Budapesti Hírlap, 1931. május (51. évfolyam, 98–121. szám)

1931-05-22 / 114. szám

1951, MÁJUS 22, PÉNTEK B.H, t A Vásárpénzlár 3*5 milliós deficiijének vállalása mellel! dönlöll a főváros tanácsa "A főváros törvényhatósági tanácsa ma ülést tartott Ripka Ferenc főpolgármester elnöklésé­vel. A napirend első pontja az üzemigazgatósá­gok újjáalakítása volt. A megejtett választás eredménye a következő: Elektromos Müveit: Fábián Béla ör., Farkas Jó- eset dr., Joanovics Pál dr., Pászthy János, Stein- hercz Simon, Stern Sándor. Gázművek: Bibithi Horváth János, Kertész Miklós, Mettelka Frigyes, Miklós Ferenc dr., Nagy Andor, Néinethv Károly dr. Vízművek: Dinich Vidor, Kossalka János dr., Martin János, Piazza Győző, Perczel Béla, Schma- rilla Géza. Autóbuszüzem: Honenburger Antal, Lampel Vilmos, Lévai Sándor, Magyar Miklós, Orova Zsigmond dr., Politzer Gusztáv dr. Éleim iszerárusító üzem: Gaylhoffer István, Koős Jenő, Lissauer Emil, Eeisz Mór, Staub Elemér, Székely János. Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálló: Csóka La­jos, Girardi Tibor, Kállay Tamás, Szőke Gyula dr., Takács István dr., vitéz András József. Birdetóvállalat: Brcsztovszkv Ede, Fischer Ödön, Holzer Sándor, Payr Vilmos, Kásó Lajos dr., Vass Béla. Temetkezési intézet: Battenberg Lajos, Halász Alfréd, Kivovits Károly, Krizs Árpád dr., Pálffy József. Kátrinyozó és bitumenezó telep: Ehrlich G. Gusztáv, Kabakovits József dr., Kovács Ferenc, Lackenbacher György, Paulheim Ferenc, Szepesi Albert. Budai Hegyipálya: Draskóczy M. László, Ga- znauf Géza, Katona Sámuel, Kozma Dezső, Pemdl Flóris. Széchenyi gyógyfürdő: K. Császár Ferenc, Ka­tona Sámuel, Kerekes Ödön dr., Posta Sándor dr., Szakái Antal dr. Rudas gyógyfürdő: Kloze Bobért, Knurr Pálné, Kollman Dezső dr., Milotay István dr., Samek Emil dr., IVeiler Ernő dr. Ásványvízüzem: Bozóky Ádám dr., Faith Jack, Hoffmann Mihály, Pász'ty Károly, Spett Ferenc dr., Weszelszky Gyula dr. Műszerüzem és kórházi anyagraktár: Deutsch Jenő, Doros Gábor dr., Grosch Károly dr., Gyulai János, Ladányi Zoltán, Sajó János. Gyógyszerüzem: Bayer Antal, Berkes Jenő dr., Divényi Károly dr., Hódossy Gedeon dr., Szabó László dr., Tauffer Gábor dr. Kenyérgyár: Deák Antal, Dörfler Lajos, Ehr- lich G. Gusztáv, Nagy Antal, Pakányi Ferenc, Vitéz Aladár. Tattersall és Lóvásártelep: Kállay Tamás, Ko- Csán Károly, Kollmann Dezső dr., Nagy István, Németh János, Wenezel Árpád dr. Lóhusüzem: Frühwirth Mátyás, Klein Elek, Morvay Zsigmond, Popelka Béla, Reisz Mór, Wa- yand Miklós. Városi Színház: Bánőczy László dr., Csécsi Nagy Miklós dr.. Divényi Károly dr., Feleky Géza dr., Ilovszky János, Kiss Menyhért dr. Az üzemigazgatóságok tagjaiul az eddigi ta­gokat választották meg, az időközben elhalt tör­vényhatósági bizottsági tagok helyét azonban be­töltetlenül hagyták. A ferencvárosi plébánia templom felépítése A főpolgármester közölte ezután, hogy a tiszti- főügyész elkészítette a törvényhatósági tanács ügyrendjéről szóló szabályrendelettervezetet, A napirend tárgyalása során nyilvános ülésben Csármann tanácsnok előadásában több telek egyesítési, szabályozási és felosztási ügyével fog­lalkoztak. A zárt ülés első pontja a középső ferencvá­rosi római katolikus plébániatemplom felépíté­sének kérdése volt. Ez a templom a Haller-utca és Mester-utca találkozásénál kijelölt helyen fog felépülni, belső berendezése nélkül felépítése 514.000 pengőbe kerül, amelyből az egyházköz­ség 214.000 pengőt visel, a fennmaradó 300.000 pengőt pedig költségvetési hitel alapján a fővá­ros fedezi. A hozzászólások után a tanácsülés el­fogadta a polgármesteri előterjesztést, majd hozzájárult ahhoz is, hogy a külső váciúti (tri- poliszi) plébánialakot 90.000 pengős költségve­téssel szintén felépítsék. A székesfővárosi alkalmazottak segitőalapjár ról szóló szabályrendelet módosítására került ez­után a sor. Ezt a módosítást belügyminiszteri leirat kívánta. Lényegileg kevés változást tartal­mazott az új javaslat, csupán az intézőbizottság új összetételénél van nagyobb módosítás. Eddig ugyanis az intézőbizottságban tíz törvényható­sági bizottsági tag foglalt helyet, a FANSz-ot pe­dig nyolc tag képviselte. A módosítás ezzel szem­ben hat törvényhatósági bizottsági tagot dele- fö és hat taggal venne részt a FANSz is. A törvényhatósági tanács úgy határozott, hogy a jmlgármesteri előterjesztést Révész Mihály és Wolff Károly_módosításával kiegészítve elfo­gadja, vagyis nyolc törvényhatósági bizottsági tag és nyolc FANSz-kiküldött lesz az intézőbi­zottságban a hivatalból résztvevő tagokon kívül. A Vásárpénztár jövője I Egyes fővárosi iskolákban elvégzendő bereu- dezésügyi munkálatok elvégzését engedélyezték, majd rátértek a Vásárpénztár 1929. és 1930. évi üzleti eredményeinek tárgyában tett előterjesz­tésre. Az előterjesztést Vájná Ede tanácsnok és 'Sebő Béla főszámvevő ismertették, és a tárg gyal kapcsolatban hosszú vita fejlődött ki. Végül is Kozma Jenő annak a nézetének adott kifejezést, hogy a múlt hibái még a tanács elé kerülnek tárgyalásra, most a jövő lehetőségeit ismertették a tanáccsal és ezek szerint minden alap megvan arra, hogy a ‘Vásárpénztár jövőjé­ben a legteljesebb mértékbem meg lehessen bízni. Kérte, hogy a polgármester előterjesztésében fog­lalt javaslatokkal foglalkozzék ezúttal a tanács. A vita bezárása után a törvényhatósági tanáes magáévá tette a polgármester javaslatit, amely többi közt a következőket mondja: Határozza el a közgyűlés, hogy a Vásárpénz­tár 1929. évi üzleti veszteségeinek kiküszöbölé­sére a főváros elvállal 3,354.333 pengő összeget. VISSZAFIZETEM 2 fi csövet váltó- vagy egyenáramú kálóaatl ké­szülék csövekkel együtt ............................................ P 45.— „ Luxor" kónusz-hangszóró................................ P 12.— „ Príma" fejhallgató, 2*2000 ohmos ..................... P 4.50 T ungsram csövek...................................... P 1.70 A ntennahuzal szíliciumbronzból, kg-kint................ P 2.30 A nódtelep garanciával: 60 volt P 5.80, 90 volt P 8.80, 120 volt........... P 11.80 A kkumulátorcsere kevés ráfizetéssel i Ha slágerlcmezeket olcsón akar vásárolni, kérje lemaztorozal-árjagyzéktmet! Kerthelyiségek, kávéházak részére zenekar helyett hangerőiitök, gramofonok legelőnyösebbenI HoiAh Milállr^e rádió, gramofon éa villamossági nagykereskedése BUDAPEST, VI., Vilmos iaCiCíl IVIIKISŐ császár-át 45. sz. (kagymező-ntca sarok.) Kérje a legújabb árjegyzéketI a rádió előfizetési dijat, ha Tungsram bárium* csöveit a legolcsóbb napi árban nálam vásárolja ÚJ GRAMOFON tánclemezek nagy választékban . . P 1-40 Mozislágerek kis lemezen ..... P 1.30 Két sláger egy lemezen ................P 3.8D 25 cm lemezek nagy választékban P 3.— Használt lemezek......................P -.40-től V egye tudomásul a közgyűlés, hogy a Vásár­pénztár 1929. év üzleti veszteségét átmenetileg a 2,800.000 dolláros függőkölcsönből fedezte. Határozatiig mondotta ki ezenkívül a tanács azt, hogy a vizsgálatot sürgősen be kell fejezni, a Vásárpénztár jövőjére nézve pedig a polgár­mester tegyen javaslatot. Az elnöklő Ripka Ferenc főpolgármester a tanácsülés folytatólagos tárgyalását május 28-án, csütörtökön délután 5 órára halasztotta. Ausztria isme! a Népszövetség gyámsága alá kerül ? PÁRIZS, máj. 21. Genfi jelentés szerint az európai bizottság al­bizottságának ülésén, mikor a francia tervnek azt a szakaszát tárgyalták, amelyik Ausztria ke­reskedelmi felsegélyezéséről szól, Schuller oszt- rák megbízott azzal a kéréssel állott elő, hogy a jelentésben ne említsék. Valószínű, hogy az osztrák megbízott fellépése nem azt jelenti, hogy Ausztria el akarná utasítani a felajánlott ked­vezményeket, hanem csupán azt óhajtja, hogy az erre vonatkozó intézkedések félhivatalos és diszkrét jellegűek legyenek. Lehetséges, hogy Ausztria ezirányban javaslatokkal áll majd elő. Az Oeuvre tudósítója szerint Ausztria a 150 millió sillinges kölcsön után rövidesen egy újabb kölcsönt kér pénzügyeinek a helyreállítása céljá­ból, ami azonban majd azt eredményezi, hogy Ausztria ismét a Képszövetség gyámsága alá ke­rül. Lemondott a belga Jaspar-kormány BRÜSSZEL, máj. 21. (Havas.) A kamara 90 szavazattal 77 ellené­ben elvetette a szocialistáknak a liadibitelek el­halasztására vonatkozó javaslatát. Szavazás után Jaspar miniszterelnök kije­lentette, hogy a kormány hajlandó a hadihitele­ket 220 millióról 175 millióra csökkenteni, mivel a vezérkar a 220 milliót december havában kérte, most pedig már május végén tartunk és így a nagyvezérkarnak már csak 175 millióra van szüksége. Vandervélde felszólalásában élesen bí­rálta a kormány módszerét. A kormány — mon­dotta — először beleegyezett abba, hogy az or­szág keleti határait megvédelmezi, most pedig olyan hitelcsökkentést fogad el, melyet előzőén igen fontosnak tartott. — Eresszük le a függönyt, — folytatta Van- derveld-e — a tréfának vége van. A szocialisták, valamint a liberálisok számos tagja felállva követelte a kormány lemondását. Bovcsse postaügyi miniszter nyílt ülésen beje­lentette, hogy lemond tárcájáról. A lemondás na°y izgalmat keltett. Az elnök néhány percre felfüggesztette az ülést. A felfüggesztés alatt a kormány tagjai érte­kezletet tartottak, amelyen elhatározták a kor­mány lemondását. Az ülés megnyitása után az elnök bejelentette, hogy Jaspar miniszterelnök levélben közölte vele a kormárty lemondását. Az elnök a lemondás be­jelentése után az ülést ismét felfüggesztette. Befejeződött az Európai Együtt­működés Nemzetközi Szövetségének budapesti tanácskozása Javaslat az agrárválság és a munkanélküliség megoldására Az Európai Együttműködés Nemzetközi Szö­vetsége csütörtökön folytatta közgyűlését a Bu­dai Vigadó épületében. A tanácskozásokat Lady Gladstone asszony, angliai deputátus, alelnök- nő nyitott* meg. A napirenden az a két javas­lat szerepelt, amelyeket szerdán az albizottsá­gokban letárgyaltak és megszövegezve a plé- numnak elfogadásra ajánlanak. Az egyik ja­vaslat a munkanélküliség problémájának, a má­sik az agrárválság és az agrárhitel kérdésének megoldásáról szól. A közgyűlés a határozati javaslatokat változtatás nélkül egyhangúan el­fogadta. Egyedül az angol delegáció nem járult hozzá a javaslathoz, minthogy a saját 'kebelé­ben nem tudott ez iránt megegyezésre jutni. Ezután külön is letárgyalták a két javaslatot, amelyek közül az agrárkrízisről szóló indít­ványnak Delaisi francia delegátus és Gabski volt lengyel miniszterelnök voltak az előadói. Delaisi példának vette a kérdés taglalásánál az Északamerikai Egyesült Államok helyzetét, Legutóbb negyvennyolc milliárd frank öss:*gű hitelt kaptak az amerikai mezőgazdák. A szál­lítási vállalatok Amerikában valóságos monopó­liumnak örvendenek, minimális fuvardíjjal dol­goznak, úgy hogy mindezeket egybevetve, köny- nyen érthetővé válik, hogy Amerika egyetlen nekirolianásra legázolta az európai búsát. Az 1929. évben az amerikai parlament ötszázmillió dollár értékű újabb agrárhitelt szavazott meg, úgy hogy végül is a mezőgazdasági túltermelés oly nagymértékű lett, hogy az amerilcai kor­mánynak kellett átvennie az óriási mennyiségű gabonafölöslegeket, hogy így az árzuhanást pil­lanatnyilag' megakadályozza. Delaisi javasolja, hogy az európai államok Genfben állítsanak föl nemzetközi szervezetet, amelyben az összes termelő és értékesítő érdekeltségek, valamint a hitelnyújtással foglalkozó intézetek és szál- ■ lítási vállalatok helyet foglaljanak. Nemzetközi 1 statisztikai katasztert kell fölvenni és az így nyert adatok alapján kell hozzányúlni a pro­bléma megoldásához. Ladislav Grabski, a kérdés másik előadója szerint az összes európai export- és importálla- mok között megegyezést kellene létesíteni az agrárkrízis megszüntetése érdekében. A közép európai országok együttműködése, vagy egyéb regionális megállapodások nem vezethetnek a probléma gyökeres rendezéséhez; az egész Európa megegyezésére van szükség. Bastide (Franciaország) a mezőgazdasági országok szervezkedésének szükségességét han­goztatta. A kérdéshez ezenkívül még Sir Ar- thur Haworth (Anglia), M. van Rijckevorsel (Hollandia), tVilhelm Heile (Németország), Heutsch (Svájc) szóltak hozzá. A munkanélküliség problémájáról szóló, el fogadott javaslat szövege a következő: A) Szisztematikusan kell megszerveznie valameny- nyi európai államnak a közgazdaságát. B) Nemzeti és nemzetközi vonatkozásban egyaránt hiztosítani kell a munkanélküliek elhelyezését. C) A munkanélküliség csökkentését egyedül a nemzeti és nemzetközi közmunkák mozdíthat­ják elő. A kérdéssel az összes európai államok­nak együttesen kell foglalkoztok, a Népszö­vetség és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal bevonásával. D) Valamennyi európai állam­nak mind belföldi, mind nemzetközi vonatko- zá.-hau összhangba kell hoznia a keresletet és a kínálatot. E) A munkaidő* tartamát csök­kenteni kell, hogy így minden munkásnak meg­adható legyen a munkalehetőség. Az agrárválság és az agrárhitel megoldását célzó határozati javaslat szövege így hangzik: A) Az egyes államoknak nemcsak joga, de kötelessége is, hogy' a mezőgazdasági termelés eredményének igazságos értékesítését biztosít­sák. B) Az agrárválságot csak nemzetközi együttműködéssel lehet megszüntetni; főleg aképpen, hogy az európai és p világpiacot rendszeresen megszervezik. G) A Nemzetközi Szövetség közgyűlése a leghatározottabban ál­lást foglal minden közvetett vagy közvetlen prohibitív rendszabály és a kiviteli prémium ellen. D) A közgyűlés teljes mértékben hozzá­járul nemzetközi gabouaszervezet felállításá­hoz. E) A közgyűlés egyszersmind sürgősnek tartja az agrárhitel kérdésének intézményes megszervezését. Vita a szovjettel való gazdasági kapcsolat felvételéről A csütörtök délutáni záróülésen Pékár Gyulai ny. miniszter, alelnök elnökölt. A napirenden aa alapszabályok részleges módosítása szerepelt, amelynek elintézése után Dumba titkos tanácsos, az osztrák delegáció feje, felvetette a kérdést, vájjon az Európai Együttműködés Nemzetközi Szövetsége felvcheti-e az együttműködést azzal az orosz szovjettel, amelynek közismert atroci­tásai minden emberies érzést megcsűfolnak. Az indítványttevő véleménye szerint kooperációról akár csupán gazdasági téren is — szó sem lehet. A kérdés rendkívül érdekes vitát provokált, amelyben tizenhárom delegátus vett részt, csak­nem valamennyi nemzet képviseletében. Wilhelm Heile főtitkár (Németország) a problémát úgy fogta fel, hogy nem a jelenlegi vörös Orosz­országot kell szem előtt tartani, amikor az együtt­működés megkezdéséről van szó, hanem a jövő Oroszországát, amely bizonyára más alapokon szervezi meg állami rendjét és alkotmányát Ezzel szemben Stronski lengyel deputátus mindenben osztotta Dumba dr. aggodalmait. Ezután Grabski, volt lengyel miniszterelnök fejtette ki nézetét, majd Zichy Ernő gróf magyarországi delegátus hangoztatta erőteljesen Dumba dr. véleményének helyes voltát. A vitában még számosán vettek részt, s végül Lady Gladstone asszony (Nagy- britannia) hozzászólása zárta le a vitát, aki an­nak a véleményének adott kifejezést', hogy az Európái Együttműködés Nemzetközi Szövetségé­nek ezidőszerint nem lehet feladata, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék. A közgyűlés úgy döntött, hogy külön bizott­ságot, amely kizárólag a szovjettel való köze­ledés felvételével foglakoznék, nem küld ki, ellenben megalakít egy általános bizottságot, amelynek feladatává teszi, hegy az összes európai államok között — beleértve Szovjet- oroszországot is — tanulmányozza és keress» az együttműködés megteremtésének lehető mó­dozatait. A záróülés részvevői ezután egyhan­gúlag elhatározták, hogy az Európai Együtt­működés Nemzetközi Szövetsége a legközelebbi közgyűlését ősszel ugyanott fogja megtartani, ahol a Népszövetségi Ligák Uniója is ülésezik; tehát vagy Lausanneban, vagy Ferugiábav. Ab őszi ülésszak elé a most kiküldött tanulmá­nyozó bizottság már előterjeszti jelentését. A tisztujítások során a közgyűlés egyhangú­lag megválasztották alelnökké újra Pékár, Gyula ny. minisztert,, a magyar delegáció ve­zetőjét; pénztári ellenőrré pedig Zichy Ernő grófot, — majd egyhangúlag köszönetét szava­zott Pékárnak a ma délutáni elnökléséért. Végül a közgyűlés tagjainak lelkes tapsai és tetszésnyilvánítása mellett felolvasták Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának a Nemzetközi Szövetség elnökéhez: Emilé Boréi francia delegátushoz intézett válasriáviratát, amelyben a hódolatteljes üdvözlésért köszöne­tét mondott. Emilé Boréi úrnak az Európai Együttműködés Szövetsége elnökének Budapest. Hálásan köszönöm azt a szívélyes üdvöz­letét, amelyet az Európai Együttműködés Nemzetközi Szövetségének megnyitó ülése al­kalmával tolmácsolt. Őszinte szívvel kívá­nom, hogy a bizottságok munkáját siker ko­ronázza és, hogy ez a munka hatásosan szoU gólja valamennyi nemzet érdekét. _ x f Horthy Miklós a Magyar Királyság kormányzója, A záró ülés fél hét órakor ért véget.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék