Budapesti Hírlap, 1935. szeptember (55. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-01 / 198. szám

ts B. H. 1935 SZEPTEMBER 1, VASÁRNAP SZENHÁ ŰVÉSZET Európa legnagyobb vigjáiéksikere: Nem ismerlek többé! Pénteken premier az Andrássy-uti Színházban „Hunyadi László“ és „Rip“ a próbaszobában Az Operaházban szeptember 3-án, kedden kezdődnek meg a próbák az évad első két eseményéből: a Hunyadi László reprizéből és a Rip van Winkléböl. A Hunyadi László tudvalévőén teljesen átdolgozott formában, felfrissített szöveggel és zenével kerül a közönség elé. Nádasdy Kálmán dolgozta át a szöveget és maga Radnai Miklós igazgató frissítette fel Erkel partitúráját. A klasszi­kus Erkel-dalmüvel kezdi meg október 2-án az Operaház idei évadját. A Rip van Winkle, Róbert Planquette operettje, a Népszínház egykori híres mií- sordarabja, ezúttal először szerepel majd az Operaház műsorán. A klasszikus francia operett szövegét Márkus László és Kulinyi Ernő fordították újra magyarra, az elő­adást Márkus László rendezi és Rékay Nán­dor karnagy vezényli, aki fel is frissítette Planquette hangszerelését. A címszerepet, amelyet a régi Népszínházban Vidor Pál, a Scala Színházban Környei Béla és a Vá­rosi Színházban Bihari Sándor és Szántó Gáspár énekelték, az Operaházban Palló Imre dr. fogja alakítani, Lisbeth—Alice kettős szerepében pedig — amelyet a Nép­színházban Pálmay Ilka, a Scala Színház­ban Lóghass Juci és a Városi Színházban Péchy Erzsi játszott, — az Operaház szín­padán Orosz Júlia lép fel. Magyar évadra készül a Belvárosi Színház Szeptember közepe táján, 13-án, vagy 14-én megnyitja kapuit Bárdos Artúr dr. színháza, a Belvárosi Színház is. A kapu­nyitás előtt Bárdos igazgató a következőket mondotta színháza üj évadjának program­járól : — Most már körülbelül kialakult a Belvá­rosi Színház szezonjának képe. Mint minden eddigi szezonunkban, ez idén is túlnyomóan ■magyar darabok előadását vettük tervbe. Már a megnyitó darab — Ralph Benaisky Az esernyös király cimü zenés vígjátéka — is tulajdonképpen egy magyar darabnak, Fodor László Navarrai Margit-J&nsk meg­zenésített és sok részletében új formája. — További darabjaink: Zilahy Lajos új vígjátéka, melynek ideiglenes címe Csónak a viharban; Fodor László új színmüve, mely­nek tárgya egy „mindennapi tragédia.” In­áig Ottó Aranybánya című darabja; Békeffi István vígjátéka, melynek ideiglenes címe Vissza az iskolába. Programunkban szerepel még Hevesi Sándor A bűvészinas, Jacobi Edit A komisz kölyök című vígjátéka, to­vábbá Szép Ernő, Meller Rózsi, Halász Imre, László Aladár, Martos Ferenc, Nyiri Tibor és Károly Sándor egy-egy darabja. — A külföldi darabok közül Shaw Szent Johanná-jának, Maugham Kmal kaland-já.- nak és Kennedy Escape me never című da­rabjának előadására készülünk. Kezdődik a szezon Az első kapunyitások Szeptember első hetében megkezdődnek a színházi kapunyitások. Szerdán kezdi meg évadját az átalakított Teréz-körűti Szín­pad teljesen új műsorral és pénteken az Andrássy-úti Színház nyitja meg kapuit, Aldo de Benedetti olasz író „nem ismerlek többé” című vígjátékával, amelyet Vaszary János fordított és amelynek a főszerepeit Titkos Ilona, Törzs Jenő és Kertész Dezső játsszák. Másnap, szombaton lesz a Magyar Szín­ház évadnyitó előadása, amelynek kereté­ben Brúnó Frank, az ismert osztrák író, „Sturm im Wasserglas” című komédiája kerül bemutatóra. Az újdonságot Török Rezső fordította magyarra „Pityu” cím­mel. Főszerepét, egy sarki kofaasszonyt, akinek a kutyáját, Pityut, sintérkézre akarják adni, Fedák Sári játssza, a kutya­gyűlölő kisvárosi polgármesterjelöltet Bé- keffy László alakítja, míg Rózsahegyi Kálmán egy öreg városi altisztet alakít. Fóthy Erzsi, Szakács Zoltán, Székely Lujza, Boros« Géza és Földényi László játszanak még az újdonságban, amelyet Lórinth Vilmos rendez. A hét színházi eseményeihez csatlako­zik még József Ferenc királyi herceg „Co- lumbus” című színművének keddi előadása a margitszigeti Póló-színpadon, valamint az „Aki mer az nyer” századik elaődása pénteken a Budai Színkörben. '* (Bérletváltás az Operaházban.) Az Opera'gazdasági hivatala szeptember 2-től 7-ig kizárólag régi bérlőinek áll rendelkezé­sére és 9—12-ig, továbbá délután 4-—6 óráig adja ki nekik fenntartott helyüket a föld­szinti alsó ruhatár helyiségében, * (Mayr Richárű nyugalomba vonul.) Bécs- ból jelentik: Mayr Richárd kamaraenukes, a bécsi állami operaház tagja, hosszas beteg­ségére való tekintettel szeptember elsején nyugalom havomd. Mayr Richárdot jól ismeri a budapesti zenei közönség is. A bécsi opera legkiválóbb énekesei közé tartozik és gyak­ran vendégszerepeit nálunk is a bécsi együt­tessel a Városi Színház színpadán, de hang­versenyeken is. * (Gyűjteményes csoportkiállítás.) A Ga­léria kiállítási termében hétfőn érdekes cso- pórtkiállítás nyílik meg. A kiállításon őt művész válogatott müveit mutatják be. Fór­ra* Zoltán jellegzetes rajzolómüvész akvarell­jeinek egyéni színei egészen újszerű meglá­tásról tanúskodnak. Bálint Árpád és <7. Pit- toni Edit festőművészek néhány eredeti és szép vásznán kivül Ivdnyi Lajos szobrászmű­vész finom kidolgozású szobrait és Molnár Kálmán groteszk kerámiáit látjuk a kiállí­táson. Amíg egy operett eljut odáig... Régi színházi mondás, hogy a premier min­dig szép. A premieren megjelennek — eset­leg szabadjeggyel — a színház barátai, a szerzők barátai, a színészek barátai, rokonai, tisztelői, vagy ismerősei , óváció, virág min­dig van, de a premier forró hangulatát nem egyszer lehűti a másnapi kasszamport, amely könyörtelen ridegséggel jelzi, hogy a darab bizony megbukott. Az ilyen tragikus sorsú premierek epilógusa töbfcé-kevésbé n bírósá­gon szokott lezajlani. Jobbik esetben a szerző, vagy a színpadi kiadó perük a szín­házat az elmaradt jogdíjért, rosszabbik esetben, — ha a színház is belebukik a „forró” premierestbe — a színészek a direk­tort az elmaradt gázsiért. A minap is ilyen port tárgyalt a jdrdsbíró. ság. Ezúttal a „jobbik esetről1' volt szó, csak a színpadi kiadó perelte az egyik operett- szJnházat egy tavalyi operett elmaradt jog- dijáért. A por maga szokványos pör volt, a színigazgató kimutatta, hogy több volt a kiadása a darabra, mint a bevétele, és ezért nem fizetett tantiőmet, de mindazonáltal a tárgyaláson olyan érdekes titkok is kipattan­tak, amelyek éle* vjlágot vetnek arra: wii­lyen úton-módon korül egy-egy darab ma a közönség été. Mert az nem újság ma már, hogy az ope­rettszerzők, a színigazgatók azon igyekez­nek, hogy valamelyik szerző, vagy ha az nincs, valamelyik női főszereplő pénzzel já­ruljon hozzá a darab előadásához, ez Is elő­fordult már. hogy egy-egy szerző, aki Bokáig volt reménytelen, „titkos drámaíró’, epy-két pgrenntet Ígért titokban a rendezőnek, vagy Egynémely erre kapható igazgatónak, de ezen a tárgyaláson az igazgató úr minden feszélyezottság nélkül, nyíltan kijelentette, hogy neki az operettszerzők szerzőj iövedet- műk huszonöt százalékát kínálták fel, ha a. darabot színre hozza. Erről az ajánlatról azon­ban még a darab menedzsere, a színpadi kiadó sem tudott. Ot,t hallotta csak, a bíróságon, valamint azt is ott tudta meg, hogy a szer­zők már a tőle felvett előleg huszonöt szá­zalékát is azon nyomban leadták az igazgató úrnak, hogy csuk színrehozza a darabjukat. Rikító fényt vet ez az eset a színházak főként a zenés színházak helyzetéire és meg­magyarázna azt is, miért került válságba a magyar daljáték és operett. Miért hallgattak el, illetve miért nem jutnak szóhoz az igazi értékek, a komoly zeneszerzők és szöveg­írók, akik nem hajlandók jogos keresetük negyedrészét odaadni annak a vállalkozónak, aki amúgyis lefölözi szellemi termékük hasz­nának legnagyobb részét. X (Plán-zeneiskola) új címe: Verpeléti-út 5. szám. Telefon: 58—1—24. Beírás naponta 3 órától. Tanítás szeptember 5-től. * (A Székesfővárosi Zenekar) vasárnap este félhét órakor rendezi évadzáró hangver­senyét a városligeti Iparcsamok előtt lévő zenepavilonban. A hangversenyen közreműkö­dik Maróthy Magda operaénekesnö is. Páratlan szenzációval nyit szombaton, szep­tember 7-én este 8 órakor a Magyar Színház. Brúnó Frank, a kiváló író híres, szatirikus komédiája, a „Pityu" (Sturm im Wasserglas) kerül bemutatóra Török Rezső átdolgozásá­ban, olyan szereposztásban, amit csak a leg­ritkább esetben tud színház nyújtani. FEDAK SÁRI, a magyar színművészet e kiváló büszkesége játssza a női főszerepet. Nagy művészetének egészen új oldaláról fog bemutatkozni, mert először játszik komikaszerepet, egy pestkör­nyéki kofát. RÓZSAHEGYI KÁLMÁN a partnere. Legnépszerűbb művészünk eb­Pénteken, szeptember 6-án este 9 órakor nyitja meg kapuit a főváros egyetlen vacsora utáni színháza, az Andrássy-úti Színház. Európa legnagyobb vígjátéksikere, Aldo de Benedetti, a kiváló olasz író Nem Ismerlek többé cimü 3 felvonásos víg- játéka kerül bemutatóra, Vaszary János mes­teri fordításában és rendezésében. Egészen újszerű ez a darab, mely lélektani problémát vizsgál és old meg, a legvidámabb és legmu­latságosabb formában. Remek lesz az elő­adása: Színházi konfetti Hermann Röbbeling, a bécsi Burgszinház igazgatója színre akarja hozni Herczeg Ferenc ismert színművét, a „Szendrey Jú­liát”. Röbbeling igazgató a következőket mondja erről a tervéről: — Még hamburgi igazgató koromban állandóan szerepeltek színházam műso­rán azok a Herczeg-darabok, amelyek le voltak németre fordítva és most nagyon örülnék, ha ezt a reprezentatív magyar írót, mint a Burgszinház szerzőjét üdvö­zölhetném. # Heltai Jenő Salzburgból Budapestre érkezett és magával hozta új színda­rabját, amely a Vígszínházban kerül a közönség élé. Ugyancsak Budapestre érkezett Londonból Lengyel Menyhért, aki szintén a Vígszínház számára irt új darabot. A Magyar Színház szombati évad­nyitó újdonságának, a „Pityu”-nak a nyilvános főpróbája pénteken délelőtt 11 órakor lesz, a színház nyugdljegy- lete javára. Jegyek a Magyar Színház pénztáránál válthatók a színház elő­csarnokában, * Vasárnap este nyílik meg a bécsi álla­mi operaház Mozart dalművével, a Figaro hdzassdgáxHil. Figaro szerepében mutat­kozik be a bécsi openaház új művésze, Ludwig Hoffmann. Az előadást maga Félix Weingartner igazgató vezényli. # Galamb Sándor, a Nemzeti Színház volt dramaturgja lett az Országos Szi- nészegyesület színészképző iskolájának új igazgatója. A taxiári karban foglal­nak helyet az idén Uray Tivadar, a Nemzeti Színház művésze és Hont Fe­renc, az ismert rendező is. * Sacha Guitry elkészült új komédiá­jával, amelyet szeptemberben a a Théatre de Paris mutat be. Albán Berg, a modem zene egyik érde­kes, tehetséges képviselője, új hegedű­versenyt írt, amelynek cime „Egy an­gyal emlékére”. Az ifjú Manón ürópium­nak, Mahler Alma Mária leányának tra­gikus végzete adott impulzust müvéhez, amelyet a következő évadban mutatnak be Amerikában. * Willy Engel-Berger, az ismert zene­szerző „Mucki” címmel operettet írt, amely a berlini Komische Oper szín­ben a darabban tér vissza arra a színpadra, ahonnan 35 évvel ezelőtt elindult didalmas pályájára. BEKEFFI LÁSZLÓ a harmadik nagyszerű főszereplője ennek a roppant mulatságos komédiának. Kívülük fő­szerepeket játszanak: Fóthy Erzsi, Szakáts Zoltán, Székely Lujza, Boross Géza, Földényi, Pethes, Sugár, Pataky, Bacsányi Paula, Vándory. Rendező: Loránth Vilmos. Díszlettervező: üpor Tibor. Az óriási érdeklődésre való tekintettel aján­latos jegyekről előre gondoskodni. Bérleteket már csak szeptember 6-4ig áru­sít a jegypénztár! (Telefon: 33—8—33.) Titkos Ilona, Törzs Jenő, Kertész Dezső, Kováts Terus, BiUcsl, Verebes Emmy, Bár­sony Erzsi, Hernády Gizi és Fónay Márta játsszák a főszerepeket. Díszlettervező: Upor Tibor. * Pazar a darab kiállítása. Titkos Hona ru­hái külön szenzációt fognak kelteni. Az Andrássy-úti Színház jelentékenyen le­szállította a belyárait. Legdrágább zsöllye 5.89, vasárnap délután a legdrágább jegy 4.80, Jegyek már válthatók. Telefon 295—98. padán kerül bemutatóra. A női fősze­repet a magyar Tábódy Klári játssza. * A bécsi Stadttheater szombaton .este kezdte meg új évadját, Kálmán Imre Mórica grófnő című operettjével. A címszerepet Liesl Andergast játszotta, szép sikerrel. # „Adams Geschlecht” címmel mutatják be a zürichi Schauspielhaus színpadán az évad során Kelemen Viktor háromfelvo- násos komédiáját, a főszerepben Albert Bassermann felléptével. Az előadást Paul Gordon rendezi. Kelemen Viktor „Mese a denevérről'’ című, Budapesten is játszott vígjátékéból pedig német film készül, amelynek főszerepeit Charlotte Busa, Georg Alexander, Riciiard Romanowsky és Adélé Sandrock játsszák. A párizsi Théatre PigaXle ismét ka­put nyit. Az évadnyitó darabot Mau- rice Rostand, Edmond Rostand fia írta. A „Dnbarry”, Míllöcker átdolgozott operettje külföldi sikerei után még csak most érkezett el Bécsbe, ahol annak Ide­jén az eredet* darab bemutatója volt. A Theater an dér Wien hozta színre a nagy­sikerű operettet, a címszerepben Mary Losseff felléptével. Az előadás keretében mutatkozott be a bécsi közönségnek Wla- dimir Ancsaroff, az új fiatal tenorista 4a. Az előadásban résztvettek még Luise Kar- tousch, Mitzi Zwerenz, Olly Gebaucr és Willy Stettncr. * (Dedinszky Izabella új zongoraműve.) Dedinszky Izabella, az ismert magyar orgona- és zongoraművésznő néhány évvel ezelőtt mint zeneszerző is feltűnt. Legújabb opusza „Vásári jelenet” zongorára, amellyel egy zenei pályázaton dijat is nyert. Érdekes zon- | goratétel, kissé bizarr harmonizálás és jó formaérzék jellemzi a jazz-muzsikával hatá­ros, hálás müvet, amelyet az „Edition Inter­continental” adott ki Newyorkban. * („Tamócal lakodalom”.) Ez a elme an­nak az új magyar operettnek, amelyet Darvas Ernő színigazgató társulata mutat be Pest­erzsébeten szeptember 7-én. Az érdekes új­donság librettóját Fehér Tivadar irta, verseit és zenéjét pedig Wissmüller Mihály, a jó­nevű zeneszerző-karmester. Kőrössy Csöpi, Török Sári, Káldor Jenő és Leviczky Andor játsszák az új magyar operett főszerepeit. * (A Filharmóniai Társaság) hangverse­nyeinek bérletjegy-kiadása a M. kir. Opera­házban szeptember 2-án, hétfőn kezdődik. Bafassáné DÖmjén Teréz díl, kép. okleveles zongoratanárnő'$ MAGÁNÓRÁK KI3 CSOPORTOÍÍj Előkészítés a Zeneművészeti Főiskolára I.J OSABA-UTCA 9. I. em. 3. (Telefon 5/f8—60)\ Érdeklődés: d. e. 9—11 és d. u. 3—6, ‘ X (A beiratások a Fodor-zeneiskolába) szeptember 2., 3. és 4-én vannak délelőtt 11— 12-ig és délután fél 5—fél 6-ig az intézet igazgatósági irodájában, Andrássy-út 40. sz. alatt. Az iskola felvesz növendékeket a zon­gora, hegedű, gordonka, ének, énekkorrepe- tició és kamarazene fötanszakokra, valamint a következő új tanszakokra: mozdulatmüvé. szét és higiénikus testképzés (vezeti R. Szent- pál Olga), jgez-eongora és harmonizáció (ve­zeti Fejér György) és jazz-hangszerelés (ve­zeti Rdnky György). Az új tanévvel kezdi meg működését az intézet új énektanára: Lénával Andor, az Operához énekművésze. Beírási díj: 12 pengő. Tandíj: havi 12 pengő­től 30.50 pengőig. Tájékoztatót díjtalanul küld az igazgatóság, X (Balassáné DÖmjén Teréz) áll. kép. ok­leveles zongoratanárnő most kezdi a tanítást. Magánórák és két tanítványból álló kis cso­portok, Mérsékelt tandíj. Előkészítés a Zene­művészeti Főiskolára. Érdeklődés délelőtt 9—11 és délután 3—6 óráig. I., Csaba-utca 9. I. 3. (Telefon: 54-8-60.) Budapest társadalmi és művészi eseménye a Magyar Színház szombati megnyitásai Fedák Sári, Rózsahegyi Kálmán, Békeffi László felléptével „Pityu" bemutatója

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék