Budapesti Hírlap, 1930. július (50. évfolyam, 146-172. szám)

1930-07-06 / 151. szám

ae B. 31. 1930, július 6, vasárnapi " A bécsi nagy regatta r 'A Becs—Berlin—Budapest Tárosközi nyolc- tevcrős versenyt ma délután bonyolították le a nagy nemzetközi regatta keretén belül a régi Dunaágban, 2000 méteres távon. A versenyt rendkívül elkeseredett küzdelem után a Kuder Club am Wansee (Berlin) nyerte C perc 41.8 Másodperc alatt a Hungária Evezős Egylet nyolcasa és a bécsi Normann előtt. A Hungá­ria ideje 6 perc, 46.8 másodperc volt, a Nor- trtemn öt hosszal lett harmadik. _A délután lebonyolított előraérkózés.ek . so­rán a junior négyes egyik előfutamában az FTC,csapata győzött (7 perc 51.6 másodpere), második a Neptun (7 perc 59 másodperc) és harmadik az Ist er Linz. A szegedi' csapat fel­adta. A junior négyest kormányossal a Sirály csapata nyerte 7 perc 30 másodperc idővel; a (P«ssr!!(ci' Ruderverein második lett. A iemúsz fejlődése A háború és az azt követő forradalmi idők Úgyszólván egy sportág területén sem érez­tették olyan tartósan bénító, a fejlődést meg- gátló hatásukat, mint éppen a tennisz-sport terén. A tennisz-sport fizéséhez szükséges fel­szerelést, amelynek eisőrendíisége a magas színvonalú játék előfeltételét képezi, és pedig: a versenyütők és versenylabdák külföldről való behozatala teljesen szünetelt. Helyettük 1918- bz.tr és 1919-ben parafa- és szivacslabdákkal játszottak. Ennek következtében ezekben az években a sportszerűen űzött tennisz szünetolt és csak 1920-ban, hat évi szünet után, rendezte meg ismét a Magyar Országos Lawn-Tcnnisz- Szgvetség Magyarország teunisz-bajnokságát. A magyar tennisz-sport története nemcsak az utolsó évtized, de majdnem az utolsó két év­tized óta elválaszthatatlanul egybeforrott Kehr, ling Béla nevével, aki 1912—1914-ig, .majd 1920— 1929-ig megszakítás nélkül nyerte Ma­gyarország férli-cgyos-bajnokságát. Kchriing Jiagy klasszisa, világszerte elismert, szép játék­stílusa azonban nemcsak itthon, hanem külföl­dön is nagy sikereket biztosított neki. 1924-ben nemcsak Magyarország, hanem Ausztria és Németország bajnokságát is megnyerte, 1929- J>en pedig a Davis Cup-ben négy forduló nyolc egyes mérkőzésében győz. A férfipárosba a Kehrlingnék kitűnő küzdőtársa volt az alapos elméleti tudással és sokoldalúsággal rendelkező Kelemen, Aurél, akivel 1921—1923-ig a Ma­gyarország férfipáros bajnokságát megnyerte. 1924-ben a Gottlieb—Soylca, 1925-beu a Berg­mann—Rodzianko külföldi párok kezébe sik­lott a páros bajnokság, de 1926—1928-ban Kehrling új partnerével, Péteri Jenővel ismét sikerrel megvédelm'ezte azt. 1929-ben Menzel— Rohrcr csehnémet pár győz. A női egyes baj­nokságban már gyakrabban találkoztunk kül­földi játékosnők neveivel. Igaz, hogy a magyar hölgyek, elsősorban Póteriné Várady Ili, de újabban Schröder Lászlóné, Baumgartcn Magda, Gönczné—-Raitrock Ica, Wicnerné— Sós Jolán is arattak nemzetközi jelentőségű győzelmeket és nyertek külföldi bajnokságo­kat. Magyarország női egyes bajnokságában 1921- ben a brünni Janotta kisasszony, 1922- ben Várady Ili, 1923-ban Janotta, 1924-ben Neppachné (Németország), 1925-ben Fricd- lebenné (Németország), 1926-ban Várady Iii, 1927-ben Néppachné, 1928-ban Rost, 1929-ben Kraclmindal (Németország) neveivel találko­zunk. A vegyes páros bajnokságban 1921—1923-ig Kehrling a nagy 'küzdőképességű Krencscy Médy oldalán győz., 1924-ben Kleinschrott - és Neppachné, 1925-ben Kehrling—Friedlebenné, 1926-ban Demasius—Amende, 1927-ben Kchr­iing—Neppachné, 1928-bau a Kehrling—Rost párok, 1929-ben Menzel—Gönczné szerepelnek győztesként. A tennisz fejlődésének és térfoglalásának ■egyik jelentős előmozdítója volt a ..Téli Tennisz Társaság 1922-bcu történt megalakulása, mely 1923-tól .kezdve a budapesti városligeti Ipar. csarnokban épített fedett pályákon ' rendezeti ■ bajnoki versenyeket és adott alkalmat verseny játékosainak a téli treuirozásra is. A fedett- pálya bajnokság férfi-egyesét 1923—1924-ig Kehrling Béla, 1925—1929-ig pedig Takács Imre Dyerte, aki a Davis-Cup mérkőzések so­rán való szereplései és egyéb nemzetközi, ver­senyek alkalmával is igazolta kitűnő játéktudás . eát, 1930-ban Krepuska Tibor győzött. A férfi- páros bajnokságban 1923-ban Kehrling—Keh- meny 1924-ben Kehrling—Fitller, 1925-ben Takács—Jacohi, 1926-ban és 1927-ben Takács „—Kirchmaycr, 1928-ban pedig meglepetés­szerűen a fiatal Bánó—Krepuska neveivel ta­lálkoztunk, akik 1929-ben és 1930-ban is győz­nek. A női egyes bajnokságot 1923-ban de Chat Márta, 1924—-1925-beu Winerné Sós Jolán, 1926—1928-ban Baumgarten Magda, 1929-ben Schréderné, 1930-bau Baumgarten Magda nyerték. Vegyes párosban 1923-ban Kehrling—Pcksyné, 1924-ben Kehrling— Krencscy, 1925-ben Kchriing—Karácsonyaié, 1926-ban Kehrling—Paksyné, 1927-ben Hc- gycssy—Schréderné, 1928-ban a Börner— Baumgartcn, 1929-ben Bánó—Paksyné, 1930- bau Baumgarten—Börner párok győztek. Mint a fejlődés egjik érdekes adatát közöl­jük, bogy míg 1907-ben a Tennisz-Szövclseg kebelébe mindössze tíz egyesület tartozott, az 1923. évben már 103 egyesületből áll, amelyek ■a 7000 bejelentett tcnniszjátélcosa és 1100 aktív versenyzője van. A tennisz-játékosok számát Magyarországon Kelemen Aurél szövetségi al­elnöki kb. 30.000-ra becsüli. 1926-ban öt kerü­letre osztották fel az országot, amelyek ön­állóan rendezték meg a kerületi bajnokságai­kat. Ezen kívül a Szövetség 21 évén • aluliak számára junior bajnokságok, a 18 éven aluliak számára pedig ifjúsági bajnokságokat rendez- telc. Egyéni és csapatversenyek tárgyát képező vándordíjak a Rakovszky, Schmidt Ödön em­lékverseny és a Petri Lajos, Takács Imre, le- veldi Kozma Miklós vándordíjak (egyéni): a Kertész Tódor vándordíj Magyarország csa­patbajnokságáért (védő MAC, mezőnydöntő győztese megállapítástól kezdve BBTE). 1923- ban Magyarország nagynevű angol . barátja, Rothermere lord a vidéki, városközi csapatbaj­nokság győztesének vándorserleget alapit. Ser­leggyőztes Újpest városa, amely 4:1 arányban győzött Mátyásföld ellen. Ő nyert 1929-ben is. Legújabban pedig II. osztályú csapatverseny. 1925-ben a Federation International mag- züntette a Magyarországgal szemben fennálló versenytilalmat és a Davis Cup mellett számos nemzetközi mérkőzés során szerepel, úgy ide­haza, mint külföldön. Davis Cup eredmények: 1924 Dánia—Magyarország 3:2.1925 Francia- ország—Magyarország 4:1. 1926 Argentina'— Magyarország 3:2. .1927 Olaszország—Ma­gyarország 3:2. 1928 Magyarország—Norvégia 5:0. A második fordulóban Hollandia győzött Magyarország ellen 3:2 arányban. 1929-ben tetőpontját érte a fejlődés, mely az alábbi Davis Cup eredményekből nyilvánvaló: Ma­gyarország—Norvégia 4:1, Magyarország— Monaco 3:2, Magyarország—Hollandia 3:2, Anglia—Magyarország 3:2. 1930-ban azonban az első fordulóban Japántól 4:0 arányban Ve­reséget szenvedtünk. A tennisz-sport fejlődé­sének legközelebbi elengedhetetlen feltétele egy állandó fedett tcnniszcsarnok, ahol. szövetségi felügyelet alatt a kiválasztott fiatal tehetséges játékosok számára céltudatos tréning biztosí­tandó s ahol vasf egyelemmel kell arról gondos kodni, hogy az új nemzedék a játékban ne puszta szórakozást keressem, hanem azt a ma­gasabb nemzeti ideált lássa meg benne, amelyet bajnokunk, Kehrling Béla két évtizedes arnye- detlen munkával és önfeláldozással valósított meg. Az ő dicsőségteljes pályafutásának örö­kösei ma még ismeretlenek, de nincs kétely .az­iránt, hogy egy napon napvilágra kerül nevük, sőt talán már útban is vannak. A tennisz ügy­gondnokainak kell híven sáfárkodni a rájuk bízott tehetség-anyaggal a sportszeretet, szak- szerűség, kölcsönösen megértő támogatás esz­közeivel. Ez néhány év alatt megtenni gyümöl­csét s akkor újra kisüt a magyar tennisz-sport napja a pillanatnyilag tornyosuló fellegek igül. A tenuisz-sportnak további népszerűséget biztosított az 1927-ben megépített Margitszi­geti Center-Court. A Testnevelési Főiskolán Göncz Lajost, a kitűnő tennisz-pedagógust elő­adó tanárnak nevezték ki. A Szövetség vidéken is nagy mértékben népszerűsítette a tennisz* sportot. 1927-ben Schmidt Ferencet küldték ki vidékre, 1928-ban pedig Zeitkr János szövet­ségi vándortrénert. LÓVERSENY A szombati lóversenyek Gyöngyhalász nyerte a Júliusi hendikepet. A júliusi miting megnyitó napjának prog- ramrnja a miting jellegének megfelelően a hat futamból négy súlyelosztó versennyel kezdte meg a júliusi versenyeket. A nap fő.%áma is hendikep volt: a Júliusi hendikep, amely min­den esztendőben érdekes küzdelemmel szokott lefolyni, mert mezőnye a legjobb lovak közül verbuválódik. A verseny szombati startjához tizenhárom ló állt ki s ezek közül a legjobb klasszist képviselő Gyöngyhalász győzött biz­tosan Vaczak és Felperes ellen. Gyöngyhalász helyzete nem volt könnyű, mert nagy súlyá­val nehéz feladat elé volt.állítva, de győzelme újabb bizonyságát adta annak, hogy a klasz- szist nem lehet kisúlyozni. A Zugligeti díjban a tavalyi legjobb kétévesek egyike, Inmate mutatkozott be az idén először, debüje azon­ban kudarccal járt és még helyezést sem tu­dott elérni, a versenyt végigvezetve nyerő Borosa után. Jó versenyt futott Bonne For­tune, a harmadik Bon soir hosszúnak találta a távolságot. A második futamot a legutóbb holt versenyben győző Kinizsi nyerte meg ez­úttal biztosan, a nagy súlyával is nagyszerűen szereplő Cipou és Cigányasszony ellen. A kétévesek versenyében Siker duplázott rá leg­utolsó győzelmére, de korántsem olyan köny- uyen, amint az általában várható volt, mert az osztrák Heimwehr elien minden erejét meg kellett feszíteni, hogy győzelmét meg tudja védeni. A kétévesek hendikepjében a legutóbb Rapallo mögött másodiknak végző Vallomás igazolta, hogy akkori helyezése nem volt vé­letlen. A favorit Silver King úgy látszik, a legszerencsétlenebb lovak egyike, miután ez­úttal is csak a helyezés kétes dicsőségével kel­lett neki megelégedni. A Welter hendikepben a jóesélyű Minta győzött mint nagy outsider. Mintát méltatlanul hanyagolta el a közönség, mert legutóbb az azóta nagyszerűen futkosó, sőt.versenyt is nyerő Cipouhos igen közelvég­zett, a Bonne fortune által megnyert verseny­ben. Még érdekesebbé teszi a verseny eredmé­nyét, bogy a második helyen Minto istálló­társa, Nutna Pompüius végzett. Minto győzel­mére a totalizator csaknem tizenhétszeres osz­talékot fizetett, de még nagyobb meglepetést okozott Num<t Pompüius .helykvótája, amely több mint harmincszoros pénzt tett ki. Vala­mivel kevesebb osztalék jutott Lobogó hívei­nek, de ezek is húszszoros pénzt kaptak. A részletes eredmény a következő: I. Zugligeti díj. 4000 P. 1200 m. Blaskovicli A., Borcsa (2^), lov. Esek II. első, Bonne for­tune (4), lov. Schejbal második, Bon soir (2), lov. Esch harmadik F. m.: Inmate, Hunnia, Lelkem. 2 b„ 3 k. Tot. 10:50,-26, 28. II. Rendikep. 5000 P. 1600 m. Wenckheim D gr. Kinizsi (5), lov. Sehejbal első, Cipou (20), lov. Esek második, Cigányasszony (8), lov. Bózsa harmadik. F. m.: Borotra, Basaharc, Hassan, Felüt, Csokor, Ámen, Kardos,. Granada, Hadurv Nábob, Olcsó Jancsi, öreg Signora. Vi h., 1 h. Tot. 10:02, 29, 119, 42. III. Júliusi hendikep. 5000 P. 2000 m. Horthy J. Gyöngyhalász (3), lov. Gutái első, Vacak (8), lov. Schejbal második, Felperes (6), lov. Tuss -harmadik. F. m.: Perle, Wahrhaft, Da capo, Glorioses, Martinsberg, Milüke, Té­vedtem, Nuni. V« h., % k. Tot. 10:37, 18,28,28. IV. Kétévesek versenye. 4000 P. 1000 m, Horvát Á. Siker (5:10 r.), lov. Esch II első, Heimvehr (2%), lov. Balog második, Igaz­gyöngy (6), lov. Hulme harmadik., F. m.: Ár­tatlan, Forgólány, Bandita, Lármás II. FejU., 4 h. Tot. 10:16, 11, 11, 13. V. Nyeretlen kétévesek hendikepje. 5000 P. SCO m. Platthy J. főhadnagy Vallomás (5), lov. Huhne első. Moring (5), lov. Csapiár má­sodik, Silver King (2), lov. Ésch II. harmadik. F. m : Puszta, Úri muri, Tékozló, Módos. Geor. gette. V, k„ % li. Tot 10:70, 20, 22, 14. VI. Welter-hendikep. SÓOO P. 1200 m. Eick- born-ist Minto (16), lov. Tuss első, Nurna Pompüius (16), lov. Bözödi második, Lobogó (20), lov. Horváth B. harmadik. F. m.: Fon­taine, Fogj meg!, Margaréta, Bujdosó, Kab Eáby, Trabuko, Severina, In Time, öreg Akác, Feldherr, Komílfó, Frau Wunderlich, Délibáb, Mazurka, Tápió, Tivornya, Duhaj, Emeletes tót, Makacs. l>/3 h., % h. Tot. 10:167, 89, 304, 205. A Sír Colville Barclay-díj A júliusi miting vasárnapi második napjá­nak az újonnan alakított Sir Colville Barclay- díj lesz az eseménye. Ezt az értékes klasszikus versenyt az idén először futják le, amikor is meg kell emlékeznünk Magyarország nagy és nemes barátjáról, Sir Colville Barclayról, Anglia volt magyarországi követéről, akinek emlékére alapította a magyar verseny üzem ezt a díjat. Sir Colville Barclay .nemcsak szerette Ma­gyarországot, hanem minden lehetőt elkövetett szerencsétlen nemzetünk érdekében és hogy mennyire otthonosan érezte magát nálunk, legjobban bizonyítja az, hogy versenyistálló­ját még akkor is fenntartotta, amikor hiva­tala más országba szólította el. Halála után özvegye nagy összeget juttatott a magyar ló­verseny üzemnek, amelyből a Magyar Lovar- egylet "ezt a díjat alapította. Magyarország ne­mes barátjának ezzel maradandó, úgylehet örök emléke maradt országunkban s ez annál értékesebb, mert azon a téren történt, amely Sir Colville Barclaymk is igen kedves volt. A holnapi verseny mezőnye a legjobb klasszis egyedeiből áll. Még nemzetközi ^ jel­lege is lehet a versenynek, ha a románok derbvnyerője, Coejuin starthoz áll. A verseny egyik jóesélyű pályázójáért, Hortobágyért tulajdonosának szombaton bánatot kellett jelenteni, mert Hortobágy pénteken lesántult. A vensenyiben a kövctkző mezőny indul: Marosvölgy (Esch), Csibész (Hűlnie), Baaur préau (Balog), Báby (Tuss), Bcudoyle (Schejbal), Büszke (Blaskovics), Kitartás (Gulyás) cs Nordwind (Esch Gy.). A verseny sorsa igen nyílt s az esélyeket -mérlegelve, a klasszis pártjára kell állnunk és ezért Bal- doylét, Büszkét és Beaupréaut várjuk a fi­nisbe. A prograanm másik jelentős futama a kétévesek első nagy súlyelosztó versenye, 3 Lomnici handicap. A verseny mind a kilenc állvamaradottja starthoz várható, amelyek közül a klasszist Máglya képviseli s ezért vele kell elsősorban számolni. Igen előnyös elbírálást kapott Pártütő s mivel Pártütö klasszisa alig valamivel kisebb, mint Mág­lyáé, ö hiúsíthatja meg leghamarabb Máglya győzelmét. Jelölésünk a következő: I. (Liebling) Buzogány—Héjjá. II. Süsü—Bármikor. III. Baldoyle—Büszke. IV. Máglya—Pártütö. V Benedictine—Tavasz. VI. Moselwein—Vlasta. O.QH. lkain iron Kaphatók a Budapesti Hírlap könyvesboltjának tudom! antiquáriumi osztályában Bu da pest, Vili., József-körúi 5. szám Előfizetőinknek kedvező fizetési föl­tételeket nyuiiunk I Abali-Aigner L.: Magyar- ország lepkéi. 985 szines és 14 szövegközti képpel. Bp. 1907. er. vászon. .... 16.— Bársony I.: Magyar termé­szeti és vadász. Képek. Fve 4.— Berge: Conchylienbuch, oder Naturgeschichte d. Muscheln u. Schnecken. M. 726 Ab­bildung. Wien, 1847 . . . 10.— Brauer: Monographie der Ostriden. Mit 10 Kupfer­tafeln. Wien, 1863. . . . Bylandi: Les races des chiens. Leurorigines, points, descriptions . . . Avec 1392 gravures Bruselles 1897. Relió ...................................... C hon: Aus den Tiefen des Weltmeeres Mit zalhr. Ab- 7 bild. Jena, 1903. Lwd. . . Dadai: A Magyarországi ta­vak halainak term, tápláléka. Bp. 1897. Félvászon . . . Darwin: Az ember szárma­zása és az ivari kiválás. 78 ábrával. 2 kötet. Vászonk. Diel: Anlegung eines Obst­orangerie. Mit 3 Kupfern. Frankfurt, 1798. Pappbd. . Entz és Mágócsy Dielz: Az élők világa. Növény- és állatország. 817 szövegkép­pel és 35 műmelléklettel. Eredeti félbőrkötés. . . . Fahre : Bilder aus der Insek­tenwelt. 2 Bände mit; zahlr. Abbildung. Stuttg. 1908-14. Leinwandbände ..... Fintelmann: Die Obstbaum­zucht. 2 Bde mit 4 Kupfer­tafeln. Berlin, 1837—39. . Francé: A növények élete. Félvászon............................. F rívaldszky: Jellemző ada­tok Magyarország faunájá­hoz. 13 szines tábl. Vászonk. Fűvészkönyv, orvosi. Debrecen 1813. Félbőrkötés Gerenday J.: Magyar ’s dalmát kígyók. 4 kőtáblával. Pest, 1839.......................... H offmann - Wagner: Ma­gyarország virágos növényei. 375 szines és 582 szöveg­közti képpel. Bp. 1903. Eredeti vászonkötés . . . Kerner von Marilaun: Pflanzenleben. 2 Bände mit 2100 Abbild, und 40 Tafeln. Wien, 1890—91. Halbleder „A Kert“. A kertészet összes ágait m. fogl. szaklap. Szerk.: Igali S. és Mautbner Ö. 1—24. évf. (1895-1918). Kertészeti Lapok. Az orsz. magy. Kertészeti Egyesület havi közlönye. 1—27. évf. (1886—1922). Kötve . . . 6.­40.­18.­6.— 13. ­6.50 14. ­7. ­4.50 4.50 8. - 8.— 10.­55.­16.— 1ÍO.­120.-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék