Budapesti Hírlap, 1930. május (50. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-13 / 107. szám

10 B. H. 1930, május 13, St edd APRÓ HÍREK 1930. MÁJUS 13. KEDD. Búm. kát. 6s prot.: Szervác. A Nap kél 4 óra 2# párékor, nyugszik 7 óra 27 perckor; a Hold kél 8 óra 44 perckor, nyugszik 4 óra 32 perckor. Nyitvalevö múzeumok: Mezőgazdasági m. (Szé- chémyi-sziget) 10-—1. Szépművészeti m. (Arena- lit 41) régi képtér, középkori plazstika 10—%2. Iparművészeti m. (tíllöi-út 33) 9—%2. Az Aka­démián Széchenyi-szoba 10—12. Vörösmarty- taoba 10—12, 3—6. Hopp Ferenc Keletázsiai m. (Aadrássy-út 103) 10—1. Fővárosi m. (Város­liget) 4—7. Aquincumi m. (Szentendrei-út 7) 9—12, 3—6. Népegészségügyi m. (Eötvüs-utca 3) 30-—1. Erzsébet királyné emlékm. (Királyi pa­lota) S—12, 2—4. R'áth. György m. L(Vilma ki- a-ályné-út 12) 9—%2. Nyitvalévő könyvtárak: Fővárosi kvt. (Gr. Károlyi-utca 8) 9—7. Akadémia kvt. (Akadé- ■xaiá-utca 2) 3—7. Egyetemi kvt. (Ferenciek-tere 6/a) 9—S, (kölesönosztály), folyóiratosztály 9—2, 3—6. Iparkamara közgazd. kvt. (Szemere- ntea 6) 9—2. Iparművészeti kvt. (Üllői-út 33) 9—12, 3—8. Statisztikai kvt. (Keleti Károly- nfca 5) 9—1. Erzsébet Népakadémia kvt. (Szent- királyi-utca 7) 5—8. Technológiai kvt. (József- kördt 6) 5—8. Mezőgazdasági kvt. (Széchenyi- $ziget) 10—1. Nyitvalévő kiállítások: Iparművészeti Társu­lat állandó kiállítása (Andrássy-út 09) 9—2. Uj Magyar Képtár ugyanott 10—%1. Erisz ki­állítás (Csekonics-palota) 9—2. Nemzeti Szalon t(Erzsébet-íér) tavaszi szalon 9—2. Miniszterek fogadnak. Kereskedelmi miniszter 6—7, honvédelmi és földmívelésügyi miniszterek 32—-2, miniszterelnök, pénzügy, külügy, népjó­léti és kultuszminiszterek előzetes bejelentés Üapjáa. És ők ott maradtak ... Diósaeghy Miklós háborús regényét Komjátí Gyula művészi rajzával a Budapesti Hirlap mai számának 14. oldalán kö­zöljük. — (Időjárás.) A Meteorológiai Intézet jelenti május 12-én este 10 órakor: Az időjárási helyzet lényegében változat­lan■ A nagy légnyomás Délnyugat-Európát borítja és onnan ngomul a szárazföldre, niig Európa keleti felében inkább kicsiny a légnyomás. E helyzetnek megfelelően nyugati légáramlással tengeri levegő nyo­mul a szárazföldre; az ég borult, az idő sok helyütt esős, aránylag hűvös. Hazánkban a nap folyamán is voltak kisebb esők. A hőmérséklet 16—18 fok Cél- siusig emelkedett. Időjelzés: Nyugati, északnyugati lég­áramlással változékony és aránylag hűvös idő várható, helyenként még esővel. F HA AUTO............... ....V á \ “ HEB(EDES-SfHl(A) 1— (A Nyukosz jubiláns díszközgyűlése.) Hétfőn este tartotta jubiláris díszközgyűlését a Nyugállományú Katonatisztek Országos Szövet­sége a Tiszti Kaszinó dísztermében. A Nyukosz fennállásának tízéves évfordulója alkalmából tartott nagyválasztmányi ülésen a kormányzó Ferjentsik Ottó gyalogsági tábornokkal képvisel­tette magát s megjelent József kir. herceg és Auguszta királyi hercegasszony is. A népjóléti miniszter képviseletében agyagfalvi Hegyi Ist­ván vett részt az ülésen s ott voltak:. Hazai Samu báró ny. vezérezredes, vitéz Csanády Frigyes ny. gyalogsági tábornok, felsőházi tag, vitéz Szurmay Sándor báró ny. honvédelmi mi­niszter, Marensi Ferene gróf ny, gyalogsági tá­bornok, Balás György báró ny. táborszernagy, vitéz Hellebronth Antal ny. tüzérségi tábornok, Káráss Ernő ny. táborszernagy, Kornháber Adolf gyalogsági tábornok, Tánczos Gábor ny. lovassági tábornok, vitéz Hadfy Imre ny. gya­logsági tábornok, Jánky Kocsárd lovassági tá­bornok, Thott Gábor gyalogsági tábornok, Ne- ményi Imre ny. államtitkár és mások. Kron- peeher Jenő ny. tábornok országos elnök fel­olvasta a Nyukosz működéséről szóló beszámolót, tízévi működése során 1Q10 nyugalmazott tisz­tet juttattak álláshoz, ingyen gyógykezelésben 3852 személy részesült és 221.551 pengőt osztot­tak ki segélyként. A Balaton mellett 307 gyer­meket nyaraltattak. A különböző előterjesztése­ket a közgyűlés elfogadta, majd a három orszá­gos alelnöki tisztségre újból Ehmann József ny. altábornagyot, Kronpecher Jenő ny. tábornokot Ó3 Szepesy Sándor dr. vezórtörzsorvost válasz­tották meg. A gyűlésen felszólaltak: Hasai Samu báró ny. vezérezredes, Balássy József né alezredes özvegye és Neményi Imre dr. ny. államtitkár, aki a KANSz képviseletében mon­dott beszédet. Legjobb a gallépllszfílás a Ki”áíy gőzmosödában — (Hadházy főispán Hajdusámson díszpol­gára.) Hajdusámson község díszpolgárává választotta dr. Hadházy Zsigmondot, Debrecen város és Hajdú vármegye főispánját. A dísz­polgári oklevelet vasárnap délelőtt ünnepé­lyes díszközgyűlés keretében adták át a fő­ispánnak. A díszközgyűlés után a községhá­zán 150 terítékes díszebéd volt. — (A Duna—Száva—Adria Vasúttársa­ság) budapesti alkalmazottainak dal- és zenekari egyesülete május 2 Síén tartja aéuztószeiitelési ünnepségét. — (Az Akadémia ünnepi ülése a Szent Imrc-év alkalmából.) A Magyar Tudomá­nyos Akadémia május 19-én délelőtt fél 11 órakor az Akadémia üléstermében ünnepi ülést tart a Szent Imre-év alkalmából. Tárgysorozat: Berzeviczy Albert: Szent Imre herceg történelmi alakja. Apponyi Albert gróf: Szent István király intelmei Szent Imre herceghez. Gerevich Tibor: Szent lnne herceg a magyar művészetben­— (A Községi Tisztviselők Orsz. Egyesüle­tének közgyűlése.) A Községi Tisztviselők Orsz. Egyesülete dr. Gálffy Dénes országgyű­lési képviselő elnöklése mellett vasárnap tar­totta évi közgyűlését a megyeháza közgyűlési termében többszáz delegátus jelenlétében. Az elnöki megnyitó után letárgyalták a szám­adásokat, megállapították a költségvetés, majd Juhász Kálmán ügyvezető igazgató tárta fel a kari sérelmeket és elödása nyomán a köz­gyűlés letárgyalta azokat a teendőket, ame>- lyéhtől az orvoslást várják. Legjobb a gallériiszinás a Király gősmosödában — (A Magyar Adria Egyesület) vasárnap délelőtt tartotta Gonda Béla nyugalmazott mi­niszteri tanácsos elnöklósóvel huszadik évi ren­des tisztújító közgyűlését. A pénztári számadá­sok előterjesztése és jóváhagyása után a válasz­tásokra került a sor. Egyhangú lelkesedéssel, köz- felkiáltással ismét elnöknek választották Gonda Bélát, társelnökökké id. Erődi-Harrach Béla dr.-t és KövesUgcthy Badó dr.-t, alelnökök lettek: Entz Géza dr., Haltenberger Mihály dr., Leiden­frost Gyula dr. és Szabó László dr., főtitkár: Koch Nándor dr., titkárok: Gramantik Mihály, Halász József dr., Peti Mária dr. és Somogyi József dr., könyvtáros: ifj. Könyves-Tóth Kál­mán. A tengerkutató szakosztály elnöke lett Kö­vesligcthy Badó, ügyvezető elnöke: Leidenfvost Gyula, a földrajztörténelem-közgazdasági szak­osztály elnöke: Németh József dr, ügyvezető al- elnöke: Haltenberger Mihály, a tengerészeti szak­osztály elnöke: Wulff Olaf, ügyvezető alelnöke Gramantik Mihály, a társadalmi szakosztály el­nöke Okolicsányi László dr., ügyvezető elnöke Schwalm Amadé dr., a volt tengerész-önkénte­sek szakosztályának elnöke: Varsányi Emil dr., ügyvezető elnöke Hessmann József dr. Ezen- kóviil választottak hatvan választmányi tagot. A közgyűlés Gonda Béla elnök javaslatára lelkes­hangú hódoló táviratban üdvözölte a kormány­zót jubileuma alkalmából. — (A nők) azok, akik gyermekáldás előtt, vagy ha szoptatnak, a leginkább tud­ják érlékelni az Ovomaltine fontosságát. Az Ovomaltine az anyának, valamint gyer­mekének is, vitaminokát, táperőt, egész­séget, cllentállóképességet jelent. Legjobb a gallértiszlftás a Király gözmosódában — (A ICO—00-tól 199—99-ig terjedő telefon­állomások automatizálása.) A budapesti táv­író és távbeszélő igazgatóság értesíti a közön­séget, hogy az Aut. 160—00-tól Aut. 199—99-ig terjedő kapcsolási számmal bíró állomásoknak, melyek eddig csak felhívás szempontjából voltak automatikusak, teljesen automatikus üzeművé való átalakítása május ló-én reggel fogja kez­detét venni. A szóbanforgó állomások átalakí­tása fokozatosan fog megtörténni és előrelátha­tólag két hét alatt fejeződik be. — (Csizmadia András országgyűlési kép­viselő beszámolója.) Csizmadia András or­szággyűlési képviselő' tízéves evangélikus egy­házi felügyelői jubileumát vasárnap délelőtt ünnepi díszülés keretében ünnepelték meg Gá­doroson. A díszülésen felolvasták a kormányzó, a miniszterelnök, az egyházi főhatóságok, a testvéregyházak és más hatóságok üdvözlő táv­iratait. A díszülés után Csizmadia András Gá­doros nagyközségben beszámolót tartott. A be­számolón megjelentek Szabó Sándor, Jánoss>j Gábor, Zeöke Antal és Gyulay Sándor ország- gyűlési képviselők, valamint nagyszámú kö­zönség. Csizmadia András beszámolójában földbirtokpolitikai problémákkal foglalkozott. Jánossy Gábor a bankok politikáját bírálta. Sürgette a termésértékesítés állami megszerve­zését. Szabó Sándor az értékesítés szervezetlensé­gében látja a baj főokát. Módot kell keresni a külföldi piacok visszahódítására. Ez a kor­mány legfontosabb feladata, melynek megol­dásán dolgozik most a miniszterelnök a gazda­sági miniszterek közreműködésével. A népgyű­lés Kuss Zoltán lelkész zárószavaival ért véget. — (A Nemzeti Szövetség Ünnepi ülése Ka­posváron.) A Magyar Nemzeti Szövetség So­mogy megyei köre, fennállásának tízéves évfor­dulója alkalmából vasárnap ünnepi közgyűlést tartott Kaposvárt a vármegye és a város vezető egyéniségeinek részvételével. Tallián Andor ny. alispán elnöki megnyitójában lelkes szavakkal emlékezett meg az évforduló jelentőségéről, Krieger Pál dr., árvaszéki elnök, a kör igazga­tója beszámolt a kör tízéves, sokirányú és ered­ményes működéséről. Ezután Szentiványi Béla dr. kegyesrendi kormányzó mondotta el ünnepi beszédét, amelyben a mostani törpe nemzetek helyébe lépő új, erkölcsileg nemesebb nemzedék elé tűzte feladat gyanánt a területi épség hely­reállítását. Majd Vétek György polgármester üdvözölte meleg szavakkal a Nemzeti Szövetség Somogy-vánnegyei körét. A központ képviseleté­ben Ajtay József dr. mondott beszédet a nem­zeti egységről. —• (Nedves falak kiszárítása „áramló leve­gővel“.) Az egészségre mérhetetlen káros, nedves lakások kiszárítására irányuló eddigi módszerek (szigetelés, falfűrészelés, kátrányo­zás) mind sikerteleneknek bizonyultak, mert csu­pán átmenetileg nyújtottak védelmet a felnyo­muló falnedvesség ellen. E fontos egészségügyi probléma most végre gyökeres és teljes megol­dást nyert, a szabadalmazott áramló levegő mód­szerrel, mely mindenféle szigetelő anyag mellő­zésével az alapfalakhoz alkalmazott iégcsator* nák utján mesterségesen előidézett légáramlás által nemcsak kiszárítja, hanem szárazon is tartja a falakát. Ez az állandó légáramlás hőteehnikai hatásokat idéz elő, melyek folyományakép a fa­lak fokozatosan szárazakká és melegekké változ­nak át. Minthogy a bajt megszüntető légáram­lás folyamatos, a falakat soha többé nem tá­madhatja meg a nedvesség, mely már a beszjvó- dás pillanatában elpárolog. A rendszer beveze­tése aránylag csekély költséggel jár és ez a kis befektetés is sokszorosan térül vissza az ingat­lan értékének emelkedése s a lakásnak lakhatóvá tétele révén. A szabadalom kivitelezési joga Paulus Pál Ede műszaki és építőipari vállalkozóé (V., Nádor-utca 19. Telefon: A 120—07). Kér­jen prospektust. — (Újhelyi Nándort letartóztatták.) Jt bécsi rendőrség hétfőn délután az egyik bécsi szállodában letartóztatta Újhelyi Nán­dor negyvenkétéves budapesti illetőségű írót, akit a magyar hatóságok szemérem elleni bűncselekmények miatt köröznek. Újhelyit kedden átviszik a tartományi tör­vényszék fogházába. . Legfőbb a gallértlszfnds a Király gözmosódában — (Auguszta királyi hereegassxony és Mag­dolna királyi hercegnő meglátogatták a FII- tcx-kiállítást.) Tegnap Auguszta királyi herceg­asszony és leánya Magdolna királyi hercegnő látogatták meg a Filtex r. t. gyönyörű kiállítá­sát a Korcsolyázó Egylet városligeti termeiben. A király hercegasszony legnagyobb elismerését fejezte ki a látottak felett. Napról-napra növek­szik a kiállítás látogatóinak száma, több mint 70 ezer ember tekintette meg eddig a művésziesen rendezett divatbemutatókat. Az operaházi ballet tagjainak táncprodukciői Filtex kelmékben és Lakner bácsi gyermekmüvészei szintén Filtex- ruhákban a legnagyobb sikert aratják. A láto­gatók között a legelőkelőbb körök tagjai is meg­fordulnak. A napokban Hochenlohe hercegnő, Festetich gróf, valamint Búd Jánosné látogat­ták meg a kiállítást. Hatvani Lily bárónő mái kétszer is meglátogatta a kiállítást. — (Orvosok kedvezményes pünkösdi kirán­dulása.) A Budapesti Orvosok Turista Egye­sülete a pünkösdi ünnepek alatt ,június 5-től 10-ig) igen kedvezményes felételek mellett tár- saskirándulást rendez Fiúméba, Abbáziába, Lov- ran.áha és Arheba. A részvételi költség körül­belül 130 P. Jelentkezni a Corvin-gyógyszertár- ban (VII.; Erzsébet-körút 6) lehet.-— (Találkozó.) A Pataki Diákok Orsz. Sző­vétségének Budapesti Egyesülete most tartotta ez évben harmadik összejövetelét. Dr. Panka Károly országgyűlési könyvtárigazgató, elnök melqg szavakkal üdvözölte a Felvidék jelen­levő képviselőit, valamint a megjelent zsinati tagokat. Az üdvözlést a zsinati tagak nevé­ben is Dóczn Imre köszönte meg. Felszólalt még Makláry Károly, Kiss Zsigmond, Juhász László és Tatár Balázs. legfcbh a gallértlsstlids a Király gősmosódiban — (A dandárutcai népfürdő megnyitása.) A IX., Dandár-utca 51—7. szám alatt létesített székesfővárosi népfürdőt május 14-én, szerdán délelőtt 10 órakor adják át rendeltetésének. — (Orvosi hír.) Dr. Ehrlich Jakab, asz Új­ságírók Szanatórium-Egyesületének orvosi ta­nácsadója rendelését Mariembadban (Haus For­tuna) megkezdte. Az amatőr válogatott csapat legyőzte a lengyeleket Magyarország—Lengyel- ország 3:1 (1:0) A magyar-olasz mérkőzés előjátéka Magyar- ország—Lengyelország mérkőzése volt az amatőrök Európa Kupájáért. A magyar csapat minden várakozást felülmúló jó játék­kal lépte" még a közönséget és a lengyeleket s könnyűszerrel aratta 3:1 arányú győzel­mét. Az első gólt Gergely lőtte a 10. perc­ben, a lengyelek a második félidő 6. percé­ben Kossok szabadrúgásából kiegyenlítettek, de a 13. percben Bokor tizenegyesből ismét megszerezte a vezető gólt. A 15. percben Szűcs. II. lövése hozta meg a magyar csapat harmadik gólját. A magyar csapatban nagy­szerűen játszott a fedezetsor és a csatársor irányítója, Rajnai. A magyar csapat győ­zelmével megszerezte első pontjait az ama­tőrök Európa Kupa küzdelmében. A Becs melletti Welsben lefolyt Ausztria —Csehország amatőr Kupa mérkőzést az osztrákok nyerték 5:4 (3:3) arányban. A magyar második liga bajnoksága teg­nap Szombathelyen eldőlt a Sabária javára, •amely most már biztosan visszakerül az első ligába. A Sabaria ellenfele a VAC FC volt, amelyet 2:1 (2 :1) arányban győzött le- ; A Professzionalista válogatott csapat Deb­recenben 3:1 (1:0) arányban győzött Kélet- Magyarország amatőr, válogatott csapatával szemben. Egyéb mérkőzések: Pilsen : Hungária—FC Pilsen 4:1 (3:1). Zágráb: Gradjansky—Budai33 3:2 (1:1). Zsolna: FC Ziiina—III. kér. FC 2:1 (1:0), Párizs: Csehország—Franciaország 3:2. Pozsony: Nemzeti—Bratislava 3:1 (0:0), Bécsi WAC—Hakoah 2:1 (0:0), Torino: Prága—Torino 4:2. Brüsszel: Írország—Belgium 3:1. Kedden" a rádióban Vitéz Miklós i „A túlbuzgó fiatalember“ vigjátéka. Rendező Odry Árpád // & felség a Vendég országa Viaduktok, alagutak, já- tékvárszerü édes kis kasté­lyok, parányi templomok, parasztházacskák, virágzó fák, hidaeska a folyócska felett, tehénke a zöld me­zőben, akár a nyelvkönyvek ama fajtájában, amelyek ideálisan összeállított képe­ken mutogatják a tanulni- vágyó népeknek, milyen a vidék. Az összeállítás olyan tökéletes, hogy Pernot mes­ter, az említett könyvek atyja, összecsapná a kezét. Pernot bácsi csak össze­csapná, de a jámbor ide­gen össze is csapja, mivel józan ésszel alig képzelhető el, hogy ez a sok egymás­mellé állított és szinte ku- lisszaszerü holmi miként és miből él meg. — Haha — nevetnek erre a jámbor kérdésre a vá- racska, a hidaeska és a te­hénke. — Hogy miből? Hát az idegenből, a vendég úr­ból. Dreimal hoch auf un­sere Gäste! A váraeskának, a hidaes- kának, a tehénkének igaza van. Itt, helyesebben már itt is az idegenből élnek, aki eljön, hogy megnézze a hegyeket, amelyek a rohanó vonat ablakából nézve va­lóságos orgiát ülnek. Ki­csiny hegyek, nagy hegyek, sziklás hegyek, erdős he­gyek, havas hegyek, min­denféle hegyek váltogatják egymást. Oldalukból vizek zuhognak, vízesések rohan' nak lefelé fűrészeket moz­gatva, kölyökdinamókat haj­szolva. A dolognak ez a Té- sze az ipar, amelyből azon­ban a dinamó ismét csak a vendég urat szolgálja, aki mindenütt villanyfényt kap, ahová elvetődik. Mert a rettentő sok hegy között elbájoló modorú, nagycipös, zergetollas, rö­vid bőrnadrágos atyafiak laknak, akik illő módon, vagyis szerényen és módjá­val koppá sztgatják a nagy­érdemű vendég urat, aki­nek kíméletes doktor bácsi módjára mindenben rendel­kezésére állnak a műtét előtt. A nagyérdemű ven­dég úr ilymódon anyagilag holtbizonyos, hogy meg. könnyebbülve távozik ugyan, de viszont vidám hangulat­ban, mely körülmény, mint köztudomású, az idegenfor­galom sarkpontja. Ha ez a dolog sarkpont­ja, akkor a zergetollas atya­fiak ezt ugyan szem előtt tartják. A Ids falusi ven­déglőkben csapon dől a hideg-meleg víz, ragyog a villany, a kis városkában hemzseg az autó, az ország­utakon egymásmelleit ácso- rognak a benzinkutak és ha valahol feltűnik egy méla tekintetű idegen, egy­szerre felvilágosító csopor­tok veszik körül, akik úgy néznek rá, mint egy szent- jelöltre, akit a legsürgő­sebben kanonizálni kell. Eppea ezért sem igen KARINTHJA, május. lehet itt nagyobb érdemet szerezni mással, mint az idegenek kényelmének növe­lésével. Kink bácsinak pél­dául szobra van Klagen­furtban, mert utat csinált a hegyre, viszont börtönbe dugják azt, aki a fák alatt biciklizve rontja a sétáló vendég úr pajzán örömét. A villamosokban táblák szólítják fel a gondtalan ifjúságot, hogy álljon fel a törődött idősebbek ked­véért és a szállodában a kormánytanácsosné őnagy- sága saját kezével viszi a pelyhes dunyhát fázós ven­dégének. Nem kétséges, hogyha egyszer itt netalán királykérdésröl lenne sző, feltétlenül azt választanák meg királynak, aki a leg­szebb utat, vagy a legmo­dernebb fürdőszobát épít- tette meg hőnszeretett ven­dégének. A vendég úr az első, a vendég úr minden. Mert Karinthia vidám népe nem megy el okulás nélkül a klagenfurti ódon halász- ezobor előtt, amely a fő­téren áll a büszke fclírás­— Itt állok 1600 óta és nem megyek el innen, míg az utolsó halat ki nem fo­gom. Minthogy pedig az utolsó hal, azaz pardon vendég a látszat szerint még messze van, a Vendég úr országá­nak sorsa biztosítottnak létezik. (L J.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék