Budapesti Hírlap, 1930. augusztus (50. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-15 / 185. szám

1930, augusztus 15, péntek B.M. — (Meghalt a kolozsvári egyetem -épí tője.) Kolozsvárnak egy régi, köztisztelet­ben álló alakja hunyta le örökre szemét. Távol1 kedves városától, de mégis idehaza, Debrecen­ben, családja körében halt meg Sebestyén Dá­vid, a híres kolozsvári építési vállalkozó, Er­dély egyetemének építője. Az öreg úr néhány* nappal ezelőtt érkezett Debrecenbe lakó fia, Sebestyén Lajos műépítész látogatására NauJ beimből, ahol rendes nyári kúráját tartotta. A legjobb egészségnek örvendett és azt a ki-1 vánságát fejezte ki, hogy Sebestyén Lajos üze­mét akarja megtekinteni. A kirándulásról az) esti órákban tértek vissza. Ekkor kapta a hírt,' hogy másik fia, Sebestyén Móric, a kereske­delmi miniszter osztálytanácsosa is Debrecenbe érkezett a gyorsvonattal. A családi vacsorán1 két fiával ült együtt Sebestyén Dávid, s ami­kor Sebestyén Móric az éjféli vonattal vissza­tért Budapestre, aludni tért. Nem sokkal több telt el egy óránál, amikor a ház csendjét jajkiáltás verte fel. Sebestyén Dávid fel­ébredt álmából, egyet kiáltott, s mire ágyához) siettek, már meghalt. Mire Sebestyén Mórié vonata Kisújszállásra ért, a fiú megkapta a! táviratot apja haláláról s azonnal visszafor­dult Debrecenbe egy másik vonattal — teme­tésre. Sebestyén Dávid, aki 76 éves volt, gaz­dag eredményekkel teljes, munkás élet után1 hunyta le szemét. Kolozsvár monumentális épületei közül soknak volt az építője, s az ő munkásságát hirdeti a kolozsári egyetem köz­ponti épületének és a mintaszerű klinikáknak építése. A műszaki munkásság mellett a tár­sadalmi élet minden terén áldásos működést fejtett ki s különösen ott, ahol a szív irá­nyítja a tetteket: a jótékonyságban. Emlékét őrzi a kolozsvári izraelita közkórház, amelyet nevéről kereszteltek el. Közéleti érdeméért a1 háború előtt a székelyhidasi előnévvel és ma­gyar nemességgel tüntették ki. Holttestét Ko­lozsvárra szállították, ahol pénteken délelőtt' helyezik örök nyugalomra. Etalített két fián kívül még két fia: Sebestyén József dr. ügy­véd, Rezső mérnök és leánya, Fischer József dr. kolozsvári ügyvéd felesége gyászolják. — (Jóleső érzés) a mai nehéz gazdasági viszonyok közepette, olcsón jót vásárolni. A régi és jó hírnévnek örvendő Gyermekruha Otthon mindkét üzletében (IV., Sütő-utca 2. és VIII., Baross-utca 77.) a közeledő iskolaév alkalmából rendkívül mélyen leszállította az áraikat, hogy kiváló áruit mindenki számára hozzáférhetővé tegye. — (A Virágkiállítás megnyitása.) Á Vi­rágkiállítást szombaton este 6 órakor nyitja meg nagybányai vitéz Horthy Miklósné a városligeti Széchenyi-szigeten, s ugyanaz nap délután fél 6 órakor nyitja meg a Budapesti Gazdálkodók Egyesületé­nek gyümölcs- és terménykiállítását a Me­zőgazdasági Múzeumban Ripka Ferenc, Budapest székesfőváros polgármestere. A virágkereskedők kirakatversenye vasárnap kezdődik. — (Hazaszállítják a Belgiumban el­hunyt Kiss prelátus holttestét.) A belgiumi Spaaból érkezett távirati jelentés szerint az ott szerdán hajnalban elhunyt Kiss Já­nos dr. prelátus, nyug. egyetemi tanár, volt Rector Magnificus, a Collegium Medi- cum igazgatójának holttestét csütörtökön reggel autófurgonon elindították Magyar- országba. Hogy mikor érkezik meg a kocsi a holttesttel, az még bizonytalan, s így a temetésre vonatkozóan is csak későb;b tör­ténik intézkedés. — (Ausztria nem adja ki Újhelyi Nán* dort.) A magyar igazságügyminisztérium, mint emlékezetes, néhány hónappal ez­előtt kiadatási kérelmet intézett az oszt­rák kormányhoz, amelyben különböző er- köcstelen bűncselekmények miatt a Becs­ben tartózkodó Újhelyi Nándor kiadatását kérte. Újhelyit a kiadatási kérelem alap­ján rövid időre le is tartóztatták, míg az­után a vádtanács később szabadlábra he­lyezte. Az osztrák igazságügyminisztérium most döntött véglegesen a kiadatás ügyé­ben és úgy határozott, hogy Újhelyi Nán" dort nem szolgáltatja k{ a magyar ható­ságoknak. — (Két kínai gőzös összeütközött.) Csingtauból jelentik: A part közelében két kinai gőzhajó összeütközött; a legény­ség 17 tagja és mintegy hatvan utas el­tűnt. — (Családi tragédia.) Orosházáról jelen­iák: Megdöbbentő családi tragédia játszódott ie tegnap délelőtt Gugyella István orosházai napszámos lakásán. Gugyellának fiatal fele­sége és tizenegyhónapos leánya volt. Tegnap Gugyella munkába ment és mikor délben haza­tért, a lakást zárva találta. Mikor felfeszí­tette az ajtót, a szobában a szekrény elé terí­tett téli kendőn holtan találta kisleányát, aki­inek a lába fehér zsebkendővel volt összekötve, 5 a nyakán kétszeresen hurkolt vastag spárga szorult. A jajveszékelő ember kiáltozására összegyűlt szomszédok keresni kezdték Gu- gyellánét, végül is ugyanabban a szobában, iahol a kis hulla feküdt, az ajtó mögött a falba vert szögre felakasztva találtak rá. Levágták, ide már nem lehetett rajta segíteni. A csendőr­ség megállapította, hogy az asszony megfoj­totta a gyermeket és azután végzett önmagá­val. Sem a férj, sem a szomszédok nem értik az esetet, mert az asszony a hátrahagyott le- yélben csak annyit írt.: „Ne boncoljanak fel I“ — (Uj egyetemi tanár.) A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előter­jesztésére a debreceni magy. kir. Tisza István1 Tudományegyetem jog- és államtudományi1 karán üresedésben lévő kereskedelmi- és váltó­jogi tanszékre Nizsalovszky Endre dr. minisz­teri osztálytanácsosi címmel és jelleggel fel­ruházott igazságügyminisztériumi miniszteri1 titkár, egyetemi magántanárt, egyetemi nyil­vános rendes tanárrá kinevezte. — (A nürnbergi polgármester Szegeden.) Szegedről jelentik: Luppe Hermann, nürn­bergi főpolgármester csütörtökön a délelőtti gyorsvonattal feleségével együtt Budapestről Szegedre érkezett. A főpolgármestert a pálya­udvaron a város nevében Bervenczey Domokos műszaki főtanácsos és Wolff Ferenc dr. tiszti­főorvos üdvözölték. Az illusztris vendégek a1 délelőtt folyamán megtekintették a város ne­vezetességeit, délben pedig résztvettek a vároS által a tiszteletükre Újszegeden rendezett) ebéden. — (A rádió kézrekeritette a szökevénye­ket.) Gerlach Jenő budapesti, III., Bécsi- út 112. szám alatt lakó malommérnök a napok­ban bejelentette a budapesti főkapitányságon, hogy 10—12 éves két kisfia eltűnt hazulról cs azóta nem adott életjelt magáról. A főkapi­tányság megindította a nyomozást az eltűnt gyermekek után. A mérnök bejelentette fiai el­tűnését a rádióban is, amely leadásában kö­zölte a két gyermek személyleírását is. A le­adást hallgatta Pilis községben egy 12 éves kisleány és a személyleírásból ráismert arra a két kisfiúra, akit nemrég a község határában látott. A kisleány azonnal értesítette a csend­őrséget, amely csakhamar meg is találta a ha­tárban az eltűntnek hitt gyermekeket. A csend­őrök a két kisfiút Budapestre szállították, ahol átadták szüleiknek. — (Földtani cs fizikai kongresszus Svéd­országban.) Stockholmból jelentik: A nemzetközi földtani és fizikai szövetség negye­dik kongresszusát pénteken nyitják meg. A tárgyalások augusztus 22-ig fognak tartani. A szövetségnek hét szakosztálya van, úgymint: földtani, meteorológiai, óeeánográfiai, föld- mágnességi, földrengéstani, vulkánológiai és hydrológiai. A kongresszus egyéb fontos kérdé­sek között tisztázni fogja a sarkmozgás prob­lémáját. Régebben a tudósok azt tartották, hogy a pólusok fix pontok, de a modern kuta­tás megállapította, hogy a sarkpontok helye mintegy harmincméteres körzetben változik. A kongresszuson, tárgyalás alá kerülő második megoldásra váró probléma: „A földkéreg lég­zése“. — (Ab{ szembehelyezkedik az új közle­kedési ^ renddel.) Csütörtökön délután Nagy Teréz 18 éves modell, aki a Bérkocsis­utca 22. számú házban lakik, szabálytalanul ment át a József-körúton az út másik olda­lára. A rendőr figyelmeztetése ellenére sem akart visszafordulni, mire a rendőr fel akarta írni. A leány ijedtében hamis, nevet mondott, a rendőr azonban igazolványt kért tőle. Épp akkor indult el a villamosmegállóról egy villa­moskocsi. Nagy Teréz fölugrott a villamosra, a rendőr azonban utánaugrott, megállíttatta a villamoskocsit s felszólította Nagy Terézt, hogy kövesse a kapitányságra. Az utasok közül többen a leány pártjára keltek, izgalmas vita keletkezett, közben Nagy Teréz el is ájult. Az utcán járókelők nagyobb csoportba verődtek, úgy, hogy az egész forgalom meg- állott. A közelből csakhamar több rendőr ke­rült^ elő, megállítottak egy autótaxit, Nagy Terézt beemelték a kocsiba és előállították a Vili. kerületi kapitányságra, ahol botrány­okozás miatt azonnal elítélték húsz pengő pénzbüntetésre. — (Letörik a gabonaügynökök vissza- éleseit.) Veszprémből jelentik: Veszprém vármegye törvényhatósági kisgyűlésén a vi­déki gabonaügynökök visszaéléseivel és a ta­pasztalt bolettacsalásokkal foglalkoztak. Ho- lilscher Károly gazdasági főtanácsos beható felszólalása után Körmendy-Ékes Lajos fő­ispán annak a felfogásának adott kifejezést, hogy alispáni rendeletben ki kell mondani, hogy vásárlási ajánlatok dobszóval történő kihirdetésénél azt is tudtul kell adni, hogy mennyi a tőzsdei középárfolyam, mennyi a fuvardíj és hogy a boletta fejében levonás, nah helye nines. Horváth Lajos alispán be­jelentette, hogy intézkedni fog a középárfo­lyamoknak a községházán leendő kifüggeszté­séről s figyelemmel fogja kísérni a piaci yisz- szaéléseket is. —i (Vizsgálat a kispesti városházán.) Madarász Adorján vármegyei tiszteletbeli fő­jegyző, fegyelmi biztos ma délután beszüntette a kihallgatásokat és a belügyminisztériumba sietett, hogy jelentést tegyen Tatics Árkád helyettes államtitkárnak az eddigi vizsgálat anyagáról. A vizsgálat eddig Monda helyettes polgármester ellen semmi terhelő bizonyítékot nem szolgáltatott, ellenben szükségessé vált a műszaki osztály ügyeinek felülvizsgálata. — (Magyar Soffőrujság.) Szombaton indul meg Sztrokay Kálmán újságíró szerkesztésé­ben a soffőrök első hetilapja, Magyar Soffőr­ujság címmel. Az új lap azzal a programmal indúl, hogy országos szövetségbe tömörítse a gépjárművezetőket, akiknek eddig nem volt független, szervezetük és szaklapjuk* . T.V.i.. — (Romániában megint összeütközött két gyorsvonat.) Bukarestből jelentik, A constanza-bukaresti vonalon csütörtökön délelőtt szörnyű vasúti szerencsétlenség történt. Seeeleanu állomáson, a csulnicai vasúti góc­pont közelében, két gyorsvonat teljes sebesség­gel összeütközött egymással. A katasztrófának eddig 9 halottja van. A Bukarestből jövő constanzai gyorsvonat és ellenvonata egy időben futottak he a sece- leaoui állomásra. Seeeleanuban egyik gyorsvo­nat sem áll meg a menetrend szerint s így mindkét vonat teljes sebességgel robogott be. Hibás váltóállítás folytán a két gyors ugyan­arra a vágányra jött s mielőtt még a mozdony- vezetők észrevették volna a közelgő veszedel­met és fékezhettek volna, a két gyorsvonat egymásbaszaladt. Az összeütközés hatása bor­zalmas volt. Mindkét gyorsvonat vagonjai izzé-porrá zúzódtak, maguk alá temetve az utasokat. A kora délutáni órákig 9 halottat és 17 súlyos sebesültet ástak ki az összetört ko­csik romjai alól. A szörnyű katasztrófa híre Bukarestben nagy pánikot keltett. A halottak és sebesültek nevét még nem tették közzé és azok, akiknek hozzátartozói az egyik vagy másik vonaton utaztak, a legnagyobb izgalommal várják a részletes híreket. Bukarestből segélyvonatot indítottak el Seceleanuba. Egy munkásvonat is indult, hogy helyreállítsák a megrongált pályatestet. A szerencsétlenséget, a jelek sze­rint, az állomásszemélyzet hanyagsága okozta. —i (Az amerikai zsidó kongresszus til­takozása a romániai antiszemita zavargá­sok ellen.) Newyorkból jelentik: a „New- York Times“ mai száma írja: Az amerikai zsidó kongresszus küldöttsége tegnap meg­jelent Davila Károlynál, Románia követénél és kérte, hogy kormányánál haladéktalan és szigorú intézkedéseket sürgessen az antiszemita agitáció leküzdésére. A küldöttség vezetője, Wiese rabbi kijelentette, hogy az itteni és a külföldi zsidóság mély megdöbbenéssel vett tudomást a romániai zsidók soráról és hogy másrészt Amerika jelentős mértékben érdek­lődik az új és kiszélesedett Románia iránt. Ez az új Románia ünnepélyesen megfogadta, hogy tiszteletben tartja a kisebbségek polgári és vallási jogait. Ilyen kisebbség a zsidó lakos­ság is. Megütközéssel hallották a zsidóellenes kihágások újraéledését, holott ezeket már lehe­tetlennek tartották. - .Egyetlen kormány sem mondhatja őszintén magáról, hogy mines mód­jában megszüntetni azokat az atrocitásokat, amelyek éppen a kormány magatartása követ­keztében bemocskolják országuk hírnevét az utóbbi években. — (Leégett a történelmi nevezetességű Belle Alliance-major.) Brüsszelből jelentik: Waterloo közelében a „La Belle Alliance“ nevezetű majorban tűzvész pusztított. E major körül állította fel Napoleon a Wa­terlooi csatában a francia hadsereg cent­rumát. — (Leszúrtak és kiraboltak egy vendé­get a kávéház előtt.) Breszlaubúl távira­tozzak: Példátlanul vakmerő rablógyilkos- ság történt szerdán este egy breszlaui ká­véház előtt. Három fiatal suhanc megtá­madta Duibeck vasúti főfelügyelőt, aki a kávéházból jött. A suhancok látták az üvegablakon át, hogy Diubeck duzzadt pénztárcából fizetett, s ezt a tárcát akar­ták megkaparintani. Késsel támadtak a főfelügyelőre és többször egymásután ar­cába szúrtak. Duibeck elvesztette eszméle­tét, mire a suhancok kikapták zsebéből a tárcát, a falhoz rúgták a főfelügyelőt és elrohantak. Duibeck egy építészmérnök kíséretében volt, aki azonban elmenekült. A támadók üldözése eredménytelen volt; mindháromnak sikerült megszöknie. A sú­lyosan sebesült Duibeck főfelügyelő az éj­szaka folyamán meghalt. — (Viperák egy párizsi kávéházijain.) Pá­rizsból jelentik: A Montmartre egyik kávéházá­ban éjszaka egy állatkereskedö alkalmazottja ittas állapotban felnyitotta a kikézbesítés végett rábízott dobozt, amelyben tizenkét vipera volt. A viperák nyomban ellepték a helyiséget. A ven­dégek riadtan menekültek. Hosszas keresgélés után tíz viperát sikerült elcsípni, de kettőnek nyomavessett. Ezek valószínűleg kijutottak az utcára és a csatornában tűntek el. — (Három olasz gyermeket megölt a talált gránát.) Génuából jelentik: Final- marina mellett szerdán délután borzal­mas gránátszerencsétlenség történt. Há­rom kisfiú és két kislány a mezőn ját­szott. Várat építettek és közben gránátra bukkantak. Nem tudták, hogy mi van a kezükben és játszani kezdtek az acélhen­gerrel. A gránát gyújtója közben felrob­bant és a tizenöt centiméteres gránát re- peszdarabjai szerterepültek. Két kisfiút, e9y nyolc és egy kilenc évest, valamint egy hétéves kislányt azonnal megöltek a gránátszilánkok, egy lizenkétéves kisfiú pedig oly súlyos sebesüléseket szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. Csak egy hétéves kislány menekült meg kőanyehb sebesülések árán, 11 60 ér óta iennálli aridívalüzletemet szeptember herébe» áthelyezem ugyanezen ház váciutcai Barokhelyieégéb.e Raktáramon lévő finom nrldivatclkkeket augusztus 15-től rendkívül olcsón árusítom: Finom ponplin ing ........ P 16.— P yama.............................P 30.— F rancia linón zsebkendő ... P 3.50 Nyúlszőrkalap..................P 15.— T iszta selyemnyakkendő .. P 2 50, 5.—, 7.—§ 10*— Angol öltöny szövetek ...... P80.— Cérnaharisnya................... P 6.—, 7.50 C érnazokni.......................P 4.— Várady Béla főhercegi udv. szállító uridivatüzlete és uriszabóoága IV., Türr István-utca 9. Hatvan éves a magyar polgári iskola Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesü­let az őszre tervezi a magyar polgári iskolai hatvanéves jubEeumának megünneplését. Á félszázados ünnepség a háborús viszonyok miatt anakidején elmaradt, de most annál bensőségesebben kívánják a szokatlanul szép fejlődést mutató iskolatípust megünnepelni. Több mint 400 polgári iskolája van ma Csonka-Magyarországnak, amelyek egyre nagyobb tömeget vonzanak magukhoz. Csak hozzávetőlegesen számítva is 55—60 ezer gyermeknek nyújt a polgári iskola az elemi ismereteknél magasabb színvonalú ízág-vérig nemzeti műveltséget A polgári iskola ifjú­sága ma főképpen a kispolgárság táborából rekrutálódik, tehát a termelésben közvetlen nül résztvevő társadalmi rétegnek a művelt- ségét fejleszti. S éppen ez adja meg a pol­gári iskolának nagy nemzeti, gazdasági és szociális jelentőségét / A tanáregyesület elnöksége már most se­rénykedik az ünnepség méltó előkésátésébenj amelyre Klebelsberg Kúnó gróf kultuszmi- niszter is kilátásba helyezte megjelenését Időszerűvé teszi az ünnepséget a polgárisko- lai főigazgatóság életbeléptetése is, amely évtizedes vágya volt a tanárságnak, s a most következő tanévre ez is megkezdi az iskolák fejlődésére nagyjelentőségű működését As egyesület elnöksége az ünnepségre meghívja az országgyűlés mindkét házát, a miniszté­riumokat, a tanügyi hatóságokat, a főváros vezetőségét, a politikai pártok elnökségeit, s a rokonstátusok és egyesületek vezetőségeit is. Nagyobb mozgalmat tervez a magyar polgári iskola megteremtőjének, Csengerjf, Antal szobrának megvalósítására is, amelyre már most is mintegy 8000 pengő készpénze' van. A szobrot a főváros valamelyik terére szánják. A közgyűlés idejére körülbelül tető alá kerül a tanáregyesületnek a Thököly-úton, anár most épülő kétemeletes új székhaza éS diákinternátusa is, amelynek bokrétaünnepét szintén a közgyűléssel kapcsolatosan tervezik* — (Féláru belépőjegyek a Virágvásárra.)’ Augusztus 17-től 24-ig tart a Virágvásár (nyitva reggel 8-tól este 7-ig), amelyre a! rendezőség 1 penigős belépőjegyeket bo­csátott ki. A vásár rendezőségével oly ér« telmű megállapodást sikerült létesítenünk, hogy a Budapesti Hírlap előfizetői és oh vasói egy pengő helyett 50 fillérért kap« hatják meg a Virágvásárra szóló belépő­jegyeket. A jegyek kiadóhivatalunk hirde­tési osztályában kaphatók. — (Gyomorsavtultengésben, gyomorégésben Szenvedő) a legtöbb családban van. A gyo­morégés rendkívül kellemetlen fájdalommal járó érzés, melyben nagyon sok ember szen­ved. Kivált azok, akiknek túlsók a gyomorsa­vuk és bizonyos ételek elfogyasztása utált mintha munkára serkentenék a savat, hogy a gyomorégést előidézze. Többnyire szóda- bikarbonátummal enyhítik a fájdalmat, ez valamelyest enyhít is, de ugyanakkor káros a gyomorfalakra, sőt vesekövet idézhet elő, Van azonban egy forrásvíz, melynek szeren­csés ás/ványi összetétele, ha a gyomorsavval érintkezésbe jön, azt azonnal közömbösíti, miáltal az égés rögtön megszűnik. Rendszeres kúra után a gyomorsavtultengés is elmarad. Erről az áldásos forrásvízről a Révai-Lexikorí mint „páratlan szerencsés összetételű gyógy­vízről“ emlékezik meg, de a számtalan elis­merés igazolja legjobban a cigelkai ..István“ sós'karbonáfumos forrásvíz kiválóságát. A víg Cigelka község (a lengyel határnál) mellett fakad, nem messze a világhírű gazdag jód­tartalmú cigelkai „Lajos“ forrástól. A magyar­országi vezérképviselet irodája: Budapest, Vh 5as-utca 29, T_elefon: Aut. .120—20,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék