Budapesti Hírlap, 1935. március (55. évfolyam, 51-74. szám)

1935-03-07 / 55. szám

H*______________ 13 t '4/ a lns hascit* * x csnrtíBTOK B. Korrtis Gyula és Fellner Alfréd lemondtak az Operabarátok Egyesületének vezetéséről A Magyar Operabarátok Eyyesüteia március 6-án választmányi ülé3t tartott amelyeu Karnis Gyula dr. elnök hivit- kozva rendkívül nagy más iránya elfog­laltságára, bejelentette, hogy az Egyesült elnöki tisztségéről lemond. Fellner Alfréd ügyvezető alelnök ugyan­csak bejelentette lemondását. A választmány élénk sajnálattai érte­sült a vezetőség elhatározásáról és tekin­tettel az Egyesület jövője szempontjából nagy kihatású személyi változásokra, bí­zat tsá goi küldött ki azzal a rendeltetéssel, hogy a személyi kérdések rendezésére u májusi közgyűlésre tegyen előterjesztést. A választmány felkérésére Fellner Al­fréd a májusi közgyűlésig vádolta «? Egyesület folyóügyeinek továbbvitelét. * Fellner Alfréd lemondásával kapcsolat­ban munkatársunknak a következőket mon­dotta: Zenekari hangverseny — karmester nélkül ■ Zenei viták egyik régi, kedvelt tárgya: föl­tétlenül szükséges-e a karmester a zenekar élén, vagy sem? Erre vonatkozó kísérleteket is végeztek már sokszor külföldön, sőt ná­lunk is. Budapesten körülbelül negyedszáz éve & Tönklinetler-Orchester játszott egy Mó zárt-müvét karmester nélkül. Pér eszten­dővel ezelőtt pedig Weincr Leó alakított ka­marazenekart. amely szintén dirigens nélkül működött. Szerdán a Zeneakadémiában a Budapesti Hangversenyzenekar rendezett kacmester-nél.: leüli koncertet. A kísérletből levonható tanul­ságok egyaránt szolgáltak pro- és kontra - érvekkel. A Hang versehyze11ekar mindenesetre bebi­zonyította, hogy játékának az utóbbi időkben néha felötlő pongyolasága, nem az együttes hibája volt, hanem mindig a karmesteré. A szerdai hangversenyen tökéletes, egybevágó szabatossággal, dús és eleven színezéssel, ki­fogástalan technikával játszottál:, különösen a Mozart-müvek, a Divertimento s a Figaro házassága nyitánya, hangzottak pompásan, elevenen. (Nagy tetszést kelte.tt Weincr Leó újdonságként bemutatott Schubert—Rondo átirata Is; a szerzőt többször kihívta a zúgó taps). Viszont épp a kötelező, hajszálig menő pre­cizitás, az egyenletes tempóhoz és ritmusú őz- kötöttség és a túlpoentirozás az. ami mégis érezteti, hogy az Igazán művészi előadáshoz nem elég az előzetes betanulás: a szellemi ve­zérnek jelen kell lennie. Mert így hiányzik az előadásból éppen az, ami művészetté teszi: »z egyéniség varázsa és spontán megnyilatko­zása. Végső konzekvenciája mindezeknek pedig az, hogy egy rossz karmesternél kétségtelenül jobb a semmilyen karmester, viszont a jó di­rigenst a legkitűnőbb zenekar legegységesebb és remekül megtanult produkciója 3em pótol­hatja. A Hangversenyzenekarnak ezt a próbálko­zását azonban föltétlenül helyeseljük. Már csak azért is, mert ha megint egyszer meg­hívnak majd valami olyanfajta gyönge kar­mestert mint amilyen már vezényelte őket némelykor, — akkor módjukban lesz felállí­tani neki azt az alternatívát, amelyet a há- borúelötti híres „füttykomponista” egyik ope­rettjének a premierje előtt állított fel a zene­kar: — Ha fizet egy hordó sört, akkor úgy ját­szunk, ahogy kell; de ha nem fizet, akkor úgy Játszunk, ahogy a szerző úr vezényel. £s akkor a Hangversenyzenekar is képes lesz arra, a mai kipróbált recept szerint, hogy a karmester ellenére le jól muzsikáljon és igy a maihoz hasonló tomboló sikert arasson. <Op.) • (Operaházi.) Schumann Karneváljának második előadásán a fiatal és tehetséges Ott- rubay Melinda táncolta Colómbina szerepét az Operaházban. Máris tökéletes technikával . rendelkezik, bájjal és légies könnyedséggel ol­dott meg minden táncmozdulatot. Bemutatko­zása nagy sikerrel járt. ba így fejlődik to­vább* rendkívüli Jövő vár a fiatéi táncosnőre. — Olyan munkát, amelyet az ember maga kezdeményez és 3zívvel-lélekkel szol­gál, nyomós ok nélkül nem hagy abba. Túlságosan közel állanak azonban hozzám azok a célkitűzések, amelyeknek érdeké­ben dolgoztam, semhogy helyesnek vélhet­ném, hogy a nem tárgyi jellegű nehézsé­gekről nyilatkozzam. Annyit azonban hang­súlyozni szeretnék, hogy az a komoly és eredményes munka, amelyet OprrahdzunJ; Radnai Miklós igazgató vezetésével kifejt, és -az a megértés, amellyel áz egyesület tagjai személyemet megtisztelték, rendkí­vül megnehezítette elhatározásomat. Vál­tozatlanul állitom, hogy az egyesületnek rendeltetése van és az egyesületnek ezért, mint közkatona továbbra is tagja maradok és az új vezetőséget teljes meggyőződéssel fogom Civlgálni. — Lemondásom semmiképpen sem befo­lyásolja azt a munkámat, amelyet az Ide­genforgalmi Tanács vezetőségének megb- zásából, a „Júniusi Hetek” sikere érdeké ben ügyvezetői minőségben kifejtek. * IAz olasz staggione vendégszereplése Budapestem) E bét végére várják Budapestre Casteifttil, az olasz opera művészet propa- gaadafönöké:. aki Rajnai Miklóssal, az Opera­ház igazgatójával akar tárgyalni, hogy nyél be­üsse az olasz opera staggioae budapesti ven- cjégszérepjését. Becsben ugyanis 1 március vé­gén játszanak és onnan szeretnének lerán- dulni Budapestre. Az olaszok szándéka azon­ban nehézségbe ütközik, mert Operaházunk márciusban a Wagner-cllüuat bonyolítja le és így nerc biztos, hogy teljesíteni tudják Caste- létti kívánságait. A személyes tárgyalás so­rán fog eldőlni, hogy áz olaszok milyen felté­tellel játszanának Budapesten és hogy hol és mikor lehet megvalósítani a vendégjátékot. * (Vizsga előadás.) A Színművészeti Akadé­mia növendékei Góth Sándor tanár rendezé­sében G. Martiness Sieron Túl a rácson című színmüvét adták elő vizsgaelőadásul szerdán a Kamaraszínházban. A vizsgae!öadá3 egyike volt a legszebbeknek, amelyeket az idei évad­ban láttunk. A növendékek pompás fegyel­mezettségei összjátékot mutattak és finom iátékraodorral oldották meg nehéz feladatu­kat. A szereplők közül elsősorban a tehetséges Gobb; Hilda nevét kell fölemlítenünk, de ha­sonlóan jó alakítással mutatták meg ráter­mettségüket Móri Lucy, Váiy Anna. Révész Zstpzsánna, a, kedves Pónay Márta, Beregi La­jos és Horváth Ferenc is. A Túl a rácson előtt a Háromszög című $>utro-v«gjá,ték szerepelt „lever de rídeau”-ként. amelyben elsősorban Gsllért Endre, Dán Klára és Beregi Lajos sze. repeltek nagyon tehetségesen. •4 (Az utolsó szerep.) Három felvonásból és íjét képből áll /Alahy Lajos új darabja, Az utolsó szerep, amelyet Oáry Árpád rendezésé, ben pénteken mutat be a Nemzeti Színház Bajor Gizi, Uray Tivadar, Odry Árpád, Ivd- nyi Irén. Füzese Anna, Vaszary Piroska, Gö- möry Vilma, Szörényi sva. Peresei Zita, Sugár, Vnghváry, Mihály fi, Juhász, Bartos, Tímár, Petlies, Fehér és Várkonyi együttesé­vel. Az új díszleteket Vpor Tibor tervezte. Az utolsó szerep a bemutatón kívül szomba­ton és hétfőn is színre kerül. * (Habos Gyulának az új Hunvady-darahban kell fellépnie.) A Vígszínházban szerdán dél­után választott bírósági tárgyalás volt Kabos Gyula ügyében, akit érvényes szerződés kö­tött egyrészt a Vígszínházhoz és az Andrássy- úti Színházhoz is, A Vígszínház ugyanis még a nyáron szerződtette Kabos Gyulát Hunyady Sándor „Lovaglás ügy” című új darabjának egyik főszerepére azzal, hogy a művésznek akkor kell rendelkezésre állania, amikor a da­rab szlnrekerül. Most, hogy a Vígszínház szinrehozza a Pesti Színházban az új Hu- nyady-ds.rabot, felszólította Kabost, hogy szerződése értelmében kezdje meg a próbákat. Kabos azonban időközben az Andrássy-úti Színházhoz szerződött Hans Járay új vígjáté­kinak egyik szerepére. A Vígszínház így vá­lasztott bíróság elé vitte az ügyet. A válasz­tott bíróság szerdán délután ült össze és úgy döntött, hogy Kabos Gyula vígszínházi szerző­désének köteles eleget tenni. így tehát Kabos Gyuia március végén a vígszínházi együttes keretében a Pesti Színház, színpadán lép fel a Lovaglás ügy előadásán. Előzőleg azonban fel­léphet az Andrássy-útj Színház új Járay-vtg- játékában is, mert az Andráasy-úti Színház bemutatója két héttel megelőzi a Lovagias Ügy premierjét, X (Basllldes Mária) Bach-Hándel-estjét március 7-röl április 25-re halasztották. * (A vallomás ötvenedszer.) A Belvárosi Színházban szerdán került színre ötvenedszer Meller Rózsi nagysikerű színmüve, A vallo­más. A jubiláns estén is zsúfolt ház nézte vé­gig az érdekes darabot és a közönség sokat tapsolt a kitűnő szereplőknek, elsősorban Buda Elláinak én Pdger Antalnak, " MOLNÁR FERENC megható regényét mindenki ' olvasta és most mindenki megnézi! A KIS NE MÉCS EK megható történetét hihetetlen hűséggel ele­venítették meg Hollywoodban. A PESTI P AL-UTCA, a grund, az iskola, a Fűvészkert, Nemecsek bácsi szabóbolt.ja mind-mind olyan meglepő gondossággal vannak a filmen, mint­ha itt készült volna Pesten. Igaz, hogy a legnagyob amerikai rendező: * (A Hazug kedden újból szimeUeriU.) A Nemzeti Színház e. heti szín'apjáról Gcláoni Hazug-ja. a műsor-torlódás miatt lemaradt, de a nagy sikerre és a közönség állandó érdek­lődésére való tekintettel a műsor úgy változik, hogy jövő kedden a K-bérlet 19. előadásául ismét a Háziig kerül színre. * (A pécsi zenetanárok hangversenye.) ; magyar vidéki városok zenekultúrába fejlődé sének egyik szép bizonyítéka volt a pécsi vá rcei zeneiskola tanárainak hangversenye, amelynek választékos műsorán a többi között a Budapesten is jól ismert zongoraművész, Bán János is nagy sikerrel szerepelt. * (A Munkácsy-Céh) sorsolással egybekö­tött reprezentatív kiállítása március végén nyílik meg a Nemzeti Szalonban. A sorsolás nyereménytárgyai — festmények, szobrok, grafikák •- a tagok válogatott alkotásai. A kiállításra belépőjegyül is szolgáló sorsjegy árs- darabonként i pengő. Kapható trafikok­ban és a Nemzeti Szalonban. (V., Erzsébet- tér.) * (Az angol rádió lapja Hubay Jenő ze­nei délutánjairól.) Londonból jelentik: A World Rádió (VHágrddió) című lap, az an­gol rádiótársaság hárommillió példány- számú hivatalos lapja Hubay Jenő dr. zenei délutánjairól, amelyet m angol rádió is közvetít, a következőket írja: „Hubay dr.-t mint nagy hegedűművészt és tanárt az egész világon ismerik. Európa, legfonto­sabb zenei állásait töltötte be, mielőtt yisz- szatért szülővárosába, hogy átvegye a nagy­hírű budapesti zenei főiskola vezetését, pompás duaaparíi palotája éveken át a nagy zenészek találkozóhelyt volt és nia- gánhangversenytermében számtalan pom­pás előadás hangzott el. A régi fejedelmek és előkelőségek példájára Hubay a zénel kultúra központjává fejlesztette otthonát, amire, Budapest méltán lehet büszke.” * (Lengyel díszhangverseny.) Március 18-áu a Zeneművészeti Főiskola nagytermében Pil- sudski marsall névnapja alkalmából az Egye­temi Hallgatók Lengyrlbarút Egyesülete, vi­téz József, Albrecht, József Ferenc dr. kir. hercegek és Lcpkowski Szaniszló dr. lengyel követ fövédnöksége alatt díszhangversenyt rendez. Közreműködnek Fchínrzi Takács Aliz hegedűművésznél, Dedinszky Izabella or. gonamüvésznö, Hoffmann Pál gordonkamű­vész. a Magyarországon tartózkodó Kopp- einski Adám lengyel zongoraművész, továbbá Szabó Margit, Borsi Ödön, Mauor Tamás, a Nemzeti Színház tagjai, Vághv Panni, Fc. renczy Zoltán, Erőn fuss F.ícbárd stb. Michuko Meinl Budapesten Érdekes vendége van szerda délután óta Budapestnek. Michuko Meinl asszony, Meinl Gyulának, a nagy kávéimp.irtornek japán származású felesége jött Budapest­re első filmjének, az Utolsó szerelem című drámának bemutatója alkalmából. A fil­met múlt héten Bécsben mutatták be igen nagy sikerrel, úgy hogy az előkelő művész­nő férje elvállalta a második film finanszí­rozását Michuko Meinl asszony néhány év előtt a tokiói operában vendégszerepeit, azután Bécsbe jött, hogy énektudását tovább ké­pezze. Itt ismerkedett meg mostani férjé­vel és — bár tanulmányait befejezte — nehány hangverseny-fellépéstől eltekintve, nem volt alkalma arra, hogy művészetét és tudását a njdlvánosságnak bemutassa. Végre nemrégiben megnyerte férje enge­délyét a filmazerepléshez és a fi'in vára­kozáson felül sikerült. Míehukó Meinl-Tanqka asszony filigrán teremtés, mandula szemei élénken csillog­nak, ha arca vágása és színe japánt is, a mosolya, élénksége már európai. Boldo­gan beszél filmje bécsi sikeréről, biztosan reméli azt, hogy a budapesti közönség is szívesen fogadja filmjét és megelégedetten látja a körülötte forgó nagy érdeklődést Magyarul természetesen még nem tud, de németül, franciául és angolul beszel. Most FRANK BORZAGE rendezte ezt a filmet s a nagyszabású épít­kezéseken és jeleneteken felül egy van eb­ben a filmben: szív! BOKA, GKRfiB. CSÓNAKOS, ÁCS FERI ÉS A KIS NEMECSEK gyönyörű történetét holnap mutatja be a Fórum. Akik régen várják • ezt a filmet, azoknak érdemes volt várakozniok, mert szebb, költőibb, szívhezszólóbb filmalkotás még kevés volt, mint a PAL-CTCAI FIUK! már csak egyetlen ambíciója van: u bécsi Operában akar fellépni. Michuko Meinl asszony kíséretében Bu­dapestre jött Frltz Schultz, a film rende­zője is. aki eddig csak vígjátékom rende­zésében tűnt ki és akinek ez az első drá­mai filmje, valamint Hans Járay, a bécsi rúnészíró, aki Michuko Meinl második 'Invjáben is főszerepet fog játszani Michuko Meinl asszony, Hans Járay és Fritz Schvltz az Utolsó szerelem csütör­töki bemutatóján is résztvesznek, azután pénteken vagy szombaton utaznak vissza Bécsbe. A pünkösdi hercegnő Egv fantasztikus kis operettállam her­cegnőjének amerikai kirándulása az alapja A pünkösdi hercegnő című ame­rikai film vígjátéknak, amelyet e héten mutatott be az Omnia. A fantasztikus operettállam kölcsönt keres és maga a király leánya utazik Amerikába reklám- kőrútra a pénzért. A hercegnő súlyos be­tegségbe esik, nem hagyhatja el a szo­bát, helyette egy kis színésznő vállalja el a szerepét, miután nagyon hasonlít hozzá. Riporterek hada, amerikai pénzkirályok serege, az álruhás kis színésznő kaland­jai. a felfedeztetés veszélye, egy kis sze­relem. az operett és vígjáték összes kel­lékei kitűnő tálalásban kerülnek sorra a közönség elé az elegáns és szénen kiállí­tott filmén. Meg kell állaoítani, hogy a filmben van a humoron kívül jó adag szatíra is, amit szintén kedvel a mozikö­zönség. A humor pedig nemcsak helyzet­komikumban, hanem a párbeszédek ötle­tességében is helyet talál. A kettős női főszerepet Silvia Sydney játssza. Kedves, finom, humoros mozza­natokban is elegáns és szép színésznő. A férfifőszereplő Carry Grant, szintén a fiatalabb amerikai müvésznemzedék egyik nagyon értékes és tehetséges tagja. A' filmnél sokat tapsol és mulat a kö­zönség. * (Ez a villa eladó!) Ilyen címmel mutat­ták be szerdán délelőtt a Fórum-filmszínház­ban a legújabb' magyar zenés-vígjátékok amely egy hónap alatt jutott el az első felvételektől a bemutatásig. Vadnay László és Cziffra Géza a francia bohózatok remek helyzetkomíku- mára emlékeztetőén ötletes és fordulatos fibn- szüzsét írtak, amelyet Cziffra Géza invenció- zusan és gyors perdüléssei rendezett meg. A (ilm főszerepeit Csikós Rózsi,, Verebes Ernő. Kabos Gj-ula. Gázon Gyula, Somló István, Tnray Ida. Retkes Sándor, Berky Lili játsszák akik közül különösen Somló István és Csikós Rózsi, a filmen még nem szerepelt két ma­gyar művész keltett igen kellemes meglepe­tést. Gyöngy Pál ereinek kísérőzenéje és két kitünően sikerült slágerszáma nagymértékben hozzájárul a sikerhez, amely a Cinema-filrn- vállaJat új filmjét fogadta a szakbemutatón. X (India Hollywoodban.) Gary Cooper nagyszabású új filmjének, a „Hindu lándzsds”- nak külső felvételeit eredetileg a cselekmény eredeti színhelyén, Indiában akarták lefoly­tatni. A felvételek már három hónapig foly­tak és csak a filmek előhívásánál derült ki, hogy az Indiai klíma lehetetlenné teszi a tiszta felvételek elkészítését. Ezért az egész tár­sulat visszautazott KaUtom M ha és az új fel­vételeket Hollywood kör- San-Femando völgyében készítették el i kirándulás, amely teljesen eredőién- r, háromszáz­ezer dollárjába került a la lúndzsás”-t gyártó Pnramoií hí-film válla latnak. X (A „halhatatlan” filmszerző.) Pierre Benőit-ról, a világhírű francia regényíróról van szó, akit nemrég választottak bé a fran­cia ekadémiába, a negyven halhatatlan közé. Pier benőit már írt egy világhírű filmet, az ,,A4 V’-t és most. tizenöt évi szünet után, nse • „Moszkvai éjszakák” című filmet, am legnevesebb kritikusok állapítják meg, hogy a filmlrás Iskolapéldája. A „Mosz­kvai éjszakák” főszereplői Annabella, Harry Baur és Richárd Willm. t: (Hungária-fllm Oslóban.) A Hungária- ■íangősfilmet. — mint jelentik -- március 2-án ünnepélyes matiné keretében mutatták be az oslói £fagra-filmszínházban. A filmet Leffler Béla egyetemi tanár, az osloi magyar követ­ség sajtócloadója vezette be rövid előadással.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék