Budapesti Hírlap, 1932. szeptember (52. évfolyam, 195-219. szám)

1932-09-11 / 203. szám

f* m.® wpmítíBR tí, TASXtarap SPORT A Ferencváros átalakí­totta csapatát A vasárnapi labdarugó mérkőzések A Ferencváros pillanatig sem sopánkodott csütörtöki vereségén, hanem újabban nekilátott, fcogy a tapasztalt hibákat kijavítsa. Fogyaté­kosság csapatában a védelemben és a csatársor­ban mutatkozott. A védelem kérdését úgy ol­dotta meg, hogy visszahelyezte helyére egykori [válogatott játékosát, Hungler II.-t, aki a múlt évben Kispest színeiben szerepelt. Hunglerrel egyelőre ideiglenes szerződést kötött a Ferenc­város, remélhető azonban, hogy a zöld-fehér hí­vők előtt oly népszerű hátvéd véglegesen tagja marad a ferencvárosi együttesnek. Jelentős változás a csatársor új összeállítása. Lázárt a fedezetsorból előrevonták a támadó oszlop ten­gelyébe, Túróira viszont a balfedezet szerepét bízták. Lázár gyors és okos játékos, a kellő len­dülettel dolgozik s ha az irányító szerepkörébe bele tud illeszkedni, úgy a ferencvárosi közép­csat ár-probléma a legjobb megoldást nyeri. A Ferencváros új csapatösszeállításának va­sárnap lesz a próbája Miskolcon, ahol a baj­nokcsapat őszi ligamérkőzését vívja az Atti­lával. A miskolci meccs eredménye még akkor sem vitás, ha az új összeállítás az első kísér­letre nem bizonyulna tökéletesnek. A mi skolci mérkőzés mellett még egy ligameccs szerepel a vasárnapi programmon s ennek is Vidéki város a színhelye. Debrecenben kerül le­játszásra a Bocskay—Soroksár FC mérkőzése. A Bocskay most már kipihente a túrafáradal- .makat s o mellett megerősítette a védelmét is. Fehér ismét elfoglalja helyét a kapuban s a hátvédpárt Jamzsó és Vanicsek alkotja. A So­roksár a legjobb esetben csupán tisztes vere­ségre számíthat. A II. liga különleges érdekessége a Buda­fok—Taxi mérkőzésében Schlosser Imre sze­replése. A már régen nyugalomba vonult re­korder válogatott elvállalta Budafok csapatá­nak a trenirozását s még annyira fiatalnak' érzi magát, hogy besorakozott csapatának csa­társorába. Az amatőr bajnokságban az utolsó helyeken álló csapatok próbálkoznak helyzetük javítá­sával. Kaposvárott a Somogy a Magyar Kupáért játszik a püspökladányi vasutas csapattal. Sze­geden a Dréhr-serleg döntőjét vívja a buda­pesti amatőr válogatott csapat a délkerület vá­logatott csapatával. A mérkőzés megtekinté­sére Szegedre utazik Máriássy Lajos szövetségi tápitány, abban á reményben, hogy az amatő­rök között válogatott jelöltekre is bukkan. Az Újpest Genovában, a Hungária Firen­zében, a III. kér.—Nemzeti kombinált csapata pedig Franciaországban vendégszerepel. Mint a vasárnapi események ismertetéséből ídtünik, egy héttel a magyar—cseh válogatott mérkőzés előtt egyetlen olyan mérkőzés sem szerepel a programmon, amely támpontul szol­gálhatna a válogatásra. A vasárnapi mérkőzé­sek a következők: Professzionalista ligabajnokság. I. osztály. Ferencváros—Attila, Miskolc, 4 őrá. Bocskay— Soroksár, Debrecen, 4 őrá. II. osztály: Szentlőrinci NFC—Bak TK, Állami telep, 4. Vasas—Phöbus, Béke-u., 4. Vác FC— Shell, Béke-n. 2. Drascke—Bőrös, Tárna-u. 4. Cse­pel—Rákospalota, Csepel, 4. Eto FC—Droguisták, Erzsébet-u., 4. Budafok—Taxi, Budafok, 4. Amatőr-bajnokság. PSC—Fér. Vasutas, Pest­újhely, 4. FTC—33 FC, öUői-út, 4. Magyar Kupa. Somogy—Püspökladányi MÁV, Kaposvár, fái 3. Dréhr-serleg döntő. BLASz—DLASz, Szeged, 4. Külföldi mérkőzések: Genova: Újpest—Ge­nova 1893. Firenze: Hungária—Fiorentina. Fran­ciaország: III. kér.—Nemzeti kombinált vendég­játéka. * Pelle köszöneté Hódmezővásárhely üdvöz­léséért. Hódmezővásárhelyről jelentik: Hód­mezővásárhely sporttársadalma Pelle Litvánt 'díszokmánnyal üdvözölte az olimpiászról való hazatérésekor. Az üdvözlésre tegnap érkezett meg Pelle válasza. Az olimpiai bajnok levélben köszönte meg a kitüntetést és hálájának tolmá- jesolására a Hódmezővásárhelyi Torna és Vívó 'Egyesületet kérte föl. Pelle István levele így hangzik: •— A város sporttársadalma nevében hozzám eljuttatott nagyon kedves és művésziesen kiállí­tott kitüntető okmányukat nagy örömmel fogad­tam és kérem a tekintetes Elnökséget, fogadja 'ezért őszinte és hálás köszönetemet. Büszke va- Jgyok, hogy a HTVE révén Hódmezővásárhely Volt az első, amely az olimpiai győzők iránt ér­lett ragaszkodásának és szeretetének kifejezést Wott. Annakidején Hódmezővásárhely színe ‘előtt tettem Ígéretet, hogy a magyar színeket az "óceánon túlon diadalra juttatom. Boldog vagyok, hogy ezt az ígéretet beválthattam, ezzel hazám­nak dicsőséget szerezhettem és megelégedés tölt 'jel, hogy nem csalatkoztak, akik bíztak bennem. I Felle Istvánt meghívta a kalocsai MOVE ok­tóber 2-ára tervezett sportnapra. Pellét rokoni 'kötelékek fűzik Kalocsához, amelynek egész tár­sadalma készülődik az olimpiai bajnok ünnep­lifcére» * Nagy ünneplésben részesítették a Pannó­nia győztes evezőseit. A Pannónia Evezős Club szombaton este klubhelyiségében 300 tagú banketten ünnepelte a Belgrádban Európa-baj- nokságot szerzett négyes-csapatát. A klub tag­jain kívül számos társadalmi előkelőség vett részt az ünnepségen, köztük Liber Endre al­polgármester, a klub elnöke, aki magasszárnya- lású beszédben üdvözölte a négy bajnokot. Be­szédében kiemelte, hogy bár az evezés egyike a legrégibb sportoknak, mégis még soha ilyen klasszikus győzelmet magyar csapat nem ara­tott. A belgrádi nemzetközi versenyeken két Európa-bajnokságot, a nemzetek díját és Sán­dor király serlegét hozták el a magyarok, s ezeket a győzelmeket olyan nemzetek előtt arat­ták, akik talán legnagyobbak az evezés terén. De különös jelentősége ezeknek a győzelmek­nek, — mondotta az alpolgármester — hogy ezeket a győzelmeket a magyarok jugoszláv földön aratták, ahol ezer és ezer elszakított magyar leste szívszorongva a magyar győzelmet, a magyar zászló felrebbenését, a magyar Him­nusz akkordjainak felhangzását. S mindaz nem­csak röpke örömöt okozott elszakított testvé­reinknek, hanem megerősítette őket abban a hitükben, hogy a magyar feltámadás már nem soká késik. Liber Endre alpolgármester beszédét percekig tartó éljenzés fogadta, majd a vacsora résztvevői még sokáig éltették a baj­nok Török-négyest. Országos rekord a négyszázméteres hölgy gyorsúszásban A Magyar Úszó Szövetség szombaton este a nemzeti sportuszodában , úszóversenyt rende­zett, amelyen több országos ifjúsági és Buda- pest-kerületi szenior bajnokság került eldön­tésre. A részletes eredmények a következők: Országos ifjúsági bajnoki számok: 3X200 m gyorsúszó-staféta: bajnok SZUE (Vágó, Körösy II., Kőrösy I.) 7 p. 46.4 mp. 2. UTE 7 p. 52.2 mp. 3. MAC 8 p. 14 mp. 3X100 m vegyesstaféta: bajnok SZUE (Bistyák, Degő, Kőrösy I.) 3 p. 51.4 mp. 2. MAC 3 p. 52 mp. 3. BBTE 4 p. 02 mp. 100 m hölgy gyorsúszás: 1. Bíró Ági UTE 1 p. 21 mp. 2. Szily Ilona UTE, 1 p. 29 mp. 3. Vadas Liei UTE, 1 p. 34 mp. 200 m hölgy mellúszás: bajnok Antal Kató HTVE, 3 p. 29 mp. 2. Vidor Olga NSC, 3 p. 41.2 mp. 3. Bécsi Klára III. kér. TVE, 3 p. 47 mp. Budapest kerületi bajnoki számok: 400 m hölgy gyorsúszás: bajnok Tóth Ilonka MUE, 6 p. 14.4 mp. Országos rekord. 2. Fekete Médi MUE, 6 p. 52.2 mp. 3. Koch Bözsi MUE, 6 p. 57.2 mp. 400 m mellúszás: bajnok Csik BEAC, 6 p. 32.4 mp. 2. Mezei FTC, 6 p. 50.3 mp. 3. Zachorán MUE, 6 p. 55.6 mp. A másodiknak beúszó Forrait sza­bálytalan fordulás miatt diszkvalifikálták. Műugrás: bajnok Hódy László MTK, 145.66 ponttal. 2. Kovács UTE, 138.5 ponttal. 3. Lenhardt 125.43 ponttal. * Az olimpiai vizipóló-csapat a Terézkörúti Színpad keddi előadásán. Az olimpiászról diadallal hazatért vizipólócsapatot a Térés­kor úti Színpad kedden este vendégül látja. A teljes csapat megjelenik Komjádi Béla kapi­tány vezetésével, hogy megtekintse a „Tőlünk tanulhatnak!..." című revűt. * India gyephokki-csapata Budapesten. A Iosangelesi olimpiász egyik szenzációja volt az indiai gyephokki csapat csodálatosan tökéletes játéka. Az indusok az olimpiai győzelem birto­kában európai körútra indultak és amerre jár­tak, elragadtatták a nézőket mesteri játékukkal. A csapat hozzánk is ellátogat s szeptember 15-én, csütörtökön délután 4 óraJcor a margitszigeti sporttelepen mutatkozik be a magyar közönség­nek. Az olimpiai bajnokcsapatnak a MAC, Ma­gyar Hockey Club és a BBTC játékosaiból vá­logatott csapat lesz az ellenfele. * Énekest lepontozták Newyorkban. A ma­gyar olimpiai boxolók szerdán Newyorkban sze­repeltek. Nagy közönség előtt Énekes István olimpiai bajnok az amerikai Selicaval, — akit az olimpiászon legyőzött, — Szigeti Lajos pe­dig E'di Doeseherrel mérkőzött. A pontozóbírák Selicanak kedveztek döntésükkel s Énekest nyil­vánították vesztesnek, holott a magyar olimpiai bajnok szemmelláthatóan fölényben volt. Szigeti győzelmet aratott amerikai ellenfelén. A ma­gyar sportkörökben kellemetlen hatást vált ki Énekes veresége és hibáztatják a Magyar Ököl­vívó Szövetséget, mert gazdasági okokból elő­segítette, hogy a magyar olimpiai bajnok dicső­ségén csorba eshessék. * Eleanore Hóim új női hátonüsző világre­kordja. Az Arizonában lévő Tempe nevű város­ban Eleanore Kőim, az olimpiai hölgyhátonúszás győztese, pénteken 220 jardos hátonúszásbam 2 p. 57.8 mp.cel új világrekordot ért el. Hóim eredmé­nyével öt másodperccel javította meg Joan Scheey eddigi világrekordját. A 220 jardos távolságon azonban hivatalos világrekordot nem tart nyilván a nemzetközi úszószövetség. * Turistakirándulás. A Magyar Vegetrárius Egyesület turista osztálya szeptember 18-án ki­rándulást rendez Dobogókőre. Indulás reggel fél 8 órakor a Pálffy-térről villamossal Pomázra. Vissza aznap délután Szentlőrincről. Vendégeket szíve­sen látnak. — S :eptember 25-én Vácra weekerd- kirándmást rendez a szakosztály. Indulás a Nyu­gati pályaudvarból reggel léi 8 órakor, Álmatlan éjszakái nem lesznek, ha fürdőjébe valódi Pilavin tablet- I kivonatot tartalmaz s így megnyugtatja az tát tesz, mert az tengeri sőt és szibériai fenyő- J idegeket Ara 40 fillér. * Az atlétikai bankbajnokságok. A Pénzin­tézeti Sportegyesületek Ligája szombaton dél­után a BBTE pályáján rendezte atlétikai baj­noki mitingjét. A pontversenyben a Vásár­pénztár győzött. A zárt bajnokságok mellett két H. osztályú országos nyílt verseny is szerepelt a miting programmján. A verseny eredménye: Távolugrás: 1. Farkas Gyula (Hermes) 647 cm. 2. Soós Tibor (Magyar Általános Takarék) 638 cm. 3. Kajcsos Ferenc (OKH) 604 cm. — £00 méteres gátfutás: 1. Kálmán János (Magyar- Olasz Bank) 27.9 mp. 2. Kajcsos Ferenc (OKH) 30.8 mp. 3. Magyar Valér (OKH) 36 mp. — 1500 m. síkfutás: 1. Buday József (Vásárpénztár) 4 p. 26.4 mp. 2. Hadi Sándor (Angol-Magyar Bank) 4 p. 44.8 mp. 3. Sándor Mihály (Pénzinté-, zeti Központ) 4 p. 50 mp. — Súlydobás: 1. Vathy* Antal 10.38 m. 2. László István (Postatakarék) 10.64 m. 3. Jakschitz József (PK) 10.51 m. — 100 77t. síkfutás: 1. Andrássy Béla (Községi Taka­rék) 12 mp. 2. Szilassy László (Magyar—Hollandi Bank) 12.1 mp. 3. Soós Tibor (Magyar Általános Takarék) 12.3 mp. — Magasugrás: 1. Hermann István (Giro) 160 cm. 2. Vésey Ferenc (Tisztvi­selő Takarék) 156 cm. 3. Kajcsos Ferenc (OKH) 140 cm. — 3000 m. síkfutás: 1. Buday József (Vásárpénztár) 10 p. 10 mp. 2. Tass József (Tiszt­viselő Takarék) 11 p. 44 mp. — 400 m. síkfutás: 1. Kálmán János (Magyar-Olasz Bank) 54.2 mp. 2. Szilassy László (Magyar Hollandi Bank) 55.4 mp. — Gerelydobás: 1. Berkes Gyula (OKH) 48 m. 35 cm. 2. Német László (Postatakarék) 40 m. 05 cm. 3. Kajcsos Ferenc (OKH) 38 m. 85 cm. — £00 méteres síkfutás: 1. Bánk László (Moktár) 24.8 mp. 2. Soós Tibor (Magyar Általános Taka­rék) 25 mp. 3. Andrássy Béla (Községi Takarék) 25.4 mp. — Diszlcoszdobás: 1. Jaksitz József (PK) 33.90 cm. 2. Magyar Valér (OKH) 33.82 cm. 3. Berkes Gyula (OKH) 33.60 cm. — 800 m. síkfu­tás: 1. Buday József (Vásárpénztár) 2 p. 08 mp. 2. Vigh Gyula (Postatakarék) 2 p. 19 mp. 3. Sán­dor Mihály (Pénzintézeti Központ) 2 p. 19.9 mp. — 100—£00—300—100 m. staféta: 1. Vásárpénz­tár (Weisz, Gál, Kratochwill, Buday) 2 p. 13.8 mp. 2. Angol-Magyar Bank 2 p. 16 mp. 3. Pénzin­tézeti Központ 2 p. 17.8 mp. Szabálytalan váltás miatt az OKH csapatát az első helyről diszkvalifi­kálták. Pontverseny: 1. Vásárpénztár 23 ponttal. 2. OKH 21 ponttal. II. osztályú országos nyílt versenyszámok: 100 m. síkfutás: 1. Kovács (FTC) 11.5 mp. 2. Alberty .MAFC) 11.7 mp. 3. Pölhösy 11.8 mp. — 1500 m. síkfutás: 1. Juhász 4 p. 23.2 mp. 2. Gyöngyösi Imre (MAFC) 4 p. 24.8 mp. 3. Kohanek Zoltán (BBTE) 4 p. 25 mp. A Kehrling-Zichy gróf pár legyőzte az angol ellenfeleit A Margitszigeten folyó nemzetközi tennisz- bajnokságok során szombaton már a férfi páros döntőjére került a sor, amelyben a KehrOingy— Zichy rfróf magyar* pár legyőzte ctngol ellen­feleit. A női- egyesben a német Schomburgkné Bccumtjprten Magda legyőzésével már a dön­tőbe jutott, ahol a Hcmmer—Kakrmjer-vaérkő- zés győztese, tehát egyik honfitársa lesz az ellen­fele. A vegyespárosban' a Grandguillot—Schré- derné egyiptomi-magyar együttes a német Schwenker—Kalmayer legyőzésével már be­jutott a döntőbe. A 24 éven aluli játékosok számára kiírt Szent Imre-pajzs döntőjében Gabrowitj sima győzelmet aratott az osztrák Bawarovaki gróf felett. A részletes eredmé­nyek a következők: Férfi egyes: Gabrovitz—Grandguillot 6:0, B.*0, Gabrovitz ezzel bejutott az elődöntőbe. Férfi páros: Sertorio—Destiani (olasz)—gróf Nemes, Márffy 6:3, 6:3. Elődöntők: Kehrlimg —Zichy gróf—Sertorio, D’Osiiani 7:5, 6:4, 3:6, 6:0, Sharpé, Bitchie, (angol)—Grandguillot (egyiptomi) ,Schwenker (német) 4:6, 6:1, 6:2, 7:5. Döntő: Kehrling—Zichy gróf—Sharpé, Bitebit 6:1, 5:7, 6:4, 6:2. Női egyes: Baumgarten—OkolicsányinS 6:,0, 6:1, Kallmayer (német)—Somogyi 7:5, 6:1. Elő, döntő: Schomburgkné (német)—Baumgarten 6:1, 6:3. Női páros: Schomburgkné (német)—Szapáiy gróf—Sckréderné, Paksyné 6:3, 6:1, Okolicsányt né, Bokorné—Baumgarten, Wienerné 6:3, 6:1, Hammer, Kallmayer (német)-—OkolicsányinS, Bo- komé 6:4, 3:6, 6:0. Vegyespáros: Schwenker, Kallmayer (nőmet) —Straub, Paksyné 6:3, 6:0, Sertorio (olasz), Sárkány—Márffy, Kiss Travers (angol) 10:8, 6:lö, Schwenker, Kallmayer (német), D’Oatianj (olasz), Okoliesányinó 0:6, 6:1, 9:7, Grandguilr lót, Schréderné—Balázs, Mattyasovszky 6:0, 6:0, Elődöntő: Grandguillot (egyiptomi), Schréderné, Sehwenger, Kallmayer 6:4, 6:2. Szent Imre-pajzs döntője:. Gabrovitz—Bawar rovski gTÓf (osztrák) 6:2, 7:5, 6:0. A versenyt holnap folytatják. Vasárnap dók előtt a második női egyes elődöntőre, délután a női és vegyespáros döntőre és a férfi egyes kéj. elődöntőjére kerül a sor. A női páros és a féri? egyes döntője hétfőre marad. * l. II. III. IV. V. VI. LÓVSR5BNY A vasárnapi futtatás A szeptemberi miting negyedik napja kerül sorra vasárnap meglehetősen szerény pro­grammal. A Bálcosi-hendikep a főverseny, amelynek 4000 pengős első díjáért nyolc négy­éves és egy hároméves pályázik. Az öreg súly jSafít»-üak, a legkisebb teher pedig Sutádnak jutott. Sátán az utóbbi időkben egészen gyön­gén szerepelt, alig hihető tehát, hogy most egy­szeriben rátalálna egykori formájára, amely éppen csak sánszot biztosítana a számára. An­nál nagyobb figyelem illeti Sutát, már csal.; rendkívül kedvező súlya miatt is, úgyszintén Tékozlót, amelynek a mérföld a legmegfelelőbb távolsága. Livomo az őszi díjban már jól fu­tott, most alkalmasint még többet fog adni Sebejbal kezében, Palma pedig sorozatos jó szereplésekkel szerzett jogosultságot egy győ­zelemre. A mezőny egyetlen háromévese, Nap­lemente, papíron nem jelent sánszot. A Kelenföldi díjban hosszú pihenője után ismét a pályára lép Árosa, a Mr. Comer-is- tálló St. Leger-jelöltje. A súlyviszonyok alap­ján szoros verseny várható Árosa és Csibész között. Lehetséges, hogy Satun is ebben a ver­senyben tesz eleget kötelezettségének. Az el­adó kétévesek versenyében Fegyelem és Legyes egyenlő realitás, de jó futás várható Mesélő­tői és Jollytól is. A kétévesek versenyében Avanti győzelmét csak Felka akadályozhatja meg, föltéve, hogy Babielca II. távolmarad a starttól. A welter-hendikep népes mezőnyéből Arme Gredlt, Barátnőt, Vadvirágot és Hétrét lehet leginkább számításba venni. A napot be­fejező hendilcep jó dolog lehetne Herbstzeitlose részére, ha könnyűterhű lovagolná. Lesbia 2000 méteren a maga társaságában mindig komoly sánsz. Pálinkát pedig jó lovasa ajánlja. Meg­lepetés Beaurivagetól várható. A verseny dél­után 3 órakor kezdődik. Jelölésünk a követ­kező: I. Árosa—Csibész. II. Fegyelem—Legyes— Mesélő. III. Suta—Tékozló—Livorno. IV. Avanti—Felka. V. Arme Gredl—Barátnő— Vadvirág. VI. Lesbia—Pálinka—Beaurivage. ) ( A szombati Ugetőverseny. A szeptemberi miting harmadik napjának eredménye: L Nyeretlen kétévesek versenye. 400, 80, 40 F. 1300 m. Stein J.j Maeoulis (4:10), Feiser első. Km. idő: 1.34.5. Eh L. (10), Vorst második. Lon­don (2)4), Zwillinger harmadik. Ind. m.: Margót, Paris. Könny. Tót.: 10:12, 10, 15. Olasz: 28. IL Hendikep. 400, 80, 4u F. 3100 m. Baik örök.: Sacff (1JÍ-)* Fityö első. Km. idő: J.32J. Petila (20), Maszár F. második. Tündérlány II. (4), Wiesner harmadik. Ind. m.: Beczecze, Feri, Viki, Gizella, Mirha Guardian Todd Dombóvár, Czigány- báró. Bizt. Tót.: 10:27 16, 30, 28. Olasz: 97. III. Amaieurhajlá.s. S50, 70, 35 F. 3100 ifi, Hantzmann J.: Jeles O. S. (7:10), Hantzmamj első. Km. idő: 1.31. Muscicapa (1)4), Zeller má» sodik. Hiába (10), Friedmann harmadik. Ind. m-í Suhancz B., Többsincs, Ili, Karola, Matyóka, Könny. Tót.: 10:17, 12, 11, 13. Olasz: 27. Kettő# fog.: Sacy és Jeles O. S. 10:42. IV. Mimosa díj. 500, 100, 50 P. 3500 m. Sződ- várdombi m.: Naplopó (p), Kovács II. első. Km, idő: 1.29.7. Gjerdan (2), Maszár I. második. Dárda (2), Wiesner harmadik. Ind. m.: Nuxmi, Bizt. Tót.: 10:21, Olasz: 30. V. Eómaifürdői díj. 400, 80, 40 F. 3330 m, Kossuth L.: Ecuador (1%), Tulajd. első. Km. idő: 1.33.5. Darius II. (8:10), Feiser második. Galli- nula (6), Kallinka harmadik. Ind. m.: Irma, Ali- Baba. Bizt. Tót.: 10:21, 10. 10. Olasz: 28. VI. Hungária-díj. 700, 140, 70 F. 3600 m. Szód- várdombi m.: Páviánlánya (4:10), Kovács IL első. Km. idő: 1.29.5. Flórika (2)4), Sütő harmadik. Generális (10), Marschall harmadik. Könny. Tot.í 10:12, Olasz: 13. VII. Hölgyek és urak ügetőlovaglása. 400, 80, 40 P. 1610 m. Mudroncsik P. Ibrány (2), Gode szds, első. Km. idő: 1.29.7. Jeles O. S. (1%), Jeney fh- második. Gondolat II. (10), Turcsiny fh. harma­dik. Ind. m.: Gyurka, Evviva, Viki, Sacy, Bufe- lejtő, Katinka Dombóvár Orkán. Igen könny. Tot.f l. 0:35, 14, 17, 23. Olasz: 62. ) ( A bécsi verseny. A Froudenauban szomba­ton kezdődött a szeptemberi miting. A megnyitó nap eredménye: I. Maidenrennen dér Zweijahrigen. 3000 S. 1000 m. Osw. Schiller: Leicester (p), Szilágyi első. Taquin (2), Szabó L. második. Búmba (3), Telt- eehik harmadik. F. m.: Salambo, Daisy, Caraevaf, Nurmi. ötnegyedh. %h. Tót.: 10:16, 11, 11, 11. II. Good Hope-Eennen. 3000 S. 1300 m. Cser­novits A.-né: Pezsgő (1%) Balog első. Orco (8:10), Szabó L. második. F. m.: Kamerád, Kir- gise, Monté. 1 h. 5 h. Tót.: 10:23, 16, 12. III. ’ Cadct-Hendikep. 1500 S. 900 m. Mr. Dago­bert: Polka (4), Nagy G. első. Buccola (234)j Szabó L. második. Fatálist (2)4), Bosko harma­dik. F. m.: Parsifal, Vaterlend, Dark-filly, In­kább. %h. 1 h. Tót.: 30:79, 14, 12, 11. IV. Grosses TViener-Hendikep. 3000 S. 1600 m. H. Seilern gróf: Schwarzwáld (4), Teltschik első. F. m.: Volat, Raló, Pascal, Georgette, Bolka. 3 h- 1 h. Tat.: 10:40, 20, 34 28. V. Lotus-Steeple-chase. 3000 S. 3300 m. JuL Dobner: Evian (2) Guttmann E. első. Széplak (5), Hintschich második. Gangri (4), Frosch harmadik. F. m.: Banvecchiati, Glutton. 1)4 h. 1% h. Tot.S 10:30, 21, 19. VI. Welter-Hendikep. 1500 S. 3000 ín. Ernst Zwieker: Happy-Horse (4), Csuta első. TabriS (3), Szabó L. második. Annabel (5), Kaszián F< harmadik. F. m.: Gin, Romulus, Cifra, CarolnSj VUágoe, Talon. Fejhj Fejh. Tót.: 12:50,17,19,19,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék