Budapesti Hírlap, 1932. október(52. évfolyam, 220-245. szám)

1932-10-28 / 243. szám

1932, OKTÓBER 28, PÉNTEK B. H, 7 Október 27 Csütörtökön volt tíz éve, hogy Mussolini fa­siszta hadserege megmozdult. És ez az egyetlen, a lendítésnek csak feléig eljutott mozdulat elég volt ahhoz, hogy mintegy varázsütsre eltüntes­sen egy több évtizedes parlamentáris kormány- ?ati rendszert. Nem a fegyverek hatalmával, »em vérrel és vassal, hanem a meggyőződéssé árlelt hittel s bizodalommal telt lelkek min­dent lebíró erejével. Ma ülte tizedik születésnapját az olasz fasiz­mus. Nem a tízezekre menő fasiszta rohamcsa- yatok győzelmének, hanem egy új rendszer diadalának emlékünnepe október huszonhétedike. Szén a napon rajzottak ki — mint a Duce mondja — „oduikból“ a fiatalok tettrekész ládái, hogy kivegyék a hatalmat egy passzív yarlament és cselekvőképtelen kormányrendszer fezéből. Nem magáért a hatalomért, hanem hogy i szó igazi értelmében vezessék a negyvenmilliós i'asz nemzetet. A Marcid su Roma nem gigan- iikus arányú tüntetés volt, hanem útegyengetője így a lelkek mélyén szunyadó energiának, amely sseniáiis kezelője révén ime nemcsak megmaradt, de megsokszorozódott a lepergett tíz év alatt és friss táplálékot termelt ez energia fokozására •z új rendszer tíz esztendejének csodálatos al­kotásaiban. Pedáns kicsinyesség volna felsora- loztatni a tízesztendős fasiszta kormányzás tredményeit, s a fantáziát joggal inkább izzat­ják : minő gyümölcsöt terem a még eljövendő új esztendő. „Vágyaim inkább a jövő elébe visz­nek és nem a múlt felé sóvárognak vissza", — mondja Mussolini. — És mintha csak fogyni nem tudó tetterejét sarkantyúzná még erősebb iramra. Milanóban kijelenti, hogy Visszautasítja a nyugalmat és pihenést s új feladatokra és uj fáradalmakra áhítozik. Csak levett kalappal nézhetünk bele az cm- fceri nagyságnak e vakító ragyogásába. És ami- tor büszkék vagyunk arra, hogy az olasz fiemzet vezérében csonka országunk nagy ba- íátjtát tisztelheti, ugyanakkor azt kívánjuk, fio(gy ez a nemzet minél előbb legyen olyan hagy a fegyelemben, áldozatban és akarásban, teint olasz testvére. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai intézet jelenti október 27-én, tste 10 órakor: Közép-Európában a gyorsan változó és dél­nyugati légáramlás melletti enyhe időjárás egyre tart. Kisebb esők mindenfelé voltak. Hazánkban is gyorsan követik egymást az egyrészt derült és napsütéses, másrészt borult és esős időszakok. Ma reggel az Alföldön voltak kisebb esők, estére pedig a Dunántúlon indult tneg újabb esőzés. A hőmérséklet enyhe és a dél­utáni órákban elérte a 16—17 fok Celsiust, sőt Békéscsabán 18, Budapesten 19 fok £elsiusig is emelkedett. Várható időjárás a következő 24 órára: To­pábbra is enyhe és gyorsan változó jellegű idő­járás. — (Huszár Aladár látogatása Sipőcz pol­gármesternél.) Huszár Aladár győri főispán, akit főpolgármesterjelöltként emlegetnek, ma a városházán Sipőcz Jenő polgármesternél látogatást tett. Huszár Aladár több mint fél órán át időzött a polgármesteuíl. — (A Magyar Goethe-Társaság Arany Já- nos-ünnepe.) Arany Jánost ünnepelte a Ma­gyar Goethe-Társaság csütörtökön délután a Tudományos Akadémia üléstermében. Az ülés á budapesti németségre való tekintettel, német nyelven folyt le. Az ülésen nagyszámú és elő­kelő közönség élén megjelentek a német és bsztrák követségek képviselői, továbbá Kühne- inann Pál a birodalmi németek itteni egyesü­letének elnöke. Lukács György v. b. .t. t. mon­dott megnyitó beszédet, utána Wildner dr. főtitkár bejelentette a Kner Izidor gyomai nyomda küszöbön álló 5 kötetes Goethe kiad­ványát. Ezután Sebestyén Károly rendes tag tanulmányát olvasta fel Arany Jánosról, mint fepikusról. Klenka János dr. „Buda halála" új fordításának bevezetőjét olvasta fel, míg az új átültetés szerzője, Fűnk József rendes tag, az léposz harmadik énekéből olvasott fel. Engel Gusztáv dr. és Horváth Henrik saját fordítá­sukban Arany-verseket adtak elő nagy ha kukban Arany-verseket adtak elő nagy hatással. Lakner Klára Balogh Miklós bajai tanár által fordított Arany-költeményeket szavalt, végűi az fegyetemi énekkarok Yaszy Viktor karnagy ve­zényletével két megzenésített Arany-költeményt Inekeitek eh •— (Orvosi hír.) Derera Henrik dr. nőorvos, az rjságírók Szanatórium Egyesületének szakorvosa Rendelőjét V., Fáik Miksa-utca 8. szám alá he- ét Xsásáott* 21-#— — (A reformáció emlékünnepe.) Október 31-én, hétfőn este 7 órakor a pesti Vigadó termeiben a Bethlen Gábor Szövetség, a Ma­gyar Kálvin Szövetség, az Országos Luther Szövetség és a Dávid Ferenc Egylet közre­működésével reformáció emlékünnepet tart, amelynek sorrendjét már közöltük. Azok ré­szére, akik a Vigadóban tartandó ünnepre már jegyet nem kaphattak, este 7 órakor a Deák-téri evangélikus templomban és este 6 órakor a Szilágyi Dezső-téri református templomban még két ünnep lesz. — (Visszavonták az esztergomi polgármes­terválasztás megfellebbezését.) Esztergomból jelentik: Glatz Gyulának, Esztergom nemrég megválasztott polgármesterének erős ellen­jelöltje volt Magoss Lajos dr. budapesti bíró. Annakidején Magoss dr. hívei megfellebbez­ték a polgármesterválasztást. A fellebbezést most visszavonták. Amagysrfíirdőorvosok szívélyes logadiatása Bukarestben BUKAREST, okt. 27. A magyar fürdőorvosok küldöttségének foga­dásán a vasútállomáson megjelent Angelescu György helyettes polgármester, aki Dobrescu Demeter főpolgármestert képviselte, Aslan Ga- rabet, az I. kerület polgármestere, Protopopescu Sándor, a II. kerület polgármestere, Demetrescu Angel, Ulmeadu Stere, Butza István városi ta­nácsosok, valamint a fürdőorvosok delegációja, az orvosok egyesületének küldöttsége élén Vicol orvos-tábornokkal és a magyar követség sze­mélyzete. Angelescu a főpolgármester nevében üdvözölte az érkezőket. A hölgyek virágcsokro­kat nyújtottak át a magyar hölgydelegátusok­nak. Fél tizenkét órakor a főváros fogadást ren­dezett a magyar vendégek tiszteletére, amelyen Dobrescu főpolgármester üdvözlő beszédében többi között a következőket mondotta: — Üdvözlöm Önöket a mi szerény fővárosunk nevében. Azért mondom, hogy szerény, mert Budapesthez képest válóban szerény a mi fő­városunk. örülök, hogy Önöket itt üdvözölhetem Bukarestben. Tasnády-Sziics András államtitkár francia nyelvű beszédben köszönte meg a szívélyes fo­gadtatást és rámutatott arra, hogy ma, amikor a balneológiái és turisztikai problémák az álla­mok érdeklődésének homlokterében állnak, ami­kor szociális, kulturális és gazdasági tárgyalá­sok folynak az egyes államok között, fontos, hogy minél jobban közeledjünk egymáshoz és minél jobbam összebarátkozzunk. A mi részünk­ről azt kívánjuk Bukarestnek, hogy még szebbé fejlődjék és legyen továbbra is kis Párizs. Ezután áttértek a turisztikai kérdések meg­vitatására. Miklós Elemér dr., mint elnök meg­nyitotta az első román-magyar turisztikai kon­gresszust. Ismertette a turisztika múltját, fej­lődését és annak fontosságát a különböző álla­mok életében, majd javasolta, hogy létesítsenek román-magyar turisztikai bizottságokat, amelyek a jövőben felváltva tartanák üléseiket Romániá­ban és Magyarországon. Bársony Oszkár fel­szólalásában megköszönte Vicol tábornoknak a konferencia megszervezését. Rámutatott arra, hogy Románia szépségeit jól ismeri a magyar közönség, a román közönség pedig az utóbbi időben gyakran látogat el Budapestre. Az ülés fél egy órakor ért véget. A délután folyamán a magvar vendégek kirándultak a Bu­karest melletti Snagov (óhoz. Délután 5 órakor a főváros teát adott a vendégek tiszteletére. — (Két új Nobel-díjas jelölt.) Stockholm­ból jelentik: A Karolinesche Institut (az ön­álló orvostudományi fakultás) tanári kara elhatározta, hogy az idei élettani és orvos- tudományi Nobel-díjat megosztja és sir Char­les Cherrington és prof. Edgár Douglas Adrián angol egyetemi tanároknak adja. Cherrington az oxfordi, Adrián a cham- bridgei egyetem tanára. Mind a két kutató­nak ama felfedezései elismeréséül adták a Nobel-díjat, amelyeket a Neuron (idegdaga­nat) funkciói terén tettek. — A többi No- bel-díj sorsa legkorábban november 9-én vá­lik ismeretessé. — (A törökök nemzeti ünnepe.) A török köztársaság proklamálásának évfordulója al­kalmából október 29-én, szombaton délután 5—7 óráig ünnepi fogadás lesz a budapesti török követségen (Andrássy-út 101.) — (Kresz Károly előadása a gazdasági vál­ság okairól.) A Lipótvárosi Társaskör ünnepé­lyesen beiktatta legutóbb megválasztott társ­elnökét, Kresz Károly dr. kincstári főtaná­csost, a TÉBE igazgatóját. Zsigmond Gyula országgyűlési képviselő, a kör elnöke üdvö­zölte az új társelnököt, utána Székely Dezső köszöntötte Kresz Károlyt, aki ismertette az okok és a jelenségek sorozatát, amely elkerül­hetetlenül az egész világot sújtó gazdasági vál­sághoz vezetett. Előadása végén vázolta a ma­gyar kormányra és társadalomra háramló fel­adatokat a válság ama vonatkozásainak meg­oldásában, amelyek nincsenek szoros összefüg­gésben a világkrizisseL Az előadásért Ábrányi Andor mondott köszönetét Kresz Károlynál — (A Külügyi Társaság közgyűlése.) A Magyar Külügyi Társaság csütörtökön délután tartotta meg parlamenti üléstermében évi ren­des közgyűlését a távollevő Apponyi Albert gróf elnök helyettesének, Berzeviczy Albert- nek elnöklésével. Berzeviczy rövid áttekintést adott a külpolitikai világhelyzetről. Sajnálat­tal állapítható meg, — úgymond — hogy az államok közötti közeledés helyett inkább eltá­volodás állott be, mely különösképpen a né­met-francia viszonyban mutatkozik. Ezt az el­távolodást mindkét országban nagyrészben a belpolitikai helyzet okozta, közvetlen oka azon­ban Németországnak a leszerelés terén egyen­jogúságra irányuló követelése volt, amelyet Franciaország nem hajlandó elfogadni. Min­ket, magyarokat, elsősorban a világpolitika gazdasági vonatkozásai érdekelnek és e tekin­tetben mindinkább az a helyzet, hogy a segí­tők lehetősége csökken. Kedvező talán az a momentum, hogy a baj okának felismerése ma már általános és az orvoslás szükségessé­gének belátása is. Mint közelebbről érdeklő Örvendetes jelenséget regisztrálhatjuk a béke­szerződések revíziója szükségének mindinkább terjedő elismerését is. A revízió tábora egyre nő és talán a győzelem sem lehet oly távol. Arra a gyakran hangoztatott kritikára vonat­kozólag, hogy ne kövessünk egyoldalú olasz­barát politikát, e felfogást annálinkább téves­nek kell minősítenünk, mert — az elnök véle­ménye szerint — az olaszbarátság más álla­mok, így Anglia, Németország barátságát is szükségképpen hozza. Az elnök indítványára a közgyűlés Walko Lajos dr. nyug. külügy­minisztert a társaság társelnökévé megválasz­totta, egyben elhatározta, hogy az új külügy­minisztert, Puky Endre dr.-t, hivatalba lépése alkalmából küldöttségileg üdvözli. Ezután Eöt- tevényi Olivér ügyvezető-alelnök adta elő a társaság munkásságáról, terveiről és helyzeté­ről szóló részletes évi jelentést. Beszámolt a társaság előadásairól, a Külügyi Szeminárium népszerűségéről, majd arról, hogy a Társaság milyen tevékeny részt vesz a Népszövetségi Unió munkásságában is s általában külföldi kapcso­latait a súlyos anyagi helyzet ellenére is ápolja. A jövőre nézve fölötte kívánatos, hogy úgy a tehetősebb egyesek, mint a közhatóságok, jele­sen a vármegyék és a városok, valamint a köz- gazdasági vállalatok ennek a külpolitikával és világgazdasággal több mint egy évtized óta in­tenzíven foglalkozó szervezetnek támogatására siessen ele* — (Ügyvédi hír.) Kálnoki Bedő Sándor dr. országgyűlési képviselő, ndvari tanácsos és Vészi Mátyás dr. ügyvédi működésüket közösen folytatják és irodájukat november 1-től az Andrássy-út 27. ' szám alól V., Báthory-utca 24. szám alá helyezik át. — (Az Újságírók Nemzetközi Szövetsége jövő évi kongresszusát Budapesten tartja.) Az Újságírók Nemzetközi Szövetsége (Fédéra- tion International des Joumalistes) most fe­jezte be Londonban idei kongresszusát, amelyen a Magyar Újságírók Egyesületét Boros László dr. főtitkár és Fodor Oszkár szerkesztő képvi­selte. A kongresszus ünnepies keretek közt folyt le, tagjait megvendégelte és különkihallgatáson fogadta Sir John Simon angol külügyminiszter és London lordmayorja. A kongresszus befejező napján ünnepi vacsora volt, amelyen megjelen­tek a Londonban székelő külföldi követségek ve­zetői is. A kongresszus foglalkozott azokkal a nagy eredményekkel, amelyeket a szövetség a sajtó érdekében a Népszövetséggel való szoros együttműködése során elért, a problémákkal, amelyeket a beszélő újságok és a rádió elterje­dése vetett föl, az ujságíró-munkanélküliség kér* désével, végül azokkal az intézkedésekkel, ame­lyet! a sajtó tekintélyének, hatalmának és er­kölcsi befolyásának növelésére és biztosítására alkalmasak. A vita során többízben felszólalt Boros László dr. is. A kongresszus megválasz­totta az új elnökséget. Elnök lett: Hermann Dons (Belgium), alelnökök: Kari I. Eskelund (Dánia) és Gustav Winter (Csoh-Szlovál.ia). A szövetség végül Boros László dr. indítványára kimondta, hogy legközelebbi ütését Budapesten tartja meg, előreláthatóan májusban. — (Szolgálati jubileum.) Vadas Ferenc, a Cordatic Magyar Gumiabroncs rt. ügyvezető igaz­gatója a napokban töltötte be a Magyar Rug- gyantaárugyár r. t.-nál húszonötödik szolgálati évét. Ebből az alkalomból kartársai meleg ünnep­lésben részesítették a jubiláns igazgatót, aki je­lentős tevékenységével a magyar ipar fejlesztése terén nagyértékü és komoly szolgálatokat tett a gazdasági életnek. — (A pestmegyei jegyzők közgyűlése.) Pest vármegye jegyzői most tartották őszi közgyűlésüket a vármegye közgyűlési termé­ben Gemberle Károly nagykátai főjegyző el­nöklésével. Förhéncz Sándor aszódi főjegyző a státuszrendelettel foglalkozott, Várkonyi István csobánkai főjegyző az iliennénykérdé- seket tette szóvá úgy a tényleges, mint a nyugdíjas jegyzőknél, Brogli József ország- gyűlési képviselő az árvaintézmények támo­gatását kérte, Márton Imre kocséri főjegyző a magánmunkálatokat nem a jegyzők, ha­nem a falusi nép érdekében kívánja továbbra is a jegyzőkre bízni. Fridrich Ágoston kis- tarcsai főjegyző az ínségesek ellátására, az ínségmunkáknak a falura is leendő kiter­jesztésére tett javaslatot. Koncz János dr. országos elnök az általános közigazgatási kérdéseket ismertette s az új kormánytól re­méli a helyzet javulását. Handl Mihály soroksári főjegyző az 1933. évi költségvetést is mertette. Simon Mihály gvömrői főjegyző és még többen terjesztettek elő indítványokat a falu és 8 falusi- &5z|gaaga£ás érdekében,, DRANIER folyfonégö kályhát csak Somló kaphat Kályhagyári raktár: Budapest, Vili., József-körút43 József 314—8 Kéjtcs &wjegyx£f* ingyent A gazdaérdekképviseletek címfára a Kincses Kalendáríomban A Kincses Kalendáriom, amely az idén a mar gyár gazdakérdés monográfiáját fogja magában foglalni, többek között elkészíti az őstermeléssel közvetlen kapcsolatban álló egyesületek, érdek­képviseletek, kamarák, gazdatiszti, bérlői, te­nyésztési, termelői, munkás- és más egyesületek, társulatok, körök címtárát. A Kinpses Kalendá­riom szerkesztősége kéri az érdekeltségeket, hogy szíveskedjenek teljes mai névszövegüket, székhe­lyüket, postai címüket, az alakulás célját, munka­körét, valamint a vezetőség, igazgatóság, titkár­ság névsorát és a taglétszámot a B. H. szerkesz­tőségének sürgősen beküldeni. A Kincses Kaién- dáriomhan való közlésre csak azok az adatok tart­hatnak számot, amelyek ézévi november hó 8-ig a szerkesztőség címére beérkeznek. A közlés ter­mészetesen teljesen díjtálm. , A Kincses Kalendáriom gazdasági része az idén az őstermeléssel kapcsolatos gyakorlati is­mereteknek olyan bőséges, tárháza lesz, amilyet eddig még nemhogy naptár, de lexikon is alig tudott a gazdaközönség keze közé juttatni. Min­den gazdasági egyesületnek igen fontos érdeke, hogy ebben a gyűjteményben teljes jelentőségé­ben szerepeljen. — (Megkezdődtek a nagykőrösi szükség­munkák.) Nagykőrösről jelentik: A nagy. körösi szükségmunkálatok megkezdődtek s i kedvező időjárás szerint az épületeit és a járdák karbantartási munkálatai folynak. Az akció költségvetése 80.000 pengő. Ez idő szerint 2500 család 7000 taggal szerepel a munkára jelentke- zők jegyzékében. — (Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Ma. gyár Nők Egyesülete) most tartotta tisztújító közgyűlését az Országos Orvosszövetsóg olvasóter­mében. Vida Irén dr. főtitkári jelentésében beszá­molt az egyesület munkásságáról és Péter ff y Mária dr. alelnök a nemzetközi egyesület Edin- burgban tartott kongresszusát ismertette. A köz­gyűlés a következő tisztikart választotta meg: Elnök: Arató Amália dr., ügyvezető elnök és fő­titkár: Vida Irén dr., alelnök: Geszti Lajosnó dr.-né és Péter ffy Mária dr., titkárok: Egger Má­ria dr., Spranger M. Mercedes és Dedinszky Gi­zella dr., pénztáros: Spur Endrémé dr.-né. A* egyesület jövő évi programmjába iktatta a vidéki egyetemi városokban fiókegyesületek megszervezé­sét. Minthogy 1934-ben tartandó nemzetközi ta­nácsülésre az edinburghi kongresszus Magyaror­szágot jelölte ki, az egyesület a legnagyobb tevé­kenységet fejti ki, hogy ez a nagy nemzeti és kul­turális esemény Magyarország kultúraivójáhoí méltó legyen. Hugijában a tanító-képviselőket tanításra kötelezik LONDON, okt. 27. Az angol alsóház tanítótagjai felettes iskola­ügyi hatóságaiktól szabadságot kértek mandátu­muk tartamára. A londoni grófság tanácsa 8 felügyelete alá tartozó tanítók kérelmét elutasí­totta s kötelezte a tanítóképviselőket, hogy to­vább is tanítsanak, mert nincsen semmi ok arra, hogy a többi tanerőkkel szemben különleges ki­váltságokat élvezzenek. — (Asszonyom, amikor elindul hazulról,) te­gyen a retiküljébe kis cédulát ezzel a feljegyzés­sel: Diana-fogkrémet kell vásárolni. Tubusa 4S fillér. HÁZASSÁG Pogány János dr. egyetemi tanársegéd, belgyór gyász, Pollák Manó műépítésznek és najnéek, Keich Zseninek fia, ma kötött házasságot Balkányi Sárival, Balkányi Kálmán dr.-nak, az OMKE igaz­gatójának és nejének, Vészi Editnek leányával Tanuk voltak a menyasszony részéről nagyapja Vészi József felsőházi tag, a Pestet Lloyd főszer­kesztője, a vőlegény részéről Beich Alfréd föld­birtokos. A polgári házasságkötés után Kiss Ar- nold, a budai hitközség vezető főrabbija áldotta meg a fiatal párt. Kukoda Mariska és ifj. Ifftsits János jegyesek. Zirc—V eszprém. Szűcs Piroska és Mohácsy István jegyesek. (Kis­újszállás).-YO nagyban és kicsinybei áEISZ ÁRUHÁZAK KiráLy-utca <7 * <ab*t4«f

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék