Budapesti Hírlap, 1932. augusztus (52. évfolyam, 171-194. szám)

1932-08-06 / 175. szám

B. H 1932, AUGUSZTUS 6, SZOMBAT KOICÍAIPASA6 mmmmmmmmmmmmmmmKmmmmnmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmammmmmmmmBmBmmmmmmmmmmmmmm fO * A Budai 11 4:2 arányban győzött Pilsen- ben. A Budai lí pénteken Pilsenben vendég­szerepeit és 2000 főnyi közönség előtt saép já­tékkal 4:2 (1:2) arányú győzelmet aratott az SK Pilisen csapatán. Vasárnap Rokicaniban játszik a Budai 11. • Nyolc férfi és négy hölgyversenyző indul a Balatonátúszás bajnokságában. A Magyar U'izó Egyesület szombaton rendezi Balatonfüred és Siófok között a Balatonátúszó bajnokságot. A verseny távolsága légvonalban 13.5 kilómé­ter. A bajnoki küzdelemre nyolc férfi és ncgy hölgyúszó nevezett. A versenyben rcsztvesz a Budapesten élő japán úszó. Toshio Morita is, akinek Páhok (MTK), Novotarsky (Pécsi ÁC), Lakó I. (BSE), Lakó II. MUE), Vida (BSE), Pataki István (Szarvasi Levente Egye­sület) és (Börzsey (MUE) lesz az ellenfele. A hölgyek versenyében Szenesné Sehwarz Magda (MUE), Kende Márta (NSC), V. Bosnyáko- vits Etel (Ili. kér. TVE) és Bánki Vera (MUE) indul. A versenyzők délelőtt 10 órakor startolnak a Balatonfüredi mólón és délután 3 óra tájban érkeznek a siófoki célba. Vasárnap a MUE hagyományos siófoki úszóversenyét tartja, amelynek keretében dől el a Balaton 2000 méteres úszóbajnoksága. LéWIlSigüY Az augusztusi futtatás A pesti pálya csaknem négyhetes szünetét nagyszerűen kitöltötték a megyeri versenyek, nem illetheti tehát panasz a versenyüzemet, hogy parlagon hagyta volna heverni a turf- közönség érdeklődését. Mialatt a megyeri verse­nyek a másod- és harmadosztályú anyagot fog­lalkoztatták, az első klasszis pihent, illetően ké­szült a szombaton meginduló augusztusi kam­pányra. Valóban elsőrangú sportot igé nek a Magyar Lovaregyesület Szent Istyán-díjas mí- t ingj ének a versenyei. Már az első nap pro- g ammja is jelzi, hegy ennek a versenysorozat­nak a folyamán minden tekintetben meg fog nyilatkozni a magyar versenysport életereje. Mi­ként az előző mítingeken, úgy augusztusban is a. szombati napok programmja öt futamból áll s a verseny délután 4 órakor kezdődik, vasár­nap pedig hat futam kerül lebonyolításra dél­ül án-fél 4 órás kezdéssel. Az első nap főeseménye az Igazgatósági díj, rmolynek 1300 méteres távolságán elit mezőny találkozik. Indulnak: Dáma (Csuta), Otranto (Gutái), Kapitány (Csapiás), Siker (Sehejbal), Zola II. (Esch), Csak előre (Szentgyörgyi) és Siinba (Fodor). Teliat a 6000 pengős díjért ez­úttal'az idősebbek vonulnak föl nagy haderővel s hat négyévessel cstak egy hároméves — Simba — indul küzdelembe. Az idei formák alapján hajszálig egyező sánszot visz a starthoz Iola II., Otranto és Kapitány, multévi tcEjesítméhyei alapján azonban Sikert illetné a győzelem. Dáma az idén egyszer futott és Csak előrével h '.'.versenyben megnyerte a Zugligeti díjat. Ez a formája még nem lenne elegendő a győzelem­hez, de a kiszivárgott hírek szerint a Pázmán- kr.nca nagy javuláson ment át. Ilyen módon győzelme nem jelentene meglepetést. Iola II., Kapitány és Otranto júniusban a Sződi díjban találkozott s a verseny Zola II. és Kapitány hol/iversenyével végződött, míg Otranto, amely­nek ez volt első idei versenye, helyezet lenül vég­zett. Valószínű, hogy Otranto azóta lényegesen (: írejutott formájában, de nyilván ez az eset Iola Il.-nél és Kapitánynál is. Mindezekből lát­szik. hogy az Igazgatósági díj rendkívül nehéz p obiéma s nem valószínűtlen, hogy a gordiusi csomót Siker győzelme fogja megoldani. A Kerepesi díj különleges érdekessége a jugoszláv derby győztesének, Fantastnak a startja. A munkában igen tetszetősen mozog a francia származású mén, a szakértők szerint azonban még sok rajta a ledolgozni való fölösleg. Lovasa, a magyar Kertész Sándor, a jugoszláviai sam- pion, valamint magyar trénere, Bhom, bizalom­mal van eltelve a derbynyerő budapesti szerep­lése iránt. Starthoz áll a versenyben a Szent I -íván-díj favontja, Admirális s feladata elég könnyűnek látszik. Sirene és Zsuzsa játszhat jó szerepet, de Fontost is a helyezettek között lehet. A kétévesek hendikepjében több olyan nagyhírű krekk is résztvesz, amelyek eddig még nem vál­tották be istállójuk nagy bizalmát. Ilyen Végre­hajtó, Vulkán és Nakodo. Minden alkalommal jól futott ellenben Fontos, amelynek most is a frontban kell végezni. A bécsi Alisia komoly pályázó. Az 1600 méteres hendikepben a mély pályára való tekintettel Sempert várjuk a front­ban, bár Feldherr legutolsó megyeri formája nagyra értékelhető. Fiamén és Consul figyelmet követel. Az 1300 méteres •welter hendikepben llgbari, Belleme és Happy End kerülhet a finisbe. Jelölésünk a következő: I. Admirális—Sirene—Fantast II. Fontos—Alisit—Végrehajtó III. Siker—Otranto—Kapitány IV: Semper—Feldherr—Fiamén V. Habari—Bellevue—Happy End )( Elmaradt a pénteki ügetőverseny. Az ügetőpályát az esőzés annyira elrontotta, hogy a pénteki versenyt el kellett halasztani. A kiírt programmot kedden bonyolítja le az Ügetőver­seny Egyesület. )( A bécsi verseny. A Freudenauban szom­baton kezdődik a nyári miting. A megnyitó na­pon futják a Schönaui-gátversenyt, Minimális forgalom, jelentős áremelkedés a terménytőzsdén A budapesti terménytőzsdén ma olyan a hely­zet, hogy már a búza árát is három-négy em­ber diktálhatja, A nagy teremben nyoma sincs rendszeres, állandó kínálatnak vagy keresletnek, néha-néha rikolt egyet egy elkeseredett tőzsdéi, amire visszhang sehonnan sem érkezik; az ered­ményképpen kialakuló ár, amit a titkár némi biztatásra följegyez, nem jelez semmiféle ár- szintet, hanem inkább tiszteletreméltó egyéni vállalkozásokat. — A külföldi hírek, hogy Li­verpool meg Csikágó mit jegyez, ma már nem okoznak álmatlan éjszakákat a budapesti tőzs­dédnek, megérkeztünk a teljes autarkia korsza­kálja; a budapesti tőzsde éppen csak ennek a kis országnak fájdalmas belügye, kifelé nem mérteke sem annak, ami idebent van, sem be­felé annak nem tükrözése, ami a világpiacon történik. Ma éppen úgy esett, hogy az árak általában inkább nőttek, mint estek. A búza októberre 32 fillérrel, márciusra 25 fillérrel zárult maga­sabban, mint tegnap. Az áremelkedést némi fe­dező vásárlás idézte elő, de az üzleti volumen tekintélyesnek egyáltalában nem volt mondható. A rozs piacán októberre 7 filléres, márciusra 10 filléres árjavulást jegyeztek föl. — A ten­geri a jövő májusra 20 fillérrel hanyatlott. A készárupiacon a búza bejelentett forgalma mindössze 30 vágón volt, holott ha az idei ki­viteli fölösleget 30.000 vagonra tesszük, akkor csak a kiviteli üzletben ennek a tízszeresét kel­lene megforgatni; de hol van még a belső ke­reskedelem szükségletének ellátása T Szakembe­rek szerint augusztusban, szeptember elején a budapesti tőzsdén naponta 500 vagónos forga­lomnak kellene rendszeresen lebonyolódnia, hogy a tőzsde a maga feladatát el tudja látni. Da a terménytőzsde mostanában csak szomba­ton lát nagyobb tömegeket. Azt is csak, amióta hétvégét tart az értéktőzsde. Ilyenkor itt busói­nak az értéktőzsdések, — és itt játsszák tovább a maguk társasjátékát az arany meg a dollár körül----A készbúza árát egyébként ma 35—40 fil lérrel emelték. — A rozs piaca majdnem egé­szen forgalom nélkül maradt, árváltozást sem jegyeztek föl. — Zabból is csak másfél vagon­nal kelt el s ezzel kapcsolatosan 10 filléres ár­emelkedést állapítottak meg. — Tengeriből két kötést jelenteitek be, árváltozás nélkül. — A korpa ára 10 fillérrel esett. A malmok a liszt irányárát ma nem módosí­tották. — Értekezlet a gyümölcstermelés népszerű­sítése és jövedelmezőségének fokozása érdeké­ben. A Gyümölcstermelők Országos Egyesü­lete értekezletet hívott össze, amelyen Kállay Miklós dr. elnökölt. Az ankéten Gyömörey György főispán ismertette azokat a tárgyalá­sokat, amelyek az egyesület alakulását megelőz­ték, majd Sternád István ügyvezető-alehiök az elnökség programmját ismertette. Mozgalmat indítanak a termelés fejlesztése és racionalizá­lása, a növényvédelem egységesebbé és ol- csóbbátétele, valamint az értékesítés megszerve­zése érdekében. Az értekezleten elhatározták, hogy megfelelő direktívákkal körlevelet bocsá­tanak ki az összes gazdákhoz, szakértőket kül­denek a nagyobb gyümölcstermelőkhöz, s az egész országban szervezeteket létesítenek. A ta­nácskozást később folytatják, s a, gyümölcste­lepítésről és a gyümölcsvédelemről értekeznek. — Uj tulajdonos kezén a Dőry-pusztai cse- megesajtgyár. Szekszárdról jelentik: Az or­szág határain túl is ismert hírű Dőry-pusztai csemegesajtgyárat, amely Rudnyánszky De- zsőné báróné tulajdona volt, kényszeregyezségi eljárás során elárverezték a dőrypatlani község­házán. A sajtgyárat jóbaházy Dőry Frigyes gazdasági főtanácsos, földbirtokos és társai vá­sárolták meg. — Magyar gyümölcsöt csak Kehl-Strass- burgon át lehet Franciaországba szállítani. Párizsból jelentik: A hivatalos lap közli a földmívelesügyi miniszter rendeletét, amellyel szabályozza a Magyarországból és Ausztriából jövő gyümölcsbehozatalt. A két ország gyümöl­csének Franciaországba való behozatala, vagy az országon való átszállítása a jövőben csak a Kehl-strassburgi vámhivatalon át történhetik. — Puhafa-fűrészáru behozatalunk Ausztriá­ból a provizórium tartama alatt. A kereske­delemügyi miniszter a hivatalos lap augusztus 6-i számában hirdetményt közöl, amely szerint az osztrák provizórium tartama alatt 60.000 mázsa puhafa-fűrészárut hozhatunk he Ausz­triából, mégpedig elsősorban azt a mennyiséget, amelynek behozatalára a kereskedelemügyi mi­niszter már engedélyt adott, mielőtt még a szer­ződésen kívüli állapot hekövetkezett volna. Eze­ket az engedélyeket újból érvényesíttetni kell a kereskedelemügyi minisztériumban, amely csak akkor fogja érvényesíteni azokat, ha már minden ilyen engedély beérkezik hozzá. A fe­leknek, akiknek ilyen engedély van a birtokuk­ban, érdeke, hogy mielőbb eljárjanak a fenti értelemben, mert a vámhivatalok az újból való engedélyezés, nélkül nem fogják a küldeménye­ket kezelni Az újonnan kiadandó érvényesítés lejáratának határnapja szeptember 2. 1 1 — A Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Inté­zetnél az exportra kerülő rozsmennyiségeket szétosztó érdekeltségközi bizottság ma délután ülést tartott és 200.000 métermázsa rozsra a kiviteli kontingenseket szétosztotta. — Kik kaptak állatkivitell igazolványt az osztrák kontingens terhére? Az augusztus 8-i bé­csi vásárra engedélyezett 110 darab marhára, úgyszintén az augusztus 9-i vásárra engedélyezett 1250 darab zsírsertésre a szállítási igazolványok idejekorán kimentek és ezen utóbbi kontingenst is néhány darab kivételével, amelyek technikai okokból nem rakhatók be, ki fogják használni. — Az augusztus 8-i bécsi vásárra kiutalt állat- szállítási igazolványok jegyzéke: Zsófiapusztai uradalom Zsófiapuszta 6, Apponyi Károly gróf uradalma Pálfa 7, Olbői bórgazdaság Olbö 6, Feketepusztai bérgazdaság Feketepuszta 8, Tas- silói gazdaság Tassilópuszta 9, Füzesgyarmati kisgazdák Füzesgyarmat 8, özvegy Nagy Antal né gazdálkodó Tét 6, baji Patay Tibor Hejce-Vil- mány 7, Csőszpusztai gazdaság Csőszpuszta 7, Mihályff yEmnő Bönyrétalap 6 (ezen gazdaság ré­szére egy alkalommal már kiutalt szállítási iga­zolvány állategészségügyi okokból akkor felhasz­nálható nem volt), gróf K^rolyi-Széchenyi Hanna gazdasága Bak 8, Rábakovácsi kisgazdák 6, Pécs- ogyházmegyei mezőgazdasági rt. 6, Vidor Zsig- mond Magyaralmás 6, Kecsegepusztaj bérgazda- ság 6, Jankovich Bésán József gróf Geszti 8, összesen 110 darab szarvasmarha. — Az augusz­tus 9-i bécsi vásárra kivihető sertésekre szóló állatszállítási igazolványok jegyzéke: Nirnsée Ferenc nagybirtokos és nagyhizlaló Győr 129, Szávozd Emil földbirokos Hatvanpuszta 68, Unió kereskedelmi rt. hizlalótelepe Debrecen 46, Ma­gyar sertésliizlalő és húsipari rt. Nagytétény 116, Szóld Manó bérgazdasága Mezőlak 76, Csáky Já­nos hizlaló Szeged 80, Enyingi bérgazdaság Enying 128, Landesmann Márk és fiai h izlaló- telepe Kőbánya 42, Kánitz Salamon Sárbogárd 24, Polgár Péter földbirtokos Bihamagybajom 84, Mezőgazdasági ipar rt. Kaposvár 40, Baranya- megyei kisgazdák Pécs 45, Wenckheim József gróf gazdasága őlúgyós 88, Szász és László hiz­lalótelepe Kisvárda 129, Eszenyi Jenő Kőbánya 40, Magyar mezőgazdák szövetkezete hizlalótelepe Kőbánya 21, Pick Márk hizlalótelepe Szeged 40, Morvay József hizlaló Magyaróvár 48, összesen 1250 darab. A budapesti idinypiac A tartós eső sokat ártott a budapesti idénycikk- piacnak. Más hónapok ugyanezen napjain hatal­mas lendületet vesz a fogyasztás. Az országos eső előtt szedett áru közepes mennyiségben érkezett. A következő napok árjavulást kell hogy hozzanak a csökkenő felhozatal miatt. Ma csak azon cikkekben mutatkozott némi javulás, amelyekből mindenkor a közeli környék látja el Budapestet. így volt ez az uborkánál, amely válogatott apró 10—12, közepes 3—5, nagy 2—4 fillérig javult nagyban. A vajbab 10—12, paradicsom 12—14, tök 1.5—2, káposzta 3—3.5, kel 2—3; gyenge minőségű karfiol érkezik, ára 16—18 fillér lövészettel mérve kg-kint. Uj cékla 6—8, csöves kukorica 1.5—2.5 fillér darabonként; zöldborsó 20-—25, paprika édes, zöldfajta 10—12, sárga 12—14 fillér kg-kint a vagonoknál. A burgonya az eső miatt jól tartja az árát a je­lentékeny felhozatal ellenére is. Rózsa 7—7.50 P, Ella 5.80—6.50, sárga '6.00 P a vagonoknál, minő­ség szerint. Apró rózsa 6.—G.30 P q-kint. A hagyma ára változatlan. A piac telítve van áruval. Fok­hagyma 25—50 fillér kg-kint. Dinnyéből sok fajáru érkezik a sok gyenge áru mellett. Elismerten jó uradalmi tételek a kedvezőt­len idő miatt vontatottan fogynak. Jelentős nieny- nyiségü görögdinnye 8—10 fillér, a togófajta 10 — 12 fillér a vagonoknál. Ugyanennyiért fogy a többi sárga fajta is, kivéve az ananászt, amely 14—16 fillért is elér. Más gyümölcsökben a fogyasztás el­enyésző. Csabagyöngye-szőlő 35—40, vörösszilva 10—12, zöld ringló 16—18, germine 30—35, rétes­alma 20—25, nagy édes alma 30—35, apró alma 15—25. Körte fajta és nagyság szerint 15—50, ri- bizke előfordult tételek 55, erdei málna hordóban 45 fillér kg-kint, őszibarack fajta és nagyság sze­rint 25—75 fillér kg-kint. — A Magyar Királyi József Műegyetem köz- gazdasági osztályán szervezett társadalombiztosí­tási szaktanfolyamon a beiratkozás 1932 szeptem­ber 1-étöl bezáróan szeptember 15-éig tart. Ala­pos okok (igazolt betegség és egyéb gátló akadá­lyok) kellően megokolt és felszerelt folyamo­dásra az utólagos beiratkozásra október l éig nyerhető engedély. A szaktanfolyamra felvehetők: Elsősorban az Országos Társadalombiztosító In­tézetnek és a Magánalkalmazottak Biztosító Inté­zetének tisztviselői és alkalmazottai, de rajtuk kívül azok is, akik az I. osztályú (fogalmazói) és a II. osztályú (számviteli) szakra egyébként előírt képesítéssel rendelkeznek. — Vidéki gyümölcspiacok. A kecskeméti gyü­mölcs- és zöldségpiacon a nagybani árak: rózsa- barack nagyszemü 70—85, apró 25—50, vajalma 20—34, tüköralma 22—26, asztrakánalma 20— 26, körte 20—30, vörös szilva 7—13, nyári aszaló szilva 36—45, zöldringló 10—15 fillér kg.-kint. Zöldbab 10—14, paradicsom 12—20, zöldpaprika 6—8, kelkáposzta fejes 3—7, télikáposzta fejes 3—6, gyökér 12, sárgarépa 6, karalábé 3—5, sárgadinnye 14—17, görögdinnye 8—9 fillér kg.- bént. Tök 3—6 fillér darabonként. A forgalom 15 q rózsabarack, 110 q alma, 245 q vörösszilva, 11 q paradicsom, lq zöldbab, 5q uborka, 200.000 darab zöldpaprika, 2 q kelkáposzta, 20 q téliká­poszta, 2 q karalábé, 19 q ök, 40 q dinnye, 12 q gyökér. — A mai gyöngyösi gyümölcspiacra igen sok áru került és mérsékelt kereslet mellett a következő árak alakultak ki: paradi­csom 8, szilva 2—3, málna 42, szőlő 24—30, dinnye 2—4 fillér kg.-ként. Elment Becsbe 2, Lengyelországba 1 és Budapestre 1 vasúti ko­csirakomány, ezenkívül belföldre teherautóval 200 g ám, ': — Vagyontalansági esküt tettek. A budapesti törvényszéknél legutóbb a kővetkezők tettek va­gyontalansági esküt: Friedmann Ármin juta- és kárpitoscikk kereskedő Rózsa-utca 80, sajói Mon Rózsa alapítványi hölgy Juranits-telep 458. sz., Engel Béla magántisztviselő Katona József-u. 27, Halász Antal bérautófuvarozó Mester-utca 13. Kuttn György ügynök Vörösmarty-utca 7, Rysavy Béla bádogos és szerelővállalkoző, Mária-utca 10, Lengyel Imre díszmüárukereskedő Klauzál-u. 4, László Mérné szül. Schlesinger Paula háztartás­beli Nagydiófa-utca 3, Általános Kereskedelmi Rt. Kertész Jenő igazgatósági tag Tornyosláb, Harti Sebestyén kereskedő Bakáts-tér 4, Krausz D. Jakab kereskedő Parázs-utca 1, özv. Lakatos Árminná sz. Franki Mária háztartásbeli Munkás: utca 7, Nemedy Károly kereskedő Fürész-u. 117, Grünwald Kálmán ügynök Nyár-utca 16, Heuffel Sándor cégtulajdonos, Horváth Elemérné keres­kedő Rottenbiller-utca 1, Mészölgy László fény­képész Baross-utca 73, Kertész és Sehwartz cég Klauzál-utca 32, Landi István magántisztviselő Köztelek-utca 4, Kormos Ede szigorló orvos Klauzál-utca 3, Ecsedi Gábor vegytísztítósegód Garay-utca 7, Izsák Mayer szatócs Dévény-u. 0, Reiner László ügynök Újpest Árpád-utca 5. — Ötven évig kereskedő. A Soproni Korea* kedelmi Testület Varga Ferenc dr. elnöklésó- vel tartott közgyűlése meleg ünneplésben része­sítette Kargl Ferenc fűszerkereskedőt ötven éves kereskedői jubileuma alkalmából, akit a kereskedelmi kamara nevében Priqklcr János bankigazgató, kamarai elnök üdvözölt. — Kimondták a csődöt az amerikai Kreu-i ger és Toll ellen. Newyorkból jelentik: A svéd felszámoló-bizottság javaslatai alapján a, szövetségi bíróság úgy döntött, hogy az ameri, kai Kreuger és Toll vállalatra kimondja a csődöt. — Nagyértékü házeladások a fővárosban. A legutóbbi hivatalos ingatlanforgalmi kimutatás szerint a múlt héten több nagyértékű ingatlan adásvétel történt Budapesten. Tisza Artúr eladta Horthy Miklós-út 144. és az Ercsi-út 3—5. számú házakat 800.000 pengőért a Duna Általános Biz­tosító Rt.-nak. Mengel Ferenc a Városmajor-utca 17. számú házat 150.000 pengőért Széchenyi Ber­talanná grófodnak. Strausz Károlyné a Horn Ede-utca 11. számú házat 130.000 pengőért a Budapesti Vígszínház Nyugdíjegyesületének. A, Magyar Labdarúgók Szövetsége a Práter-utca 31, számú házat 125.000 pengőért Budapest székes- főváros közönségének. Matusz Jenőné a Bajnok­utca 30. számú házat 92.000 pengőért Singer Si­monnak. Auerheimer Raoulné dr.-né a Károly király-út 6. számú ház egy részét 35.000 pengőéit TillemaDn Sebestyénnek. Báron Adolf a Vörös- vári-utea 102. számú házat 20.000 pengőért Báron Vilmosnak. Ruzicska Pál a Horvát-utca 23—29. számú házaka*' és több Szépvölgyi-utcai telket a Rekord könyvkereskedelmi rt.-nak. Berényi Félix a Karaj-utca 7. számú házat 51.000 pengőért Barcs Ernő dr.-nak, Holló Zsigmond Márvány­utca 27. számú házat 16.500 pengőért Káldoor Illés dr.-nak. Ifolozs Dezsőné a Kelenföld 4552. hrsz. ingatlant 18.250 pengőért Burghardt Péter dr.-nak. Spiegel Malvin Kelenföld 4367. hrsz. in­gatlant 26.000 pengőért Haha Hugó dr.-nak. Nádosy Gergelyné a Mártonhegyi-út 8595. hrsz, ingatlant 11.000 pengőért Cech József dr.-nak. Antal Mihály a Sashegy 2651. hrsz. ingatlant 10.800 pengőért Csernátony Zsuzsannának. Kauf* mann Mérné az Amerikai-út 29.813. hrsz. ingat­lan*: 10.000 pengőért Rajos Györgynek. Mireiea János az Alsórákosi-rétek 31.268. hrsz. ingatlant 16.000 pengőért Labori Mészöly Miklósnak, özv, Kaufmann Jakabné a Bosnyák-tér 4. számú házat 32.000 pengőért Darányi Árpád dr.-nak. Strilicl* Pál az Amerikai-út 12. számú házat 16.000 pen­gőért Ungár Lászlónak. — Negyven évig is eláll a Nagykőrösön konzervált gyümölcs. Nagykőrösön komoly mozgalom indult meg annak megállapítására, hogy miként lehetne a gyümölcsöt megóvni a romlástól arra az esetre is. ha szállítási akadá­lyok következnének be. A gyümölcskereskedők hűtőházat akarnak építeni, a termelők pedig konzerválással akarják a gyümölcsöt megóvni. Erdélyi Gyuláné érdekes konzerváló eljárást mutatott be. Az így kezelt gyümölcsök még negyven év múltán is egészségesek és fogyasz­tásra alkalmas állapotban vannak. Ez a házi­ipari eredmény még a gyárak eljárásával szem­ben is versenyképes. Érlélipapírpiaa Budapest. Értéktőzsdezárlat. (Aug. 5.) A mai fixkamato- zású értékeik piacán zárlatkor az irányzat szilár­dabb és a forgalom élónkebb volt. Az 1914. évi fő­városi kölcsönkötvény árfolyama ma ismét kissé emelkedett. Zárlat: 1924. évi 7%%-os népszövet­ségi kölcsön 55, 1932. 5%-os állampénztárjegy 100, 1914. évi fővárosi kölcsönkötvény 35. Bécs, (aug. 5.) Értéktőzsdezárlat. Népszövet­ségi kölcsön 106.50, Allamvasút 14.10, Galícia 10.80, Genf, (aug. 5.) Értéktőzsdezárlat. Urikányi 24, 23, őfa 4, 4.50, Budapesti kölcsön 1914 es 132, Magyar Általános Kőszén 230. Prága, (aug. 5.) Horvát Cukor 116, Pozsonyi Kábel 705. Valutapiac Budapest. Az árfolyamok száz külföldi fizetőeszköz pengő ellenértékét mutatják, kivétel az angol font, amelynél egy fontnak pengőértékét közöljük. (Aug. 5.) A Magyar Nemzeti Bank hivatalos ár­folyamai. Devizák: Amszterdam 229.65—230.85, Belgrád 9.97—10.07, Berlin 135.80—136.60, Brüsszel 79.26 —79.74, Bukarest 3.43—3.51, Kopenhága 106.90— 107.70, London 19.85—20.05, Milánó 30.00—30.18, Newyork 571.00—574.00, Oszló 98.80—99.60, Pá­rizs 22.33—22.47, Prága 16.93—17.01, Szófia 4.08 —4.19, Stockholm 102.00—102.80, Varsó 64.05— 64.45, Zürich 110.80—111.40, Berlin elearing-árfo- lywna 136.20, Párizs dearinf-árfolyama £3.40^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék