Budapesti Hírlap, 1930. május (50. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-18 / 112. szám

B. H. 1930, május 18, vasárnap 18 _ — (A tcrményszfillitási bűnügy.) A főkapi­tányságon szombaton tovább folytatták a vizs­gálatot a termény-szállítási visszaélések ügyében. Ma is a Toplat é s Kor abc, ég szállítási iratait tízsgálták. Toplat Jenő dr. -kihallgatása egész Bftgpp át, tartott. A másik-cég zabszállításáról eapló iratokat még tanulmányozzák és csak ezek befejezése után döntenek a további intézkedé­seikről. Ma különben még számos tanút hallgat­ták'ki és különböző iratokat foglaltak'le. Top­lak Jenő dr. kihallgatása során ma tagadta, hogy bármilyen visszaélést is' elkövetett volna. A rend­őrségnek azonban az. a feltevése, hogy neki, is tadni kellett azokról a manipulációkról, amelye­ket, a társa, Koiáb An'tal folytatott és ezért meg- anaaítegetés gyanúja miatt szombaton este Top­lak Jenőt is előzetes, letartóztatásba helyezte. Mindkettőjüket hétfőn kísérik az ügyészségre és e vizsgálóbíró dönt majd arról, hogy alapos-e a gyanú, vagy pedig szabadlábra helyezik őket. — (Az új francia csodahangszer már kap­hat^.) A technika és tudomány 'legújabb eső- tója az új hangszer, mely az emberi éneket, valamint az egyes hangszerek hangját,, sőt egész zenekarok hangszereinek sokszínű hangárnynla- tftt eddig még nem hallott csodálatos finomság­gal, tökéletességgel adja vissza. Az új Pathé ki­zárólagos képviselete: a Sternberg hangszergyár, Budapest, VII., Rákóczi-út 60. Az új Patlié- hanglemezek is felülmulhatatlanul tökéletesek. Osteal irtUM0MáDÉ W WL-1W TABLETTA *^9 ^ a keCCemes üditőita-C! 10 H fillér. »MINDEN FŰSZER- ÍS CUKORKAÜZLETBEN KAPHATÓ.» (Jelölés a tanácsnoki állásokar.) A fővárosnál megüresedett egy jogi és egy műszaki képesítésű tanácsnoki állásra hir­detett pályázat május 15-én járt le és a jogi tanácsnoki állásra tizenegy, a mű­szaki minősítésű tanácsnoki állásra pedig tizenkét pályázat érkezett be. A pályázati kérvények elbírálására és a jelölés sor­rendjének megállapítására a kijelölővá­lasztmány szombaton délben tizenkét óra­kor Ripica Ferenc dr. főpolgármc -r el- nöklésével ülést tartott. Az ülés köze. más­fél óra hosszáig tartott és végül is mind á- két állásnál a négyes jelölés mellett döntöttek. A jogi minősítésű tanácsnoki állásra első helyen Szendy Károly fő­jegyző, a második helyen Schuller Desső, Némethg Károly és Kovácsházi] Vilmos fő­jegyzőket; — a műszaki minősítésű állásra eiső helyen Wossala Sándor, második he­lyen Király Kálmán, harmadik helyen Lo- v.ot to Gyula, negyedik helyen Karkas Re­zső, műszaki főtanácsosokat jelölték. A ta- n&Csnokválasztás előreláthatóan a május 28-iki rendes közgyűlésen lesz megtartva. Rj^ó^UX-J^tÖ-rkCkA. Artint kérjen orvosától — (Áldozás! és bérmálás! felvételek) a köz­ismert, művészi kivitelben jutányos árban ké­szülnek Bozgonyinál, Kálvin-tér ö. és üllői-út 34. — (Tavasszal) új élétre éled a természet. A növények a földből szívják a tápanyagokat, magúk dolgozzák fel azokat és szemlátomást nőnek, erősödnek. Ilyenkor tavasszal sok táp­anyagra van szüksége az emberi szervezetnek is, mert a meleg, a napfény, a levegő, különösen a fejlődő gyermeki szervezetet fokozottabb élet­működésre serkenti. Az így igénybevett erők megfelelő pótlásáról gondoskodni kell. Az emberi test akkor tartja meg legjobban erőállapotát, ha a tavasszal különösen szükséges vitaminokat, az ezekben szerfelett gazdag Arnea-tápszerben, íz­letes csemege alakjában veszi magához. Az Amea-tápszer bőven tartalmazza mindazokat az életfontosságú vitaminokat és ásványi tápsókat, melyek az egészséges fejlődés, a jó testi kondí­ció 'és a vidám kedély megtartására elengedhe­tetlenül szükségesek. (Újhelyi Nándort szabadlábra helyezték.) Becsből jelentik:: A vizsgálóbíró szombaton délben elfogadta Újhelyi Nándor védőjének indítványát és elrendelte a letartóztatott író szabadlábrahelyezését. Újhelyi védőjének óva­dékot kellett letennie. Újhelyi Nándor a kora délutáni órákban már elhagyta a tartományi törvényszék fogházát. HÁZASSÁG Karas László oki. gépészmérnök (Magyar Pamutipar rt.) és Kanál; Lili, Kanál: Nándor, a ,pesti Hírlap“ igazgatójának leánya, május 17,én házasságot kötöttek. Tanuk voltak Légrády Ottó dr., a „Pesti Hírlap“ főszerkesztője és Freund Vilmos háztulajdonos. Bart ha Géza m. kir. honvédőmagy május 35-én tartotta esküvőjét Gaál Margittal Kis- trpszálláaon. Diósy Endre m. kir. gazdasági tanácsos, I'Apponyi Károly gróf uradelmainak jószág­igazgatója és neje, Oravecz Mária leányát, Jíártát eljegyezte Frank Géza oki. mérnök. Ifj. Szabiár István és Károlyi Olgica május 38-án, vasárnap délután 5 órakor tartják eskü- iréjüket a IX. kér., Bakács-téri templomban. Kérje hölgy.odr.i •mM tocy (romoltál fesse a há tit és ij&IÉU lesz érle Yszírkéjvíselsi: YU, Rteéeri-út li. «ztea» —- (Tlzcnttévi fegyházra Ítélték a téti gyil­kost) A múlt esztendő novemberében a györmegyei Tét község határában egy mezei kfitban holtan, meggyilkolva találták Takács Gyuláné hadiözvegy asszonyt. A gyilkossággal Barta Lajos' hatvanhétéves községbeli asztalos­mestert gyanúsították, A győri törvényszék é'c/iaimeít-tánácsa tárgyalta az ügyet. A törvény­szék tegnap Tét községben a községházán tar­totta. meg a tárgyalás első napját; A tanuk sze­rint Barta Lajos többször megfenyegette az asz- szonyt, hogy végez vele, amiért a faluban olyan pletykákat terjesztett róla, amelyekkel családi békéjét földúlta. Ma már a győri törvényszék épületében folytatták a tárgyalást. A vád- és vődöbeszédek után a bíróság bűnösnek mondotta ki Barta Lajost és tizenötévi íegyházra ítélte. Az ügyész és a vádlott fellebbezett. riTMMI bokaharisnya . . . 4.— UvOlll térdigérö harisnya 14.— Használt, rongyos grumtnihar anyáját cjra becsei éljük . sekély ráfizetéssel ,HYGXEN1A‘ VI,Vilmos császár-ut 35 — (Siófok fejlődése.) A balatoni fürdőhe­lyek közül Budapesthez való közelsége és strand­jának különlegesen kellemes volta miatt a leg­nagyobb népszerűségre tett szert Siófok. Évröl- évre fokozatosan fejlesztette az igazgatóság fürdőtelepét, de különösen az idén minden meg­történt abban az irányban, hogy a főváros kö­zönsége és a fokozottabb kényelemhez szokott külföldiek is, ízlésüknek megfelelően nyaralhas­sanak és élvezhessék a magyar tenger egyik leg­szebb fürdőhelyét. A szállodák szobáiban újab­ban hideg és meleg folyóvíz van bevezetve é3 fürdőszobák állanak a közönség rendelkezésére. Látványossága Siófoknak az újonnan sok száz­ezer pengő költséggel megépített móló. Széles, kényelmes sétány nyúlik messze be a Balatonba, mely köralakú nagy platouba végződik; innen bontakozik ki leggyönyörűbben a tó teljes szín- pompája és a túlsó parti hegyek panorámája. A fürdőtelep nagy központi éttermét is átala­kították és új köntösben várja a fürdövendége- ket. A kaszinókertet és a kaszinó nyüvános he­lyiségeit tündérien széppé varázsolta nagy be­fektetéssel az igazgatóság, amely az idényben itt hangversenyeket és kabaréestéket log ieu-t deznij amelyek után a közönség elsőrangú jazz hangjai mellett hódolhat a táncnak. A nagy építkezések és beruházások ellenére Siófokon olcsó áron kívánják ellátni a közönséget, hogy ezt a szép magyar fürdőhelyet a külföldiekkel szemben versenyképessé tegyék. A siófoki fürdő­érdekeltségek a közönség kényelmére T&jélcoz- tató Irodát állítottak fel, amely Siófok vasúti korzóján székel és készséggel áll a közönség ren­delkezésére villalakások és szállodai szobák ke­resésében és közvetítésében, újításként Budapes­ten is tart fém irodát Városház-utca 10. szám alatt. Siófok fürdője pünkösd előtt június 5-én nyílik meg. — (Felhő Rózsi színésznő — Felhő Rózsi versenyparipa.) Stépán Ferenc istállótulajdo­nos Felhő Bözsi néven szerepeltette. egyik ver­senylovát. Felhő Rózsi színésznő eizért keresetet indított ellene, hogy a lovat ilyen néven ne sze­repeltesse, mert ez rá nézve káros. A kereset meg­járta a törvényszéket és a Tábla elé került. A Tábla megállapította, hogy a név magánjogi vé­delme körül támadt viták a polgári bíróság hatás­körébe tartoznak. Ma foglalkozott az üggyel a Kúria 2'<5í7í-tanácsa, amely Báder József dr. ügy­véd fölszólalása után helybenhagyta a Tábla döntését. A per iratait most visszaküldik a tör­vényszékre, ahol majd elbírálják a színésznő kár­térítési igényét. Szent IM Porién ami sorben jó, benne feltalálható. — (A volt Szurmiay-gyalogezred hősi halót, fainak emlékműve.) A vitéz Szurmaij Sándor báró nevét viselő volt nagykanizsai 20. honvéd­és népfelkelő-gyalogezredek, valamint ezek egyéb háborús alakulatainak megmaradt tisztikara és legénysége június 1-én- leplezi le több mint tíz­ezer elesett bajtársuk emlékére a nagykanizsai Erzsébet-téren felállított hősi emlékművet. A le­leplező beszédet József kir. herceb mondja. Má­jus 31-én délután a város képviselőtestülete dísz­közgyűlésen átadja Szurmay bárónak a város díszpolgári oklevelét. — (Ringer Jenő dr.) elme- és kedélybetegek gyógyintézete, I., Lenke-u. Telefon: Lá. sj— 56. automatáról először 582—20. — (A Horthy Miklós Kollégium) igazgató­sága felszólítja a kollégium mindazon volt tagjait, akiknek holmijai a kollégium raktá­rában fekszenek, hogy azokat onnan 15 na­pon belül szállítsák el, mert ellenkező eset­ben azok árverés utján eladatnak. — (Hadviseltek díszelőadása Hősök nap­ján.) A Hadviselt Magyar Közszolgálati Alkal­mazottak Bajtársi Szövetsége május 25-én, a Hősök napján díszelőadást tart a Nemzeti Szín­házban. Az előadás fővédnöke vitéz Gömbös Gyula honvédelmi miniszter. A díszelőadásra, amelyet a kormányzó is végignéz, már eddig is a miniszterek közül Bethlen István gróf, Vas3 József, Gömbös Gyula, Mayer János, Fuky Endre, valamint számos katonai és polgári elő­kelőség jelentette be megjelenését. Ezredek tisztikara, úgyszintén legénysége, egyetemek és főiskolák küldöttséggel képviseltetik magukat. FeftaSálók Tanácsadóját díjtalanul kíidi PLÁGER 3.1 PÓT Äfriäfc Budapest, üli., ftréiia-út 17 sz. Díjialan íelvil&gcsltiLa mindenféle találmányi ügyben, .feltalálók 10Q Problémája 2. P.* Találmányok ismer­tetése 60 fia. számonként. — (Letartóztatták Pintér századost) Pintér András százados állapota mára már annyira ja­vult, hogy a katonai hatóságok kihallgathatták. Rövid, formális kihallgatás után letartóztatták és a győliúti I. számú közrendészeti kórházból átvitték a hungáriakörúti II. számú közrendészeti kórházba, amelynek zárt osztályán helyezték el. Előreláthatóan holnap vagy holnapután már rész­letesen kihallgatják. Kiss Miklós őrnagyot, a fél­tékenység! dráma áldozatát, szombaton délután négy órákor temettél; katonai pompáival a farkas­réti temetőben. A sírhoz vezető úton régi katonái és harctéri bajtársai álltak sorfalat. Rengeteg koszorú borította a koporsót. Eljött a temetésre Pintér András elvált felesége, Badulescu Kelén is, akit a kiállott izgalmak annyira megviseltek, hogy alig tudott a lábán állni. Egy orvos kísérte ki a temetőbe, állandóan mellette volt és ő tá­mogatta a szertartás alatt. — (Kajdaesy dr.) szakorvos, VIII., József- körút 2. rendel férfi- és női betegeknek dél­előtt 10-től délután 4-ig és este 7-től 8-ig. Kedves lalak kiszárítása csakis „Áramló levegő“ rendszerrel érheti el feltétlen biztonsággal. Alkalmazható régi uedres falaknál» valamint | uj épületeknél. Prospektus, helyszíni szemle és ajánlat díjtalan. PAULUS PAL EDE Budapest» V.» tsádor-ntca 19. l el Aut 120-07 — (A FANSz közgyűlése.) A Fővárosi Al­kalmazottak Nemzeti Szövetségének tisztviselői osztálya május 24-én, szombaton délután öt óra­kor tartja ezévi rendes közgyűlését az Újváros­háza közgyűlési termében, TVurmb Elemér elnök­letével. A FANSZ közgyűlésén rendes folyóügye­ket tárgyalnak. — (Szegénysorsú hivatalnoközvegyek jutal­mazása.) A főváros tanácsa pályázatot hirde­tett az özvegy Gyulányi Jánosné-alapítvány ez­évi segélyeinek elnyerésére. Az alapítványt özv. Gyulányi Jánosáé, szül Szeder Lujza létesítette állami és székesfővárosi hivatalnokok szegény­sorsú özvegyei számára. Az alapító oklevél sze­rint az alapítvány kamataiban négy állami és négy fővárosi hivatalnok szegény, munkaképte­len özvegye részesülhet, amely összegeket az alapítványttevő nevenapján, évenként június 1-én osztanak ki. Akik az alapítvány kamatait elnyerni óhajtják, az erre vonatkozó bélyegtelen kérvényeket május 31-ig nyújtsák be a tanács­hoz a Központi Városházán. roM/iti rtJt/fhj — (Előadás Stájerországról.) Május 20-án folytatja a régi képviselőházban Kangel László vetített és mozgóképes előadásait Ausztriáról. A második előadás tárgya Stájerország • ismerte­tése, melynek során 140 képben és több filmen kerülnek bemutatásra Graz, Máriazell, Aflenz, Admont és a stájer Salzkammergut ,(Bad Aussee stb.) környéke. A 8 órakor kezdődő elő­adásra vendégeket szívesen lát a rendezőség. — (Két kórház-igazgatói és három főorvosi pályázat eredménye.) A dr. Gerlóczy Zsig mond nyugalombavonulásával megüresedett köz­ponti kórházigazgatói, továbbá Vass Imre nyug­díjazásával megüresedett Szent István-kórházi igazgató-főorvosi, továbbá három kórházi osz­tályos főorvosi állásra hirdetett pályázat ma dél­ben járt le a következő eredménnyel: A köz­ponti kórházi igazgatói állásra egyedül Borszéky Károly dr. egyetemi tanár, a Szent Rókus-kőrház igazgató-főorvosa pályázott. A két kórházigaz­gatói állásra (Szent István-kórház, Szent László- kórliáz) Mihálkovics Elemér dr., Gergő Imre dr. egyetemi magántanár, Furka Sándor dr. főor­vosok adták be pályázatukat. A három főorvosi állás pályázói a következők: Karczag László dr. egyetemi- m, tanár, Büky Fejér Árpád dr. tanár­segéd, Tömör Ernő dr. tüdőbeteg gondozói fő­orvos, Galgóczy Jenő dr. közkórházi adjunktus, Purjesz Béla dr: tanársegéd, Bien Zoltán dr. osztályvezető orvos, Orencsák Lajos dr. MABI főorvos, Erdélyi János dr. é. ü. tanácsos (bel­gyógyászok). Gaber János dr. egyetemi r. k. ta­nár, Rothmann István dr., Kémeri Dezső dr. ÜTI orvosok, Ballagi István dr. egyetemi magán­tanár, Deutsh Artur dr., Steiger Kazal Dezső dl. tanársegéd, Herz Lajos dr., Böhm Gyula dr. kór­házi főorvos, Téglásay Béla dr. v. klinikai tanár­segéd, Szántó Jenő dr. v. egyetemi tanársegéd, Somogyi Zsigmond dr. e. ü. tanácsos, Doros Gábor dr. egyetemi m. tanár, Kollarits Béla' dr., Jelűnek Adorján dr. kórházi főorvosok, Grusz Frigyes dr. e. ü. tanácsos, (bőr- és nemibeteg), Nádor Nikitics István dr. közkórházi főorvos, Markovira Imre dr., Révész Vidor dr., Herr­mann János dr. egyetemi tanársegéd, Russo Fe­renc dr. közkórházi alorvos, Czunft Vilmos dr. egyetemi tanársegéd, Szebeny Antal dr. közkór­házi alorvos (röntgen). Az orvosválasztás a leg­közelebbi , közgyűlésen történik meg. — (A Széni István Társulat közgyűlése.) A Szent István Társulat május 22-én, délelőtt 10 órakor tartja 75. rendes közgyűlését a társu­lat székhazának dísztermében (VIII., Szent­király i-u. 28.) Az elnöki megnyitóbeszédet dr. Serédi Jusztinján bibomok-h ere eg prímás, fővédő fogja mondani. Vasárnap a Rádióban Centeimárls Goldmark-ünnepély Sídül — (Olcsó hitel — egyesületi alapon.) & Terézvárosi Gazdasági Egyesület, amely l kas József dr. miniszteri tanácsos, fővá­rosi bizottsági tag és Bakonyi Pál dr. ügy­véd elnöklésével dolgozik a kispolgárság érde­kében, legutóbbi ülésén elhatározta, hogy az egyesületben tömörült sokszáz lateiner, .ke­reskedő és iparos hiteligényének lebonyolítá­sát lehetővé teszi úgy, hogy az egyesület ösz- szes tagjai jótállást vállalnak az egyes tagok átmeneti kisebb hiteleiért és ezáltal gyorsan, úgyszólván altruisztikus kölcsön mellett sze­rez az egyesület bankkölcsönt a nélkül, hogy a tagok ezért ingatlanfedezetet, vagy egyéb garanciát lennének kénytelenek nyújtani. — (Aeroklub alakult Szegeden.) Szegedrsöt jelentik: József Ferenc dr. királyi herceg kísé­retével szombaton délelőtt fél 11 órakor gyors­vonattal Szegedre érkezett, hogy mint a Magyar Aeroszövetség elnöke résztvegyen a délelőtt meg­alakulandó Magyar Aeroklub közgyűlésén és délután a Társadalmi Egyesületek Szövetségének ülésén. Az állomáson Tatay Gyula dr., a TESs szegedi elnöke fogadta a királyi herceget. Aigner Károly főispán, a Délvidéki Aeroklub elnöke vázolta az egyesület célját. József Ferenc királyi herceg a magyar repülés nagy fontosságáról be­szélt, amely a magyar föld termését és a ma­gyar embertermést hivatott megvédeni. Szerem csét és kitartást kívánt az egyesület munkájához. Kogutowicz Károly dr. a Délvidéki Aeroklub előkészítő munkálatairól számolt be, Vinoey Ká­roly dr. egyetemi tanár az alapszabályokat is­mertette. Azután megválasztották az egyesület tisztikarát. Elnökké Aigner Károly dr. főispánt, ügyvezető-elnökké Kogutowicz Károly dr. egye­temi tanárt, társelnökökké vitéz Shvoy Kálmán dr. vegyésdandárparancsnokot és Somogyi Szil­veszter dr. polgármestert, főtitkárrá Bognár Béla dr.-t választották meg. A megválasztottak nevé­ben Aigner Károly dr. főispán mondott köszö­netét és ezzel az ülés véget ért. József Ferenc királyi herceg az alakuló közgyűlés után a Kassba hajtatott ebédre. A közgyűlés alatt pro­pagandabemutató repülések voltak Szeged város felett az egyesület Hungária-típusú repülő­gépeivel. HA AUTO----------­“ ""‘MERCEDES’BEIC — (Találkozó.) A Szarvasi öregdiákok Szö­vetsége május 31-én tartja nagy összejövetelét és közgyűlését,. amikor Koitsy. Pál emléktáblád ját is leleplezik a szarvasi gimnáziumban. Felkérem mindazokat, akik 1880-ban a soproni evang. lyceumban érettségit tettek, hogy lak­címüket velem sürgősen közöljék. Töpler KáL iiián dr., Seprőn, Templom-tér 22. — (Vasúti baleset Székesfehérváron.) A Duna-Szúva-Adria Vasút közli, hogy május 16-án a Irieszt—budapesti gyorsvonat Székes- fehérvár állomásba való bejáratáná, eddig fel nem derített okból, helytelen vágányra fu­tott és az oitátló kocsisorra rájár, minek kö­vetkeztében öt utas jelentéktelenül megsérült, akik azonban átszállás után útjukat folytat­ták. A vasúti berendezésben csekély kár tör­tént, a forgalomban zavar nem volt. Szigorú vizsgálat folyamatban van. PusitadSrí sajt 53 éve világhírű í — (Öngyilkosság a műteremben.) A Szé­kely Bertaian-utca ó. számú házban lakik albér­letben Kennel Margit festőakadémiai növendék, Kennel Gusztáv festőművész leánya. Hennel Margit, aki a lakásában rendezte be a műter­mét is, ma meglátogatta Szekeres Ödön huszan- hatéves joghallgató, egy vidéki főjegyzőnek a fia, aki különben most egy autógyár tisztviselője. Hennel Margit a szoba sarkába állított festő­állványon dolgozott, Szekeres Ödön pedig leült az állvány mögötti pamlagra. Egyszerre csak revolverdörrenés hallatszott és a következő pil­lanatban Szekeres Ödön vérző mellel zuhant a padlóra. A fiatalember Frommer-pisztollyal mellbelőtte magát. A mentőket hívták, akik első segítségben részesítették, azután a Rókus-kór-, házba vitték. — (Megkerültek Szembek grófné ékszerei.) Bukareitbői jelentik: Vajda-Vojvoda belügy­miniszter csütörtökön, visszaadta Szembek grófnőnek a múltkori rablótámadásnál elvett ékszereit. A miniszter személyesen vitte el az ékszereket a grófnő lakására. Az elrabolt értéktárgyakat az utolsó darabig megtalálták a szerdán letartóztatott banditák rejtekhelyén. GYÁSZROVAT Hübacsek Pál nyug. ítélőtáblái tanácselnök, a magyar bírói kar egyik kiválósága, hetvenhat­éves korában Szegeden meghalt. Nagy részvét mellett temették el. Frühwirth Károly, a soproni evangélikus elemi iskola volt igazgató-tanítója, a jeles tankönyv­író, több évtizedes egyházszolgálat után, nyolc­vanhárom éves korában meghalt. .. ’ — Sírkövek Gorenday A. és Fia, Fiumei-út 7. Gyáürüiiik 4 ma alatt Horvátit és Halász «V., Vad-Utca 20. Telefon: Aut 871-09. Teljes gySszfeiszerelétek specKUls nxiim.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék