Budapesti Hírlap, 1933. március (53. évfolyam, 49–73. szám)

1933-03-24 / 68. szám

1938, MABCIUS 24, PÉNTEK B. H. ü AMIRŐL AZ ASSZONYOK ÁLMODNAK óriási sikere a tegnap esti díszbemutatón — Ma délután a Fórum és Royal Apollóban kerül színre az új Bolváry-film GUSTAV FRÖHLICH, Ujpest­Hungária mérkőzésre jegyek kiadó- hivatsíaiÉaii kaphatók. * Campolo, Csiszár olasz ellenfele, Európa legjobb középsúlyú boxolója. Már hírt adtunk róla, hogy Csiszár Forenc, aki nemrégen fé­nyes győzelemmel mutatkozott be, mint pro­fesszionalista, április elsején ismét a ringbe áll, s az olasz Campoloval mérkőzik. Ez az újabb vizsga sorsdöntő lesz Csiszár karriér- jére, mert Q&mpolo nemcsak Olaszországnak, de egéz Ehirópának egyik legjobb középsúlyú boxolója ,s jogos várományosa a középsúlyú EujÚpa-bajnokságnak is. Campolo rekordlis­táján a győzelmek sorozatát csupán két vere­ség szakítja meg. Az egyik legyőzője Kid Tu­nere volt, a másik pedig Meroni. Mindkét ellenfele tiz menet után pontozással győzött vofe szemben. Mcronin később alapos reván- sot vett, amennyiben knock outtal adta visz- sza a kölcsönt. Campolo tehát egyszer sem jutott a kiszámolásig, ő azonban több ellen­felét ütötte le. Pontozásos győzelmet aratott Cicrdella, Canova, Mammini, Capocchi, Ro- versi é3 Erba olasz bajnokok fölött, s ugyan­csak tíz menet után legyőzte a spanyolok há­rom legjobb középsúlyú boxolóját, Lorensot, Izidrat és Santast. Kiütéssel késztette meg­adásra Pizzit) Toscanival döntetlenül végző­dött a harca, s nyolc menet után győzte le Preisst és Kid Frattínit. Csiszár hetek óta állandóan készülődik új mérkőzésére, amelyre a jövő szombaton este 7 órakor kerül a sor a Beketow cirkuszban, elsőrangú kísérőpro- gramm keretében. * Főiskolai sportélet. A „Közgazdász" Egye­temi Atlétikai Club pénteken este fél 8 órakor tartja jubiláns meghívásos boxolóversenyét a Mű­egyetem vívótermében, A mérkőzések szereplői: Kiss Lajos (BTC)—Heiráth István (BSE), Ladá­nyi László (BEAC)—Berkovits László (BSE), Kulcsár József (BEAC)—Eibicht László (BSE), Vargha Géza (MAFC)—Hauer Rudolf (Beszkárt), Ambrus Ernő (Közg. EAC)—Várady László (NSC), Letső László (MAFC)—Lákner Antal (BEAC), Jardek Alajos (BEAC)—Kruppa László (Közg. EAC), Luckterhand János (Közg. EAC)— Pillér Antal (MAFC), Élő Andor (Közg. EAC)— Szász Ferenc (MAFC). Bemutató mérkőzés: Kö­rösi (NSC)—Simo (NSC). — Az Állatorvosi Fő­iskolai Sport Egyesület március 24-én, pénteken délután 4 órakor, az Állatorvosi Főiskolán főisko­lai kezdő Jmtácsapatversenyt rendez. * Hírek a futballvilágból. A Budai 11— Nemzeti mérkőzését szombaton délután 4 óra­kor játsszák le a Beszkárt századosúti sport­telepén. Vasárnap a főváros belső területén tem lesz első liga-mérkőzés. Az Újpest—Hun­gária meccse ugyanis az újpesti stadionban, a HL kér. FC—Attila mérkőzése pedig a ftagyszorabatutcai pályán dől el. — A Hun­gária és az Újpest is változott összeállításban szerepel a vasárnapi nagy mérkőzésen. A Hungária csatársorának jobbszárnyát a múlt Szombaton bemutatkozott Szegő—Kardos-pár alkotja, Cseh II. lesz a középcsatár, Dudás a balösszekötő, Ticska pedig a balszélső. A vé­delem és a fedezetsor előreláthatóan így áll fel: Szabó—Mandl, Kocsis—Barátky, Wéber, Szaniszló. Az Újpest csapatában hiányozni fog Borsányi, akinek helyén Kis Gábor ját­szik, továbbá Dóri, akit P. Szabó helyettesít. ■— A Ferencváros szombatra Marburgba, va­sárnapra pedig Grácba kötött le mérkőzést. A marburgi vendégszereplés még bizonytalan, mert a beutazási engedély még nem érkezett meg a jugoszlávoktól. Amennyiben pénteken az engedély ügye rendben lesz, a csapat este háromnegyed 8 órakor utazik el. A kirándu­láson Toldi nem vehet részt, s ezért Sárosi ismét a csatársorban játszik, középfedezet pedig Bukovi less. IRODALOM MŰVÉSZET * (Operaház.) Németh Mária kezdte meg ma este három estére terjedő vendégszerep­lését az Operaházban. Egyik leghatásosabb szerepét, Sulamitot énekelte a „Sába király­nője'‘-ben. Ábránd és diadalujjongás volt örömtcljes éneke az első felvonásban és fáj­dalom lenyűgöző szárnyalása a harmadik fel­vonásban. A közönség természetesen elhal­mozta a tetszésnyilvánítás viharos kitörésé­vel, de sokat tapsolt szereplőtársainak, első­sorban Némethy Ellának és Halmos János­nak is. Fleischer Antal karmesternek Gold- mark operája fekszik legközelebb egyénisé­géhez. * („Hajnalban^ délben, este".) A Nemzeti Színház most pénteken hosszabb pihentetés után újból műsorára tűzi Dario Nicodemi nagysikerű komédiáját: a „Hajnalban, délben, esfé“-t, amelynek két szerepét most is Ba­jor Gizi és Uray Tivadar játssza. * (Berzeviczy Albert rádiófelolvasása a sza­valásról.) Berzeviczy Albert ma este előadást tartott a rádióban a szavalásról és felolvasás­ról. Párhuzamot vont a szóbeli előadás három neme: a felolvasás, a szavalás és színpadi já­ték között. Kimutatta a szavalás kissé hibrid természetét, mely emun ered, hogy hol egyik, hol másik szomszédja területére téved el. A felolvasás köre legtágabb és legszabadabb, s újabban a rádió új hatalmas eszközt adott a felolvasók kezébe, amellyel egyszerre százez­rekhez beszélhetnek. A színpadi játékot óvni szoktuk a deklamatorius iránytól; azonban a mai színpadi realizmus mellett inkább az a veszély fenyegeti, hogy túlságosan pongyolává lesz, hogy hadarássá, vagy suttogássá válik. A színész ne feledje soha, hogy neki minde­nekelőtt a beszéd művészének kell lennie, s ennek a művészetnek legjobb iskolája a fel­olvasás és a szavalás. * (Április elsején mutatja be az Operaház „A banditák1 '-at.) Az Operaházban Márkus László rendezésében már teljes diszletezés mellett folynak a próbák Oííenbach „A ban­diták" című operettjéből, mely az Operaház legközelebbi újdonsága lesz. „A banditák" a jövő hőt szombatján, április elsején kerül bemutatóra. * (Családfa a koncertjegyen.) Kezünkbe került ma egy hangversenyjegy és a hozzávaló műsor, amelyek szerint Hajóssy Dénes, Erkel Ferenc unokaöccse, szerzői estét rendez a Ze­neakadémia kamaratermében. A hangverse­nyen előadott magyar nóták siralmasak, nem annyira hangulatuknál fogva, mint azért, mert a zeneszerzői tehetség minden jelének hijjával vannak. Az az ötlet azonban, hogy a szerző ezt a hiányt a íentomlített rokonság reklámozásával próbálja takargatni, — két­ségtelenül leleményességre mutat. Minden­esetre széles prespektivát nyit a jövőre nézve, a hangversenyző urak és hölgyek számára. Ha a példa követőkre talál, — amiben nem kételkedünk, hiszen sajnos, sokuknak volna szüksége valami effajta jótékony palástra, — akkor a közönség rövidesen ilyen felírású je­gyeket és műsorokat lát majd: „Botfülü Eduard, Liszt Ferenc keresztfiának unokája vezényel, vagy: „Tehetségtelen Jeromos dr., Goldmark másodunokatestvórének volt iskola­társa, hegedű-estét rendez." (Op.) * (Uj színészegyesületi tanácsosok.) A Szí­nészegyesület elnökválasztásának előkészületeihez hozzátartozik az űj tanács megalakítása, ami úgy történik, hogy a társulatok létszámuk szerint egy vagy kát tanácsnokot választanak. Bár az egyesület tulajdonképpen a vidéki szülészek egye­sülete, a budapesti társulatok is választanak ta­nácsokat mert a budapesti színházak tagjai nagy­részt vi(5ékről jöttek fel és tagjai az egyesület­nek. A Nemzeti Színháznál a napokban volt tár­sulati ülés, amely megválasztotta az új két taná­csost: Rózsahegyi Kálmán és Mészáros Sándor László személyében. a legnépszerűbb amoroeo, frenetikus sikert aratott új filmjéveL BOLVARY GÉZA ismét elegáns, finom, ötletes, mindvégig érde­kes, s izgalmas filmet alkotott. AMIRŐL AZ ASSZONYOK ALMODNAK olyan óriási sikert ért el, hogy most már ért­hető, miért tűzte egyszerre két filmszínház műsorra. * (Thoman István kitüntetése.) A kor­mányzó a miniszterelnök előterjesztésére Tho- man Istvánnak, a Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott tanárának, a magyar zeneművé­szet terén kifejtett félszázadot meghaladó eredményes működéséért a II. osztályú ma­gyar érdemkeresztet adományozta. * (Kodály Zoltán előadása a Néprajzi Tár­saságban.) A Magyar Néprajzi Társaság csü­törtökön délután az Akadémia kistermében tar­totta ezévi rendes közgyűlését, amelyen megjelent Hómon Bálint kultuszminiszter is. Csákó Ele­mér h. államtitkár elnöki megnyitója után Ko­dály Zoltán, a kiváló zeneszerző tartott rendkí­vül érdekes előadást Néprajz ég zenetörténet1' címmel. Rámutatott arra, hogy a néprajz főleg a kis nemzeteknél virágzik, amelyek korán fel­fedezték benne a nemzeti önismeret és a létért váló küzdelem hatalmas fegyverét. A néprajz iránti érdeklődés nálunk újabban emelkedőben van. A modem történetírás egyre inkább kezdi bevonni kutató anyagába a néprajz eredményeit. Annál tartózkodóbb az irodalomtudomány, amely például a mai napig adósunk a népköltészeti szövegeink stílust®Aéneti vizsgálataival. Kodály előadásának további részében a zene világtörté­netéről szólott. Ezután részletesen foglalkozott s népdallal, az egyházi zenével. Előadását da­lok bemutatásával illusztrálta s az előforduló dallamokat Szélcelyhidy Ferenc dr., az Operaház tagja énekelte el. A nagy tetszéssel fogadott elő­adás után Madarassy László dr. főtitkár az évi jelentést terjesztette a közgyűlés elé, majd a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel a Néprajzi Társaság védnökéül választotta a jelenlévő Hó­mon Bálint kultuszminisztert, aki megköszönte a feléje irányuló bizalmat és ragaszkodást. * (Zenekari hangverseny.) A Budapesti Hangverseny Zenekarnak csütörtökön a Zene- akadémia nagytermében rendezett koncertjét Ferencsik János vezényelte. Az Operaház te­hetséges fiatal karnagya ezen az estén is ki­tűnő muzsikusnak bizonyult; pompás ritmus­érzékkel, meleg lendülettel dirigált és művészi odaadással mélyedt el az előadott művek szel­lemébe. Eysscn Irén tisztán és kellemesen csengő hangon, ízlésesen és finoman énekelt néhány. áriát, Rapoport Anatole pedig köze­pes kvalitásokkal adta elő Rachmaninoffi meg­lehetősen tartalmatlan III. zongoraversenyét. * (Jótékonycélú hangverseny.) A Deák-téri Luther-ezövotség gyámolító szakosztálya, amely Baffay Sándorné dr.-nó vezetése alatt áll, szom­baton este hatórai kezdettel ,a Deák-téri temp­lomban jótőkonycélú hangversenyt rendez. Közre­működik a Hollandiában éló kiváló magyar he­gedűművész, Szikra Lajos is, akit Peseko Zoltán kísér orgonán, továbbá Moór Júlia énekművész. A belépésre műsormegválítáa jogosít, a a tiszta jövedelmet Hscgónysorsú diákok támogatására for­dítják. Heti hangverseny naptár Pintek: Mi se ha Leviezky aongora estje, 8. Vi­gadd. (Koncert.) Szombat: Johann Strausaeot Knappertabusch vezényletével, fél 9. V. (Rózsavölgyi.) — A Bu­dai Ambulatórium Egyesület poliklinikájának díszhangversenye, fél 9. Z. Vasárnap: Arm Nederhoed táncmatínéja, 4. «, 11. Belvárosi Színház. (Szász.) — Micsei Józsa operaénekesnó és Pálos Marcsi orgonaművész együttes estje, fél 9. Z, (Bán.). A tegnap esti díszbemutatón megjelent az előkelőségek élén a kormányzó és családja, József királyi herceg, Ráday Gedeon gróf, Somkuthy tábornok. Az írók és újságírók színe-java. Ott volt a külföldi magyarok kö­zül: Szőke Szakáll, Ábrahám Pál, Székely, István, akik mind-mind elragadtatással tap­soltak a remek film bemutatása után. A ROYAL APOLLO és FÓRUM ma délután mutatja be ezt a nagyszerű uj- donságot. A négyórai előadáson ma nagyrészt félhelyárak! * („Háry János" a bécsi rádióban) A bécsi rádió április 1-én, szombaton este nyolc órakor adja elő „Háry János"-t, Kodály Zol­tán, Paulini Béla és Harsányi Zsolt daljáté­kát. Az előadás rendezője Hans Nüehtorn tanár, a bécsi RAVAG irodalmi igazgatója, akinek eddig több magyar mű előadásával volt jelentős sikere. A zenekart Osrvalcí Kabasta vezényli, a bevezető előadást pedigj a bécsi rádió meghívására, Mohácsi Jenő dr, tartja. * (Kiállítás.) Fark&íházy Miklós feítőmflvfcsj francia és németországi sikerei után április 2-án nyitja meg kiállítását a Franki-szalonban, Mária Valéria-ntca 8. Megtekintése díjtalan. * (Rátkai Márton jubileuma.) Rátkai Már? tont április 8-án a Király Színházban éjjeSá előadás keretében ünneipilik szánésztáriai és a nagyközömség abból az alkalomból, hogy a nép-r szerű művész most érte el színészi működésének harmincadik évfordulóját. 1003 január 16-án, lépett föl először a Magyar Színháziban Zolq Emil Théréte Raguin regényének darabváltn- zatában s már első fellépéséivel is feltűnő sikert aratott. A jubileumi előadáson a főváros sá, nésztársadalmának majd minden kitűnősége föl-: lép, de föllép maga az ünnepelt is.: egyik liíreg szerepének részletét játssza el * (Hol kerül színre a „Bál a SaToybaa"?) Ismeretes, hogy pereskedés indult meg akörül, hogy melyik színház mutassa be Budapesten Ábrahám Pál „Bál a Savoyban" eímű új operettjét. Csütörtökön délelőtt ismét tárgya? lás volt ebben az ügyben Balogh Árpád bíró előtt. A bíró azonban még nem hozott itéle» tet, hanem a legközelebbi tárgyalásra elren­delte Ábrahám Pál és Lázár Ödön, a Király Színház volt igazgatójának meghallgatását, Az új tárgyalás napját Balogh Árpád bíró április 7-ében állapította meg. * (Gyermekek boldog napja a Vígszínházban.) Szombaton, ünnepnap délután S órakor, pazar műsor várja a kicsinyeket: őfelsége, a kis király, látványos gyeiwkoperett. Margit néni mesél, Kalmár Pál énekel, Lakner bácsi és inasa íróké* zik. Ennél szebb és hatalmasabb műsort nem jóit. szottak még! Jegyek rendkívül mérsékelt áro* válthatók. MOZI HÍRADÓ * (Diszbemutató.) A Royal Apollóban ma este tíz órakor mutatták be meghívott közön­ség előtt a Royal Apolló és Fórum új közöd álmjét, amelynek Amiről az asszonyok ólmod- nak a ríme. A filmet, amelyről holnapi szá­munkban számolunk be, a közönség nagy érdek­lődéssel kísérte. A bemutatón megjelent csa­ládjával a kormányzó, József Ferenc királyi herceg, Bláha Sándor államtitkár, Ráday Ge­deon gróf, Ferenczy Tibor dr. főkapitány és A társadalom számos előkelősége. * (Uj magyar film készül.) Hír szerint a közel jövőben két új magyar film készítését kezdik meg a Hunnia Filmgyárban. A két film rendezője Korda Zoltán. Az egyik film címe: Készpénz nevet, ennek szüzséjét Újhelyi Nándor írta, a másik film külföldi téma. Címei Egy hosszú vceckend. 4 CITY Vtlmof csáezár út ü Telefon 111—40. CORVIN CJttot ut és Körút sarok Telefon 889—88 CORSO Váci utca t. Telefon 87—4—02 FILM­ÜEC81 Teréz-körűt *8. Tel.: 259—62 ée ilS- 4S firORUivt Kossuth La1os-a. 18. Tel 89 5 43 69 7-07 HOMEROS Herrolna-út f. Telefon 961-00. Táncol a narnizon. — Enoadin. Jés hó és sze­relem — Híradó. Táncol m oamizon. — Enaadin. — Híradó. — Szombat és vasárnap kü- lön előadásokon d. e. 11 ó. Zarándokút a Szentatvá- hnz. Március 23-tól: Szerelmeskedés. (Magda Schnelder. Olga Csehova. Paul Hörblfcer.) — Hír­adók. /ZINH HÚS ÁZAK ÓRA flcitelmet tikőts. F&sz. Harry Plel. — Híradók. Amiről az asszonyok ál­modnak. Rendezte: Bol- váry Géza. Főszereplők: Gustav Fröhlich. Nóra Gregor. Ottó Wallburg. — Híradók. Csütörtöktől: Vérző porond. Emberek és szörnyök drámája. — Filléres avors. — Hír­adók Előadások hétk. lél R. T. tél 10. ünnep és vas. 2. fél 5. 7 és 10 6. Az első ^löad. mindennap félh Előadások kezd. hétk. 5. V-.8. vasár- ét ünnepnap -%S. B. Vti ét 10. Kezd mindennap s/«4. »/48. */48. «/410 ó. A hét­köznapi első előadás Kezdete hétk. 4. (. 8. 10 vae 2. 4 8. 8. 10 órakor Elsfl eldad. nap. naev- részt félh. 60 Bllértól. Kezd. hétk. 4. 6. 8 és lo vaa. 2. 4. 6. 8 10 érakor. Első elóad nap naity- részt félhelv. 60 f. tél Előadások kezdete fél 6, 7 tél 10. vaB&rnap 2. 4. 6. 8. 10. KAMARA Dohány-o á« Nyár o •árok J 41tV—?7 OihNIA '.sei-kőrrlt és K.ölcser-u * k Telefon 801—25 ORION EekO-Ot L Teiefon 83 -1—02. PALACE Erzsébet-körúl 8. Telefon 365—23 RADIUS-METR0 Natrvmező-utca 22. Tel 220—98 292—50 ROYAL APOLLO VII.. Erzsébet kórot 48 Telefon: 419—02 429—46 U FA Teréz-körút 80. Tel 197-67 197 —8# Uránia Rákóczi-ót O. Tet 460—46 «60-41. Március 23-tól: Seívrabió. (Tlann Alberti és o Welntraub-Jazz.) — Hanaos ma avar viláohír­adó. Március 23-tól: Harry Plel: A rejtelme* kikötő. — Mi ulsáo a naovviláoban t — Hír­adók. A w vörfíshafú asszony (Jean Harlow.) — A0o« ne fizess. (Stan és Pan.) — Híradó. Fzerclmeskedé8. (Magda Schnelder Olga Csehova Luiae Ullrich.) — Hír­adók. Prol. A vöröshajú a as­szony, Stan és Pan: Adós ne fizess Hangos maoyar viláahíradó.. — Vaaár* nap d. e 11 ó. d4nv4m- asszonv katonáin Amiről az asszonyok ál­modnak. Rendezte: Dol- váry Géza. Főszereplők: Gustav FrÖlích és Nóra Őrekor. — Híradók. A szlvrabló. (Fősz. Hang Albers.) — Ezeréves tit­kok Afrikában —* Hír­adó. Rurárhafók előre! Főst. Rudolf Forster. — Ufa- ■láfterek. (Üéczy l3ar. nabáe és zenekara.) — Híradó Előadások 4 6. 8 10 óra- kor. vasárnap én Qcnep- nap 2. 4. 6. 8. 10 órakor. Kezd. hétk. 4. 8. 8. 10. vasárnap 2. 4 0 8 10 ó. Az első előadás minden­nap fél hely-árakkal. KI Aad ások kezdete 4. 6. 8 és 10 órakor. Az dlső előadás félhelyárakkal. Clőadáaok 4 6. 8 és 10. vasárnap 2 4. 6 8 é* 10 ó. Az jlső előad nseyr. félh.. lesvek 60 fillértől Elóadások 2—6-l« fo! y. tatólanosan azután S. 8. 10 órakor, vasárnap 2. 4. *. 8. 30 érakor. Kezd hétk. 4 8 8. 10. vasárnap 2. 4. 8. 8 10 ó Első előad nap. na?y* részt félh. 60 fillértől. Előadások kezdete hét köznép 5. */48. H10 ezombat vasár- és ün­nepnap 4. 6. 8 10. Előadások hétk 5. eev- ncstyed 8. fél 10. szom­bat vasár- és ünneppap '■ «■ «•

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék