Budapesti Hírlap, 1936. július (56. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-09 / 154. szám

1936 JULIUS 8, SZERDA 9 B. Magyar győzelem asemmeríngi sakkversenyen SEMMERJNG, júl. 7. A semmeringi Panhans-szálló nemzetközi női takkversenyének keddi fordulójában a magyar Faragó Klára dr. szenzációs győzelmet ara­tott a sokszoros angol bajnoknő, E. Michell fölött. Faragó Klára bravúros játékkal győzte le kiváló ellenfelét, aki idáig az első helyen állt a versenyben. A Semmeringen üdülő ma­gyarok lelkesen ünnepelték Faragó Klárát. A versenyt vezető mesterek véleménye szerint Faragó győzelme a verseny eddigi lgnagyobb eseménye. Mia'iell ugyanis nemcsak angol baj­nok, de a legutóbb 80 ellenfelével szemben veretlenül megnyerte a brit birodalom baj­nokságát is. Faragó indiai támadással kezdett, Michell az akciót parírozta és királyszárny- lámadást vezetett, ezt azonban Faragó ki­védte. Faragó királynöcselhez, majd bástya- cselhez folyamodott és Michell egy gyalogot vesztett. Gyalog végjátékban Faragó fölénybe került és Michell feladta a játékot. A Panhans-verseny keddi eredményei: Fa­ragó Idára dr. győz az angol E. Michell el­len. E. Keischer (osztrák) győz Cathe Beskow (svéd) ellen, Maud Flandin (francia) győz Claridge Bellini (olasz) ellen, Sonja Graf (né­met) győz Rosa Hermann dr. (lengyel) ellen. A Gisela Harum (osztrák)—C. Roodzant (hol­land) és a Rodice Lutia (román)—Regina Ger- lecka (lengyel) mérkőzése függőben maradt. A versenyt szerdán folytatják. A verseny állása az ötödik forduló után: Sonja Graf 4 pont (1 függő játszma), E. Mi­chell 3% pont, Maud Flandin 3 pont, Claridge Bellini 2% pont (1), Regina Gerlecka 2% pont (1), C. Roodzant 2 pont (1), Gisela Ha­rum 2 pont (2), Faragó Klára dr. 1(4 pont (1), Cathe Beskow 1(4 pont (1), E. Reischer 1(4 pont, Rosa Hermann 1 pont (1), Rodice Lutia 0 pont (1). — (Olasz és osztrák katonai reáliskolai nö­vendékek érkeztek Magyarországra.) Olasz katonai reáliskolai növendékek és akadémi­kusok már évek óta érkeznek nyarankint Magyarországra, egyrészt hogy az országot megismerjék, másrészt hogy a magyar nyel­vet elsajátítsák. Vasárnap’ reggel Ausztrián és Becsen át húsz egyenruhás olasz akadé­mikus érkezett Magyarországra, két olasz tiszt vezetésével, akik a következő napon Pécsre utazlak és pécsi tartózkodásuk prog­ramján á magyar nyelv tanulásán kivül úszó- •és sportgyakorlátok szerepelnek. Hétfőn este 31 osztrák katonai reáliskolai növendék — az első évfolyam növendékei — érkeztek két osztrák katonatiszt vezetésével Budapestre, ahol a hajóállomáson magyar tisztiküldőtt- Bég várta eket, és az osztrák vendégeket vitéz Horváth Győző ezredes, a nevelésügyi csoport vezetője, osztrák részről pedig Regele ezredes, katonai attasé üdvözölte. A tulaj­donképpeni fogadtatás azonban a Ludoviká- ban volt, ahol vitéz Jány Gusztáv tábornok köszöntötte az osztrák növendékeket, akik július 25-ig lesznek Budapesten. Szerdán dél­előtt 10 órakor az osztrák katonai reáliskola növendékei megkoszorúzzák a Hősök Emlék­művét s az ünnepségen a honvédtisztikar és a rendőrt isztikar is képviselteti magát. H3SXÚ MERKÚR CiftMOZ résziéire Tel. I 1-35I.-38. VII., Erzsébet-körút 16 — (Alkoholmérgezésben meghalt egy ötéves gyermek.) Kesznyéten községben kedden kü­lönös tünetek között megbetegedett Szabó Elek ötéves kisfiú. A miskolci Erzsébet-kórházba vitték, ahol meghalt. Megállapították, hogy alkoholmérgezés ölte meg. A kis Szabó Elek szüleinek távollétében a kamrában demizson bort talált és abból addig ivott, amíg eszmé­letlenül rogyott össze. A csendőrség megindí­totta a nyomozást, hogy a halálesetért kit ter­hel a felelősség. 10.000 FONTOT ÉR A VILÁG LEGDRÁGÁBB BÉLYEGE A világ legdrágább bélyegét, a brit- guianai egycen.test, visszavitték New- yorlifca, miután a londoni Harmer-féle bé- lyegárverésen esek 8000 fontot kínáltak érte. A bélyeg Hind Artúr amerikai millio­mos bársonygyáros gyűjteményébe tarto­zott, egyetlen mása néhai V. György gyűj­teményében van. Hind özvegye a bélyeget tízezer fonton alul nem adja el. _ (Letartóztatták a megcsonkított gabona­ke reskedőt.) Megírta a Budapesti Hírlap, hogy Török József komjáti gazda Drexler Sándor Bzendrői terménykereskedővel összeveszett, orrát-fülét levágta és életveszélyesen össze­szurkálta. Török azért támadt Drexlerre, mert 25.000 dollár Amerikából hozott vagyo­nát Drexlerrel közös gabonaüzletan elvesz­tette. Drexler most távozott gyógyultan a miskolci Er-.pét>et-kórházból. A vizsgálóbíró a letartóztatásban levő Török följelentésére Drexlert kedden kihallgatta és minJiogy a csalás gyanúját látja fennforogni, előzetes letartóztatásba helyezte. NaSIBU HERCEG UJ GERILLA-HARCOl SZERVEZ Gáspár Antal rajza Az összes rossz posztóból RASZ POSZTÓ vezérlete alatt RASZ PÁSZ- TÓNÁL szervezi az ellenállást. A SET ITBEN folynak az előkészületek és a vörös kereszt ismert trükkjével már megkezdődtek a mérgezett frázisok puf­fogtatása. — (Wellisch Rudolf konzervgyáros mellbelőtte magát.) Kedden reggel Kőbá­nyára, a Kápolna-utca 9. számú házba hívták a mentőket, öngyilkossági kísérlet történt, Wellisch Rudolf 50 éves konzerv- gyáros mellbelőtte magát. A Kápolna­utcai házban van a Wellisch-féle gyár, az épület első emeletén lakik Wellisch a családjával. Wellisch Rudolf mindennap már hajnalban felkel, hogy az üzleti be­vásárlásokra felügyeljen. Kedden is fél négykor ébredt, elintézte üzleti ügyeit, azután visszatért a lakására. Bement a szobájába, ahonnan kisvártatva revolver­dörrenést hallottak a háziak. Berohantak és a padlón vérző mellel találták Wellisch Rudolfot. A mentőket hívták, akik szana­tóriumba vitték. Állapota nem súlyos. AZ ELSŐ TÖRÖK NŐI KATONAPILÓTA Kemal Atatürk, a török államfő foga­dott leánya, Szabina Hanun, a napokban teszi le katonai pilótavizsgáját. A pilóta­tiszti vizsgát Hanun kisasszony az eskise- hiri katonai pilótaiskolában teszi le, ahol tanulmányait is végezte. Hanun kisasszony lesz az első női tagja a török légiflotta tisztikarának és egyben élő bizonyítéka an­nak, hogy a modem Törökországban min­den nő számára minden foglalkozási ág nyitva áll. — Erős, vérbő, kövér emberek igyanak naponként, reggel éhgyomorra egy kis po­hár természetes „Ferenc József” keserű­vizet, mert ez rendes gyomor- és bélműkö­dést biztosít, számottevően előmozdítja az emésztést és kitünően szabályozza a vér­keringést. Az orvosok ajánlják. * (Meseóra.) Nem kis feladatra vállalkozott Péter Rózsi, amikor gyermekmeséivel kedden ismét a budapesti rádió mikrofonja előtt sze­repelt. A gyermekmese a kicsinyek lelkivilág gának alapos ismeretet, ösztönös megérzését kívánja attól, aki szórakoztatni és tanítani akarja őket. Péter Rózsi, akit már többször volt alkalmunk hallgatni, igen ügyesen oldotta meg feladatát és kellemes félórát szerzett a kis rádióhallgatóknak. lasnádi Kardass László spers'repiiíö baléban sérüléseibe DEBRECEN, júl. 7. Tasnádi Kardoss László sportrepülő, aki a múlt héten gépével lezuhant s töréseket és sú­lyos sérüléseket szenvedett, a kórházban bele­halt sérüléseibe. Csütörtökön temetik. Halála városszerte nagy részvétet keltett. — (Családi hajókirándulás.) A volt 32-es budapesti háziezred Bajtársi Egyesülete jú­lius 12-én, vasárnap zené3 különhajóval Nóg- ráöveröcére, bajtársi alapja javára jóté­konycélú, szórakozásokkal egybekötött csa­ládi kirándulást rendez. A különhajó 8.30 órakor indul az Eötvös-térről (Lánchidnál). Személyjegy 1.80 P oda-vissza. Jegyek kap­hatók: VII., Thököly-út 29., Schultz-vendég- löben. (Telefon 90—1—47), a kerületi cso­portoknál. — (Szerdán este érkezik a külföldi asszo­nyok hajója.) Szerdán az esti bécsi hajóval háromszáz külföldi nő érkezik a Nemzetközi Asszonyhétre. Az Eötvös-téri hajóállomáson Nemzetközi Asszonhét rendezői ünnepélyesen fogadják külföldi asszonytársaikat. A fogad­tatásnál képviselteti magát a kormány, a főváros és a különböző idegenforgalmi szer­vezetek. Csütörtökön délelőtt a Magyar Tudo­mányos Akadémia dísztermében lesz a Nem­zetközi Asszonyhét megnyitó ünnepsége, Anna kir. hercegasszony elnökléisével. Az ünnepi ülés iránt érdeklődni lehet az Asz- szonyhét rendezőségénél (Ferenc Jőzscf-tér 3. szám. Telefon: 1-180-82.). RÁDIÓÉNEKES — EGYETEMI TANÁR A bostoni jogi főiskola rendes tanárává nevezte ki Rudy Vallee ismert rádióénekest, kinek számára „rádió-előadás tudománya” elnevezés alatt .tanszéket rendszeresített. Hogy előadói minősítését elnyerhesse, a fő­iskola egyszersmind tiszteletbeli tudorrá avatta. — (Egyházmegyei elnökválasztás.) A pest­megyei felső evangélikus egyházmegye fel­ügyelő jávé: világi elnökévé újból Prónay György báró dr. nyug. államtitkár, orsz. kép­viselőt, az egyházmegyei gyamintézet egy­házi elnökévé pedig Profile Sándor rákos­palotai esperes-lelkészt választották meg. A Budapesti Hírlap népszerű színházjegy« irodája e hétre is a nagysikerű előadások egész sorához biztosított olvasóink számára igen kedvezményes áru színházjegyeket. Ugyancsak jegyeket árnsitunk az állatkerti hangversenyekre is. Az állatkerti hangver­seny-belépőjegyek ára 1.60 P helyett JJjQ P. JULIUS 8, SZERDA: Budai Színkör; Csárdás Erzsébetvárosi Színház Csavargólány Fővárosi Nagy Cirkusz; Júliusi műsor JULIUS 9, CSÜTÖRTÖK: Erzsébetvárosi Színház: Csavargólány Fővárosi Nagy Cirkusz; Júliusi műsor JULIUS 10, PÉNTEK: Budai Színkör Csárdás Erzsébetvárosi Színház: Csavargólány Fővárosi Nagy Cirkusz; Júliusi műsor JULIUS 11, SZOMBAT: Erzsébetvárosi Színház: Csavargólány Fővárosi Nagy Cirkusz; Júliusi műsor JULIUS 12, VASÁRNAP DÉLUTÁN: Budai Színkör: Csárdás Erzsébetvárosi Színház: Csavargólány JULIUS 12, VASÁRNAP ESTE: Budai Színkör: Csárdás Erzsébetvárosi Színház: Csavargólány Fővárosi Nagy Cirkusz; Júliusi műsor Azonkívül egész héten minden nap és min­den előadásra kaphatók a Fővárosi Nagy­cirkusz jegyei. Színházjegyirodánk telefonszáma: 1—444—00. — (A Mollináry-ezred győzelmi emlékün­nepe.) Megható ünnepség színhelye volt va­sárnap a Császárfürdö zárt kertje. A volt 38-as régi Mollináry-ezred önálló III. zászló- aljának háborús tisztikara és legénysége ünnepelte a polazzói és redipugliai győzelem huszonegyedik évfordulóját. A tábori misét követő ünnepi ebédien göllei Inselt István ny, a. tábornokba zászlóalj volt parancs­noka, óriási lelkesedés közben elsősorban Magyarország kormányzóját éltette, majd! méltatva az ünnep jelentőségét, felsorolta azoknak a véres ütközeteknek hosszú sorát, amelyek mind a zászlóalj dicsőségét hirdetik. X (Rozgonyinál) 3 kabinetkép 8 P. Kálvin- tér 5. — (Hősi emlék- és országzászló-avatás,) A borsodmegyei Hargúcs községben vasárnap nagy ünnepséggel avattál: fel a hősi emléket és az országmszlót. Az egyházak lelkészei­nek áldása és. Ka las Tamás körjegyö üdvözlő, beszéde után Kissházy József főszolgabíró mondott leleplező és Javornitzky Jenő dr., az Országzászló Bizottság társelnöke tartott avatóbeszédet. HALÁLSUGÁR-ÁGYU A kaliforniai San Diegoban tartandó nemzetközi kiállításon bemutatják a világ első halálsugár-ágyűját, amellyel sikerült különböző távolságokból fémlemezeket el- porlasztani, gépkocsikat és repülőgépeket felgyújtani és kisebb-nagyobb állatokat megölni. Az ágyú óriási távcsőhöz hasonlít, hosszúsága 4.8 méter, magassága 4.2 mé­ter, 00 négyzetméter bombabiztos acélpán- céllai védett gépkocsira van szerelve, négy különleges rendszerű szigetelő ruhába öl­tözött „tüzér” kezeli kapcsolótábláját, amely egyetlen gomb elfordításával 4.5 millió voltos villamos árammal telítik az ágyút. —- (Felavatták a tougueti új repülő­teret.) Párizsból jelentik: Most avatták fel ünnepélyes keretek között Pierre Cot légügyi miniszter jelenlétében a Párizs melletti tougueti hatalmas új repülőteret, A repülőtérre 18S perc alatt 180 repülő* gép szállt le münden baleset nélkül. A leg­öregebb vendég a 82 éves belfordi herceg­nő volt, aki magas korát meghazudtoló frisseséggel ugrott le gépéről. 1336 @@1*11111 Olimpiász t Budapesti K &rlapu jr~~ 23 napos luxusautocar utazás a Berlini Öli napi Ászra 17 nap Berlinben Jegyekkel, ellátással, szállással 350.— pengő 3 különvonat Berlinbe I. Julius 31—aug. 9-ig200P II. „ 31-aug 17-ig265P III. Aug. 9—aug. 17-ig200P Utazás, ellátás, szállítás, állandó belépő a Stadionba. Ma kérjen részletes prospektusokat: London—Berlin Olimpiász L Augusztus 2—14-ig II. Augusztus 13—26-ig Teljes arrangement. Belépő a legizgalmasabb versenyekre 333.— pengő Budapesti Hírlap Utazási Irodája i&ÄEi»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék