Budapesti Hírlap, 1935. március (55. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-15 / 62. szám

12 B« H* Míiller vasárnap már látszik a Hsugáría csapatában Jobbösszeköíő, vagy balösszekötő lesz a bécsi csatár A kék-fehérek táborát heteken át izga­lomban tartotta a kérdés: leszerződik-e a Hungária csapatához Müller, a bécsi WAC válogatott csatára. Már egyszer befejezett ténynek látszott jövetele, de azután meg­akadt .a dolog, míglen most a WAC bukása ismét aktualitást adott az ügynek. Kisfalvi István dr., a Hungária főtitkára tegnap­előtt Bécsbe utazott és tegnap éjszaka már magával is hozta az osztrák játékost. A bajba jutott WAC elfogadta a Hungária anyagi ajánlatát és miután beleegyezett Müller távozásába, a formaságok gyors el­intézésének mi sem állott többé útjában. Müller már tegnap Bécsben aláírta szer­ződését, s a WAC hozzájárulása alapján az osztrák szövetség ma délben táviratilag kiadta a játékost a Hungária részére. Szer­ződési? már a Professzionalista Labdarugó Alszövetségnél fekszik, így tehát Müller va­sárnap a Somogy elleni mérkőzésen már be is mutatkozik a Hungária csapatában. A kék-fehérek' holnap, pénteken délután tartják eheti zárótréningjüket s ezen részt- vesz Müller is! Különböző kombinációk me­rültek föl, milyen szerepet kap Müller a Hungária csatársorában s arról is szó volt, hogy véle oldják meg véglegesen a közép­csatár kérdését. Ám nem így lesz. Értesü­lésünk szerint Müller vagy a jobbösszekötő, vagy pedig a balösszekötő helyére kerül. Amennyiben Víg IV., a kék-fehérek Jobb­összekötője vasárnapig rendbejön, akkor Víg IV., Cseh, Müller belső trióval áll fel a Hungária, ha ellenben Vig még vasárnap sem játszhat, Müller lesz a jobbösszekötő, Kis marad a középcsatár és Cseh a bal- összekötő. Müller megszerzésével kapcsolatosan el­terjedt a hír, hogy a Hungária a WAC vá­logatott hátvédjét, Cisart is megvásárolja. Erről azonban a Hungáriában mit sem tud­nak, tehát ez a kombináció nem felel meg a valóságnak. Hazajön Gene Mahó, Amerika magyar tenmszcsiltaga LONDON, márc. 14. A Reuter-iroda jelenti San-Franciskóból, hogy az amerikai tenniszsport elveszti Da­vis Cup csapatának kiváló tagját, Gene Makói, Kalifornia ifjúsági és egyetemi ten- niszbajnokát. Gene Makó ugyanis elhatá­rozta, hogy visszatér hazájába, Magyaror­szágba, mert a budapesti egyetem felaján­lotta utazási költségeinek megtérítését, in­gyenes taníttatását és esetleg jó állami hi­vatalt is kap, amennyiben a tavasszal itt­hon jelentkezik. Makó egy hónap múlva dönt az ajánlat felett. A londoni jelentés komoly forrásból ered, így tehát bizonyos, hogy a hímek alapja van. Annyit már régebben tudtunk az Ameriká­ban híressé lett magyar fiúról, hogy szeretne hazakerülni Magyarországba. Lehetséges, hogy ezen az alapon magyar részről lépések történ­tek Gene Manó vágyainak teljesülése érde­kében, de nem valószínű, hogy a budapesti egyetem tett volna ajánlatot az amerikai ma­gyar tenniszezönek. Mindenesetre' a magyar terinisz-sportra mérhetetlen nyereséget jelentene, ha magáé­nak: valihatná azt a játékost, akit jelenleg a világ egyik legjobb tenniszezöjének tartanak. * SZILAGYI NEM INDUL A VASASOK BEBNATH-A ANDOEDIJAS MEZEI VER­SENYÉN. A.Vasasok vasárnap rendezik Ber- náth-vándordíjas mezei futóversenyüket, amelynek szenior egyéni győztese alkalma­sint Németh (RITE) lesz. Szilágyi (RITK), Németh legnagyobb riválisa ugyanis a lábát fájlalja és távol marad a starttól. Az elsőség kérdésébe beleszólhat Görög, Sárosi, Sárvári és Eper, esetleg Kunsági és Végh is. A sze­nior és ifjúsági csapatverseny győztese min­den bizonnyal a vándordíj védője, az UTE csapata lesz. * Belga készülődés a Klebelsberg-vízipóló- kupa-mérkőzésekre. Az- idén Brüsszelben ren­dezik a Klebelsberg-kupa küzdelmeit s a belga úszószövetség már megkezdte az előkészüle­teket a nagy vízipólótoma lebonyolítására. Ma megérkezett á MUSz-hoz a belga szövetség levele, amelyben felkérik Donáth Leó dr.-t a végrehajtó bizottságban való résztvételrc, Sinkó János vízipólóbírót pedig meghívták mérkőzések vezetésére. * Megkezdődnek a kalapácshajító tré­ningek. A MASz tudvalévőén az idén is­mét bevezeti a nálunk teljesen elhanyagolt gyaloglást és kalapácshajitást s a két sportág fejlesztése érdekében szövetségi tréningeket rendez. A kalapácshajító tré­ningek nyomban a mezei futószezón befe­jezése után megkezdődnek, Kerezsy főis- kolai tanársegéd vezetésével. Eleinte tor­nateremben dolgoznak a kalapácshajítók, később pedig a Vérmezőn tartják a tré­ningeket. — A MASz az idei esztendő* egyébként már teljesen az olimpiai előké­születekre fordítja. Husvét táján Buda­pesten atlétagyülekezétet hív egybe \ szövetség. A meghívott atléták együttes munkával készülnek a versenyekre s az utasítások szerint végzik további olimpiai munkájukat. * Finn atléták jönnek a MAC, a BBTE, vagy az UTE nyári versenyére. A Kassai Atlétikai Club június 28-én nemzetközi atlétikai viadalt rendez és erre több kiváló finn atlétát is meghívott. Salminen és Toi- vonen már megígérte részvételét a kas­saiaknak, de kilátásba helyezte érkezését Iso-Hollo, Virtanen és Jaervinen is. A KAC azonban nem tudja egyedül viselni a finn atléták költségeit és ezért felaján­lotta a finneket a MAC június 6-i, a BBTE június 20-i és az UTE június 23-i viada­lára is. A tárgyalások állása szerint a finn atléták valószínűen eljönnek Buda­pestre is a MAC, a BBTE vagy az UTE versenyére. * Európa legszebb autói a budapesti autószépségversenyen. Amerikai, olasz, német, osztrák, francia és angol gyárak jelentkeztek az április 28-án vasárnap Bu­dapesten tartandó autószépségversenyre, amely egyenlő értékű lesz egy nagyarányú nemzetközi autókiállítással. A magyar ka­rosszéria-ipar ugyancsak felvonul külön erre az alkalomra készített meseautóival, amelyek versenyképességüket igazolni fogják a világmárkákkal szemben is. A szépségversennyel együtt tartják meg az első elegancia-versenyt is. Az elegáncia- verseny munkaalkalmat biztosít a szabó- és divatcégeknek, az ideérkező külföldi autósok pedig a fővárosi szállók forgalmát fogják megnövelni. Az általános érdeklő­désből ítélve az autószépségverseny a bu­dapesti tavaszi évadnak legnagyobb társa­dalmi eseménye lesz. Széthúzódott ezetpengős tippályázatank mezőnye Fehér János Í5 A harmadik forduló meglepetései erősen széthúzták Tavaszi Sportpályázatunk ezer- pengős pontversenyének a mezőnyét. Fehér János a harmadik héten is hat pontot szer­zett és ezzel megőrizte vezető pozícióját, míg a második helyre a harmadik forduló két másik nyertese; Gurányi Rezső és Miskolczy István nyomult előre. A további helyeken már többen osztozkodnak; a legerősebb a konkurrencia a kilencpontosok között. Egy­előre azonban következtetéseket levonni a helyezésekből korai volna, mert akár egy for­dulóban is teljesen megváltozhat a sorrend. Egy hatpontos vagy akár csak ötpontos ta­lálattal két-háiv>m hellyel is feljebb juthatnak pályázóink. Fehér János előnyét tehát még akár a legalacsonyabb pontszámuak is behoz­hatják néhány jól sikerült fordulóban. A har­madik hét eredményeit figyelembevéve, így alakult a sorrend: 15 pontos: Fehér János. 13 pontos: Gurányi Rezső, Miskolczy István. ÍZ pontos: Csörnyi Vince, Iglói Péter, ifi. Jelenik Andor, Kaiser és Tóth. Kirschner János, Kovács Gyuia, Krágl Jenő. 11 pontos: Andor János, Bácskai János, Beöthy László, Füiöp László dr„ Gsbey Sán­dor, Hajdú Gyula dr., öry János, Petre Lajos. 10 pontos: Áprily György, „Előre", Fodor József, Gábor István, Hajós Teréz, Imrédy Tamás, Kispál Géza, Marosvölg'yi Károly, Mensdorfer Ferenc, Neumann Ernő, B. Szabó Zoltán, Szalay László, ifj. Tóth Lajos. 0 pontos: Ágotái Lajos István dr., „Akárki", „Amatőr". Balogh László. Barna József, Ba­ross Miklós, Draskóczy Gyula, Dudás Mária, Vasárnapi kirándulások Magyar Turista Egyesület. Március 17. 1. Szár, Gesztesvár (H), Körtvélyes, Szár. Találkozás március 16-án 17 órakor a kelen­földi pályaudvaron. Vezető: Gázon Lajos. — 2. Dorog, Henriktetö, Gete, Dorog. Találkozás 6.30 órakor a nyugati pályaudvaron. Vezető: Walther Gedeon. — 3. Békásmegyer, Kevé- lyek, Oszoly, Budakalász. Találkozás 7.10 órakor a Pálffy-téren. Vezető: Dévény De­zső. — 4. Hűvösvölgy, Budajenö, Nagyková­csi, Hűvösvölgy. Találkozás a hűvösvölgyi villamos-végállomásnál. Vezető: Fábián Dé­nes. — 5. Farkasrét, Csillebérc, Movero, Budaörs Farkasrét, Találkozás 7.45 órakor a farkasréti villamos-végállomásnál. Vezető: Karkos Károlyné. — 6. Kirándulás Dobogó­kőre. Pilisszentkeresztig autóbusz. Találkozás 6.45 órakor a Berlini-téren. Jegyek elővétel­ben kaphatók a vezetőnél (VI., Andrássy-út 15. szám. Haas Sport.). Sólyom Turista Egyesület. Március 17. 1. Kakukhegy, Sorrento, Lóhegy, Máriamakk Zugüget. Találkozás 8.30 órakor a farkasréti villamos-végállomásnál. Vezető: Wekerle Nán­dor. — 2. Hűvösvölgy, Tót asszony útja, Virágvölgy, Máriamakk. Találkozás 8.30 óra­kor a hűvösvölgyi villamos-végállomásnál. Vezető: Petrucz Kornél. Hungária Turista Egyesület. Március 17. 1. Csiki hegjek. Találkozás 9 órakor a Ber­lini-téren, Vezető; Gárdán Mária dr.----2. p onttal az élen Dunavári Károly, Exenstein Ubul, Gombócz Lipót dr., Holub József, Kisgyörgy István, Koppány Vilmos, Kovács János, Láng Béla, Peczár Sándor, Reén Ervin, Sárközy József, Schandl Miklós, Széli Károly, Szilágyi László, Ny. Unghváry Baba. 8 pontos: Bodor Pál. Csömör Tamás, ifj. Erőss Béla, Fozmán Jenő, Hágemann Frigyes, Halmi Dezső, Horváth Gyula, Isáky Béla, Kollár Gyula, Nagy Ferencné, Németh Mi­hály, Plajner János, Poczik Endre, Sinka Fe­renc, Szabó Jenő, Széles Árpád, „Tempó", Tóth Sándor, Valentyik János. 7 pontos: Aranyos Ferenc, Bajári Jakab. Balásházy Péter, Bendefi Béla. Beöthy Ber­talan, Dobó Imre, Ebért András, Emszt Mi­hály, Hajas Imre, „Juventus", K. Leitner Sándor, Mándy József dr., Morvay Tihamér, K. Nagy Béla, Nagy Ica, „öcsi", Pesty Ta­más, Pünkösti Pál dr., Schillinger Oszkár, Schwarcz István, Székelyhidy Pál, Tamás Péter. Tóth István. 6 pontos: „Attila", Czékus Endre, Dugo­nics József, Genersich Zoltán, Horváth László, Juhász Károly, Lukács Gyula. Orovecz Já­nos, Ruzsinszky Lajos, Szalay György dr., Szita József, Zentai Pál. .7 pontos: Bödy Ernő, Cseh József, Dandl József, Daxner Károly, Derzsi Gyula, Engel László, Fehrentheil Frigyes, Feyér Árpád, Holczer Elek, ifj. Lázár Béla, „Mucika", Nagy Emil, ifj. Réthy Gyula, Rónay Gyula, Rónai Istvtán, Szabó Ilona, Tamáskovits An­tal, Tóth Lajos (Nógrádveröce), Weisz Rudolf. Többi pályázónknak ötnél kevesebb a pont­számú. Helyszűke miatt valamennyit nem közölhetjük, esetleges érdeklődésre azonban szívesen állunk rendelkezésre. I Hármashatárhegy, Csúcshegy, Zsíroshegy, Hűvösvölgy. Találkozás 9 órakor az újlaki templomnál. Vezető: Fodor József dr. Vértes Turista Egyesület. Március 17. I. Pomáz, Oszoly, Csillaghegy. Találkozás 7 órakor a Pálffy-téren. Vezető: Kaufnignn J. — 2. Szentendre, Kőhegy, Pomáz. Talál­kozás 8 órakor a Pálffy-téren. Vezető: Kiss E. — 3. Pomáz, Lajosforrás, Macskabarlang, Pomáz. Találkozás 7 órakor a Pálffy-téren. Vezető: Müller J. Újpesti Torna Egyesület. Március 17. Séta a budai hegyekben. Találkozás 10 órakor a Berlini-téren. Vezető: Rottenberg Béla dr. fi csütörtöki ügetöverseny A téli időjárás viszontagságai után ma végre tavaszi verőfényben élvezhette az ügetősport közönsége a nap szép verse­nyeit. Ahány futam, annyi érdekesség és ahány eredmény, annyi realitás. Ritka eset, mégis ebben foglalható össze a délután tör­ténete. Lizsie váratlan győzelmével indult ugyan a nap, a háromévesek versenyét is elvesztette a favorit Galagonya, — vagyis inkább hajtója, — de azután sorra érvé­nyesült a papírszámítás. Különösen a két részre osztott Mechanikus- hendikepben, 1835 MÁRCIUS 15, PÉNTEK TAVASZI SPORTPALYAZAT 4. hét 3 pontos kérdés: Mi lesz a Szeged FC— Phöbus-mérközés számszerű eredménye? Tip:..................................... ■ . A tiprovatba a fjyőztes csapat neve, vagy a döntetlen szó és a mérkőzés végeredménye írandó. 2 pontos kérdés: Melyik csapat győz és hány gólkülönbséggel a Budafok— Szürketaxi mérkőzésén ? * Tip:................................................ A tiprovatba a győztes csapat neve és a gél­különbség száma, vagy esetleg a döntetlen szó izandó. 1 pontos kérdés: Ki lesz az egyéni győz­tese a Vasasok Bernáth-vándordíjas me­zei futóversenyének? Tip:.......................................... . Csa k egy futó tippelhető. A nevezéseket a sportrovatban közöljük. 2 pontos kérdés: Hányt gólt ér el a Hun­gária a Somogy ellen?. Tip:................................ . a < Csak abban az esetben számit, ha a főkérdé­sekben foglalt események egyike elmarad. A pályázó neve és lakása: • A szelvényeket legkésőbb szombaton kell szerkesztőségünkbe személyesen, vagy pos­tán eljuttatni. Minden szelvényhez egy da­rab fel nem ragasztott, használatlan tíz- filléres levélbélyeget kell mellékelni El­késve, vagy bélyeg nélkül beküldött szel­vényeket nem veszünk figyelembe. amelynek első futamát Oline, második fu­tamát pedig a Tavaszi hendikepben oly ki­tűnően szerepelt Félix nyerte meg. A má­sodosztályú nemzetközi versenyben Milike csak Delirium diszkvalifikálásával jutott győzelemre s ugyancsak ennek következté­ben került Rózsi a második helyre. Deli­rium az utolsó kanyarodóban egyik lábával belevágott a másik lábába és emiatt tisz­tátalanul ügetett, sőt a célban fel is ug­rott. Az 1.30-as hendikepben Zwillinger Ellyvel nem vette komolyan a versenyt, így azután Meridián, Gardist és az elölről induló Győző egymás között intézte el a verseny sorsát. Krista játszva nyerte a Monori díjat, a nap utolsó futamában azon­ban Gabriella csak Zwillinger jobb takti­kája révén tudta lerázni magáról Csá­kányt. A részletes eredmény: I. Szakách E. dr. Lizzie (3) Feiser) első. Svike (p) Wiesner második. gpilka (2%) Ro- rooii harmadik. Indult még: Bohém, Peggy, Orgona, Rusztika. Annus, Pilóta. Könny. Tót. 10:71, 13, 11, 13. Olasz: 43. — II. Vénus-ist. Mimi (3) P.aymer első. Galagonya (p) Grün- wald második. Botond (10) Steinitz harma­dik. Indult még: Uganda, Nemes, Föúr, Ugyanis. Könny. Tót. 10:57, 15, 13, 23. Olasz: 39. — III. Pamuki m. Lord of Pamuk (3) Simkó első. Varázsló (10) Tomann máso­dik. Majmi (4) Kallinka harmadik. Indult még: Elviga, Hanna the Great, EIr»'í fia, Aranyvirág, Kolozsvár, Balaton, Kohinor. Könny. Tót. 10:32, 17, 25, 23. Olasz: 82. Ket­tősfogadás: Mimi—Lord of Pamuk 10:323. — IV. Első rész. Csillag G. úrnő Oline (1%) Steinitz első. Prímás (10) Földi második. Oda (1%) Feiser harmadik. Indult még: Kri- latica, Galli Curci, Hamupipő, Dolly, Hadúr, Ragyogó. Eizt. Tót. 10:35, 13, 22, 13. Olasz: 131. Második rész. Tódor G. Félix (1%) Jónás első. Udine (114) Dózsa második. H. Boriska (3) Kovács II. harmadik. Indult még: Tommy, Arditti, Sacy, Parittya, Vinkó, Ugrabugra. Igen könny. Tót. 10:27, 11, 11, 12. Kettősfogadás: Oline—Félix 10:96. — V. Friedmami E. Milike (2) Raymer első. Rózsi (2) Zwillinger második. Dárda (10) Kovács J. harmadik. Indult míg: Orian Guy, Delli- rium, mint első diszkvalifikálva. Tót. 10:31, 10,10. Olasz: 30. — VI. Klein M. Meridián (4) Kovács II. első Győző (2%) Kovács J. második Gardist (IV2) Raymer harmadik. Ind. még: King Emest, Fuss, Monté Christo, Búfelejtö. EUy. Bizt. Tót. 10:49, 14, 12, 11. Olasz: 44. Kettösfogadás: Milike—Meridián 10:377. — VII. Zagyvagyöngye m. Krista (4:10) Benkö első. Fergeteg (4) Wiesner má­sodik. Paris (10) Raymer harmadik. Indult még: Marlene. Könny. Tót. 10:13. Olasz: 20. — VIII. Körmendi m. Gabriella ,(6:10) Zwíl- Iinger első. Csákány (2) Siró második. Fa­vorité (25) Toplichar harmadik. Indult még: Ica, Upupa Epops. Könny. Tót. 10:16, 11, 13. Olasz: 34. Kettősfogadás: Krista—Gabriella 10:19. ' Március 17 és 20-án dél után *123 órakor ügetaversenyek!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék