Budapesti Hírlap, 1936. január (56. évfolyam, 2-25. szám)

1936-01-18 / 14. szám

1988 JANUAR 18, SZOMBAT B. H. 9 SZÉP, DE BUTA Valaki kimondta egyszer valakire az Ítéletet, hogy az illető szép ember, de buta és azóta nem sikerült még eloszlatni a gyanút, hogy az előnyös külső valóban sekélyes szellemet takar. A feltűnően szép hölgyekre évezredek óta ráfogják, hogy gyönyörű teremtések ugyan, de ami­lyen ragyogóak, olyan ostobák, ugyanezen az alapon évezredek óta lebutázzák a rendkívüli szép férfiakat is. Angliában a napokban egy képkiállítás alkalmából Lord Harewood tartott megnyitó beszé­det, amelyben arról értekezett, hogy a szépség a legritkább esetben jár együtt az értelemmel, vagyis a különösen szép hölgyek és szokatlanul szép férfiak rend­szerint ostobák és buták. Lord Harewood kijelentése nyomán óriási felzúdulás tá­madt egész Angliában és most egymást érik a nyilatkozatok, amelyek példákkal igyekszenek megcáfolni a kitűnő Lord állítását. Kevés reményünk van rá, hogy ezek a tiltakozó nyilatkozatok dűlőre vi­szik és tisztázzák ezt a régi kérdést, az ellentétes vélemények igazolására azon­ban nem árt, ha hirtelenében mi is felso­rolunk néhány példát. Minden idők egyik legnagyobb szellem­óriása, az agg és vak Homeros a monda szerint csodálatos szépségű férfiú volt, viszont a Róma-alapító Romulus test­vérét, Remust éppen rút arca és testi idomtalansága miatt ölte meg. Perikies, a nagy államférfiú és szónok daliás szép férfiú volt, ugyanakkor Plátont, a töpö­rödött gnómot még a gyermekek is ki­csúfolták. Alkibiades férfias szépségénél csupán Sokrates csúnyasága volt na­gyobb. Attilát, a hatalmas és rettegett hadvezért nyomoréktestű, gonosz és asza- lódott arcú férfiúnak írják le az egykorú krónikások, ugyanakkor nagy ellenfelé­nek, Aetiusnak hősi szépségéről rajon­gással emlékeznek meg. Nagy Sándor, a történelem egyik leghatalmasabb és leg­diadalmasabb hadvezére megbabonázott minden nőt, míg Caesar, az imperialista demokrácia lángeszű államférfia és had­vezére köpcös kis alakján, megviselt, szen­vedő arcán, tar fején nyomát sem viselte annak a szellemnek, amelyet ez a hitvány porhüvely hordozott. Michel Angelo, ez a valósággal isteni magasságokba emelkedő nagyság rozoga fizikumával, keskeny arcával és sanda te­kintetével szánalmas látványt nyújtott, míg kor- és szellemtársa, Leonardo da Vinci hódító jelenség volt. önarcképei és a kortársak feljegyzései eszményi szép férfiúnak mondják Rafaelt is. Shakes­peare, a földkerekség legnagyobb költői lángelméje teljesen jelentéktelen külsejű férfiú volt. Kantot és Schopenhauert, a németek két legnagyobb filozófusát még tisztelőik is ellenszenves külsejű,, rút fér­fiaknak bólyegzik. Beethoven olyan csú­nya volt, hogy az anyák vele ijesztget­ték gyermekeiket, Goethe kora egyik leg­szebb férfia volt. Könyves Kálmán ki­rályunkat, aki szellemi emelkedettségben és íelvilágosultságban legalább másfél századdal meghaladta korét, a saját ud­vari krónikása rút, sánta és hebegő szörnyaiaknak írja le, mig Nagy Lajos király szálfa termetű, zordon férfiszép­ség volt. Dante beteg koldusnak festett, Petrarca és Bocaccio vidám és derűs szépsége minden női szívet megdobogta­tott. Robespierre még leglángolóbb pil­lanataiban is inkább hasonlított ördög­höz, mint emberhez. Desmoulins Camille iísyos, ártatlan szelíd szépségével köny- nyeket csalt a szemekbe. Balsac kispol­gári potrohúval, duzzadt hentesábráza­tával szemben Musset állt, mint megtes­tesült férfiszépség. Verlaine arcát ferdenyergű orr és ragya éktelenítette, míg Byron álom­szerűén szép férfiú volt. Az idősebb Dumas semmiben sem különbözött egy sarki hordártól, amikor azonban Shelley belépett valahova, minden szem feléje fordult, hogy megcsodálja előkelő férfias •népségét. Kossuthot kora legszebb férfiénak mondják, aki nem csupán csodálatos szó­noki képességével, minden árnyalatot ki­fejező hangjával, hanem külső megjele­nésével is ellenállhatatlanul hatott. Nagy ellenfele, Széchenyi István gróf szintén daliás szép férfiú volt. Deák Ferenc nyilván a külsejére vetett, amikor agg­legény maradt. Balassa Bálint után ti­tokban minden asszony megfordult. Cso­konai Vitéz Mihály meghalt anélkül, hogy egyetlen szerelmes csókot kapott volna. Végtelen a sor... Szépség és szellem néha egyúton járnak, néha elérhetetlen — (Az angol király beteg.) Londonból jelentik: A Press Association értesülése szerint a király könnyebben meghűlt. Meg­hűlése miatt nem hagyta el lkosztályát A király gyengélkedése a legcsekélyebb aggo­dalomra sem okot. — (Lengyel vendégek a Magyar Nem­zeti Diákszövetségben.) A Magyar Nem­zeti Diákszövetség teára látta vendégül a Magyar-Lengyel Bálra érkezett tizenöt főnyi lengyel küldöttséget. A bálra érke­zett vendégek gramofonlemezeken leját­szott magyar nóták mellett szórakoztak és a késő esti órákig maradtak együtt a magyar diákvezérekkel. Králik Lajos dr., a Magyar Nemzeti Diákszövetség vezér­titkára melegen üdvözölte a lengyel kül­döttséget és beszédében rámutatott a mindjobban erősödő magyar-lengyel ba­rátságra. A Magyar Nemzeti Diákszövet­ség a küldöttség minden tagját egy érté­kes albummal ajándékozta meg. — (A magyar művészeti kiállítás sikere Lettországban.) Rigából jelentik: A ma­gyar kiállításnak ma volt a sajtóbemuta­tója. Nagy feltűnést keltett, hogy megje­lent Skujenieks helyettes miniszterelnök is, akinek Szablya János kormányfőtanácsos, az Országos Magyar Iparművészeti Társu­lat itt-tartózkodó ügyvezető alelnöke, adta meg a felvilágosításokat Skujenieks mi­niszter igen élénk érdeklődést tanúsított a kiállítás iránt és annak megtekintése után kijelentette, hogy a kiállítás gazdagsága minden várakozást felülmúl. Az egész lett sajtó rendkívüli nagy fi­gyelemben részesíti a magyar kiállítást és képekkel illusztrált cikkekben méltatja tü­zetesen a balti államokban ezúttal először rendezett magyar kiállítást. — (Rendkívüli közgyűlést kér a halói­ddal.) Sipőcz Jenő dr. főpolgármesternél ma megielennek Halász Alfréd és Vitéz Aladár fővárosi bizottsági tagok, akik negyvennél több aláírással rendkívüli köz­gyűlés összehívását kérték. Az átnyújtott indítvány szövege szerint a baloldal azért kívánja a rendkívüli közgyűlés összehívá­sát, mert a villamostarifák felemelése el­len akarnak tiltakozni. — A sok hashajtó közül biztos, enyhe, olcsó az orvosok által ajánlott Artin dragée. — (Cholnoky Jenő előadása Abessziniá- ról.) A Keresztényszocialista Magántisztvi­selők Országos Szövetsége VIH., Baross- utca 44. sz. alatt lévő helyiségében január 21-én, kedden este 7 órakor Cholnoky Jenő dr. egyetemi nyilv. r. tanár vetitettképes előadást tart Abesszíniáról. Belépődíj nincs. — (Előadás a Külügyi Társaságban Svájc semlegességéről.) Konrad Falke, a neves svájci magyarbarát író, aki már a második telet tölti Budapesten, január 22-én, szerdán délután 6 órakor a Magyar Külügyi Társaság tanácstermében Svájc semlegessé­géről tart előadást. A magyar közönségnek alkalma lesz ezúttal Svájc egyik olyan reprezentativ írójával megismerkedni, aki bár ritkán, de annál nagyobb nyomatékkai avatkozik bele a napi politikába. A háború alatt Svájc különböző összetételű népessé­gének egységéért küzdött, a fegyverszünet után, amikor Svájcot a bolsevizmus fenye­gette, sajtó-hadjáratot indított e veszély ellen, és ő volt az, aki Svájc semlegességé­nek megőrzése végett ellenezte az ország­nak a Nemzetek Szövetségébe való belépé­sét. Számos filozófiai és drámai műve annak a magas erkölcsi felfogásnak a kifejezője, amely Konrad Fáiké politikai ténykedéseit is irányítja. — (SZTRATOSZFÉRÁBA REPÜLT RE­PÜLŐGÉPEN.) Moszkvából jelentik: Kokinaki szovjet repülő, aki magassági világrekordot állított fel, másfél óra hosszat tartózkodott 11.500 méternyi magasságban. A hőmérséklet ebben a magasságban 69 fok volt a fagypont alatt. távolságra esnek egymástól. Nincs tör­vény, amely leszögezhetné az igazságot: a lángész éppúgy lehet hódító külsejű, mint szánalmas szörnyalak. Ezek persze valamennyien férfiak. Hogy mennyi alapja van a gyanúnak, helyesebben föltevésnek a hölgyekre vo­natkozóan, a kérdésnek ezt a részét jobb nem firtatni. A szellem már önmagában is szépség, de a merő szellem, sajnos, a legtöbb esetben azokra a régiókra utal, ahol a szerelem harmadlagos dolog. A probléma egyelőre megoldhatatlan marad mindaddig, amig a hölgyek nem érik be azzal, hogy alakjuk tökéletessége, arcuk bájossága^ ajkuk üdesége, tekintetük ra­gyogása helyett szellemüket dicsérjük. (ó) — (Műtétet hajtottak végre Sir Róbert Goweron.) Londonból jelentik: Sir Róbert Gower, az ismert magyarbarát képviselő, az alsóház középeurópai csoportjának el­nöke, gyógyultan hagyta el a londoni sza­natóriumot, ahol könnyebb műtétet hajtot­tak rajta végre. —- (Fembach Bálint főispán beiktatása.) Apatini Fembach Bálint, Bács-megye és Baja törvényhatósági joggal felruházott város főispánjának január 20.-i beiktatá­sán a kormányt Preszly Elemér belügyi államtitkár, Thuránszky Pál, Szabolcs és Ung megyék főispánjának január 24.-i be­iktatásán pedig Tomcsányi Kálmán bel­ügyi államtitkár képviseli. — (Einstein amerikai állampolgárságért folyamodott.) Newyorkból jelentik: Ein­stein Albert professzor, a relativitás el­méletének világhírű feltalálója, az ameri­kai állampolgárságért folyamodott. Ein­stein három évvel ezelőtt jött Amerikába és az állampolgárságot a fennálló törvé­nyek értelmében csak 1938 októberében kaphatja meg. Az amerikai lapok emlékez­tetnek arra, hogy Einstein professzor, ami­kor Amerikába érkezett, kijelentette, hogy addig nem tér vissza Németországba, amig ott a nemzeti szocializmus lesz uralmon. Abból a körülményből azonban, hogy most Einstein naturalizáltatását kérte, arra kö­vetkeztetnek, hogy a tudós feladott minden reményt, hogy a Hitler-uratom megbukik és ezért kérte már most az amerikai ál­lampolgárságot. — (Kitüntetett költő.) Harangody-Nagy András tlszaluci írót, az Országos Gárdonyi-, Berzsenyi- stb. Társaság tagját, a József Fe­renc dr. kir. herceg legfelsőbb védnöksége alatt álló Mátyássy József Irodalmi és Művé­szeti Társaság igazgatóválasztmánya egy­hangú lelkesedéssel a társaság irodalmi al­osztályának rendes tagjává választotta meg. — (Mégsem Ilauptmann a tettes?) Newyorkból jelentik: A Newyork Ame­rican szerint a Lindberg-rejtély meg­oldása küszöbön áll. A lap azt jelenti, hogy Hoffmann kormányzó állítólag azért adott engedélyt Hauptmann ki­végzésének ehalasztására, mert a nyo­mozás bebizonyította Hauptmann ár­tatlanságát. A nyomozásban résztvevő titkos rendőrök egyike ugyanis kide­rítette, hogy egy lengyelországi szár­mazású ember volt a Ltadbergh-fiú elrablója. Ez az ember — a lap je­lentése szerint — folyékonyan beszél németül és ugyanolyan a kiejtése mint Hauptmannak. Az igazi tettes letartóztatása most már csak órák kér­dése — írja a Newyork American. — (Az Economist dicsérete az új ma­gyar devizaellenőrzásről.) Londonból je­lentik: Az Economist részletesen foglalko­zik az uj magyar devizaellenőrzési rende­lettel. Kiemeli, hogy az uj rendelet jóval egyszerűbb a réginél, tágabb teret ad a ke­reskedelemben' az egyéni kezdeményezésnek és szűkíti* a pengő külső és belső értéke közötti különbséget. — (EGY HÓNAPIG ÉLVE A FÖLD­BEN.) Madridból jelentik: Mint Palma dl Maiorcáról jelentik, az erdőben élve találtak meg egy vadászt, aki harmincegy nappal ezelőtt nyomtalanul eltűnt. A vadász, mint most kiderült, földomlás temette el. Feje és karja szabadon maradt, de a földtömeg alól nem tudta magát kiásni. Teljes egy hó­napig azokkal a füvekkel és gyökerekkel táplálta magát, amelyeket szabadon maradt karjával elérhetett. Kórházba szállították. — (UJ református esperes.) Székesfehér­várról elentik, hogy a mezőfölci református egyházmegyének Vargha Kálmán ká’.ozi lel­kész halálával megüresedett esperesi tisztsé­gébe az egyházmegye gyülekezetei Bakó La­jos balatonfökajlári lelkipástor, eddigi egyház- megyei főjegyzőt választották meg egyhan- gúlag. HÍREK ESŐ, SZÉL, HÓ m. o. i, A Meteorológiai Intézet jelenti január 17-én este: Nyugat- és Észak-Európában, továbbá Észak-Olaszomágban szeles, viharos az idő. Mindenfelé esik és havazik. A hőmér­séklet Közép-Európában emelkedett. Hazánkban is emelkedett a hőmérséklet és az ország délnyugati felében este hét órakor 5—6 fok Celsiust észleltek. A Du­nántúl nyugati részein erős déli szél fúj. Kevés hószállingózást Debrecenből, Sátor­aljaújhelyről és a Svábhegyről jelentettek. Budapesten este 9 órakor a hőmérséklet plusz 2 Celsius-fok, a tengerszintre átszá­mított légnyomás 752 milliméter, erősen süllyedő irányzatú. Várható időjárás a következő 24 órára: Élénkebb szél, a csendesebb helyeken köd. Sok helyen eső, havaseső. A hőmérséklet egyelőre tovább emelkedik. — (A MÁV a nyáron gyorsítani fogja a vouatjáratokat.) Szegedről jelentik: A MÁV Szegeden értekezletet tartott, hogy a nyári menetrend összeállítása előtt meghallgassa az érdekeltek kívánságait. Az értekezleten Szeged, Makó, Hódmezővásárhely, Békés­csaba, Gyula, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Csongrád és Orosháza kiküldöttei, kereskedői­nek és iparosainak megbízottai, a MAVART, a posta és a hajózási vállalatok képviselői vettek részt. Megjelent Kozma György, Cson- grádmegye főispánja, Fáy István, Kecskemét és Csanádmegye főispánja, Csergő Károly, Csongrádmegye alispánja, Gesztelyi-Nagy László, a Duna—Tisza-közi Mezőgazdasági Kamara igazgatója stb. Tichy Antal szegedi MAV-igazgatő megnyitó szavai után Alszeghy Béla MAV-lgazgató ismertette az értekezlet célját és bejelentette, hcogy a MÁV a nyáron áltálában gyorsítani fogja a vonat járatokat. Az érdekeltek kívánságáfa válaszolva, kö­zölte, hogy Szeged és Cscmgrád között a MAVART-társaskocsik fognak közlekedni, a Szeged—Békéscsaba közötti vonalon pedig az éjszakai forgalmat a lehetőséghez képest ja­vítani fogják. — (A budapesti kispapok a pápa előtt.) A budapesti Központi Papnevelő Intézet szentelés előtt álló növendékei az egyetem félévzáró szünete alatt ezidén is tanulmány­útra mentek Oaszországba. Vezetőjük Kerner István dr. pápai kamarás, lelki igagató, és Klemm Kálmán dr. tanulmányi felügyeld. Velük utazott Koudela Géza dr. pápai ka­marás, egyetemi egyházzenei igazgató is, aki Rómában befejezi Liszt-kutatásait és Liszt- előadásokat tart. A kispapok útja az olasz határtól valóságos diadar.út volt. Mindenütt nagy szeretettel fogadták a magyar levi­tákat. A postumiai vüághírü cseppköbarlang úgynevezett koncerttermén kívül a velencei Doge-palota históriás nagytermében is magyar kórusokat énekeltek a papnövendékek. A trieszti lapok nagy lelkesedéssel köszöntötték a magyar társaságot, amelyet aztán a Firenze fölötti Flesole ferenceskolostora előtt harang­zúgás várt. Itt is magyar énekeket zengett a sereg, amelyet, baráii vendéglátás után, magyar szavak kíséretében átadott emlék­képekkel ajándékoztak meg a franciskánusok. Rómában egy hétig maradnak a budapesti kispapok, akik szombaton jelennek meg a Vatikánban pápai kihallgatáson. — (Rudolf Schricker eló'adássorozata Ma­gyarországon.) Rudolf Schricker, akinek nagy sikerű és jelentékeny könyve jelent meg a magyarországi revíziós mozgalomról Volk in Retten címmel, január 26-án a pécsi egyete­men Dve Gefahr des rőten Panslavismus cím­mel, január 28-án a Magyar Tudományos Akadémián Minderheitcnrechte und ihre Durchführung in dér Tschechoslovakei cím­mel, február 2-án a debreceni egyetemen Hi:i- ter den Kulissen dér Friedensvertrüge von Versailles bis Trianon címmel előadássoroza­tot tart. Br id pe-rejivénye i n k m egtejtői Vasárnapi feladványaink helyes megfej­tői közül az alábbiak nyertek jutalmat: Dorgó Gáborné dr.-né (Budapest) kár­tyát és özv. Könczey Ke’emenné (Kalló) Darvas Róbert bridge-könyvét. A budapesti nyertes hétfőtől kezdve át­veheti jutalmát a kiadóhivatalunk üzlethe­lyiségében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék