Budapesti Hírlap, 1936. április (56. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-12 / 85. szám

B. H, 1936 ÁPRILIS 12, VASARNAP 36 SAKK Rovatvezető: NAGY GÉZA Az oppozició és a kritikus mezők szerepe a gyalogvégjátékokban f Ez a címe a nemrégiben megjelent mo­nográfiának, melyet egy frieburgi német tudós (módszereinek exaktsága s a feldolgo­zás alapossága miatt megérdemli a tudós nevet, bár csak sakkelmélet az anyaga), Wolter Báhr szerkesztett meg és adott ki. Köztünk, magyarok között, rendkívül sok a félbemaradt, vagy pályáttévesztett tehetség, mert a tehetség csak az egyik kom­ponense az eredményességnek és talán nem js a legfontosabb. A rendszeres munka, egy kisebb feladatkörnek élethosszigtartó emye- idetlen kutatása, mások eredményeinek gyűj­tése és felhasználása, mint ezt a német csi­nálja, legtöbbször sokkal többre visz, mint a sokat emlegetett tehetség. Mi szétforgácsol* juk magunkat, félkézzel nyúlunk a témák­hoz, nem tudunk lemondani a sok más irány­ból felénk' hajló lehetőségekről a végered­ményben sok szék között a pad alatt mara­dunk. ötletekben, színes felvillanásokban, izseniális sejtésekben éljük ki magunkat, de az igazi szakemberek a németek maradnak. Adler individualpszichológiája szerint neve­lés kérdése az egész. Ez a mi legfontosabb nemzeti problémánk, mint minden egyébben, júgy a sakkban is. Biihr kimutatja, hogy az általánosan is­mert oppozició fogalma édes kevés a gyalog- Sátékokban való tájékozódáshoz. Magának az oppozíciónak is számos vállfája van, de még több azoknak a különböző törvényeknek a pzáma, amelyek az oppozíción kívül, vagy annak ellenére érvényesülnek. Egy mai, ko. jnoly eredményekre törő sakkmester alig nélkülözheti ezeket a tanulmányokat, de élve­zetet talál bennük az is. aki a sakkban csak & gondolkozás gyönyörűségét keresi. Alant egy végjátékstudlumot mutatunk be B műből. Báhr eredeti elemzéseivel t I 1 Világos lép és döntetlent ér él. í I Ebben a pozícióban világos az elé a fontos kérdés elé van állítva, hogy melyik gyalogjá­nak a védelmére siessen? Az első pillanat­ban nem látszik lehetőség az ellenállásra, hiszen a középvonalat már mindkét sötét gyalog túlhaladta s igy az egyik világos gyalog elejtése után a sötét nyerés útja sza­badnak látszik. Mégis van egy módja a me­nekülésnek: világos az oppozició gondos fel- vigyázása mellett áldozza az a-gyalogot, melynek elvesztése után és útján bezárja a sötét királyt a szélső mezőkre. A h-gyalogot minden körülmények között meg kell tar­tani, mert a szélesebb h-zőnából a sötét ki­rály ki tud bújni. Tehát 1. Kel Ke5. (Táv- oppozíció.) A veszélyeztetett h3-gyalog kö­zelében ügyelni kell a kritikus négyzet- alakzatra (el-e3-h3-hl), a határmezőkkel [(e3-f3-g3) és a korrespondáló mezőkkel ’(e2-e4, f2-f4) (függőleges oppozició). Ezért sötét helyesen teszi, ha puhatoló lépéseket tesz abban az irányban, vájjon elég jól ismeri-e a világos az erre vonatkozó szabá­lyokat? Világosnak természetesen a meg­támadott e4, f4 oppozíciósmezöknek az ellen- mezőit itt kell állandóan fenyegetve tartani a következőképpen: 2. Kfl! Kd4 3. Kf2 Kd3 4. Kf3 Kd2 5. Kf2 (Döntetlent ér el Kf4 vagy Ke4 is, veszít ellenben Kg4? Kc2! miatt) Kel 6. Kel Kb2 7. Kd2 Kxa2 8. Kc2! Es a vízszintes oppozició segélyével a vilá­gos király elzárja vagy pattá teszi ellenfelét. Remis? MOZGALMAS JÁTSZMA A BARASZ ZSIG- , MOND EMLÉKVERSENYRŐL. Világos: Gereben Sötét: Boros Budapest, 1936. A vezércsel bécsi változata. 1. d4 Hf6 2. Hf3 e6 3. c4 d5 4. Fg5 de: 5. Hc3 Fb4 6. e4 c5! 7. e5 cd: 8. Va4 sakk Hc6 9. 0-0-0 Fc3: (H. Müller hosszabb tanul­mányt ír erről á megnyitásról a Dos grosse Fernturnier 1932. című, a Magjai Sakk­világ kiadásában nemrég megjelent munká­ban és ehhez a lépéshez kérdőjelet illeszt. Szerinte Fdl yagy ya5 a helyes. Borosnak, I aki már Gilg ellen 1934-ben is így játszott, úgy látszik, más véleménye van.), 10. be: Fd7 11. ef: gf: 12. Fh6 b5 13. Vb5: Bb8 14. Vc5 de: 15. Fc4: c2 16. Kc2 Bc8 17. Bd7: Vd7: 18. Badl He5 19. Bd7: Bc5: 20. He5: fe: 21. Ba7: Bc4: sakk 22 Kb3 Bc8 23. a4 Bg8 24. g3 Bg4 25. a5 Bd4 26. Fe3 Bd7 27. Ka4 Bb8 28. Bd7 Kd7: 29. a6 Kc6 30. a7 Bc8 31. Ka5 Kb7 32. Kb5 h5 33. h4 Í5 34. Kb4 Bc7 35. Kb5 Bc2 36. Kb4 f4 37. gf: ef: 38. Ff4: Bf2: 39. Fg5 Bf5 40. Fe3 Be5 41. Ff2 Be2 42. Fc5 Be4 sakk és világos fel­adta. Mutatós parti. Sakkhirek A feladványmegfejtési csapatversenyen vi­lágbajnok lett Magyarország. A nemzetközi feladványmegfejtési versenyen, immár hav- madízben lett világbajnok a magyar csapat. A Boros, Doglioni, Feldmann, Havasi, Herpai, Kovács dr., Nagy, Neukom, Székely és Tel­kes összeállítás győzelme nem volt kétes, hi­szen mind kitűnő feladványszerzők is és kö­A Magyar Amatörszövetség New-York- palotabeli helyiségeinek falait ebben a hó­napban Balogh Rudolf képei ékesítik. Ez a kiállítás nem mindennapi jelentőséggel bír, nem oly amatőr képeit mutatja be, ki tény­leg csak „kedvtelés”-bői foglalkozik ezzel a művészetnek mondott időtöltéssel és esetleg csak néhány esztendő sikerdús munkája ér­demesítette arra, hogy a szövetség meg­hívja, hanem egy egész emberélet munkássá­gát mutatja be, hogy gyönyörködhessünk és tanulhassunk. Nemrégiben Eszakeurópából azt a kérést intézték a magyar kultuszminisztériumhoz, közölné annak a magyar főiskolának a cí­mét, hol a magyar amatőrök fényképezni ta­nulnak. Hát főiskolánk erre a célra nincs, de van Balogh Rudolfunk. Több mint har­minc éve áll a magyar fotoügy élén ez az örökifjú, bohémlelkü, szókimondóságában is kedves, testileg-lelkileg fáradhatatlan mes­ter. A „magyar stílus’*' útnakindítóját lát­hatjuk benne; annak idején még a magyar népviselet nyújtotta festői hatás segítségé­vel szerettette meg úgy országunkkal, mint a külfölddel fényekben gazdag felvételeit. Tőle tanulta meg a magyar generáció, hogy a képzőművészet is más, és a fotográfia is. Neki köszönhetjük, hogy a magyar fotográ­fusok legnagyobb részének célkitűzése a tiszta fényképezés felé irányult. Balogh Rudolf pályafutását a Vasárnapi Újságnál kezdte. Ma sem nevezi magát más­nak, mint „hírlapülusztrátor’í-nak. Felvéte­leit gyakran látjuk képeslapjainkban, plaká­tokon, idebenn is és külföldön is. A háború előtt már a legjobb fotográfusok közé tarto­zott: államfők fényképezésére gyakran ka­pott megbízást. A háború alatt végigjárta az összes harctereket, művészi értékű felvéte­leinek ezrei a bécsi Kriegsmuseum gyűjte­ményét gyarapítják. Civifoglalkozását űző, tárgyilagosan gondolkodni és meglátni tudó egyén lévén, felismerte még ebben a szomorú tárgykörben is a szépet, érdekeset, de volt elég ereje hozzá, hogy a maga borzalmassá­ztilök Havasi Artúr, Kovács Norbert dr. és Neukom Gyula már régen világhírre tettek szert. A mostani versenyben külön is ki kell emelni Neukom Gjrula tanár eredményét, aki 100%-os fejtésével került a kiváló magyar csapat élére. Az Abonyi Sakkor közgyűlése. Az Abonyi Sakkor áprüisi közgyűlésén elnök lett Leleszy K. Béla, az Otthon-kör bajnoka, aki Forgács mesternek utolsó éveiben állandó ellenfele volt. Ügyvezető elnöknek Bikfalvy Ferencet választották, mig a többi tisztséget a követ­kezőképpen töltötték be: alelnökök: Eördögh László, Meszlényi Mihály Pál, Németh József; főtitkár: Somlai József és titkár: Műnk Pál. A kör most elhunyt tagjának, az ellenforrada­lom hősének, Horváth Viktor századosnak em­lékére legközelebb meginduló versenyt rendez, amelyre Abonyi István kormányfötanácsos, a Magyar Sakkszövetség elnöke, értékes tiszte­letdíjat ajánlott fel. A jövőévi csapatversenyek összeállítása ügyében máris megindultak a tárgyalások. Míg az Angol-Magyar Bank és a Budai Kom­binált nagyfokú erősítéseket vett tervbe, a sokszoros bajnokcsapat, a Pesti Hirlap Sakk­köre, amely ebben az évben is a legcsekélyebb pontszámmal szorult a második helyre, még nem döntött afelől, hogy csapatát az eddigi rendszer alapján építi-e föl? Ugyancsak bi­zonytalan a Hangya összeállítása, amelyben azonban mégis valószínűbb a további erősí­tés, illetve azoknak a felvétele, akik már év­közben jelentkeztek. Az Elektromos továbbra is Steiner Lajos mesterrel az élén fog küzdeni és ott is több kiváló játékos bevonása való­színű. Értesülésünk szerint nagyon meg fog erősödni a H. osztály bajnoka, a Városmajor is, így a jövő évben nagyszerű küzdelmeket várhatunk. (—a —n) gában tárja elénk ennek az időnek szörnyű pusztítását. Balogh Rudolf legfőbb erénye, hogy hosszú gyakorlata alatt állandóan lépést tudott tar­tani a kor haladásával, az ö tudása nem állt meg azon a fokon, melyen első nagyobb eredményeit elérte, hanem mindig igyekezett haladni, sőt az új irány úttörője leírni. Ha meggondoljuk, hogy Keighley és Misonne társaikkal együtt még mindig ott tartanak, hol harminc évvel ezelőtt, meg kell hajta­nunk elismerésünk zászlaját ez előtt az őszülő, de soha meg nem öregedő művészünk előtt. Balogh fanatikusa a magyar földnek. Senki úgy meg nem érzi, meg nem látja azo­kat a jellegzetes vonásokat, melyek a képen lerögzítve a magyar vidék levegőjét lehellik magukból. Munkássága révén bemutatta ne­künk az egész ország etnográfiáját. Felbe­csülhetetlen szolgálatot tett nekünk néprajzi felvételeivel. Azelőtt a fővárosból csak nagy­ritkán kimozduló közönség még csak foga­lommal sem bírt arról, milyen festői, érde­kes, hagyományokon alapuló ruházatban pompáznak ünnepélyes alkalmakkor a vidék lakói. Ma ki ne ismerné a matyók cifra kön­tösét, a tolnaiak különös fejdíszét és a többi néprajzi érdekességeket.: És be is vallhat­juk rögtön: bizony főleg Belogh és követői­nek fényképeiből. Nemcsak ilyen tárgyú képei jelentősek. Alig van téma, melyet ne dolgozott volna fel, nagy gyakorlottsága, művészi meglátása mindenütt sikerre vezette. És még valami: technikai hibát nem látunk képein. Ez is részbeni magyarázata az általa elért ered­ményeknek. Annyira vérében van a fényké­pészet technikája, hogy energiájának még legcsekélyebb hányadát sem kell ilyfajta problémák megoldására fordítania. Ha valakit érdekelnek művészi tárgyú ké­pek, legyenek azok akár képzőművészeti re­mekek, akár fotográfiák, tekintse meg Ba­logh kiállítását. Élményben lesz része. Ezt MAGYAR O FOTO-OTUDIO modern műtermi felvételek (portré és gyermekfénykp) ÚJSZERŰ KÜLSŐ KOTOK Riportszerü megoldások esküvőkről és tdrsasösssefövetelekröl. Telefon 17331. *Jf Andrdssy-üt 1. a kiállítást érdemes megnézni és meg is kell nézni. CSÖRGEő TIBOR DR. Hírek Múlt héten említettük, hogy a magyar amatörszövetség meg akarván könnyíteni a magyar fotografusolcnak a külföldi neveze­tesebb kiállításokon való részvételt, kérdést intézett a kassai és bécsi nemzetközi kiállí­tások rendezőségéhez, hajlandók lennének-e kedvezményt biztosítani oly kiállítók részére, akik a magyar szövetség kollekciójának ke­retében indulnának. A próbálkozás sikerrel járt. A kassai rendezőség az egyes kiállítók nevezési díját 25 cseh koronáról leszállította 2 pengőre, sőt hajlandó minden 10 kiállító után egy amatőr képeit ingyen kiállítani, hogy anyagilag gyengén álló társaink is in­dulhassanak. A bécsi rendezőség a 7 schil­linges nevezési díjat 3 pengő 50 fillérre csökkentette, vagyis annyira, amennyit az osztrák szövetség tagjai fizetnek. Ezek a mérséklések természetesen csak oly esetben bírnak érvénnyel, ha a kiállító a MAOSz kollekcióján belül indul. A szövetség ezt a kedvezményt nemcsak tagjai részére bizto­sította, mindenki részesülhet benne. * A „Camera” nemzetközi pályázatának ma­gyar díjnyertesei: Halász Pál dr., Osoha László, Csörgeö Tibor dr. és a kassai Kas­sai Zoltán. Díszoklevelet nyert egyéb képei­vel: Kletz Károly, Osoha László és Csörgeö Tibor dr. A díjnyertesek között szerepel még az ismertebb külföldi amatőrök közül Lala Aufsberg, Heinrich Tott és Gustav Presser. * A Verband Deutscher Amateurfotografen- Vereine (V. D. A. V.) Frankfurt a. Main ben ez év szeptember 26-án nyitja meg má­sodik nemzetközi fényképkiállítását. A ne­vezési díj 1 dollár, illetve ennek az értéknek megfelelő más összegű pénznem. Beküld* hetö 6 kép, fel nem, ragasztva. Cím: „Rhe- nus” Transportgesellschaft m. b. H. zu Hán- den dér Ausstellungsleitung dér II. Inter- nationalen Schau dér Amateurfotografen, Frkankfurt a. Main., Messegüterhalle. Bekül­dési határidő augusztus 15. Tekintettel a né­metek bámulatos szervezötehetségére, érde­kes és szép kiállításra van kilátás, * A cripplegate-l nemzetközi kiállítás díja­zottjai közöt eztútal magyar nem akadt, a négy díj első hármát ismerős külföldi nyerte; Albert Karplus bécsi amatőr, kinek díjnyer­tes képét már két évvel ezelőtt itt Budapes­ten láttuk, M. Neumüller, szintén osztrák fotográfus és L. Misenne, ugyancsak egy már jólismert és többször szerepelt felvételével. * Üjabb lépés a színes fotografálás terén a PercoZpan-eljárás, amely elvben megegyezik az eddigi módszerekkel, azonban különbözik abban, hogy közvetlenül papírosra készíti a felvételt, melyet aztán a már ismert fordító eljárással szinez a megfelelő színekre. Az emulzió apró szemcsékből áll, melyek szabad Bzemmel alig, de nagyítóval jól láthatóit. Ez a negatív papiros kétféle fokozatban készül, normális és kemény árnyalatú képet adva. Érzékenysége 23 Scheiner fok, úgy, hogy minden oly tárgykör épp úgy feldolgozható vele, mint a fehér-fekete eljárással. Hátránya, hogy egy felvételről csak egy képet nyerünk, akár csak az eddigi, diapozitíveket eredmé­nyező módszerekkel. Egy-egy színes felvételi anyag ára sem lesz előreláthatólag olcsó, a 9X12-es nagyság körülbelül 60 pfennigbe fog kerülni darabonkint. * A Cont.ax, mely alapos kidolgozottságával sokáig megmaradhatott eredeti alakjában, a lipcsei tavaszi vásáron új külsővel és lénye­ges javításokkal jelent meg. A távolságmérö és kereső részére közös betekintő nyílás szolgál, a kioldó a gép felső részén foglal helyet, a pillanatzár legrövidebb ideje 1/1250 mp., a négyszögletes, hasábalakú forma he­lyébe nyolcszögletes lépett, önkioldója van, a fémrészek matt krómozással bírnak. Be- süllyeszthetö F l:2-es Zeiss Sonnarral is kapható. További változata a beépített Conta- flex-elektromos megvilágitásmérővel kerül piacra. & A Super-Ikonta sem marad el gyár-társa mögött. A második típus már a géptesten hordja a kioldót, Albada-keresöje van és fllmtovábbítóján piros jelzője. * Az Ihagee-müvek mozifilmre dolgozó géppel jelentek meg. a Kleinbild-Exaktával, mely nem utánzata a rendes Exektának, ha­nem önálló alkotás. * A' Rolleiflex-típusú gépek tulajdonosainak óhajt kedvében járni a Byk—Gulden-gyír. Papírját négyzetalakűra is vágja. Eddig 18X18. 24X24 és 30 X 30-as nagyságba} kapható, 11Q utazási szezon legszebb 1 ISlvO és legérdekesebb útja London és a Berlini Olimpiász utunk I. sz. ni: 1936 aug. 2 aug. 14 Dáo7V0ffi|Lf|ÍÍ II. sz. ut: 1936 aug. 13-aug. 24 ubOL Yblül! Ülj TT4-nr»nc Budapestől-Budapestié, 10 napi ellátás. belénöietfvek a S Utíl7nS Budapestöl-Budapestig, 10 napi ellátás, belépőjegyek Úszó Stadionba a legérdekesebb versenyekre. Két a Stadionba és az hatalmas attrakciót ilyen kedvezményes áron soha nem szerezhet magának. Csak korlátolt szám­ban állnak jegyek rendelkezésünkre. Saját érdekében jelentkezzék sürgóssen Prospektust készséggel küld Utazási Irodánk: Y1H. József-körút 5. leleten: 444-00 FŐT Balogh Rudolf gyűjteményes kiállítása t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék