Budapesti Hírlap, 1935. november (55. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-19 / 263. szám

10 B. H 1935 NOVEMBER 19, KEDD Még a sintér szive is meglágyult — Ersekné, vigye a kutyát sétálni. özvegy Érsek' Jánosné, a Kenyérkereső Nők Országos Szövetségének tagja, elindult az előkelő belvárosi étteremből, ahol mint takarítónőt alkalmazták, az ezer pengőt is ' megérő kis kutyával sétálni. Szívesen sé­tált a kis kutyával, mert ezalatt az idő alatt olyan jól el lehetett gondolkodni an­nak a hatvan évnek a történetén, amelyet átélt. Vissza-visszaemlékezett azokra az elő­kelő helyekre, ahol mint kitűnő szakácsnő működött, s elgondolkodhatott a világ for- gandóságán, amely a legkitűnőbb szakács­nőből is öregségére takarítónőt formái. Es még annak is nagyon kell örülni, ha mun­kája van s egy ilyen szép, drága kis kutyá­val sétálgathat a városban. özvegy Érsek Jánosné derült kedéllyel s a sors intézkedéseibe bölcsen belenyugodva sétát éppen az Irányi-utca és Váci-utca sarkán, amikor valami borzasztó dolog tör­tént. A kis kutya nyakára dróthurok szo­rult. A szegény állat irtózatos, szívethasitó üvöltésben tört ki. Hiába. A sintér — mert ő vetette rá a dróthurkot — már vonszolta is kocsija felé. És ekkor özvegy Érsek Já­nosáé szeme előtt megnyílt a mélység, a munkáblanság szédítő örvénye. Ha a kis kutyának vége lesz, neki is vége. Amikor látta, hogy a sintér nem hajlik kérő sza­vára, alázatosan hallásra kényszerítette reszkető térdét. Letérdelt a sintér előtt és ügy könyörgött a kutyáért s egyben az ö életéért. Térdreesve, összetett kezekkel kiátotta zokova, (hogy ő már hatvanesz­tendős öregasszony, nem tud többé álást kapni. Még a sintér szive is meglágyult, szabadon engedte a drága kutyát, amely azonban a dróthurok szorítása következ­tében súlyosan megsérült. Érsekné annyira szívérevette a kutya tragédiáját, hogy eíbujdosott és most attól félnek, hogy öngyilkos lesz. A Kenyérkereső Nők Országos Szövet­sége azt üzeni Érsek Jánosnőnak általunk, hogy nyugodjék meg, térjen vissza állá­sába, ahol szeretettel várják, jelentkezzék a Szövetségben is, ahol ugyancsak szere­tettel várják. Ne keseregjen özvegy Érsek Jánosné, mert senki sem neheztel rá. Es a kis kutya is várjia... — (Eltemették az olasz királyné elhúnyt nővérét.) Cannesből jelentik: Vasárnap temették el nagy részvét mellett Anasztázia orosz nagyhercegnöt. A gyászmenet élén Battenberg herceg és fia haladt. Az olasz királynét — akinek az elhúnyt nagyher­cegnő nővére volt — az udvari szertartás­főnök képviselte a gyászünnepségen. — (Déschán Achill kormányzói kitünte­tése.) A felülvizsgáló és kiegyenlítő hiva­tal elnöke, Déschán Achill dr. miniszteri tanácsost, a Pénzintézeti Központ vezér­igazgatóhelyettesét, a felülvizsgáló és ki­egyenlítő hivatal igazgatóját ez igazgatói tisztsége alól saját kérelmére felmentette és Makra Zoltán dr. pénzügyminiszteri mi­niszteri tanácsost a felülvizsgáló és ki­egyenlítő hivatal vezetésével megbízta. — A kormányzó a miniszterelnök előterjesz­tésére Déschán Achill dr. miniszteri taná­csosnak, a Pénzintézeti Központ vezér­igazgatóhelyettesének a felülvizsgáló és ki­egyenlítő hivatal igazgatói állásában ki­fejtett különösen érdemes tevékenysége el­ismeréséül a II. osztályú magyar érdem­keresztet adományozta. — A kormányzó a földmívelésügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Kovács Sebestyén Endre dr. földbirtokos, felsőházi tagnak és Elek István dr. földbirtokosnak, a Tejtermelők Budapesti Szövetsége alelnökeinek közér­dekű munkásságukért, valamint Igmándy- Schranz János miniszteri tanácsosnak buzgó és eredményes szolgálatáért nyuga- lombavonulása alkalmából elismerését tud- tul adják. — (Gyulai-ebéd.) A magyar közéletnek azok a jelesei — írók, politikusok, tudósok és művészek — akik évenkint többször Buszt Jó­zsef vendégszerető házánál Gyulai-ebéden ta­lálkoztak, a Hungária-szállóban ünnepi lako­mát rendeztek a nyáron elhúnyt Bust József emlékére. Az ebéden megjelentek: Berzeviczy Albert, Fabinyi Tihamér, Herczeg Ferenc, Ugrón Gábor, Szily Kálmán, Pékár Gyula, Bárczy István, Kornis Gyula, Voinits Géza, Finkey Ferenc. Glatz Oszkár, Hegedűs Lóránd, Kuthy Dezső, ifj. Wlassics Gyula báró és má­sok. Berzeviczy Albert emlékezett meg Rust Józsefről é3 arról a jelentőségről, amellyel a Gyulai-ebédet a közéletben bírtak. Megnyitották a Margit-hid uj aluljáróját Winchkler István kereskedelem- és köz­lekedésügyi miniszter megbízásából Al- gyay-Hubert Pál miniszteri osztálytaná­csos, a Dunahídépítési szakosztály főnöke, az illetékes és érdekelt hatóságok képvi­selőinek jelenlétében ma délelőtt adta át a forgalomnak a Margithíd pesti hídfőjénél megépült gyalogos-aluljárót, amely már a híd kiszélesítésének tervezetében felvéte­tett és ennek egyik szerves tartozéka. Az aluljáró megépítése nemcsak a hídon áthaladó forgalom zavartalansága, hanem a gyalogos közönség szempontjából is igen nagyfontosságú, mert eddig a híd átmenő forgalmát a Személynök-utca—Pozsonyi- út vonalában gyalogosan áthaladó közön­ség miatt időnként le kellett állítani. Ez nemcsak a forgalomra jelentett súlyos hátrányt, hanem magára a közönségre is életveszélyes volt, minthogy a nyugtala­nabbak sokszor a kocsik sűrű tömege kö­zött igyekeztek a feljárón áthaladni. Mindezeken a bajokon sürgősen és gyö­keresen kellett segíteni, olymódon, hogy az aluljáró megépítése miatt a forgalom egy percre se szüneteljen. Ez a követel­mény igen súlyos feladat elé állította a tervezőket. A minisztérium Dunahídépítési szakosztálya vezetőjének sikerült egy egé­szen újszerű és műszaki körökben elismerést keltő megoldást találni, amely az összes követelményeket teljes mértékig kielégí­tette. Ennek alapján a munkálatokat — (Gyászistentisztelet Ferenc József halálának évfordulóján.) Az I. Ferenc Jó­zsef király lelkiüdvéért halálának évforduló­ján, november 21-én, csütörtökön, a királyi vártemplomban (Királyi palota) tartandó gyászistentisztelet délelőtt 10 órakor kezdő­dik. — (Baltazár püspök Debrecenben új templomot szentelt.) Debrecenből jelentik, hogy az ottani nyilastelepi református egyház­rész uj templomot épített, amelynek felszen­telése vasárnap ment végbe, Baltazár Dezső dr. püspök részvételével. Baltazár püspök templomszentelő imát mondott, majd áldásá­ban részesítette a jelen voltakat. — (Frontharcos-ünnepségek.) Az Orszá­gos Frontharcos Szövetség kebelébe tartozó sárréti frontharcos csoportok hatalmas mé­retű dísztáborozást tartottak november 16. és 17-én Szeghalom községben. A dísztábo­rozáson resztvettek Takách-Tólvay József gróf, Kertész Elemér, vitéz Pintér Vilmos, Patacsy Dénes országgyűlési képviselő, He­gedűs Bertalan dr., Vojtsek Ottó dr. és so­kan mások. A vasárnapi dísztáborozáson Tóth Zsigmond, Takách-Tolvay József gróf, Patacsy Dénes,' ^Kottán Vilmos dr. és Ker­tész Elemér dr. mondottak beszédet. — Vasárnap tartották meg egyébként az Or­szágos Frontharcos Szövetség mindszenti járási főcsoportjának alakuló közgyűlését, amelyre Mindszentről és környékéről mint­egy 500 frontharcos gyűlt egybe. Az alakuló gyűlésen jelen voltak Csukássy Lóránt dr. országos ügyész, vitéz Endrey Antal dr. felsőházi tag és sokan mások. — Munkaképes, jókedvű lesz, ha orvosa tanácsára Artin hashajtót vesz be. A NAGY TŐSZT Wilhelm Busch, a karrikaturái és versei révén világszerte népszerű hu­morista, nem szeretett beszédet mon­dani. Az egyik banketten, amelyet egy művészegyesület rendezett a tisztele­tére, szokása szerint barátságosam, meghallgatta az őt köszöntő szónoko­kat, anélkül, hogy egy szóval is vála­szolt volna az ünneplésre. A művészegyesület elnöke végül is diszkréten odahajolt Buschhoz: — Kedves mester, mindnyájan vá­gyunk arra, hogy önt halljuk. Legyen olyan kegyes, szólaljon fel. A humorista meglepetten nézett az elnökre, aztán kissé zavartan moso­lyogva, megkocogtatta poharát. A társaság elnémult. Mindenki fe­szült várakozással csüggött a szelle­mességéről híres férfiú ajakán. És a síri csöndben végre csakugyan megszólalt az ünnepelt: — Pincér, még egy korsó világosat! —• (Tanügyi előléptetések.) A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter elő­terjesztésére Nagy Ferenc budapesti I. kerü­leti állami tanitóképzőintézeti, Tanács Imre győri áll. tanítónöképzőintézeti, Baíd László dr. budapesti állami óvónöképzőintézeti és ifjabb Sós Ernő dr. budapesti Országos Iz­raelita Tanitóképzőintézeti rendes tanárt 1935 július 1-étől számított hatállyal az ál­lami középiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tanár részére megállapított és az állami rendszerű VI. fizetési osztály 3. foko­zatának megfelelő 10. fizetési fokozatba elő­léptette. szeptember közepén elkezdették s két hó­nap leforgása alatt befejezték. Az aluljáró 30 méter hosszú, b méter széles, 2.30 méter magas, kényelmes, mo­dernül világított és csempézett folyosó, amelyen a közönség az útpálya alatt egyik oldalról a másikra átjuthat és amely nem jelent számára kerülőt, mert pontosan a pesti hídfőnél levő mostani villamos meg­állóhoz esik. Az aluljárónak mindkét ki­járatához három irányban négy méter széles feljáró lejtők és lépcsők vezetnek. A budai oldalon hasonló aluljárót ter­veznek, amelynek elkészülése a tavaszi hónapokra várható. A Közmunkatanács helyszini szemléje a Horthy Miklós-hidnál A Közmunkatanács mérnöki és szépé­szeti bizottságának tagjai Bessenyey Zénó elnök vezetésével hétfőn délelőtt szemlét tartottak az épülőfélben lévő Horthy Miklós-híd budai fejénél. A megjelent elő­kelőségeknek Fodor Sándor miniszteri ta­nácsos ismertette a folyamatban lévő munkákat és elmondotta, hogy a budai hídfőnél a Szabadság-térhez hasonló nagy teret óhajtanak kiképezni, olyanformán, hogy a tér oldalain nagyobb szabású épü­letek létesülnének. — (Jótékonycélú Teadélután.) A Magyar Vörös Kereszt Szent Imre-városi fiókegyesü­lete Duday Alajos dr. tanácsnok, kerületi elöl­járó rendezésében november 20-án, szerdán délután háromnegyed hat órakor jótékonycélú műsoros teadélutánt tart a Szent Gellért-saálló márványtermében. A teadélután keretében vi­téz Gálánthay Glock Tivadar ny. tábornok, országgyűlési képviselő, az egyesület társ­elnöke előadást tart a Vörös Kereszt fontos­ságáról. — (A bari! és trieszti rádió magyar köz­vetítései.) Az olasz rádió igazgatósága közli, hogy november 18-tól kezdődően Bari és Triest állomásokról a magyarnyelvű rádió- közvetítések vasárnap kivételével minden este 19.36 órától 19.54 óráig lesznek. — (Vörhenyjárvány miatt bezárták a tol­nai iskolákat.) Szekszárdról jelentik: Perczel Béla dr. alispán a Tolna községben elhara­pódzott vörhenyjárvány miatt bezáratta az iskolákat, megalakította a járványbizottsá­got és minden intézkedést megtett a beteg­ség terjedésének megakadályozására. Fréiler Károly dr. vármegyei tisztifőorvos és Fördös Dezső járási orvos megállapították, hogy összesen 81 gyermek betegedett meg. — (Magyar tudós külföldi elismerése.) Török Lajos professzort, az európai hírű magyar tudóst, aki csak nemrégiben előkelő spanyol kitüntetést kapott, újólag szép elis­merés érte: a holland bőrgyógyászok tudo­mányos társulata levelező tagjává válasz­totta. — (Baracs Marcell síremlékének felava­tása.) Vasárnap délelőtt avatták fel a rá­koskeresztúri izr. temetőben Baracs Marcell- nek, a kiváló magyar ügyvédnek síremlé­két. Fischer főrabbi és Nagy Andor beszédei vezették be a sírfelavató ünnepséget, majd Kövess Béla dr., az Ügyvédi Kamara elnöke mondott beszédet. Ezután Stein Emil, a Li­pótvárosi Kaszinó elnöke méltatta elődjének érdemeit. Végül Bródy Ernő dr. országgyű­lési képviselő beszélt. — („Több szobra van Magyarországon a lengyel szabadsághösöknek, mint Len­gyelországban.) Varsóból jelentik: A ka­tolikus konzervatív Curjer Warsowskiban Zálewski Sztaniszláv, a lengyel újságíró- egyesület főtitkára hosszú cikkben foglalko­zik Budapest természeti szépségeivel és a magyar főváros vonzó kultúrájával. A magyar vendégszeretet méltatása után így folytatja: „Magyarországon a trianoni béke óta érezhető tizenötéves gyász nem látszat csupán, hanem mély érzés. A ma­gyar hazafias szellemet csak úgy lehet ki­fejezni, ha a lengyelével mérjük össze, amelyhez a legjobban hasonlít. A trianoni béke óta a magyar hazafias érzés nagyon érzékeny, olyan mint egy be nem gyógyult seb. Minden magyar városban találunk gyászemlékmüvet, mindenütt láthatjuk a Nem, nem soha! feliratot, amely a mai Ma­gyarországnak vezető politikai alapgondo­lata. Hogy a magyarok mennyit tesznek a lengyel-magyar barátságért — folytatja a cikk — azt legjobban bizonyítják Bem tá­bornok és Sobieski János király szobrai. Több szobra van Magyarországon a lengyel szabadsághösöknek, mint Lengyelország­ban.” X (A francia kereskedők és iparosok tes­tületé) , (France Gambetta Mer) Labori Mik­lós magyar fotóművészt, akinek fotográfiái különösen nizzai műterme révén népszerűek a Riviérán, dísztagjává választotta. Az erről szóló oklevelet a testület tegnap küldötte meg Labori Miklósnak. R AZASSAG Czúni Erzsébet és Pajor Frigyes (Pest- szenterzsébet) jegyesek. — (Halálosvégű összeszólalkozás az utcán.) Ma délelőtt 10 óra tájban Győr egyik külvá­rosában, a Pápai-úton halálosvégit összeszó­lalkozás támadt egy hadnagy és egy polgári személy között. A pápaiúti vasúti átjárónál az egyik vasúti kocsiba árut raktak és en­nek közelében tartózkodott Odor Márton 22 éves napszámos. A berakodás közben jött arra gyakorlatról kerékpárján Balaton Sán­dor hadnagy, aki a győri utászzászlóalj köte­lékébe tartozik. A rendőrségi tanúkihallgatá­sok szerint Balaton hadnagy kerékpárjával hozzáért a napszámoshoz. Ebből szóváltás támadt, amelynek során a hadnagy elsütötte fegyverét. A golyó a napszámos szívét fúrta keresztül. Balaton Sándor hadnagy a fegy­verhasználat után kerékpárra ült s az ál- lomásparancsnokságpn jelentkezett. A fegy­verhasználat jogosságának megállapítása vé­gett az illetékes katonai ügyész Székesfe- hérvárról Győrbe érkezett és rögtön meg­kezdte a vizsgálatot. — (Az új Bakony béli perjel.) Kelemet Krizosztom pannonhalmi főapát Bán Gual- bért Jánost bakonybéli perjellé nevezte ki. Az új perjel 1873-ban született, 1891-ben lé­pett a bencésrendbe, 1898-ban szentelték áldozópappá és a rendi gimnáziumokban a latin és görög nyelvnek volt a tanára. Leg­utóbb Tihanyban volt plébános és házgondnok, — (A Vakokat Gyámolító Országos Egye­sület) ez évben ismét felkeresi kérelmével a nemesszívü emberbarátokat és kéri, hogy íz hával való ellátásában legyen az egyesület által támogatott vak embertársaink téli ru­hává lvaló ellátásában legyen az egyesület segítségére. Mindennemű használt, vagy fe­lesleges téli, gyermek, női, vagy férfi ruhát köszönettel fogad az egyesület. Kéri az ada­kozni kívánó emberbarátokat, hogy címüket közöljék az egyesület vezetőségével (VH., Hermina-út 7. telefon: 961—00), hogy az adományokért elküldhessenek. — (Leleplezték Farkas Géza dr. biológus professzor emléktábláját.) A Tudományegye­tem kebelében évtizedek óta működő Kis- akadémia vezetősége elhatározta, hogy néhai Farkas Géza dr. egyetemi professzor, az európai hírű biológus emlékezetére méltó emlékművet állít. A vezetőség megbízást adott Kopits János szobrászművésznek, aki elkészítette Farkas professzor reliefjét és ez emléktáblát a Tudományegyetem közegész­ségtani intézetének nagy foyerjében helyez­ték el. Ma délután volt az emléktábla lelep­lezése. Az ünnepségen a kormány képvise­letében Johann Béla dr. belügyi államtitkár jelent meg. Szathmáry László dr. főiskolai tanár üdvözölte a megjelenteket. Ezután Beznák Aladár dr. professzor mondott ünnepi beszédet, amelyben Farkas Géza dr. érde­meit méltatta. A beszéd során lehullott az emléktábláról a lepel, majd a szónok meg­koszorúzta Farkas professzor reliefjét. Da­rányi Gyula dr., a budapesti Tudományegye­tem orvosi karának dékánja vette át a Kis- akadémia ajándékát. Sipőcz főpolgármester üdvözlése Meleg ünneplésben volt része hétfőn, név­ünnepe alkalmából Sipőcz Jenő főpolgármes­ternek, akit ebből az alkalomból a közélet és a társadalom minden rétegéből elhalmoz­tak jókívánságokkal. Az üdvözlések során megjelent Szendy Károly, a székesfőváros polgármestere, Liber Endre és Lamotte Ká­roly alpolgármesterek az egész tanácsnoki kar kíséretében. A polgármester igen mele­gen köszöntötte a főpolgármestert, aki meg- hatottan köszönte meg az üdvözlést. Az elöl­járók küldöttségét Duday Alajos, a Fővá­rosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetségét pe­dig a szövetség elnöke, Liber Endre alpol­gármester vezette a főpolgármester elé. Féltizenkettökor érkezett meg a Nemzeti Egység Pártja, székesfővárosi szervezetének népes küldöttsége. A NÉP fővárosi szerve­zete és Zsitvay Tibor nevében Usetty Béla üdvözölte Sipőcz Jenőt. , — A Nemzeti Egység Pártja — mondotta többek között — első perctől kezdve kész­séggel ajánlkozott segítőtársul a főpolgár­mester mellé és soha nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy azokat a terve­ket, amelyeket főpolgármester úr kigondolt, mi is segítsünk végrehajtani s azok végre­hajtásánál ott is állottunk mindenkor főpol­gármester úr mellett. Megígérjük, hogy a jövőben is hűségesen és készségesen dolgo­zunk főpolgármester úr mellett a főváros fejlődéséért és jövőjéért s biztosak vagyunk benne, hogy ez Isten segítségével sikerülni is fog, ami nemcsak a fővárosnak, hanem az egész nemzetnek is érdeke, mert a főváros jövője és boldogulása szorosan egybeforr a nemzet boldogulásával. A meleg üdvözlő szavakra Sipőcz Jenő fő­polgármester meghatottan válaszolt, megkö­szönte az üdvözlést és azt hangoztatta, hogy legfőbb törekvése a kiegyenlítés és a harmó­nia keresése, a békés polgári munka érdeké­ben. En — mondotta — mindig az egységet hangoztattam és boldog vagyok, hogy egy olyan párttal működöm együtt, amely az egységet írta a zászlajára. Én rendkívül fontosnak tartom, hogy a két kormányzó­párt itt a fővárosban megtalálja azt a har­móniát, amely a békés, alkotó munka bizto- * sítéka. Ez az, amire nekünk törekedni kell, ez az, amire vezérünk, Gömbös Gyula is tö­rekszik, hogy világnézeti kérdések fenntartá­sával egyesülni tudjunk a nagy alkotó mun­kára. , Testületileg fejezték ki jókívánságaikat a városházi újságírók is. Nevükben Kelemen Géza biztosította a főpolgármestert a sajtó változatlan nagyrabecsüléséről és a Minden­ható segítségét kérte további működésére. A főpolgármester meleg szavakkal köszönte meg a sajtó képviselőinek jóleső üdvözlését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék