Budapesti Hírlap, 1935. július (55. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-06 / 151. szám

1985 JULTÜS 6, SZOMBAT B. H. _____f N yári pihenőre ment a főváros közgyűlése Megválasztották az üzemi és az adófelszólamlási bizottságokat Arany Lajos, Babitz Gyula, Ligeti Miklós, Szigeti Pál. Vll/a kerület: rendes tagok: Léderman Mór, Messik Ödön, Tóth József, Hámor Ármin, Schöffer Pál. VlX/b kerület, rendes tagok: Lévai Sándor, Kovács Hermann, Zvejanov Vladimir, Frey Ottó, Geiger Jenő. ' VII/c kerület, rendes tagok: Schodits Mik­lós, Perl Jenő, Reinisch Tivadar, Rendek Ká­roly, Jeszenszky Pál. VlII/a kerület, rendes tagok: Baján Fe­renc, Gombos András, Füredy Lajos, Ocskay Rezső dr., Kokovay József. VIH/b kerület, rendes tagok: MUller An­Nagy vita az uj repülőtér körül A pénzügyi bizottság Lamotte Károly al­polgármester elnöklésével péntek délelőtt foglalkozott a közgyűlés elé kerülő ügyek­kel. Az örsöd-dülőben létesítendő repülő­tér télekszerzési ügye körül kétórás vita fejlődött. Zsitvay Tibor örömmel üdvö­zölte a tervet, arra kérte azonban a pol­gármestert, ne a halálsorompó eltüntetésére előirányzott összeget használja fel fedezet­ként, hanem jelöljön ki más összeget. Bódy László pénzügyi tanácsnok erre bejelen­tette, hogy a polgármester maga is átérzi a Kőbányai-úti aluljáró megépítésének sür­gős voltát, ezért javaslatát olyképpen mó­dosítja, hogy a repülőtér területvásárlásá­hoz szükséges fedezeti összeget az 1927. évi dollárkölcsönnél elért megtakarításokból kívánja felhasználni. Franciaország az abesszin kérdést nem azonosítja a Népszövetség ügyével A konfliktusban Olaszország oldalán áll tál, Rabinovits Bernát, Derbeczeni Árpád, Ries István, Tokaji-Nagy László. IX/a kerület, rendes tagok: Révész Mi­hály, Marschalek István, Vágó Jenő, ifj. Springer Ferenc, Vantsó Gyula. IX/b kerület, rendes tagok: Diószeghy Ist­ván, Spiegel Ferenc, Jauemik Ferenc, Stu- dinka Béla, Rege Károly. X. kerület, rendes tagok: Farkas Zoltán, Kutasy Jenő, Ruszinkó Béla, Rédly Gyula. XI. kerület, rendes tagok: Halmay Zoltán, Ammer János, Laiszky Jenő, Kabakovits Jó­zsef, Károlyi Rezső. Az I. föllebbezési albizottság rendes tagja: Wolff Károly, Lázár Ferenc, Harrer Ferenc, Farkas Zoltán. A II. albizottság rendes tagja: Csilléry András, Gerlóczy Endre, Dési Géza, Dió­szeghy János, Az elnöklő Liber Endre alpolgármester ezután a törvényhatósági bizottság tagjai­nak kellemes nyári pihenést kivánt és a közgyűlést háromnegyed kilenc órakor be­rekesztette, bejelentve, hogy a törvény- hatóság szünete szeptember 15-ig tart. A kérdés körül élénk vita keletkezett. Lázár Ferenc azt kívánta, hogy minden részletkérdésben meg kell az állammal egyezni, Csilléry András elvileg helyeselte a repülőtér létesítését, de aggodalmát fe­jezte ki a kiszemelt terület miatt, mert azt hiszi, hogy azon a részen a talaj keserű­vizes. Rassay Károly osztotta Csilléry fel­fogását. Bessenyey Zénó a repülőtérhez fű­ződő rendkívüli érdekekre való tekintettel elfogadta az előterjesztést, Szendy polgár- mester válaszában kijelentette, hogy végig­vizsgálta a főváros egész területét, csupán egyetlen alkalmas helyet talált az új ló- versenytérrel szemben, de mivel ez a terület 6—8 milliót ért, ezt feláldozni nem lehet. Majd újból megszövegezték a repülőtéri előterjesztés szövegét. Liber Endre alpolgármester elnöklésével rendkívüli közgyűlést tartott a törvény- hatósági bizottság. Az elnök kitűzte a sza­vazást a különböző bizottságok tagjainak megválasztására, egyben bejelentette, hogy a főpolgármester Csilléry András dr.-t az igazolóválasztmány elnökévé, Usetty Bélát pedig annak helyettes elnökévé újból ki­nevezte. Lévai Sándor felszólalására Szendy Ká­roly polgármester közölte, hogy a jövőben rendkívüli közgyűlést csak alapos ok fenn­forgásakor tartanak és bejelentette, hogy a többi ügyrendet ősszel hozzák a törvény- hatósági bizottság elé. Király Kálmán tanácsnok a balatoni út új tervét és Babarczy István báró a nem­zetközi repülőtér területszerzési ügyét is­merteti*, ami körül élénk vita keletkezett. Domex Gyula örömmel fogadta a repülő­tér tervét. Nemes Nagy Mihály felszóla­lása után Harrer Ferenc pártolta a javas­latot, Kabakovits József pedig, a keresz­ténypárt helyeslése mellett, indítványt ter­jesztett be, amelyben azt kívánta, hogy az állami illetékmentesség necsak a vagyon­átruházásnál, hanem az esetleges kisajátí­tási pereknél is hatályos legyen. Rassay Károly jogi szempontokra hívta fel a figyelmet. Szendy Károly polgármester válaszolt a felszólalásokra, köszönetét mondott az objektív bírálatért, majd azt hangoztatta, hogy a Balatonhoz vezető új út budapesti szakaszának rendezése fővárosi feladat. A Kabakovits József által beterjesztett indít­ványt magáévá tette. A bizottság névszerinti szavazással dön­tött és 86 szóval 20 ellenében elfogadta az előterjesztését, de magáévá tette Kabako­vits Jósíof indítványát is. Ezután a közgyűlés több előterjesztést fogadott el, így több fővárosi iskola át­alakításának ügyét, majd a MAC-nak 10.000 pengő segélyt adtak idegenforgalmi reprezentatív sporthely céljaira. Ezt követően Liber Endre alpolgármes­ter az elnöki székből kihirdette az időköz­ben lefolyt választások eredményét. A 31 tagú kegyúri bizottság tagjai a következők lettek: Andréka Károly, Apponyi György gróf, Becsey Antal, Bednárz Róbert, Bényi Ká­roly, Blaskó Artúr, Bűben Miklós, Halmay Zoltán, Harrer Ferenc, Hufnágel Imre, Kabakovits József, Krizs Árpád, Lampel Vilmos, Mihalovits Zsigmond, Molnár László, Nagy László, Payr Hugó, Pesti Müller József Leó, Petracsek Lajos, Petro- vácz Gyula, Rassay Károly, Ripka Ferenc, Schmidt Richárd, Szántay István, Szőke Gyula, Terbócz Imre, Uhlár Béla, Usetty Béla, Verebély Jenő, Wolff Károly és Zsit vay Tibor. Az üzemi választmányok tagjai a szava­zás eredményéhez képest a következők let­tek. Elektromos Müvek: Steinherz Simon, Kossalka János, Bűben Miklós, Magyar Mik­lós, Füredi Lajos, Preszter Rezső. Gázművek: Horovitz Gábor, Becsey Antal, Nagy László, Pfeifer Ignác, Lillin József, Finály István. Vízművek: Szepesi Albert, Szőke Gyula, Henz Lajos, Szegő Béla, Domonkos Gyula, Farkas Kálmán. Gyógyfürdők és gyógyfor­rások: Lázár Emil, Kállay Tamás, K. Csá­szár Ferenc, Apponyi György gróf, Izsák Gyula., Veszelszky Gyula. Községi Élemiszer- árusitó Üzem: Reisz Móric, vitéz Nemes Ju­hász Jenő, Pakányi Ferenc, Nagy Andor, Pető Béla, vitéz Fehér Xavér Ferenc. Köz­ségi Kenyérgyár: Lévai Sándor, Gyurkovits Henrik, Szentessy József, Vitéz Aladár, Szi­lágyi Ferenc, ifj. Pfeifer János. Községi Ló­húsüzem: Reisz Móric, Strucky Sándor, He- gedDüs Bertalan, Vass Imre, Láskay István, Wayand Miklós. Községi Temetkezési Inté­zet: Halász Alfréd, Kertész Elemér, Krisz Árpád, Kabakovics József, Kosztandy Ist­ván, Seidl József. Hirdető Vállalat: Deutsch Jenő, Szakái Antal, Katona János, Vörösvári Miklós, Munkó Rezső, Magyary-Kossa Ala­dár. Adófelszólamlási bizottságok: I. kerület: rendes tag: Pakányi Ferenc, Fenyő József, vitéz Mátyásfalvy Erich, Beli- czey Géza. II. kerület: rendes tagok: Blaskó Artúr, Jancsó Lajos, Dembitz Gyula, Latkóczy Imre, Éber Ernő. III. kerület: rendes tagok: Vörösvári Miklós, Gebhardt József, Hokki István, Pető Béla, Prack László. IV. kerület: rendes tagok: Nagy Ferenc, Lajtha Rezső, Vucsenik István, ötvös Tibor, Gayllhoffer István. V/a kerület: rendes tagok: Nagy Andor, Ézurday Géza, Félix Aladár, Horváth Sándor, Kaffka Dezső. V/b kerület: rendes tagok: HUttl Károly, Karcag Vilmos, Strauss István, Acsay Tiha- inér, Krause Kornél. VT/a kerület: rendes tagok: Szakáll Antal, Hoffmann Mihály, Olbrich Lőrinc, Gonda Béla, Papp-Szász Tamás. Vl/b kerület: rendes tagok: Tauffer Gá­bor, Lisznyay Simon, Domonkos Lajos, Vár- konyi Kálmán, Polnik Zoltán. VI/c kerület: rendes tagok: Szepesi Albert, PÁRIZS, júl. 5. Az Oeuvre értesülése szerint Laval mi­niszterelnök és külügyminiszter Sir George Clerk párizsi angol nagykövettel folytatott legutóbbi megbeszélése során a követke­zőkben foglalta össze az abesszin kérdésre vonatkozó felfogását: Franciaország az abesszin ügyet nem azonosítja a Népszö­vetség ügyével és nem teheti ettől függővé a népszövetségi politika sikerét, vagy bal­sikerét. Franciaország csodálkozik azon, hogy Anglia most ilyen lelkesen síkraszáll a megtorló intézkedések mellett, holott 1919 óta éppen Anglia gátolta meg, hogy Franciaország kérésére ezeket a rendsza­bályokat Németország szerződésszegései ellen alkalmazzák. A nagykövet bizonyára megérthette, hogy Franciaország nem haj­landó Anglia gyarmati érdekeinek védel­mében Olaszország ellen ezeket a megtorló intézkedéseket foganatosítani. Sir George Clerk felkérte Láváit, hogy LONDON, júl. 5. Az angol sajtó nem titkolja, hogy az angol-francia egységes arcéi helyreállítása az abesszin-kérdésben nem lesz könnyű fel. adat. A Daily Express párizsi levelezője sze­rint Franciaország semmiesetre sem áll az abessziniai ügyben Anglia mellé Olasz­országgal szemben, mert messzemenő egyezményt kötött Olaszországgal. Ez az egyezmény a Rajnától a Brenner-hágóig terjedő egységes francia-olasz védelmi vo­nalat teremtett, a francia-olasz határt majdnem teljesen őrizetlenül hagyja, és szabadkezet ad Olaszországnak, hogy meg­valósítsa keletafrikai törekvéseit. Az egyezményről a múlt héten tárgyalt Gamelin tábornok, a francia vezérkar fő­nöke, Badoglio tábornokkal, az olasz vezér­kar főnökével. A francia politikai körök állítása szerint az egyezmény válasz az angol-német tengerészeti megállapodásra, tényleg azonban Laval római útjának kö­vetkezménye, mert Laval azzal az Ígéret­tel szerezte meg Olaszország barátságát, hogy Franciaország az afrikai kérdésben jóindulatú semlegességet fog tanúsítani. működjék együtt Angliával egy közvetítő megoldás létrehozatalán. A francia külügy­miniszter hangoztatta, hogy Franciaország ebben az ügyben mindenesetre Olaszország oldalán áll. A külügyminiszter fenntartja azokat az Ígéreteket, amelyeket január 7-én Rámában Mussolininek tett, vagyis Franciaország semmiben sem fogja gátolni Olaszország keletafrikai terjeszkedését, nem fogja az ügyet a Népszövetség elé vinni és nem fogja a négust támogatni. Párizsban arra számítanak, hogy Anglia a legközelebbi jövőben jegyzéket intéz Franciaországhoz ebben az ügyben. A Petit Journal jelentése szerint Fran­ciaország nem gondol újabb közvetítésre az abesszin-ügyben. Francia részről csak akkor lépnének közbe, ha kilátás nyílnék arra, hogy a francia-olasz barátság sérelme nélkül rendezzék az ügyet. Mindeddig a francia kormány nem kapott ebben az ügy­ben kielégítő javaslatokat. Franciaország elismerte többek között Olaszország felségjogát Dumetrah-szige- tecske felett a Bab-el-Mandeb-szorosban az indiai birodalom kapujánál. Ez a sziget eddig nem volt megerősítve, most azonban az olaszok erőddé építik ki. A gazdasági szankciók angol terve ROMA, júl. 5. Az olasz közvéleményt tovább is élénken foglalkoztatja az a lehetőség, hogy Nagy- Britannia az olasz-abesszin viszály elmér­gesedése esetén Olaszország ellen gazda­sági intézkedéseket tesz. A Giornále d’Italia megjegyzi, hogy a gazdasági ostromzárt csak egyhangú ha­tározattal lehet megvalósítani, másrészt, ha Anglia az olasz-abesszin viszály ügyé­ben követett politikáját a Népszövetségre alapítja, ez tulajdonképpen csak spanyol­fal, amely mögé a kifejezetten angol érde­keket rejti. Ezek az érdekek abban állnak, hogy Anglia fokozatosan megszállja Abesszínia területét, ami már tulajdonkép­pen meg is kezdődött. A lap ezután felso­rol több angol ténykedést Abesszínia kü­lönböző pontjain és azt a következtetést vonja le, hogy a világ egy nagyarányú an­gol tervvel áll szemben, amelyet a várat­lan olasz fellépés megbolygatott. A lap szerint az abessziniai kormány Angliától CAOLA VITA MINŐS KR.EM Í&A&Mqa #e &arn,u(á$ A Baeder CAOLA vitaminos krém meg­akadályozza a bőr felégését és az ennek nyomán keletkező fájdalmas bőrhámlást, A Caola krém tökéletesen felszívódik, egyenletesen barnítja és bársonysimává teszi a bőrt pénzsegélyt fogadott el Addis Abebában, amely pénzsegély arra szolgál, hogy az or­szág katonai kiadásait fedezni tudja. Párizsból jelentik: A Matin úgy érte­sül, hogy az angol kormány újabb utasí­tásokkal látta el Sir George Clerk párizsi angol nagykövetet. Ezek az újabb utasítá­sok az abesszin-ügyre vonatkoznak. Anglia most már úgy véli, hogy magatartását Párizs és a többi érdekelt főváros dönté­sétől kell függővé tennie. A lap londoni jelentése szerint Anglia belátta, hogy céltalan volna a gazdasági megtorló rendszabályokhoz folyamodni, mivel a népszövetségi alapokmány 16. cik­kelyének alkalmazása valamennyi nagyha­talom közreműködését tételezi fel. Tíz benszülött koronatanúja van az ual-uali határsértésnek PÁRIZS, júl. 5. Az olasz-abesszin döntőbíróság tegnap Scheveningenben a nyilvánosság kizárásá­val újabb ülést tartott. Az ülésen alkalmat adtak Lessona tanárnak, az olasz kormány képviselőjének, hogy szóbelileg terjessze elő kormánya véleményét az olasz-abesszin határon történt több összeütközésről, kü­lönösen pedig az ual-uali határsértésről. Lessona azt javasolta, hogy határozzon meg a döntőbíróság egy helységet és egy időpontot, amikor kihallgathatják mind­azokat a személyeket, akiket az olasz kor­mány az ual-uali határösszeütközés tisztá­zására névszerint megjelölt. Hír szerint tíz bennszülött koronatanú van, akik az ual-uali tartományban laknak. Mivel egy­részt lehetetlen, hogy ezek a tanuk Sche- veningenbe utazzanak, másrészt a bizott­ság Afrikába való utazása túlsók időt venne igénybe, az olasz bizottság azt java­solta, hogy a döntőbíróság tartsa tárgya­lásait átmenetileg egy déleurópai város­ban. Az olasz bizottság e javaslata ügyé­ben egyelőre még nem történt döntés. Mussolini két fia Abesszíniába megy ROMA, júl. 5. A Duce két fiát, Brúnót és Vittoriót felvették azoknak a csapatoknak kötelé­kébe, amelyek Keletafrikába mennek. Változás az olasz diplomáciában ROMA, júl. 5. A Stefani-iroda hivatalos jelentése sze­rint a közeljövőben változás fog beállani Olaszország berlini, párizsi és moszkvai nagykövetségének vezetésében. Cerruti ber­lini nagykövetet Párizsba, Attolico moszk­vai nagykövetet pedig Berlinbe helyezik át. Pignatti jelenlegi párizsi nagykövet elhagyja állomáshelyét, hogy elfoglalja a három hónap óta üresedésben levő vati­káni nagyköveti tisztséget. A moszkvai olasz nagykövetség vezetését Bar. se Pietro A róni dí Ijktíiziflű veszi át. Az angol-francia egységfront és a keletafrikai viszály

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék