Budapesti Hírlap, 1935. november (55. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-08 / 254. szám

10 B. H. 1935 NOVEMBER 8, PÉNTEK — (A kecskeméti jászkun huszárok Huber- tus-lovaglása.) A jászkun huszárezred Kecs­keméti osztálya szerdán tartotta meg idei Hubertus-lovaglását nyolcvan résztvevővel, köztük Lichteneckert András tábornokkal és Fáy István főispánnal. A mezőnyt Magyary Andor alezredes vezette. A kifutó eredménye: 1. Volant Sándor. 2. Darnay Andor. 3. Dem- janovits József. 4. Révay Kálmán. Kitűnő lovaglásáért külön díjat kapott Piret de Bi­káin Istvánná báróné. A versenyen megjelent előkelő közönség soraiban helyet foglalt Kiss Endre polgármester is., — (Elfogták Bardio jegyző gyilkosát.) Megírtuk, hogy a zalamegyei Rezi község jegyzőjét, Bardio Lajost bezúzott koponyá­val, holtan találták. A csendőrség most el­fogta a tettest, Süveges József községbeli lakost. Süveges, aki már két ízben állt elmegyógyintézeti kezelés alatt, bevallotta, hogy bosszúból ölte meg a jegyzőt, mert megfenyegette, hogy ha nem viselkedik ren­desen, elmegyógyintézetbe viteti. Az utcán megleste, késsel leszúrta, azután kődarabok­kal agyonverte. Süvegest őrizetbe vették. — (Kétezerötvenen pályáztak kétszáz- egy tanügyi állásra.) Szendy Károly pol­gármester október 15-én pályázatot írt ki a főváros iskoláinál megüresedett tanári, illetve tanítói állásokra, összesen kétszáz- egy hely szerepelt a pályázati hirdetmény­ben, de az állások legnagyobb része helyet­tesítések útján már be volt töltve. Ennek ellenére rengeteg külső' pályázat is érkezett. A pályázat határideje most járt le és a két- százegy állásra összesen kétezerötven pá­lyázó jelentkezett. A rengeteg pályázati kér­vény feldolgozása nyomban megkezdődött a közoktatásügyi ügyosztályban és előre­láthatóan a jövő hónap közepén kerül a sor a kinevezésekre. — (A Magyar-Nippon Társaság közgyű­lése.) Vitéz József Ferenc dr. királyi herceg elnöklésével tegnap tartotta meg a Magyar- Nippon Társaság közgyűlését a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum előadótermé­ben. József Ferenc királyi herceg nagyha­tású elnöki megnyitóbeszéde után Mezey István dr. terjesztette elő a társaság műkö­déséről szóló jelentését és kiemelte a magyar- japáni kapcsolatok fejlődésének jelentőségét. Vitéz Nagy Iván a kultuszminiszter üdvözle­tét tolmácsolva, méltatta Hollós Ödön tb. konzul magyar nemzeti szemoontból is je­lentős kezdeményező munkáját, amelynek eredményeképpen létesült Mitsui Takahuru nemrég létesített alapítványa, a magyar- japáni kulturális közeledés érdekében. Ezután egyhangúan megválasztották elnökké: József Ferenc királyi herceget, vitéz Csécsi-Nagy Imrét, Szentgáli Antalt, Hollós Ödönt és Si- monyi Semadam Sándort, társelnökökké, ügyvezetö-alelnökké: Mezey István dr.-t, al- elnökökké: Felvinczi Takács Zoltánt és vitéz Nagy Iván dr.-t, igazgatóvá: Rajcsányi Fe­rencet, főtitkárrá: Somogyi József dr.-t. Majd a magyar-japáni kulturális kapcsolatok kimélyítése érdekében kifejtett működésük elismeréséül dísztagokká választották Hómon Bálint vallás- és közoktatásügyi minsiztert, Szily Kálmán államtitkárt, Mitsui Takaharu bárót és Nabeshima Nackezu örgrőfot, a to­kiói Magyar-Japán Társaság elnökét. — (Pénteken, szombaton és vasárnap tartja a Turul Szövetség Kaposvárott Or­szágos Követtáborát.) Szerte az országból 104 tagegyesület követei gyűlnek össze ez alkalommal Kaposvárott. Az ország bajtársi ifjúságának színe előtt tartja meg beszá­molóját Végváry József dr. és Dérczy Fe­renc a Turul Szövetség által rendezett nagy­sikerű Magyar Egészséghétről. Utána az egyes ügyosztályok vezetői tartják meg be­számolójukat: Debrecenből Borsay Miklós dr., Szegedről Pálotay Ferenc, Kecskemét­ről Halassy Sándor dr., Pécsről Kincses Já­nos dr., Győrből Kató Sándor. A követtábor alkalmával Salló János dr. „Az ifjúság és reformpolitika” címmel és Kozma Emil „Az ifjúság tegnap és ma” címmel tart előadást. A követtábor megnyitásán megjelenik Bor­nemisza Géza iparügyi miniszter, számos országgyűlési képviselő és több mint négy­száz követ. * (Laurids Bruun meghalt.) Kopenhá- gából jelentik: Szerdán 71 éves korában meghalt Kopenhágában Laurids Bruun író. Az elhúnyt több ismert regény szerzője volt. Közülük a „Van Zanten boldog évei”, az „Őrömtelen özvegy,, és „Az ígéret szi­gete” magyar nyelven is megjelent. X (Szépség és egészség) után vágyik min­den nő és férfi. E mellett a legelemibb egész­ségügyi szabályokat sem tartja meg. Gondol-e mindenki arra. hogy emésztése rendben le­gyen? Pedig csak 2—3 szem Artin-drazsét kell este bevennie, hogy minden reggel nor­mális legyen anyagcseréje, egész nap jól érezze magát és emésztési kiütésektől, arcbőrének rendellenességeitől mentesüljön. X (Nincsen hideg!), ha a Fenyves Áruház jó meleg flanel fehérneműit viseli: Flanel női hálóingek 1 pengő 90 fillér; flanel női háló­kabátok 2 pengő 50 fillér; flanel nöiruhák és pongyolák 3 pengő 90 fillér; flanel nöi- blúzok 2 pengő 90 fillér; flanel női és férfi pizsamák 3 pengő 90 fillér; flanel férfi sport­ingek 2 pengő 90 fillér; flanel férfi hálóingek 2 pengő 90 fillér; flanel férfiköntösök 3 pengő 90 fillér; gyermek flanel-pizsamák 1 pengő 45 fillér; fiú flanelingek 1 pengő 95 fillér; gyermek flanel játszóm"-.ácskák darabja csak 75 fillér. A gyermekcikkeknél kis áremel­kedés* — (Szádeczky Kardoss Gyula egyetemi tanár meghalt.) Kolozsvári jelentés szerint az erdélyi magyar tudományos élet egyik vezető egyénisége, a régi kolozsvári egye­tem híres professzora, Szádeczky Kardoss Gyula, a jeles geológus 75 éves korában elhunyt. Szádeczky Kardoss Gyula 1860- ban született Pusztafőn és középiskolai, majd egyetemi tanulmányainak befejezé­sével főként geológiai kutatásokat folyta­tott. Kitűnő tudományos munkásságának elismerését jelentette, hogy 1896-ban meghívták a kolozsvári egyetemre, ahol egészein addig tanított, amíg a főhatalom- változás repatriálásra nem kényszerítette az egyetemet. Szádeczky Kardoss Gyula otthon maradt Kolozsváron és folytatta tu­dományos munkáját, főként az Erdélyi Múzeum Egyesület keretében, de vállalta a kisebbségi életben pozíciójánál fogva rá­háruló nehéz feladatok ellátását is. Mint az Erdélyi Múzeum Egyesület természet- tudományi osztályának elnöke és az Er­délyi Kárpát Egyesület tb. elnöke utolsó pillanatig nagy buzgalommal dolgozott s főként a munkájának érdeméül tudható be, hogy Erdély geológiai feltárása tovább folytatódik s hogy az ezzel kapcsolatos tennivalók vállalására alkalmas fiatal geológus gárda áll ma Erdélyben rendelke­zésre. Még nyáron is résztvett a Székely Nemzeti Múzeum természettudományi ta­nulmányú tján, amelynek tervét előkészí­tette s vállalta az utazás vezetését is. Mint egyetemi tanár megalapította az EME ke­belében az Ásványtárak Értesítője című tudományos folyóiratot. Alapítója volt a kolozsvári gyorsíró egyesületnek s élénk részt vett Kolozsvár zenei életében, mint a konzervatórium alelnöke. Elismert neve volt a nemzetközi tudományos életben is és 1913-ban a kanadai nemzetközi geoló­giai kongresszus alelnökévé választotta. Elhunytát nagy és előkelő rokonság gyá­szolja, köztük gyermekei, v. Szádeczky Kardoss Gyula, a Magyar Nemzeti Bank revizora, Szádeczky Kardoss Tibor, a deb­receni egyetem tanára, továbbá Szádeczky Kardoss Elemér egyetemi tanár. Búza László szegedi egyetemi professzor az el­hunytban apósát, Szádeczky Kardoss La­jos ny. egyetemi tanár pedig fivérét gyá­szolja. Kolozsváron a házsongárdi temető­ben fogják örök nyugalomra helyezni, az erdélyi földben, amelyhez halála pillana­táig hű maradt s amelyért olyan sokat dolgozott. — (Nyolcévi fegyházra ítélték a zsám- béki hitvesgyilkost.) Szauter Antal har­minchároméves zsámbéki gazda szeptember­ben késsel agyonszúrta huszonkilencéves fe­leségét, majd önként jelentkezett a csend­őrségen. A pestvidéki törvényszék Mende- Zéaj/i-tanácsa csütörtökön vonta felelős­ségre. Szauter elmondotta, hogy féltékeny­ségből összeveszett a feleségével, a kérdé­ses napon a községbeli vendéglőben boroz- gatott, rossz híreket halott a feleségéről, erre dühében hazarohant és agyonszúrta. A déli szünet után délután négy órakor folytatták a tárgyalást. Harmincöt tanút hallgattak ki. A bizonyítási eljárás és a perbeszédek után a törvényszék házastár­son erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés bűntette címén nyolcévi fegy­házra ítélte Szauter Antalt. A vádlott fel­lebbezett, de fellebbezett az ügyész is. — (A lengyel-magyar ifjúsági kapcsolatok) ápolása céljából a Nemzeti Reform Szövet­ség országos ifjúsági csoportjának vezető­sége Sárga Ferenc dr. ifj. elnök és Telkes Tibor főtitkár vezetésével november 12-én hosszabb hivatalos látogatásra Lengyelor­szágba utazik. A látogatás jelentőségét emeli az a tény, hogy a hivatalos lengyel külügyi szerv, az A. Z. Z. M. „Liga"’ elnöksége fo­gadja a küldöttséget s gondoskodik program­járól. CYÁSZROVAT Ferenczy Mátyás nyugalmazott rendőrkapi­tány 70 éves korában Szegeden meghalt. Csü­törtökön délután temették nagy részvét mel­lett. Pleidell Ambrus dr. országos allevéltáros a fiatal magyar történésznemzedék egyik leg­tehetségesebb tagja, november 6-án 35 éves korában elhunyt. Pleidell a társadalom- és gazdaságtörténetnek v,;lt alapvető kutatója, s munkásságát jutalomdíjjal tüntette ki a Magyar Tudományos Akadémia is. Az el­hunyt kiváló történész a „Levéltári Közle- mények”-nek szerkesztője és a Magyar Tör­ténelmi Társulatnak választmányi tagja volt. Wetzel József gyógyszerész november 6-án reggel Budapesten elhunyt. Temetése 8-án, pénteken délután három órakor lesz a rákos- keresztúri temető halottasházából. November 7-én Budapesten meghalt Molnár Bertalan Vid nyug. szentbenedekrendi főpénz­táros. 1878-ban Györszentivánon született, 1904 óta Sopronban és Kőszegen volt gimná­ziumi tanár. 1924 óta novicius-mester Pan­nonhalmán. Magyarra fordította Szent Bene­dek reguláját. Később a rendi főpénztárt kezelte. Három éve betegeskedett s leg­utóbb súlyos operáción esett át. Temetése no­vember 10-én, vasárnap délután 3 .órakor lesz a kerepesiúti temetőben. Saly Brúnó Jenő komáromfüssi bencés­plébános 71 éves korában elhunyt. 1864-ben született Pápán; Pannonhalmán, Sopronban és Győrött volt gimnáziumi tanár. 1909 óta a komáromfüssi plébániát vezette» Pozsony kérésére megválto­zott Budapest válogatott csapatának az Ssszeállitása Budapest válogatott csapatába, amely va­sárnap Pozsonyban vendégszerepei, Dietz dr. három budafoki játékost is beállított. A budafoki csapat azonban csak most került fel az első osztályba és játékosait nemcsak a külföldön, de az elszakított területeken sem ismerik még. A pozsonyi labdarugó szövetség erre való tekintettel szerdán késő este telefonon kérte az MLSz-t, hogy a Budapest—Pozsony-mérkőzés anyagi si­kere érdekében ismertnevű játékosokból ál­lítsa össze Budapest csapatát s a méltányos kérelemnek eleget téve, Dietz dr. szövet­ségi kapitány Mészáros helyére Fenyvesit, Kapta helyére Túráit, Nyilas helyére pedig Sebest állította a csapatba. Végeredmény­ben tehát így áll fel Pozsonyban Budapest csapata: Havas—Győri, Korányi—Magda, Túrái, Sebes—Fenyvesi, Müller, Kardos, Balog, Pozsonyi. Tartalék: Kapta, Mészáros, Fe­kete, Nyilas. Magyarország válogatott csapatában nincs változás, bár Cseh izomhúzódása még nem jött teljesen rendbe. Pénteken még egyszer megvizsgálják, de alkalmasint nem keiül sor lemondására. A svájci csapat szombaton délután érkezik Budapestre. * Kitűnően sikerült a gyóni rekordnap. A KMAC tegnap rendezte őszi rekordkísérleti versenyét a gyóni betonpályán. A rekordnap kitünően sikerült: a versenyzők huszonegy magyar rekordot, négy nemzektözi rekordot és négy világrekordot javítottak meg. A. né­met Möritz 350 kcm.-es cyclecarján négy vi­lágrekordot teremtett. Egy kilométeren álló­starttal 91.324 km. átlagot, repülöstarttal 122.950 km. átlagot, egy mérföldön pedig álló starttal 99.512 km. átlagot, repülö­starttal 121.408 km. átlagot ért el. Nemzet­közi rekord Möritznek 500 kcm.-es verseny­kocsijával elért következő eredménye: egy kilométeren állóstarttal 105.140 km. átlag, repülöstarttal 142.152 km. átlag, egy mérföl­dön állóstarttal 133.908 km. átlag, repülő­starttal 169.676 km. átlag. A magyarok kö­zött Hartmann László érte el a legnagyobb sebességet 3000 köbcentiméteres versenyautó­ján 213.525 km. átlag sebességgel, míg mo­torkerékpáron Komlóssy Béía 192.307 km.-es átlaga a legjobb eredmény. * Barnát legyőzték Prágában. Barna és Szabados tegnap este Prágában a legjobb prágai asztali tenniszjátékosokkal mérkőzött. Barna világbajnokot nagy meglepetésre le­győzte Vana. A páros mérkőzést is a csehek nyerték meg. Az eredmények igy alakultak: Szabados—Petricek 2:1, Barna—Blecha 2:1, Szabados—Tobias 2:0, Vana—Barna 2:1, Vana—Pivetz-pár—Szabados—Barna-pár 2:1. Olaszország a sport terén is retorzióval él Rö'MA, nov. 7. Olaszország sport-összeköttetései a gyakor­latban teljesen megszakadtak azokkal az álla­mokkal, amelyek csatlakoztak az Olaszország elleni megtorló rendszabályokhoz. Starace fasiszta párttitkár értekezletre hívta egybe a testnevelő és sport-egyesületek országos szö­vetségének igazgató-bizottságát, hogy hatá­rozatot hoznak ebben a kérdésben. Addig is megtiltották az olasz súlyemelőknek, hogy résztvegyenek az Európa bajnokságokon, ame­lyek e héten kerülnek eldöntésre Párizsban. A lóversenyek programjából gondosan ki­gyomláltak minden angol kifejezést. Milánó­ban egy lóversenyt elhalasztottak. * Harmincnyolc nevezés érkezett a tekéző csapatbajnokságra. A Magyar Tekéző Szö­vetség rendezésében november 10-én, vasár­nap kezdődnek a tekéző csapatbajnokságok mérkőzései. A három csoportban 38 nevezés érkezett. A nyolcas csapatok versenyében 14, a négyes csapatok versenyében 12 és a hár­mas csapatok versenyében 12 csapat indul­hat. Az egyéni bajnokságra 164 versenyző nevezett. A verseny vasárnap délután 5 óra­kor kezdődik a szövetség Erzsébet-körúti versenypályáján. F.T.C. Sporttelepe -IX., Üllői ál 129. 1935 november 10-én, vasárnap délután 2 órakor labdarugó mérkőzés Svájc­Magy arország válogatott csapatai között délben 12 órakor Vidéki amatőr - Budapesti amatőr válogatott csapatai között Ismét Nagy Ferencné vezet sportpályázatunk pontversenyében Az elmúlt héten hármas holtverseny ala­kult ki sportpályázatunk pontversenyének első helyén, most azonban ismét Nagy Fe­rencné áll egyedül az élen. Amíg ugyanis Nagy Ferencné ezen a héten négy pontot szerzett, két riválisa, Neumann Ernő és „Old boy” csak három pontot ért el. így azután egy ponttal a második helyre szorultak. A XI. forduló után sok érdekes változást ho­zott a pontverseny, amelynek állása itt kö­vetkezik: 45 pont: Nagy Ferencné. 44 pont: Neumann Ernő, „Old boy”. 42 pont: ifj. Nikodémusz Antal. 41 pont: Fehér János, B. Szabó Zoltán. 40 pont; Balatoni Tibor, Csörnyi Vince, Fozmán Jenő, Miskolczy István. 38 pont: Bállá Gyula, Ébert András. 37 pont: Derzsi Gyula, Kardos Győző, Tóth Sándor. 36 pont: Bácskai János, „Hubertus”, Kis- pál Géza, Szigetvári Zoltán dr. 35 pont: Gurányi Rezső, Iglói Péter, Kis- györgy István, Tax Zoltán Sándor, ifj. Tóth Lajos. 34 pont: „Kitartás”, Láng Béla, „Március“, Németh József, Réthy Dezső. S3 pont: Bodnár Imre, Hagemann Frigyes, „Imperator”, Szintay István, Valentyik Já­nos. 32 pont: Imrédy Tamás, Lukács Gyula, „őszi pályázó 38”, Pikárcsik József, Rónai István. 31 pont; Dobsa Elek, Szabó Jenő. 30 pont: K. Nagy Béla, Sinka Ferenc. 29 pont: Gábor István, Káta Lajos, Zwickl ' ntal. 28 pont: Barna József, Kispál Gézáné. 27 pont: „Buksi”, Genersich Zoltán. 26 pont: Horváth Gyula, „Ili”, Prokopecz Ferenc, Ruszty László, J 25 pont: Nagy Ica, Tihanyi István, Zaru- bay Ferencné. 24 pont: Klein Béla. 23 pont: Balogh László, „Bocskay”, Lakos Sándor. 22 pont: Kispál József. 21 pont: Bíró József, Szalay György dr. 20 pont: „Csendőr”, Dandl József, Rétai József, Rózsa Albert dr. Többi pályázónk idáig húsz pontnál keve­sebbet szerzett. A teljes névsort helyszűke miatt nem kö­zölhetjük, de bárkit szívesen értesítünk el­ért pontjainak a számáról. Pályázati üzenetek Balogh László: Múlt heti három pontja té­vedésből kimaradt a kimutatásból. Helyesbí­tettük az eredményt. Ezen a héten nem kap­tuk meg szelvényeit. Érdeklődők: Több pályázónk érdeklődésére közöljük, hogy őszi Sportpályázatunk decem­ber 15-én fejeződik be, mert ekkor zárják le a Nemzeti Bajnokság őszi fordulóját is. A nyereményeket karácsonyig mindenki kézhez kapja. „őszi pályázó 38”: Ha továbbra is ily jól tippel, mint a legutóbbi két fordulóban, még komoly esélye van pénznyereményre a föver- senyben, sőt heti dijat is nyerhet. A vigasz­díjak sorsolásában csak azok a nyeretlen pályázók vehetnek részt, kik legalább a tize­dik fordulótól végig részt vesznek a ver­senyben. Fehér János: Sportrovatunkban kedden és szerdán is megirtuk, hogy a BBTE elfelejtett nevezni a mezei bajnokságra, tehát Kelen nem indulhatott. Bajnoki versenyen utólagos nevezéseket nem fogadnak el, tehát szó sem lehetett Kelen indulásáról. B. Szabó Zoltán:. Elküldtük,

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék