Budapesti Hírlap, 1936. július (56. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-16 / 160. szám

1936 JULIUS 15, SZERDA B. H. 7 A Meteorológiai Intézet jelenti július 14-én este: Európaszcrte tovább tart a változékony, sok helyen esős idő. Hazánkban ma változó felhőzet mellett sokfelé volt kisebb eső. Nagyobb csapadé­kot eddig csak Szombathely jelentett, 8 millimétert; Szentgotthárdon zivatar volt. A hőmérséklet általában 22—24 fokig, a déli határmegyékben 25—26 fokig emelke­dett. Budapesten este kilenc órakor a hőmér­séklet 19 Celsius-fok a tengerszintre átszá­mított légnyomás 762 milliméter, mérsékel­ten emelkedő irányzatú. Várható időjárás a következő huszonnégy órára: Kissé melegebb idő. Változó felhő­zet. Több helyen eső, egy-két helyen ziva­tar, főképpen északon. Délnyugati-nyugati légáramlás. Tokiói „& áhszerelem“ Európai ember számára nehezen megért­hető véres dráma játszódott le a japán fő­városban. Az egyik tokiói gimnázium legfelsőbb osz­tályának Taiko nevű diákja az igazgató laká­sából ellopott két mikddó-képet. A császár­ról és a császári család tagjairól készült rajzok, festmények és fényképek Japánban ezentségnek számítanak, úgy hogy a diák zsarolásra használhatta fel zsákmányát. Név­telen levelet irt az igazgatónak és felszólí­totta, hogy megadott helyre juttasson el tíz­ezer yent, különben leleplezi, hogy milyen .kevéssé ügyelt a szent képekre. Az igazgató gondolkozás nélkül kifizette a kívánt összeget. A képeket azonban így rém látta viszont. Erre szégyenében hara­kirit követett el. Fclöttes-l'iez intézett búcsúlevelében el­mondta tette okát és így szerzett tudomást a rendőrség a szent mikádó-képek ellopá­sáról. Nyomozást indítottak, amely hamarosan a diák letartóztatására vezetett. Még aznap o fiú szülei is öngyilkosságot követtek el. Taiko fölött most ítélkezett a bíróság. A tárgyaláson a diák azzal okolta meg tettét: pénzre volt szüksége, *.ogy a Jeshivarából ki­válthasson egy gésát, akit szeretett. Életfogytiglani börtönre ítélték. — (Gajzágó László lett a hágai válasz­tói'; bíróság tagja.) A m. kir. kormány a hágai állandó választott bíróság magyar csoportjában néhai Berzeviczy Albert dr. nyug. vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt el­nökének elhúnyta folytán megüresedett helyre hat évi időtartamra Gajzágó László dr. rendkívüli követ, meghatalmazott mi­nisztert, egyetemi ny. r. tanárt jelölte ki. — (Molnár Gyula dr. ünneplése.) Bensősé­ges meleg ünneplésben részesítette a Posta­takarékpénztár vezetősége és tisztviselői kara Molnár Gyula dr.-t, a Postatakarékpénztár új helyettes vezérigazgatóját huszonötévi szolgá­latának jubileuma alkalmából. A jubiláns he­lyettes vezérigazgatót a Postatakarékpénztár nagy tanácstermében az intézet vezetőinek és tisztviselőinek jelenlétében Tormay Béla ve­zérigazgató meleghangú beszéddel üdvözölte. Beszédében kiemelte Molnár Gyula dr.-nak az elmúlt negyedszázad alatt az intézet érdeké­ben kifejtett példaadó tevékenységét és sok szerencsét kívánt neki további munkásságá­hoz. Molnár Gyula dr. helyettes vezérigazgató meghatott hangon mondott köszönetét az ün- nepeltetésért. Néhai Seidncr .Jóiscfné vegyeskereskedését Rákos­palota, Tompa Mibály-u. 35. alatt szándékozik át­tenni, esetleges hitelezők jelentkezzenek Lichtenstein János, Budakeszi, Széchenyi-u. 63. 3 napon belüli jelentkezet veszek figyelembe. AZ UJ KAPU — (A kultuszminiszter levele a herceg- prímáshoz.) Köztudomású, hogy a kultusz- miniszter legutóbbi iskolarendeletével kap­csolatosan egységes ima bevezetését ren­delte el az előadások megkezdése előtt és befejezése után. A püspöki kar felterjesz­téssel élt a kultuszminiszterhez és ebben arra hivatkozott, hogy az új ima kiszorítja az állami iskolákból a kifejezetten kato­likus jellegű imát még ott is, ahol a tanu­lók túlnyomó többsége katolikus és ahol eddig is katolikus imák voltak szokásban. Szót emelt a püspöki kar az ellen is, hogy ezt az egységes imát a katolikus iskolákra is kiterjesztette a miniszter rendelete. Hó- man Bálint dr. kultuszminiszter a püspöki kar ez előterjesztésére levélben válaszolt a bíbornok-hercegprímásniak és levelében kö­zölte a hercegprímás útján a magyar püs­pöki karral, hogy az egységes ima beveze­tésre vonatkozó rendeletbe tévedésből ke­rültek bele a kir. kát. gimnáziumok, ame­lyekre ez a rendelkezés nem vonatkozik. Ugyanakkor azt írta a kultuszminiszter, hogy „a katolikus tanulók rendeletem sze­rint az imádság előtt és után keresztet vet­nek és ezzel az imádságnak katolikus ke­resztény jelleget adnak.” A püspöki kar tagjai most a hitoktatási felügyelők figyel­mét felhívják annak szorgalmazására, hogy kerületükben ez a miniszter intenciójának megfelelően meg is történjék. — (Az Asszonyhét utolsó napja.) A Nem­zetközi Asszonyhét résztvevői kedden elláto­gattak a Hősök Emlékkövéhez és az egyes nemzetek sorra megkoszorúzták az emlékmű­vet. Utána tizenegy órakor a székesfőváros gázmüvének Vilmos császár-úti helyiségeiben fözöbemutatót rendeztek a világ asszonyai tiszteletére, amelyen bemutatták a magyar konyhaművészet remekeit. — (Olasz diákok magyarországi nyara­lása.) A Magyar Főiskolai Hallgatók Or­szágos Szövetsége az olasz-magyar kul- túrkapcsolatok elmélyítése céljából olyan budapesti vagy Balaton mellett lakó ma­gyar úricsaládokat keres, akik több kul- túmyelven beszélő olasz diákokat hívná­nak meg magukhoz vendégül augusztus, szeptember hónapra. Szíves megkeresést kér a MEFHOSz külügyi osztálya: IX., Kinizsy-utca 10. MIELŐTT ELUTAZIK vásároljon töltőtollat—tintát—tömbievélpa pirt MINERVA PAPiRARUHAZ KOSSUTH LAJOS-U. 20 — (A betörő volt rendőr bűnügye a táblán.) Dóra Ferenc volt rendörtörzsőrmester néhány hónappal ezelőtt betörést követett el, valutá­kat lopott és értékesítette. Az ügyből kifo­lyóan eljárás indult a valutatörvénybe ütköző cselekmény miatt SaUai Leó idegenvezető ellen, Plank Elza budapesti német nevelönőt pedig orgazdasággal vádolta meg az ügyész­ség. A törvényszék Dórát kétévi és hathónapi fegyházra, Plank Elzát pedig jogerősen két- hónapi és tíznapi fogházra ítélte. A valuták­kal kapcsolatos visszaélés miatt Dóra Ferenc és Sallai Leó fejenkint hathónapi börtönt kap­tak. A tábla kedden foglalkozott Dóra lopási ügyével. A tábla kétévi fegyházra mérsékelte a büntetését. Az ítélet nem jogerős. Végső fokon a Kúria foglalkozik a btinpörrel és ugyancsak a Kúria ítélkezik majd a valuta- ügyben is. — (Cottely Ernő — miniszteri tanácsos.) A kormányzó Cottely Ernő miniszteri osz­tálytanácsost, a honvédelmi minisztérium régi és kitűnő tisztviselőjét miniszteri ta­nácsossá nevezte ki. — (AGYONLŐTTEK EGY BUDAPESTI FIATALEMBERT A ROMAN HATÁR­ŐRÖK.) Aradról jelentik: Pécska és Batonya között Butui Lajos 28 éves nagyláposi szü­letésű budapesti kereskedősegéd és Szőnyi Pál 25 éves budapesti cipészsegéd át akar­tak kelni a határon. Közben találkoztak a román határőrökkel, akik megállásra szólí­tották fel őket. A két fiatalember nem en­gedelmeskedett a felszólításnak, hanem a kukoricáson keresztül igyekezett futva el­menekülni. A határőrök több lövést adtak le reájuk. Az egyik lövés megölte Szőnyi Pált, míg Butui megadta magát. Butui elmon­dotta, hogy nem volt munkájuk és ezért az egyik aradi sportegyesüknél akarták fel­vétetni magukat. Az eset színhelyére bizott­ság szállt ki. — (Elismerés.) Az iparügyi miniszter Vincze Mihály kecskeméti mészáros- és hentesmesternek és Raskó Ferenc kecske­méti szobafestő- és mázolómesternek az ipari közéletben kifejtett tevékenységükért, Csikai Lajos kecskeméti asztalosmesternek, Leicht István kecskeméti cserépkályhaké- szítőmesternek és Könyves Mihály kecske­méti könyvkötőmesternek három évtizedet meghaladó ipari és közéleti tevékenysé­gükért elismerését fejezte ki. II jEBB Gond. idegesség és kimerültség csökkenti a munkaerőt. Kobono biztosan legyőzi □ kimerültséget és kedélydepressziót. t*!»«<■ tl«h)4 — (Megalakították a női sakk-világszö­vetséget.) A semmeringi Panhans-szálló női sakkversenyének résztvevői kedden megalakították a női sakk-világszövetsé­get, amely a nemzetközi sakkszövetség keretében fog működni. A női világszö­vetség első elnökének az osztrák bajnok­nőt, Gisela Harumot választották. A Pan- hans-verseny egyébként a befejezéshez közeledik. A legutóbbi két forduló nagy eseménye volt a Faragó Klára—Sonja Graf-mérkőzés, amely csaknem meghozta a verseny legnagyobb meglepetését. Faragó ugyanis nyerésre állt Gráffal szemben, amikor az asztal köré sereglett magyarok annyira megzavarták kombiná­ciójában, hogy időzavarba jutott, hibá­zott és elvesztette a játszmát. A két for­duló eredménye: Graf (német) győz Fa­ragó Klára ellen, Beskow (svéd) győz Michell (angol) ellen, Lutia (román) vá­ratlan győzelmet aratott -'Flandin (fran­cia) ellen, Benini (olasz) győz Reischer (osztrák) ellen, Roodzant (holland) győz Hermann ellen, Gerlecka (lengyel) győz Harum■ (osztrák) ellen, Graf (német) győz Reischer (osztrák) ellen, Flandin (francia) győz Faragó Klára ellen, Ha­rum (osztrák) győz Lutia (román) ellen, Gerlecka (lengyel) győz Beskow (svéd) ellen, Roodzant (holland) győz Michell (angol) ellen, Benini (olasz) győz Her­mann (lengyel) ellen. A versenyben Graf veretlenül vezet 9% ponttal. 2. Benini 7 pont. 3. Flandin 6 pont. 4. és 5. Hermann és Roodzant 5 ^ pont. 6. Michell 5 pont. — (Előkelőségek a Balatonnál.) Bala- tonföldvárra érkezett tegnap Montenouvo herceg és családja, valamint Barcza vati­káni követ. Ugyancsak ott van Vodianer meghatalmazott miniszter, Andrássy Géza gróf, az Orczy báró család, Odescalchy Miklós hercegék, Nicki Alfréd, meghatal­mazott miniszter és a yachtosok, köztük Ugrón Gábor, Reményi-Schneller Lajos, Lóczy Lajos stb. A szezon teljes erővel megindult és külföldiek, olaszok, franciák, angolok nagyszámban béreltek szobákat. A napokban várják Balatonföldvárra Star- hemberg hercegéket. __ (Gaál Mózes temetése.) Hétfőn délután ö t órakor a kerepesl temető halottasházából temették el nagy részvét mellett Gaál Mózes nyugalmazott tankerületi főigazgatót, a ki­váló ifjúsági írót. A temetésen képviseltették magukat az Országos Középiskolai Tanár- egyesület, a Premontrei, a Szent Benedek-rend tanári testületéi és nagyszámban jelentek meg az elhúnyt barátai, tisztelői, ismerősei és ta­nítványai. öt órakor a Circum Dederum hang­jaival megkezdődött a gyászszertartás, ame­lyet Witz Béla dr. pápai kamarás, a Szent István-bazilika plébánosa tartott. A simái a koporsó beszentelése után elsőnek Kemenes Illés dr. tankerületi főigazgató a pestvidéki tankerület tanári testületé nevében mondott búcsúbeszédet. Madai Gyula dr. országggyű- lési képviselő, az Országos Tanáregyesület el­nöke az egyesület nevében búcsúzott. Utána Várday József dr. a ceglédi gimnázium nevé­ben búcsúzott, amelynek Gaál Mózes másfél évtizeden át igazgatója volt. Gyökössy Endre dr. az fin Újságom szerkesztősége és munka­társai nevében, Kepes István dr. ügyvéd egy­kori tanitványai nevében mondott megható búcsúszavakat, Adám Éva írónő pedig a szé­kely Bárót község, Gaál Mózes szülőfaluja ne­vében mondott utolsó Isten hozzádot. — (Uj lengyel folyóirat a magyar-len­gyel barátság szolgálatában,) A magyar­lengyel barátság kimélyítését és a hét nemzet kölcsönös megismerését szolgálja az az új folyóirat, amely Lengyel-Magyar Szemle — „Przeglad Polsko-Wegierski” címmel nemrég indult meg Varsóban. A folyóirat első száma beszámol Gömbös Gyula miniszterelnöknek 1934-ben Pil- sudski marsallnál tett látogatásáról és is­merteti Koscialkowski volt lengyel minisz­terelnök budapesti látogatását. Bemutatja a magyar Himnusz két első versszakát Cwierciakiewski kitűnő fordításában. A magyar-lengyel gazdasági kapcsolatokról Tadeus Lychowski, a lengyel ipar- és ke­reskedelemügyi minisztérium szerződési osztályának vezetője írt cikket, E. M. Schummer pedig a két állam között leg­utóbb létrejött kulturális egyezményt mél­tatta. Megkapó melegség és igaz barátság árad Stella Orgierdnek, a lengyel Pen Club titkárának Tomcsányi Jánosról írt meg­emlékezéséből. A lengyel-magyar barátság szimbólumának nevezi „János bácsi”-t és nagy lelkesedéssel és elragadtatással is­merteti Tomcsányi gazdag munkásságát, amely minden ízében a két nemzet közötti barátság kiépítését szolgálja. Nagyon szép cikket közöl még a folyóirat Magyarország turisztikai szépségeiről is, végül pedig az egyesületi élet egyes mozzanatairól 3zámol be. Az ízléses kiállítású és jó tipográfiájú folyóirat bizonyára kedves olvasmánya lesz a magyarbarát lengyel közönségnek, mert szinte hézagpótló szerepet tölt be és min­den kétséget kizárólag nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, hogy nemzeteink az eddigi hagyományos barátság mellett egymást behatóan meg is ismerjék. — Akinek a szívműködése rendetlen, úgyszintén az, akinél a vérnyomás emelke­désének tünetei mutatkoznak, úgy érhet el erőlködés nélkül megfelelő könnyű szé­kelést, ha reggel éhgyomorra egy kis po­hár természetes „Ferenc József” keserű­vizet iszik. Az orvosok ajánlják. IRŐK EGYMÁS KÖZT — Szóval Boronkaynak új törté­nelmi regénye jelent meg. — Igen. — És ki a hőse? — A kiadó. — (A Fővárosi Hírlap) legújabb száma Da­csó Emil szerkesztésében most jelent meg. A vezetöhelyen Tormay Géza államtitkár Buda­pestet, mint a magyar idegenforgalom föat- rakcióját méltatja. Szendy Károly polgármes­ter pedig az idegenforgalom nagy eredmé­nyeiről nyilatkozik a Fővárosi Hírlapnak. Ezenkívül a nemzeti stadionról, a kelenföldi pályaudvar rendezéséről és a Szent Imre város fejlesztési programjáról Vályi Lajos törvény- hatósági bizottsági tag nyilatkozatát, a fővá­rosban ismét jelentkező lakáshiányról Katona János törvényhatósági bizottsági tag érdekes felvilágosításait és a főváros kérdéseiről még számos aktuális riportot közöl a tartalmas lap. HÁZASSÁ* Frank Éva (T-örökszent íiiklós) é3 Bíró György hírlapíró, a „8 órai Újság" munka­társa július 14-én déli fél 1 órakor a Vilma királynő-úti református templomban esküdtek ölök hűséget.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék