Budapesti Hírlap, 1930. június (50. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-01 / 123. szám

IS B.H 1930, Jónins % wMgSSrnM/p 1 Nyári Operettszfnháx (VII., Herminä*iit 55, szám. Angol-park mellett)’, Megnyitőeiőadás szomhaton, 1930 június 7-én este 8 órakor Lila test - sárga sagka iNagy operett 3 felvonásban, 6 képben. Béke]fi László < . Zenéjét szerezte Teljesen újjáalakítva és berendezve, új inüvéiszi vezetés mellett nyitja meg kapuit június 7-én este 8 órakor a főváros leg­szebb és legelőkelőbb nyári színháza, a 'Nyári Operettszínház. A nézőteret kényel­mes csapószékekkel szerelték fel és az ed­digi nyitott oldalakat amerikai rendszerű tolható és elzárható falakkal látták el, úgy, hogy a színház modern berendezése min­denben a közönség kényelmét fogja szol­gálni, i.) I ' i , : ) Megnyitó előadásul „Lila test —. sárga sapka“ című 3 felvonásos, 6 képes látvá­nyos operett kerül színre, melyet Szoma- házy István hasonló című regénye után 1Békefft László és Békefft István írták. Ze­néjét Lajtai Lajos, a „Mesék az írógépről“ Ós a „Régi nyár“ című nagysikerű operett zeneszerzője szerezte. A1 darabot pompás kiállításban, parádés (szereposztásban mutatja be a színház. BILLER IRÉN SzomaháZy István regénye után írták: ; s Békefft István. : Lajtai Lajos. játssza a primadonna szerepet, akinek ismét fényes alkalma nyílik sokoldalú mű­vészetének bemutatására. Mellette Erényi Böske és Turay Ida játsszák az operett má­sik két ragyogó női szerepeit. Sarkadi Aladár, Gázon Gyula, Sziklay József és Vendrei Ferenc alakítják a darab komikus szerepeit. Külön eseménye lesz az előadásnak Pethő Attila, a Nemzeti Színház művészének fellépte és Jávor Pál, a kitűnő fiatal szerelmes-színésznek, mint énekese-bonvivánnak bemutatkozása. A díszleteket, a nézőtér díszítését és freskóit Vincze Márton tervezte, a tánco­kat Sebestyén Jenő és Ilosvay Zoltán ta­nították be. Az operettet Vincze Zsigmond dirigálja. A rendezés Faragó Ödön mun­kája. Az előadás tánc- és énekkórusát a 16 legszebb pesti görl szolgáltatja. Jegy az első 10 előadásra minden elővételi díj nélkül már váltható a színház pénztáránál délelőtt 10-től 1 óráig és délután 3-tól 6 óráig (Tel. Aut. 200—35) és az összes pesti városi jegyirodákban. * (Városi Színház.) Ma este az Aida ke­rült színre a Városi Színházban s „a Verdi- 'dalmű keretélien folytatta vendégjátékát és egyelőre búcsút vett a budapesti közönségtől Németh Mária, a tüneményes hangú magyar operaénekesnő és Lauri Volpi, a grandiózus olasz tenorista. Az utóbbival kapcsolatban bi­zonyos tendenciózus lapközlemények láttak napvilágot, amelyek szerint a nagyszerű olasz művésznek első fellépése alkalmával nézetel­térései támadtak volna szereplőtársaival és a karmesterrel. Kiderült, hogy ebbó'l szó sem áll, ellenben művészi lelkiismeretében igenis joggal érezhette magát megtámadottnak a nagy olasz énekes, amikor az impresszárió egyébként jelentéktelen személyiségének hi­bája folytán, próba nélkül kellett beilleszked­nie a színházi együttesbe, Németh Máriának az 1Aida címszerepe nálunk sokszor énekelt, hatalmas erővel ható szerepe. Rodamat ma énekelte először Budapesten L'aüri Volpi: le­nyűgözött és elragadott vele. A közönség tün­tető ovációkkal kísérte a mindkettőjük mű­vészi teljesítményét. Az előadást Márkus Dezső Vezényelte. (A Nemzeti Zenede Zenekari kon­certje.) A Nemzeti Zenede június 2-án este fél 8 órakor tartja a Zeneművészeti Fő­iskola nagytermében évzáró zenekari hang­versenyét. A műsoron Schlis Albert, Liszt, Goldmark, Zádor Jenő, Gajáry István szer­zeményei szerepelnek. A hangversenyen Szabados Béla főigazgató kiosztja a pálya­díjat nyert növendékeknek a jutalmakat. A zenekart Fleischer Antal vezényli. * (Perbev&nták Galli Curd) a Városi Szín­ház kártérítési perében.) Ismeretes, hogy Galli Curci budapesti vendégszerepléséiből kártérítési per keletkezett: Sebestyén Géza, ja .Városi Színház igazgatója huszonegyezer pengőt követel a művésznő impresszáriójá­tól, a Rózsavölgyi hangversenyirodától, az (egyik elmaradt fellépés miatt. Nyirtj Zol­tán dr. törvényszéki bíró má tartott ebben a perben érdemleges tárgyalást. A Rózsa­völgyi cég jogi képviselője mindjárt a tár­gyalás megnyitása után indítványt terjesz­tett elő, hogy a törvényszék vonja perbe \Galti Curcit, a vele Budapesten járt im­presszáriót, Saltent, ezenkívül egy hollandi színpadi ügynökséget, amely a megállapo­dásnál közreműködött. A törvényszék a perbehívási kérelemnek helytadott és el­rendelte a tanubizonyítást is arra nézve, hogy Galli Curci váratlan elutazásának mj volt az oka. Nyiry Zoltán dr. a tárgya­lás folytatását szeptember közepére halasz­totta. * (Magyar orgonaművésznő sikere Ang­liában.) Mint Londonból írják, a brightoni zenei ünnepségeken igen nagy sikert ara­tott egy fiatal magyar orgonaművészno Dedinszky Izabella, aki Siklós Albertnek és Zalánjfg Aladárnak volt tanítványa a Zeneakadémián. A zenei ünnepségnek, amely Anglia legnagyobb tengeri fürdő­helyén folyt le, 1723 résztvevője volt, s a rengeteg szereplő közt is osztatlan tetszést kellett a magyar művésznő és ju-ö nem­csak orgonajátétoával, hanem saját s/.,rzc- mlényeivel is. A „Sussex Daily Express" s ti többi lap a legnagyobb elismerés hang­ján ír Dedinszky Izabelláról, akinek az orgonaversenyben nyert díjat és oklevelet Brighton polgármesterének a felesége nyújtotta át a dómban szép, beszéd kísére- 18*98 IRODALOM * („A nyugat nagy ideáljai is a nemzeti létfentartás eszközeivé váltak Magyarorszá­gon“,) írja Herczeg Ferenc a „Szabadság­hős“ című tanulmányában, amely Arcképek című kötetének egyik legérdekesebb essay-je. Kossuth Lajos alakját rajzolta meg mesteri portraiiben, impozáns biztonsággal és ezt a portrait közli az Uj Idők szépirodalmi heti­lap június elsején, megjelenő számában. Hogy száz évvel ezelőtt sem pihentek a színigazga­tók rózsaágyon, kiderül Bajza József eddig kiadatlan leveleiből, melyeket most tér nyil­vánosság elé Tóth László, a Nemzeti Színház hírneves igazgatójának a fia. A tizenkilencedik század első felében a direktorok éppen úgy harcoltak a sztárok nagy igényeivel és szeszé­lyeivel, a közönség közönyösségével és az in­trikákkal, mint a ma élő színigazgatók. Az idő elfut, az élet külsőségei talán megváltoznak, de az emberek mindig egyformák maradnak. Ez az igazság bizonyosodik be Siegescu Miklós érdekes cikkéből, melyben egy internacionális ! társaság képét írja meg kitünően. Voinovich Géza tanulmánya gazdagítja még az Új Idők e heti füzetét, melyben Vándor Iván és Saásdy Sándor szép novelláit találjuk, s a fiatalon elhunyt aranyhumorú O. Henry egy kedves elbeszélését. Ugyancsak ebben a szám­ban értesíti a szerkesztőség a közönséget, hogy elkészült az Új Idők Illemkódexe, melyet pün­kösdi ajándékul küld szét olvasóinak.. Három szép vers, érdekes fényképek, a széles körben kedvelt rovatok: Szerkesztői üzenetek, Gasztro­nómia, Kozmetika, Kertészet, vannak még a tartalmas füzetben, melynek előfizetési díja negyedévre 6.40 pengő. Mutatványszámot díj­talanul küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., Andrássy-út 16. * (A huszadik század olasz regényiro­dalma.) Marjo Breligh Dali'Ásta, akinek tanulmányaival és bírálataival már többször találkozott a Budapesti Hírlap közönsége, az olasz regényirodalom fejlődéséről írt cikkeit most külön is kiadta. A cikksorozatból érdeke­sen bontakozik ki az olasz próza legújabb mes­tereinek írói jeiíemrajza, munkásságaik mélta­tása és ä szerző, aki valóságos missziót tölt be azzal, hogy az olasz írók műveit tolmácsolja nálunk és viszont magyar írókat Ismertet meg az olasz közönséggel, jó szolgálatot tett ennek az összefoglaló cikksorozatnak a megje­lentetésével. A magyar-olasz baráti kapcsola­tok elmélyülése mindjobban éreztette egy olyan tömörre fogott méltató munka megjelenését, amelynek revén a magyar olvasó megismerked- hetik a mai olaszság irodalmi irányaival. Az egyre erősebben feltörekvő olasz irodalom sok olyan tehetséget produkál, amelyek megérdem­lik, hogy az olasz határokon kívül is rájuk terelődjek a figyelem. Magyarországon a múlt század utolsó évtizedei óta Varga, D’Annunzio, Fogazzaro, Matilde Serao, Grazia Delcdda vol­tak a legismertebb olasz írók, vagy egy év­tizede Guido da Verona regényei váltak ka­póssá, az irodalmi áramlatok törekvéseiről, harcairól azonban csak elvétve hallottunk. Ezt az új gárdát hozza közelünkbe Mario Brelich Dali’ Ásta: tanulmánya pregnánsan megfogal­mazott mondatai megvilágítanak egy csomó ta­RFPIVft“ BEKET0W Cirkusz Várisié jjULvI 1M Városliget, TELEFON s Automata 183-35 délután 4 órakor 3 Fratellini. — 3 Demons az ördöGpályán — 4 Gerard.é Détut&u íólüelj-firalt J Péchy Erzsi, Bársony Rózsi, Kiss Ferenc, Kertész Dezső, Latabár árpád, Szigeti Jenő a főszereplői Jean Gilbert nagy operettjének, a „Hotel Lemberg“-nek, melyet Bíró Lajos „Hotel Stadt Lemberg“ című regényéből Ernst Neubach írt és magyarra Andai Ernő és Zár gon István fordított kiválóan. Dacára a késő tavasznak, a Király-színház olyan százszáza­lékos előadást produkál, amely még a fő­szezonban is díszére válna ennek a nagy sike­rekben gazdag színháznak. A bemutat óelőadás pénteken este 8 órakor lesz. Most hétfőn a „Viktória“ kerül színre a legutóbbi szerep- osztásban, kedden a „Fi-Fi“-t adják, a repruj nagysikerű kiosztásában. Szerdán és csütörtö­kön a „Hotel Lemberg“ előkészületei miatt at Király-színház nem tart előadást. lentumot, Guido Milmesi, Gabriella Vert, Margherite Sarfatti, Amalia GugUelminetti, majd az „alkonyati“ írók (crepuscolari) ve­zető gárdája, Fausto Maria Martini, Corrado Govoni, a háborús regények szerzői Borgese, Mgo Ojetii, Mario Puccini, Bontempelli, a novecentisták (köztük Pirandello), az „avant- guardiste“ és „retroguardista“ írók harca s a harcokból lehiggadó új áramlatok tisztán bon­takoznak ki a tanulmányból. Az olasz nyelv és irodalom nemes kultusza a magyar iskolák­ban bizonyára nevel egy olyan ifjúságot, amelynek legkedvesebb szerzői az olasz írók lesznek: ennek a most érő fiatal magyar gár­dának a kezében érdemes vadé meeum lesz az okos és gonddal megírt tanulmány. * (Természettudományi előadások a Szent István Akadémiában.) A Szent Ist­ván Akadémia IV. osztályának Suták József elnökletével megtartott felolvasóülésén An- derkó Aurél ismertette a levegő alsó réte­gének és a földfelületnek hősugáTzási egyensúlyával kapcsolatosan végzett érté­kes megfigyeléseit, melyek szerint az Al­földön felszáló áramlás van, ami tulajdon­képpen azt jelenti, hogy az Alföldön bő csapadéknak kell lennie. Bár elvitathatat­lan, hogy tényleg van depresszió, ez azon­ban száraz, mert a Kárpátok levegője áram­lik az Alföld felé és ez a levegő páratartal­mát a lejtőkön leadja. Ez az oka annak, hogy az Alföldön a felszálló áramlás da­cára kevés a csapadék. A következő előadó, Skrop Ferenc, a szív akciós áramairól vég­zett kísérleteiről számolt be, amelyek azt bizonyítják, hogy az ember és bármilyen állat szívének akciós árama mindenkor teljesen megegyezik. * (Halmi Bódog előadása.) A Magyar író­nők Egyesületének legközelebbi ülésén június 2-án este fél 7 órakor Halmi Bódog tart elő­adást „Magyar disszharmóniák“ címmel. * (A peráradat csökkentése a perenkiviili eljárás fejlesztése útján.) Aktuális témával foglalkozik ez a könyv, mely a Magyar Jo­gászegylet Emmer Kornél pályadíját nyerte el. Aktuálissá teszi a törvénykezés egyszerű­sítéséről benyújtott törvényjavaslat, mely­nek tudvalevőleg az a célja, hoigy teher­mentesítse a bíróságokat. De a szerző, Sárffg Andor dr., nem a perrendi szabá­lyok egyszerűsítése útján keresi a teher­mentesítést, hanem messzebbmenő célt tűz ki, amikor azt vizsgálja, nem lehetne-e a jogviták jórészét megelőzni. Fejtegetései során sok olyan kérdéssel is foglalkozik (okirati kényszer, előzetes hitelvédelem, ingó jelzálogjog, kötelező fizetési megha­gyás, stb.), amely a jogászközönségen kívül a közigazgatási és gazdasági élet munkásait is érdekelheti. A könyvet a Magyar Jogász- egylet adta ki. * (Uj Szent Imre Énekek.) A Szent Imre kultusznak ékes kivirágzása az a három la. tinszövegü dal, mely „Cantus saeculares“ cím­mel most jelent meg dr. Koudela Gézától s a Szent Imre Jubileum Országos Főbizottságá­nak kiadásában. A szövegek régiek, klasszi­kusan gördülők és a keresztény magyar lélek mélységét hordozók, amelyekhez Koudela Rómában írt, kifejező, hangulatteljes zenét. A három ének ára egy pengő s beszerezhető közvetlenül a Főbizottságnál (IV., Ferenciek* tere 7.) vagy a könyv- és zeneműkeresikedések révén. * (A „Katolikus Szemle“) júniusi száma javarészt Szent Imre emlékezetének szen­teli hasábjait. Közli a folyóirat azt a nagy­hatású beszédet, melyet Szent Imréről Serédi Jusztináin dr. bíboros hercegprímás a Szent István-Társiulat minapi közgyűlésén mondott. Székely Ottokár dr. Szent Imre és a magyar lélek kapcsolatát fejtegeti, Balanyi György dr. pedig a középkori Szent Imre-tiszteletről közöl tanulmányt. Szent Imréről szól Nagy Miklósnak „A Gellérthegyen“ című regényrészlete is. Lajos Iván dr. ,.A magyar-horvát unió utolsó fejezete“ című több számra terjedő tanulmányát fejezi be az új számban. A költemények között Székely László, Pakocs Károly és Városi István nevével találko­zunk. Igen tartalmas a színházi szemle, va. lamiint a könyvismertetések rovata, amely úgyszólván teljesen felöleli a Szent Imrére vonatkozó újabb irodalmat. A Katolikus Szeml szerkesztője Várdai Béla dr., kiadó- hivatal VIIL, Szentkirályi-utca 28. GlNOlÜ •zlaeket irt DITRICHSTEIN Tel9fTÄ * (Spengler Oswald ötvenéves.) A „Nyu­gat alkonyáénak, e korunk megismerésé* hez és igazi megértéséhez oly fontod munkának szerzője, most lett ötven• éves. Műve fegyveres erőnk és ellenálló képességünk összeomlásának idején vészt* jósló üstökös gyanánt tűnt fel. Úgy fogták fel és úgy értelmezték, mint pesszimista jóslatot és akkori nagy sikere is jórész« ben erre vezethető vissza. Ma úgy értékel* jük, mint korunk tudományos főművei­nek egyikét, mely termékenyítő hatással van a kultúrnemzeteknek mindinkább a morfológius szemléletmód által beállí* tott tudományos gondolkozására. Eszméjé­nek hatása — akár elismerik őket, akár, támadják — egyre jobban megnyilvánul minden olyan munkában, mely e korba tartozik. Erről tett tanúságot legutóbb is egy kiváló magyar tudós, aki a következő­ket írja róla: „Spengler neve folytonosan, újból és újból felmerül, valami nyugtala­nító mozzanatot rejt magában a név, ai szó hasznos jelentőségében“. A két kötet­ből ma összesen 200.000 példány van ai olvasók kezében. Spanyol, angol és orosí nyelvre is lefordították. Francia fordí­tása még az év folyamán meg fog jelenni és arabnyelvü kiadása ügyében folyamat­ban vannak a tárgyalások. A könyv ba­rátainak sorába tartozik Mussolini is, ak| nyíltan síkra szállott Spengler gondolata mellett. * (A bűnvádi eljárási jog kommentárja.) A bűnvádi eljárási jog kommentárjának második része most hagyta el a sajtót. A Mendelényi László dr. kúriai bíró által írt és a perorvoslati eljárást magyarázó füze­tet Au er György dr. királyi ügyész, egye­temi magántanárnak a törvényszéki főtár­gyalást megvilágító munkája követte. E 168 oldal terjedelmű munka, bár elsősön* ban a gyakorlati célokat tartja szem előtt, kiterjeszkedik a főtárgyalásnak a hazai é< a külföldi irodalomban feltalálható meg* világítására és magyarázatára is. Tartal­mazza a munka a felsőbírósági határoza­tok rendszeres feldolgozását kimerítő és áttekinhető formában. A szerző nem csu­pán a novelláris rendelkezések már ha* tályban lévő újításaira volt tekintettel, ha* nem a munka függelékében a büntető el* járás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat vonatkozó reformjával is foglalkozik. így a munkának ez a füzete is kétségtelenül hiányt pótol a jogirodalomban, tekintve, hogy a bűnvádi eljárási jognak több mint két évtized óta nem jelent meg rendszeres gyakorlati magyarázata a magyar könyv* piacon. A most megjelent részt rövid időn belül követi az ujrafelvételi és a kiadatási eljárást tárgyaló kötet Mendelényi tollából és a vizsgálat menetét és a vádirattal kap­csolatos eljárást kommentáló részlet Aucr feldolgozásában. A kommentár az Athe­naeum kiadásában jelent meg és a most közzétett rész ára 6.60 P. * („A Sajtó“) című tudományos folyó­kát most megjelent májusi számában „Egy éjjeli szerkesztőről“ címmel Komáromi Já* nos tollából közli az „Újságíró arcképsoro­zat“ hetedig cikkét, amely Tor day Ador­jánról, a Budapesti Hírlap szerkesztőjéről emlékezik meg. Folytatja a folyóirat Horn vátth Dániel dr. miniszteri tanácsos tanul­mányát: „Sajtójog és sajtószabadság Angol- országban“. Az egyesületi hírek között van a Magyar Hirlapírók Országos Nyugdíjin­tézetének idei jelentése, beszámolója ai egyesület vagyonáról, az alapítványokról, az intézet tagjairól. Ez a beszámoló külön lenyomatként is megjelent. Belföldi hírek, külföldi hírek, irodalmi szemle és bírósági gyakorlat egészítik ki a tartalmas számot. Az Országos Evangélikus Tanáregyesület közgyűlése. Az Országos Evangélikus Tanár- egyesület június 9-én Bonyhádion tartja ren­des közgyűlését, melyen Szigetiig Lajos dr. mond elnöki megnyitó beszédet, Vidovszkg Kálmán és vitéz Réz Henrik dr. pedig elő­adást tartanak. A közgyűlés tagjai június 10-én reggel kirándulnak Pécsre és onnan tér­nek haza. JARDI1V Erzsébet klrályné-út 1. Tel.: J. 386—31 Kacagó esték!, Kacagó esték ] A szenzációs júniusi uj világvárosi műsor, _________ Kezdete 10 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék