Budapesti Hírlap, 1935. június(55. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-05 / 127. szám

6 B* XI. kerület NÉP Kér. párt Polg. ellenz. Szoc. dem. Friedrich Frontharcos XII. kerület NÉP Kér. közs. p. Polg. ellenz. Szoc. dem. 1935-ben 1931-ben 108 150 ‘mandátumból 2 2 1 1 1 3 4 1 4 1 2 1 1 Z 3 2 1 Frontharcos Friedrich XIII. kerület NÉP 2 Kér. közs. p. 2 Polg. ellenz. — Szoc. dem. 3 XIV. kerület NÉP 2 Kér. közs. p. 2 Polg. ellenz. 1 Szoc. dem. 2 Friedrich — 1 1 1 3 1 5 2 3 1 3 1 54.887 szavazatot kapott a NÉP ' rÁ törvényhatósági választásokon 216.613 érvényes szavazatot adtak le. Ebből a Keresztény Községi Pártra jutott 158.326, a Nemzeti Egység Pártjára 54.887, az Egyesült Polgári Ellenzékre 42.682, a Szociáldemokrata Pártra 48.643, a Keresztény Ellenzékre 5949, a Szabadság-frontra 3261, a Ripka-pártra 1874, a ül. kerületi Nemzeti Reformpártra 99L A közgyűlés megalakulása és a tisztujitás Az eddigi tervek szerint a most meg­választott törvényhatósági bizottság június 17-én, hétfőn délután öt órakor tartja első közgyűlését és ezen a közgyűlésen dönt a különböző bizottságok újjáalakításáról. Előreláthatóan még a nyári szünet beállta előtt sor kerül a polgármesteri szék betöl­tésére is, az alpolgármesteri és egyéb állá­sok betöltésére azonban már csak a tör­vényhatóság nyári szünete után, valószínű­leg szeptember folyamán kerül sor. Az uj városatyák A száznyolc új városatya névsora a kö­vetkező : I. KERÜLET: A NÉP két mandátumát kapja Gömbös Gyula miniszterelnök és Bornemisza Géza kereskedelmi miniszter. Wolff-pórt:: Wolff Károly, Bocsáry-Spur Kálmán dr. és Pakányi Ferenc. Wolfí Ká­roly örökös bizottsági tag s így helyette be­kerül a törvényhatóságba Temesváry László. Ripka-pdrt: Ripka Ferenc és Apponyi György gróf. H. KERÜLET: NÉP: Zsitvay Tibor és Harrer Ferenc. Ha Zsitvay Tibor itt mond le: Terbócz Imre kö­vetkezik utána. Wolff-párt: Wolff Károly, Toperczer Akos- né és Molnár László, Wolff és Toperczemé örökös tagok, tehát törvényhatósági bizott­sági tag lesz Divényi Károly dr. és Gidró László Polg. éli.: Rassay Károly, vagy lemondása esetén Pfeiffer Ignác. Szoc. dem.: Peyer Károly. Hl. KERÜLET: NÉP: Zsitvay Tibor, vagy lemondása ese­tén Andréka Károly, aki örökös tag lévén, Orova Zsigmond jut be a törvényhatóságba. Wolff-párt: Wolff Károly és Kuncze La­jos. Wolff lemondása révén Gáldy Béla kerül be a törvényhatóságba. Polg. éli.: Rassay Károly, vagy lemondása esetén Vörösváry Miklós. Szoc. dem.: Büchler József és Miliők Sán­dor. Friedrich-párt: Friedrich István, vagy le­mondása esetén Hüttl Károly dr. IV. KERÜLET: NÉP: Zsitvay Tibor és Nagy Ferenc, vagy Zsitvay lemondása esetén Girardi Tibor. Wolff-párt: Wolff Károly, Raffay Sándor és Szőke Gyuláné. Közülük az első kettő örökös tag, tehát a törvényhatóságba beke­rül még Miklós Ferenc dr. és Kronberg Jó­zsef. Polg. éli.: Rassay Károly és Láng Lajos, Rassay lemondása esetén: Szegő Béla. V. KERÜLET: NÉP: Zsitvay Tibor, vagy ha lemond: Dési Géza. Wolff-párt: Wolff Károly és Lázár Ferenc örökös bizottsági tagok. Helyükbe Koós Jenő és Nagy László kerül. Koós Jenő örökös bizottsági tag. Helyébe kerül vitéz Csik László. Polg. ell.: Rassay Károly, Sándor Pál és Gál Jenő. Rassay és Sándor lemondásával Párkány Frigyes és Nagy Andor kerül a tör­vényhatóságba. Szoc. dem.: Györki Imre ha lemond, he­lyébe kerül Gál Benő. VL KERÜLET: NÉP: Zsitvay Tibor és Veress Gábor. Ha Zsitvay itt lemond, helyébe Sárkány Ferenc kerül. Wolff-párt: Wolff Károly örökös tag, helyére Szakái Antal kerül. Egyesült Ellenzék: Vázsonyi János, Bródy Ernő és Pollacsek Elemér. Szoc. dem.: Halász Alfréd és Pollákné Stern Szerén kapja. Keresztény ellenzék: Friedrich István. Ha lemond, helyére Tauffer Gábor kerül. yU. KERÜLET: NÉP: Bessenyey Zénó és Pesthy-MüTler JÓZS6^ X iftiS Wolff-párt: Wolff Károly örökös tag, he­lyére Szabó Imre kerül. Polg. ell.; Rupert Rezső és BriMty Ernő, ha Bródy lemond, Magyar Miklós. Szoc. dem. Peyer Károly és Deutsch Jenő. Peyert máshol is megválasztották. Ha le­mond, helyére Lévai Sándor kerül. Keresztény ellenzék: Friedrich István. Ha lemond, helyére Landy István kerül. Szabadságfront: Kiár Zoltán. Vm. KERÜLET: NÉP: Vsetty Béla, Gazdy Jenő és Katona Jánog. Wolff-párt: Wolff Károly, Müller Antal és Baján Ferenc. Wolff örökös tag. Helyére lép Krizs Árpád. Polg. ell. Fábián Béla és Vitéz Aladár. Szoc. dem.: Esztergályos János, Horovitz Gábor és Bánóczy László dr. IX. KERÜLET: NÉP: Usetty Béla, Szentessy József és Bűben Miklós. Usetty Béla lemondásával WelUtch Andor kerül be. Egyesült Ellenzék: Rassay lemondásával Diószeghy János. Szoc. dem.: Esztergályos János és Révész Miháiv Wolff-párt; Wolff Károly, Verebéig Jenő és Aichner Albert. Wolff és Verebély örökös tag. Soron következik: Csorna Zsigmond és Lotz Antal (Mindketten újak.) X. KERÜLET: NÉP: Usetty Béla és Pózéi István. Usetty lemondása esetén Halter Károly következik. Wolff-párt: Wolff Károly és Viczián Ist­ván. Mindketten örökös tagok, tehát he­lyükbe kerül Szabó József és Hatolkáy Káz- mér. Szoc. dem.: Esztergályos János és Reisz Mór. Ha Esztergályos leínond: Farkks Zol­tán dr. í Polg. ell.: Rassay lemondásával Payr Hugó kapja. XI. KERÜLET: NÉP: Becsey Antal és Szdntay István. Becsey örökös tag, helyére kerül: Vályi Lajos. Wolff-párt:' Wolff Károly és CsiUéry And­rás örökös tagok, helyükbe kerül K. Császár Ferenc, Nemes Nagy Mihály dr. Egyesült Ellenzék: Rassay Károly lemon­dásával Kabakovics József. Szoc. dem. Peyer Károly lemondásával Bechtler Péter. Keresztény ellenzék: Friedrich István le­mondásával Hálmay Zoltáfa. XII. KERÜLET: NÉP: Petracsek Lajos, Hencz Lajos és Nemes Juhász Jenő. Wolff-párt: Wolff Károly, Cselényi Pál, Kasics Margit és VóXy (Snőssel) Ferenc Wolff Károly örökös tagsága révén bekerül még Mohaupt Károly dr. Xm. KERÜLET: NÉP: Zsitvay Tibor és Bessenyey Zénó. Ha itt mondanának le: Hegedűs Bertalan és Babicz Gyula. Wolff-párt: Wolff Károly és Homonnay Tivadar. Wolff Károly helyett bekerül még: Uhlar Béla. Szoc. dem.: Peyer Károly, Szepessy Al­bert és Steinherz Simon. Ha Peyer lemond, a következő: Csapó Sámuel. XIV. KERÜLET: NÉP: Usetty Béla és Bényi Károly. Ha Usetty lemond: Kertész Elemér. Wolff-párt: Wolff Károly és Petrovácz Gyula. Mindkettő örökös tag, tehát helyükbe kerül Mihalovics Zsigmond és Gyurkovics Henrik dr. Polg. éli.: Rassay és Bródy lemond, követ­kezik: Boros László. Szoc. dem.: Peyer Károly és Pásztor Imre. Peyer lemondása esetén: Gyürey Rudolf. 1935 JUNIUS 5, SZERDA ^ Az örökös tagok, tisztviselők és az érdekképviseletek A választásokkal most már teljesen kiala­kult az új közgyűlés összetétele és megkez­dődik az új ciklus, amelynek feladata, hogy rendezze a függő ügyeket, megalapozza a legközelebbi teendőket és a fejlődés útjára indítsa Budapestet. A hat évre megválasztott törvényhatósági bizottság a megválasztott 108 választott bizottsági tagon kívül a kö­vetkezőképen fest: Elnök: Sipöcz Jenő dr. főpolgármester. Tagok: Szendy Károly polgármester, LAber Endre alpolgármester, Lamotte Károly dr. al­polgármester. örökös tagok: Andréka Károly, Bárczy Ist­ván, Becsey Antal, Bednár Róbert, Botzen- hardt János, Csepreghy-Horváth János, Csil- léry András, Ernst Sándor, Gaár Vilmos, Glücksthal Samu, Hufnagel Imre, Ilovszky János, Kállay Tamás, Koós Jenő, Kozma Jenő, Lampel Vilmos, Lázár Ferenc, Leder- mann Mór, Németh Béla, Petrovácz Gyula, Petzrik Jenő, Pompéry Elemér, Raffay Sán­dor, Rassay Károly, Schmidt Richárd, Sü­megi Vilmos, Toperczer Akosné, Ugrón Gá­bor, Usetty Béla, Viczián István, Wolff Ká­roly. Hivatalból: Schuler Dezső, Wossála Sándor, Kovácsházy Vilmos, Némethy Károly, Farkai Ákos, Szepesváry Pál, Salamon Géza, Bódy László, Király Kálmán, Babarczy István báró, Felkay Ferenc, Rosta János, Morvay Endre, Duday Alajos, Holtspach Ödön, Schára Béla, Battlay Imre, Schmaderer Oszkár, Zielinszky Tibor tanácsnokok, Szemethy Károly tiszti főügyész, Csordás Elemér tiszti főorvos, Illye* fálvy I. Lajos statisztikai igazgató, Sebő Béía főszámvevő, Budó Jusztin főlevéltáros, továbbá Ferenczy Tibor főkapitány, Csilléry Béla pénzügyigazgató, Papanek Ernő szám- széki igazgató, Pintér Jenő tankerületi fő­igazgató, Nagy Zsigmond tanfelügyelő, Ra- kovszky Iván, a Közmunkatanács elnöke, Korányi Sándor báró, a Közegészségügyi Ta­nács elnöke és Huszár Aladár, az OTI elnöke, Érdekképviseleti tagokat választ: a Buda­pesti Ügyvédi Kamara (3 tag), - a Közjegyzői Kamara (1), Mérnöki Kamara (3), Orvosszö- vétség (3), GyOSz (2), Kereskedelmi és Ipar­kamara (4), Mezőgazdasági Kamara (2), a Vitézi Szék kiküldöttje. Az érdekképviseleti tagok megválasztása az első közgyűlés fel­adata és ennek megtörténte után teljes lét­számban megindíthatja munkásságát Buda­pest új közgyűlése. Amit meghagyott a fagy, elverte a Jég Baranyában PÉCS, jún. 4. (A Budapesti Hírlap tudósítójának tele­fonjelentése.) Csak most bontakozik ki teljes nagyságában az a kár, melyet a má­jusi fagy okozott Pécsett és Baranyában. Amit ez a fagy meghagyott, Pécsett és környékén hétfőre virradóra elverte a jég. Félórás vihar vonult el a város felett, amely a szőlővidéken jelentékeny kárt okozott. Az esővel vegyes jég az Arany­tetőn és a Makár-hegyen nemcsak a sző­lőkben, hanem a gyümölcsösökben is nagy pusztítást végzett. Egyes helyeken hetven­től száz százalékos a jégkár. Az említett vidékek szőlőbirtokosai ma küldöttségileg keresték fel Baranya főispánját és a vá­ros polgármesterét, hogy megfelelő segít­séget kérjenek. Baranya vármegye gazdasági egyesü­lete hétfőn délután nagyfontosságú ülést tartott. Az ülésen behatóan tárgyalták azt a katasztrofális csapást, amely a májusi fagyhullám alkalmával Baranya vár­megye mezőgazdaságát érte. Sajnos, meg­állapítást nyer, hogy ez a rendkívüli csa­pás egyaránt sújtotta a megye kis és nagy gazdáit. De súlyosan érintette azokat az exisztenciákat is, akik a mezőgazdaságban keresik meg mindennapi kenyerüket. Te­hát az aratók, a sommás munkások és á napszámosok is ugyanolyan bizonytalan jövő elé néznek, mint a gazdák. A gazda­sági egyesület ezer baranyai gazdasági nevében sürgős és rendkívüli intézkedése­ket kér a kormánytól, elsősorban Gömbös Gyula miniszterelnöktől. A gazdasági egyesület hétfőn éjfélig tartó ülésén hét pontból álló memorandumba foglalta ja- vaslatait. A memorandumot pénteken küldöttség adja át Gömbös Gyula miniszterelnöknek, aki a délelőtti minisztertanácsot félbe­szakítva, fogadta a baranyai gazdákat. A memorandum megállapítja, hogy 33.891 termelő gazda 112.624 katasztrális holdat vetett be búzával. Mintegy egy­millió 200.000 métermázsa búzára lehetett számítani. A fagykár okozta veszteség 532.000 métermázsa, melynek pénzértéke 14 pengős egységáron számítva hét és fél- millió pengő. A rozsok ötven százaléka tönkrement, másik ötven százalékban pe­dig huszónötszázalékos & kár. A rozster- más százezer métermázsával csökkent, a kár egymillió pengő. Az őszi árpában a fagykár hatvanezer métermázsára tehető* ami 660.000 pengős kárnak felel meg. A három főterményben a baranyai fagykár, tehát közel tízmillió pengő. A többi -ter­ményre, elsősorban a szőlőkre nézve a pontos kárt még nem sikerült kimutatni, Megkezdődtek az angol-német tengerészeti tárgyalások LONDON, jún. 4. Az angol-német tengerészeti megbeszélé­sek ma délelőtt megkezdődtek. A tárgyalásokon német részről Ribben- trop nagykövet, Schuster tengernagy, Ki- derlen korvettkapitány és Wassner száza­dos, londoni katonai attasé, angol részről Craigie, a külügyminisztérium helyettes al- államtitkára, Little altengernagy, a hadi­tengerészeti vezérkar helyettes főnöke és Danckwerts kapitány vettek részt. Az értekezleten mindenekelőtt Sir John Simon üdvözölte az angol kormány nevében a tengerészeti szakértőket. Utána rögtön megkezdték az érdemleges tárgyalást. A Times vezércikkében a többi közt így ír: Ribbentrop, Hitler rendkívüli követének Londonba küldése mutatja, hogy Nagy- britannia képviselői örömmel folytatnak tárgyalásokat Hitlerrel és tanácsadóival a hadihajók kérdéséről és a hajóhadak jö­vendő korlátozásáról. Hitler kijelentette, hogy nem akar Tirpitz tengernagy nyomdo­kaiba lépni és nem akarja kihívni az angol hajóhadat. A birodalmi gyűlésen mondott beszédében Hitler kijelentette, hogy a 35 százalékos hajóhadarány nem akar későbbi nagyobb követelések kiindulópontja lenni. Angliában kellően értékelték Hitler szavait. Úgy látszik, nem fog túlságos nagy nehéz­ségbe ütközni, hogy a hajóhadépítési pro­gram tárgyában megegyezés jöjjön létre. Az angol-német megbeszélések során nem szabad elfelejteni, hogy más országok hajó­hadának erősségét is számításba kell venni, hogy ha a mostani tisztán alaki megbeszé­lések után más tárgyalásokat is akarnak kezdeni. Anglia hajlandó Franciaországgal, Olaszországgal, Japánnál és az Egyesült Államokkal kötelező szerződéseket kötni. I Nem volna értelme, ha Németországgal j olyan megállapodást kötnénk, amely fel­borítaná a többi ország számára megálla­pított arányszámot, Angliában, de Francia- országban is sokan vannak, akik Német­országnak Nagybritanuiához való minden közeledésében kísérletet látnak arra, hogy viszályt szítsanak Anglia és Franciaország között. Ilyen kísérletre nincs bocsánat. Anglia nem akar olyan megállapodást kötni valamely országgal, amely egy másik or­szághoz váló hűség rovására menne. A nyugatafrikai gyarmat­kérdés LONDON, jún. 4. A Morning Post diplomáciai levelezője szerint Németország rövidesen visszaköve­teli a nyugatafrikai gyarmatokat. Tanga- nyika visszaadásának lehetetlenségét már Berlinben is belátják, de Kamerun vissza­csatolása a német érvelés szerint nem jár különösebb áldozattal, mert e gyarmatnak nincs stratégiai értéke Anglia számára és az ott beruházott angol tőke is aránylag csekély. Az angol kormánynak az az állás­pontja, hogy a gyarmati megbízás állandó lévén, azzal a Népszövetség nem rendelkez­hetik ugyan, de ez nem zárja ki a gyarma­tok megegyezés útján való átruházását* Mivel azonban az átruházás a békeszerző­dések módosítása volna, az összes volt szö­vetséges és társult hatalmak jóváhagyá­sára szorul. A BUDAPESTI HÍRLAP telefonszámai: 444—04. 444—07. 444—05. 444—08. 444—06. 444—09.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék