az azonban bizonyos, hogy Új­pestnek minden alkalommal keményen meg kellett dolgozni, ha győzni akart a debreceni csapattal szemben. A vasárnapi küzdelem még az eddigieknél is nagyobb munkakifejtésre kényszeríti a lila-fehéreket, mert a Bocskay Debrecen közönsége helyett a Ferencváros közönsége elé vitte ellenfelét. A két közönség között pedig a rivális ferencvárosi „drukker­had“ a veszélyesebb az Újpestre nézve. A mérkőzést ennek ellenére is az újpesti csatár­sor s a debreceni védelem harca dönti el. Ha a lila-fehér csatárlánc az utóbbi idők álmos és erélytelen játékmodorát félreteszi, akkor a bajnokság útján ez a mérkőzés nem jelent számára akadályt. Ellenkező esetben nagy csalódás érheti Újpest híveit. Az Újpest—Bocskay mérkőzés előjátéka a Kispest és a Nemzeti küzdelme. A Nemzeti helyzete annyira kétségbeejető, hogy egy újabb vereség egyúttal a sorsát véglegesen is meg­pecsételheti. Ennek tudatában áll poi'ondra a fekete-fehérek csapata, hogy a Hungáriát verő kispesti legénység jogos önérzetét meg­ingassa s utoljára próbálkozzék sorsán a saját erejével változtatni. A feladat nagy, de nem A Pozsonyi TE tornászainak érkezeké A pozsonyi hölgy- és férfjtorntjszok részi-vesének a BBTE dísztoánáján megoldhatatlan. S ezúttal a nyugodt bizalom: s az elszántság harcából valószínűen az utóbbi kerül ki győztesen. Jóval kevesebb izgalom előzi meg a budai derbyt, a III. kerületiek és a Budai 33 talál­kozását. Mindég heves és jó sportot nyújtott a két csapat játéka s ez holnap sem marad­hat el. A csapatokat nem fűti a kiesés miatti félelem, s valószínű,, hogy mindkét csapat él­vezetes futballt fog bemutatni. FTC pálya UllőS-út Vasárnap, április 6-án délután V, 5 órakor iljpest-Bocskay Előzőleg' 7,3 órakor Nemzeti Kispest I. ligabeli bajnoki mérkőzések A Somogy és a Bástya szegedi mérkőzése a nap egyetlen vidék-vidék elleni küzdelme lesz. A Somogy a kiesés szempontjából még az Attilá­nál is veszélyesebb helyzetben van, a hare tehát Szegeden is heves lesz. A Bástya hely­zetére nincs lényeges kihatással a mérkőzés, csupán az a törekvés fűti, hogy a hazai kö­zönsége bizalmát megszilárdítsa. Lehetséges, hogy a Somogy „betörési“ kísérlete sikerül, bár a papírforma a Bástya győzelmét Ígéri. A második ligában a Sábaria Szombathelye« fogadja Kossuthot, a V\etsas pedig a Teréz-> várossal mérkőzik Az. amatőr táborban néni lesz bajnoki forduló vasárnap. A napot a BLASz foglalta le válogatott mérkőzésre s csapatát Békéscsabára küldte, ahol a Déli Al~ szövetség válogatott csapatával mérkőzik a Dréhr-seríeg döntőjében A serleget ' eddig háromízben egymásután ■ a' budapesti , csapat nyerte, az idén azonban könnyen elhódíthatják - a déliek. A részletes programm itt következik: Professzionalista bajnokság \ liga­Bocskay—Újpest, Üllői-űt, 'Áh órakor. Nemzeti—Kispest, Ullői-út, 143 órakor. III. kér. FC—-Budai 33, Nagyszómbat-n^ 315 órakor. Pécs-Baranya—Ferencváros, Pécs, 145 ó. Attila—Hungária, Miskolc, 'Ah órakor. Bástya—Somogy, Szeged, 145 órakor. n. liga. Sabaria—Kossuth, Szombathely, 'Ah órakor, Bak TK—Megyer, Tatai-űt, 144 órakor. Vasas—Terézváros, Thököly-út, 345 órakor. Vac FC—Rákospalota, Bihari-út, 4 órakor. Turul—Soroksár, Soroksár, 4 órakor. Szövetségi díj. Vac II.—Nemzeti II., Bihari-út, 2 órakor. A Horthy Szabolcs- emlékverseny A Szolnoki Vívó Club vasárnap rendezi klasszikus kardversenyét, a Horthy Szabolcs- emlékversenyt. A hősi halált halt szolnoki fő­ispán emlékezetére alapított verseny multévi győztese, Glykais Gyula az idén nem indulhat a küzdelemben, mert az olaszok ellen össze­állított válogatott csapat többi tagjával együtt , 9 a crcmonai mérkőzésre készül. Bejelentette azonban résztvételót Nagy Ernő, a Hősök emlékversenyének második helyezettje, to­vábbá Gércvich, Kabos, Doros, Schröder és több vidéki vívó. A Szolnoki VG ünnepi keretek között bo­nyolítja le versenyét, amelynek zsűrijében Kovács Györry dr., Petschaucr Attila, Pillér, György' és Glykais Gyula fog közreműködni. HEGEDŰ MARMQNiUKI Sty TRH0SATQ CiSWBALOlti HARMONIKA ('s az összes hangszerek leg­jobbak, Beakis itt a gyárban kap kilók Művésziében javít Aljegyzőket ingyen küld Mogyoróssy Gyula m kin. szab. lxangsze gvíra Iniios-It, VMl. l-út 71. sz. •üi I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék