Budapesti Hírlap, 1931. május (51. évfolyam, 98–121. szám)

1931-05-03 / 99. szám

18 13* IS 1931, MÁJUS 3, VASÁRNAP Magaslati díáknyaralótclep SCHLERBACHBAN (500 m. magas) Ausztriában, a Saízkamrner­f ut szelén. Német nyelvtanulás. Tanári iséret oda-vissza. Alacsony dijak. Jelent­kezés : Fiuinternátus V., Sas-utca 15. 1 ele tón: 193—26. Május 4‘tőt kezdve érvényesek a Budapesti Nemzetközt Vásár utazási kedvezményei Szombaton, máju-s 9-én megnyílik a Buda­pesti Nemzetközi Vásár, de még ma vasárnap sem szünetel a munka. Közel másfélezer mun­kás és iparos a hajnali óráktól kezdve fárad a vásár végső kiképzésén. Budapest közönsége tömegesen jár ki már most is a Városligetbe, hogy. nézze, miképp épül, miképp nő ki a föld- bőLnapok alatt Magyarország legnagyobb ipari demonstrációja. Megindult a nagy idegenfor­galom is. Az első jelentős tömegeket hétfőn várják Budapestre, mert hétfőn, május 4-től kezdve már érvénybe lépnek a vásárigazolvány- nyal kapcsolatos összes kedvezmények. A leg­fontosabb ezek között az, hogy a közönség hét­főtől kezdve belföldön 50 százalékos, 21 kül­földi államban pedig 25—50 százalékig terjedő jegykedvezménnyel utazhatik Budapestre. Az érkező külföldiek ugyancsak hétfőtől kezdve vizűm nélkül léphetik át az országhatárt. Az utólagos vízumot a rendes díj egyharmad árán május 8-ig bezárólag a Fővámpalotában, má­jus 9-től 18-ig pedig a vásár területén létesí­tendő vizum-kirendeltségnél válthatják meg. Hétfőtől, május 4-től érvényesek végül azok a jelentős, részben féláru, részben pedig 30— 50 százalékig terjedő kedvezmények, amelyek a vásárigazolvánnyal érkező közönséget Buda­pest számos színházában, múzeumokban, neve­zetesebb budapesti látványosságoknál és a híres fővárosi gyógyfürdőknél várják. Budapest szállodái, éttermei és összes idegen- forgalmi intézményei a legnagyobb forgalomra készültek elő és hogy ennek kialakulását a ma­gúk részéről is elősegítsék, a legszolidabb árak alapján készítették el kalkulációjukat, mert növelni akarják Budapest olcsóságának min­denfelé elterjedt jóhírét. Vendégek fogadására készülnek a kereskedők is. Előrehaladott tárgyalások vannak folyamat­ban arról, hogy Budapest főbb útvonalainak kereskedői a vásár hete alatt este 7 óráig tart­sák üzleteikét- nyitva. ■■ m r ■■■ g Felvétel FoloamatarÉhs?; “ FÖRSlER fotószaKüzlet, Felvételeit elhozatom, 3 óra alatt idolgozzuk és hazaszállítjuk, 'onáljon: J. 403—64. Vm„ Múzeum-körűt 10 — (Exhumálták egy nyugalmazott szá­zados holttestét) Sóhár András nyugalma­zott százados tavaly októberben meghalt. Hozzátartozói később panaszt emeltek és annak a gyanújuknak adlak kifejezést, hogy Sóhár András halálában, amelyet fulladás idézett elő, része van a helytelen orvosi kezelésnek. Megindult a vizsgálat és a vizsgálóbíró elrendelte a holttest exhumálását. Szombaton délelőtt itzenegy órakor megtörtént az exhumálás a rákos­keresztúri temetőbein. A holttestet a tör­vényszéki orvoslani intézetbe szállították, aboj felboncolják. A törvényszéki orvos- szakértők a boncolásról szóló jegyző­könyvet a vizsgálóbíró elé terjesztik és a vizsgálóbíró intézkedik majd a továbbiak­ról. — (A Szabadságiért térzene.) Vasárnap a 242. sz. Törekvés cserkészcsapat és a Törekvés dal- és zenekör zenekara vonulnak ki déli 12 órai őrségváltásra az Országzászlóhoz. A tér­zenét Pécsi József nyug. honvéd zeneigazgató vezényli az alábbi műsorral: 1. Léhán: Ma­gyar jellemdarab; 2. Vincéé: Szép vagy Ma­gyarország, dal; 3. Pécsi: Lóránt-induló. ff! ti — (öngyilkos lett Nagyvárad utolsó ma­gyar rendőrkapitánya.) Nagyváradról je­lentik: Vadász József, Nagyvárad utolsó magyar rendőrkapitánya, anyagi viszo­nyainak leromlása miatt tegnap halálos kimenetelű öngyilkosságot követett el. Va­dász az összeomlás óta feleségének kézi- munkaüzletében dolgozott, amelyet az utóbbi időben kénytelenek voltak beszün­tetni. Anyagi helyzete annyira megrom­lott, hogy a májusi házbérnegyedet sem tudta kifizetni, mire a Rimanóczy-szálló fürdőjében agyonlőtte magát. A mentők már nem tudtak rajta segíteni. ^Tennisz rasteitgeim, \ labdáim, clpGim legjobbak és legolcsóbbak. Hurozáaokat helybon és vidékre is jótállással vállal: SCBUBEH I JÁKOS Budapest, IV., V&rosház-utea 20. — (Ifj. Csákány Károly a vádtanács előtt.) Mintegy tíz nappal ezelőtt tartóz­tatta le a rendőrség ifj. Csákány Károly cipészt csalás büntette címén a csehországi Bata cipőgyár állítólagos magyarországi letelepedése ügyéből kifolyóan. Csákány előzetes letartóztatását a vizsgálóbíró az ügyészség indítványára annakidején fenn­tartotta. Ifj. Csákány Károly e végzés el­len felfolyamodást jelentett be a vádta­nácshoz, amely Ollrubay Dezső dr. elnök­lete alatt úgy határozott, hogy a vizsgáló- bíró végzését helybenhagyja. Qy» eCUIDUCSY szaKorvos SS0SNBSIEE!SBBB®IR9S8WÍ^9ESH rendel 10-4. «s r-8-ig VXIIh József.llörút 3 férfi*ásnóibetegeknek* 1 * * * * * — (A volt es. -és kir. 48-lk gyalogezred el­esett hőseinek emléke.) Ünnepi sorrend: 1931. május 10-én délelőtt 10 órakor zenés nagymise a budavári koronázó Mátyás-templomban. A szent­misét zágorhidi Czigány Gyula esperes plébános, a szentbeszédet pedig Bán János plébános, mind­ketten az ezred volt tábori lelkészei mondják. A zenei részt Sugár Viktor kormány főtanácsos, ny. őrnagy, az ezred tagja, a Mátyás-templom kar­nagya vezeti. Előadják: Demény Dezső, „Szegedi miséjét". A magánszólamokat Szabó Ilonka, Kis­faludy Melanie, Lenhardt Aranka, Lózsy Hugó és Kórén Endre éneklik. Az orgonán Sárkány Sándor játszik. A misét a rádió közvetíti. -— 9 óra 15 perekor ez ezred volt tisztikara és legény­sége a Várban lévő hadtörténelmi múzeum előtt (Nándor-laktanva) gyülekezik és itt megalakulva a régi ezredzászló alatt a Mátyás-templomba vo­nul. 11 óra 25 perckor mise után a bajtársak a rendelkezésre álló autóbuszokon a Millemumi emlékműnél lévő „Névtelen hös“ síremlékéhez vonulnak és azt megkoszorúzzák. 12.óra 30 perc­kor bajtársi ünnepi ebéd a budai Vigadóban. — (Kerítés, kapu-,) acélbútor, kertibútor, Haidekker-féle garantált márka. Képes árjegyzék ingyen. Kérje: Haidekker Sándor r. t.-tól Buda­pest, vm., Üllöi-út 48/1. »>!■ —iMii—Ibim——mmmmmmau > ■ m > m i Egy percig se habozzon, csak iéí percig Itt «i Is Meglepően $yortaa én belleroeaen borotváik őri k la crImi koncentrált borotvaszappannal /Vem krém i * Világszabadalom. — (Magánnyomozó-Iroda áthelyezés.) Erőss Ernő nyug. detekitv magánnyomozo irodáját Jó- zsef-körút 31/B alól, II., Szász Károly-utca 3. (Margit-körút sarok) szám alá helyezte át. — (Akiből a sátán beszél.) A büntető- törvényszék szombaton tárgyalta a magyar nemzet megbecsülése ellen elkövetett vétség­gel vádolt Eell Mór ügyét. A vád szerint Kell a belügyminisztériumban .visszahonosí­tási ügyét sürgette, ott erőszakoskodott, vé­gül pedig hevesen kifakadt és az országot és a nemzetet becsmérlő kifejezéseket hangozta­tott. Eell Mór a tárgyaláson furcsán viselke­dett, nevetgélt s zavaros válaszokat adott. Az elnök kérdésére kijelentette, hogy ő ilyesfélét nem mondott, más mondta ezeket a kifejezé­seket. Az elnök megkérdezte, hegy ki az a más, mire Eell Mór kijelentette, hogy a sá­tán. A védőügyvéd Eell Mór elmeállapotának megvizsgálását kérte. A törvényszék elrend- delte és a tárgyalás ezzel véget ért. Csikégó Búza máj. júl. szept. Winnipeg, Búza máj. júl. okt. (máj. 2.) Gabonahatáridöpiac. ápr. 30. máj. 2. 62.625 17.42 84.25 17.76 62.50 13.17 63.75 13.44 61.75 13.02 63.25 13.33 (máj. 2.) Gabonahatáridöpiac. ápr. 30. máj. 2. 60.75 62.— 62.25 63.25 64.625 65.50 Liverpool, (máj. 2.) Gabonahatáridöpiac. ápr. 30. máj. 2. Búza máj. 4 sh 5% d 13.61 4 sh 57/, d 13.77 júl. 4 sh 714 0 14.12 4 sh 77. d 14.22 j oki. 4 sh 9Í4 d 14.63 4 sh d 14.63 I RÁDIÓ Előadói est a rádióban. Kiss Ferenc elő­adói estje sok élvezetet nyújtott a rádió­soknak. A Nemzeti Színház kitűnő művé­sze valahányszor a mikrofon elé áll, jól megválogatja műsorát. Ezt tette ezúttal is tartalmas produkciójával, kellemesen szó­rakoztatva hallgatóközöuségét. Különösen derűs és mulatságos volt Kiss Ferenc elő­adásában Siklóssy Pál humoreszkje, amely ötletesen és éles szatírával figurázza ki a kutgaimádat áldozatait. MAI MŰSOR Vasárnap, május 3. 94)0: Újsághírek, kozmetika. 10.00: Református istentisztelet a Kálvin­ién templomból. Prédikál Szabó Imre fasori lelkész. 11.00: Egyházi zene és szentbeszéd a királyi udvari és várplébán in-templomból. Majd körülbelül IS.15: A m. kir. államrendőrség detektivtes- tületének matinéja a Vígszínházból. S.00: Grammofónhangverseny. 3.00: A Rádiőélet gyermekjátszóőrája (Har- sányi Gizi előadása). S.S0: A m. kir. földmívelésügyi miniszté­rium rádiőelöadássorozata. Vitéz Biró Gyula dr. m. kir. gazd. akadémiai rk. tanár: „A fejős tehenek nyári takar­mányozása". 4.00: Az iskolánkivüli népművelés rádióelő­adása. (Rádió Szabadegyetem.) Utána: Pöntos időjelzés, időjárás­jelentés. 5.10: A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangversenye. 6.40: Magyari Imre és cigányzenekarénak hangversenye. 7J0: Sport- és lóversenyeredmények. 8.15: Előadás a Stúdióból. „Gyöngyélet". (Egy csokor vidámság a régi katona­életből.) Irta Bükky György. Rendező Csanády György. Utána: Pontos időjelzés, időjárás­jelentés. Majd: Kiss Lajos és cigányzenekará­nak hangversenye a Gellért-szállóból. 10.40: Somogyi Gyula francianyelvű előadása. „Relations historiqnes hungaro-polo- naises1 *. Utána: A cigányzenekar hangverse­nyének folytatása. A Nemzetközi Vásár alkalmával közismert olcsó árainkból további endedményt adunk! ásái £& SF® § <c& és Y«Ér*S£a Főüzlet: VI, Podxnaniczky-atca 39 (Csengery-u. sarok. Fióküzlet) VII., Rákóczi-út 30. (Nagydiófa-utca sarok) Képes Árjegyzékeinket díjtalanul küldjük. Hétfő, május 4. 9.15: A m. kir. államrendőrség zenekarának hangversenye 9.40: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vízjelzöszolgálat. Vízállás- jelentés magyarul és németül. lt.00: Déli harangszó az Egyetemi templom­ból, időjárásjelentés. 1 S.05: A rádió házikvartettjének hangver­senye. 1SJ5: Hírek. IS.$5: A hangverseny folytatása. 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás- jelentés. 3.45: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, ár­folyamhírek. 4.00: Asszonyok tanácsadója (Arányi Má­ria előadása). 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­jelentés, hírek. 5.00: „Az 1791-i lengyel alkotmány". Irta Szádeczky Kardos Lajos. Felolvassa Radó Árpád. 5.S0: Rácz Zsiga és cigányzenekarának hang­versenye. 6.30: Német nyelvoktatás (Szentgyörgyi Ede dr.). 7.00: „Amatőrkérdés a vívősportban." Filó- tás Ferenc előadása, 7.30: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult ze­nekar hangversenye­9.00: „A milliós Budapest." Ripka Ferenc dr. Budapest főpolgármesterének elő­adása. VISSZAFiZ&TEiVS A rádió előfizetési díjatTungsram-bérium csővek vásárlásánál! 2-fl csöves készülék átalakításához szükséges Al Cft összes alkatrészek, 3 drb báriumcsővel Pt't.Uu 3 + 1 csöves készülék átalakításához szükséges CC __ Összes alkatrészek, 4 drb báriumcsővel ..........P UU. 2-fl csöves egyen* vagy váltóáramú háló­zati készülék, csövekkel együtt ........... P 45.— A nódtelep garanciával 60 volt P 5.80, 90 volt P 8.80, 120 volt P 11.80 Príma fejhallgató 2x2000 ohmos ........... P 4.50 T angsram csövek .................................... P 1.70 A ntennahnzal szilxcinm bronzból, kg.-ként P 2.30 Tánclemezek \ |ft nagy választékban P ■■HtU Használt gramofőnlemezek nagy választékban P -.40-től Hn slágerlemezeket olcsón akar vásárolni, kérje lemezsorozat jegyzékemet 1 REICH MI KI,OS Budapest V!., Vilmos császár éi 45. Kérje a legújabb árjegyzéket! ift&ciü&Keszüiékelc, hangszórók, alkatrészek megbízható elsőrangú minőségben s. eniácés árakon! Csillár, gramofonlemezek és ké­szülékek nagy választékban. Legújabb slágercikkeink i „Mikínette“ lényképezőgép nagyiágú hordozható 2 lámpás hangerős készülék beépített A Q keretantcnnával, telepekkel, csövekkel „BandselektorM frekvencczürő, készfáié- il í két absolut szelcktivé teszi................. • „ SU-GAM szalagszűrő a kapcsolások tökéletessége! B at b* S a é sT át m s a Féüzlet: VI, Podmtmiczky-nfca 39. (Csengery-u. sarak) Fióküzlet: VII,, Kékóczi-út 30. |Nagydióía-utca sarok.) Képes árjegyzékemket dzjt&lanal küldjük 1 9.30: Gramofon hangverseny. 10.00: Időjárásjeientés. 10.30: Pontos időjelzés, hirek. Majd: A Fejes szalonzenekar, vala­mint Toll Árpád és Toll Jancsi cigány- zenekarának hangversenye az Ostende- kávéházból. Kalmár Pál (ének) közre­működésével TELEFONHÍRMONDÓ: A műsor egész nap azonos a rádió műsorával. SAKK 98. sz. föladvány. Fleck Ferenctöl. A nemzeti feladványversenyen 3. díjas. Sötét: Kb3; Va8; Be5 és f6; Fc8 és f8; Hal; a2, a4, b4 és c2. V <? 0 p 9 i b 8 MIT B wm 7 jjj fpfffj ■ l§§ G ■ ■ 'CY/y/// |H|| m 5 fgj Wá m B 4 ¥ !§Sf f m Ili b m m 9 i 2 I ■ f ///.oM, •fzaíf A m m>. k m i Sí IÉÜ Ü 5 a b c d t i Q h Világos: Kel; Vg8; Bb6 és h3; Fa5 és e3; IIc4 és g3; a3, d2, <14, £2 és g2. Világos indul és a S. lépésre mattot ad! Megfejtési határidő május 14. (3 pont) Megfejtések: 94. sz. 1. Fg6—e4!l Pompás Meredith! A kitűnő brazíliai feladványszerzőnek ötletes és eredeti 11 bábosa. 95. sz. (h3-ra sötét gyalog pótlandó.) 1. HflXg31! Gulaieff-nek si­került első dijasa. Ügy a kulcslépés, mint a- összes vonalnyitások, a yilágos gyalogosok nélküli feladványban, rendkívül finomak. 96. sz. 1. Vb2—g2! Eelyesen megfejtették: Bory Ottóné, Lász­lói-szky Helén, Ajtay K-, Gaál F., Gombik G„ Csillag I. dr., Erdőfy K., Frank G. dr., Ferenczy G., Halász A. L., Halmágyi S., Hosehek L., Iványi M., Koncz E., Kovács A., Krauser L-, Krencsey J., Leidl P., Magyary K., Martos A., Neumann A., Ruderschmidt A., Szegedi O., Szij- jártó Sz. B., Szöghy J., vitéz urai Uray Z., Varga A., Váradi B., Vida L., Zaáry E., Zsinkó E., K. Nagy S., Gonda J., Gáborjáni Szabó J., Kattauer J., Csóka I. és Autóbuszüzem SK. A nemzeti mesterverseny A nemzetközi mesterversenyeknek sem volt annyi látogatója, mint* a most folyó nemzeti mesterversenyeknek. A nagy érdeklődés mellett is kiemelendő, hogy Budapest polgármestere is megjelent és a verseny minden részletéről beszá­molót kért. Tehát a védnöki tisztségét, a leg­kedvesebb fonnák között, a sakkozók nagy tábo­rának örömteljes megelégedésére gyakorolja. Szávay Zoltán dr. emlékének nem is lehetett volna méltóbb versenyt találni. A szövetség új vezetőségéé ezért az érdem, elsősorban Székely Jenő főtitkáré, aki a szövetség ügyeit Szávay Zoltán dr. elgondolása alapján vezeti tovább. A verseny minden nap bővelkedik érdekessé­gekben és meglepetésekben. Nagy tábora van Lilienthalnak, akinek előbb a külföldet kellett bejárnia, hogy most a versenyen szerepelhessen. Alábbi játszmája egyike a legjobb teljesítmé­nyeknek, melyben mesteri erejét úgy a megnyi­tásban, mint a középjátékban és a végjátékban is csillogtatta. Nem lekicsinylendő azonban ellenfele sem, aki a játék minden fázisában ki­tűnő formát mutatott. Sahhhireh * A Budapesti Sakkor kilencven éves jubi­leuma alkalmából rendezett Halmos Izor-félo nemzeti kétlépéses feladványverseny eredménye: 1. Sehór László, 2. Olasz Imre, 3. Fleck Ferenc (Budafok), 4. Tóth Gyula és Telkes Imre. Di­cséretet nyert: Telkes Imre, Neukomm Gyula és Fleck Ferenc. Elismerést kaptak: Telkes Imre,. Bakay Béla, Schlégl György, Vész Tibor én Neukomm Gyula. * A Magyar Sakkszövetség ez úton is kéri a tagegyesületeket, hogy a hátralékos tagdíja­kat az Angol-Magyar Bank címére (V., Vilmos császár-út 32.) küldjék el. * A Regnum SC díjait Witz Béla dr. pápai prelútus osztotta ki szép beszéd keretében. A verseny rendezése törökszentmiklósi Demecsky Ferenc dr. érdeme.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék