Budapesti Hírlap, 1937. február (57. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-18 / 39. szám

s B. H. 1937 FEBRUÁR IS, CSÜTÖRTÖK HÍREK AZ IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti február 17-én este; Nyugateurópa felé északi levegő áramlik és a hőmérséklet a Rajna körüli területeken csökkent. Német- és Lengyelországban sok helyen esik az eső, az Alpok magasabb csú­csain és a keleti Alpokon havazik. A dalmát partokon esik az eső. Hazánkban a déli és keleti részeken még emelkedett a hőmérséklet és napközben el­érte a 11 fokot is, a Balatontól nyugatra azonban alacsonyabb lett és csak 3—5 fokot ért el. Esőt a Dunántúlról jelentettek, amely­nek mennyisége a Sopron—Kaposvár vonaltól nyugatra 5—6 milliméter volt. Este hét óra­kor Szombathelyen esett az eső, Szent-Gott- hárdon pedig havazott. Budapesten este kilenc órakor a hőmérsék­let plusz 2 Celsiusfok, a tengerszintre átszá­mított légnyomás 758 milliméter, alig válto­zik. Várható időjárás a következő huszonnégy órára: Élénkebb szél. Eső, havas eső, a he­gyeken hó. A hőmérséklet nyugaton kissé csökken. — (Az osztrák közlekedési miniszter köszö­neté a Magyar-Osztrák Társaságnak.) Taucber dr. osztrák szövetségi ¡kereskedelmi és közle­kedési miniszter Tormán Géza dr.-hoz, a Magyar-Osztrák Társaság elnökéhez a követ­kező levelet intézte: — Hazámba visszatérve, szükségét érzem anr.ak, hogy a legmelegebb köszönetemet tol­mácsoljam a Magyar-Osztrák Társaság el­nökségének azért a lovagias és nemes vendég­szeretetért és jóleső fogadtatásért, amelyben gyönyörű fővárosukban részem volt. Kíséretem és én magunkkal vittük a baráti magyar nemzet lovagiasságának és vendég­szeretetének emlékét és boldogok vagyunk, hogy még jobban kimélyíthettük azt a barát­ságot és összetartozást, amely országainkat egymáshoz köti. Fogadja ismételt köszönetéin mellett■ őszinte és legkitűnőbb nagyrabecsülésem kifejezését. Tauelter dr­— (Csütörtökön nyílik meg Oslóban az Iparművészeti Társulat kiállítása.) A nagy­sikerű amszterdami kiállítás után február 18-án, csütörtökön a norvég fővárosban, 0sió­ban nyitja meg kiállítását a magyar királyi kormányzat megbízásából az Iparművészeti Társulat. A kiállítás védnökségét norvég részről Halvdan Kolit dr. külügyminisz­ter, Misi Hjelmtne.it kultuszminiszter. Ólai Bergsvik pénzügyminiszter, Aldred Sírásén kereskedelmi miniszter és Arne Scheel, a magyar ügyekkel megbízott miniszter, ma­gyar részről pedig Kánya Kálmán külügy­miniszter, Hőnta-n Bálint dr. kultuszminiszter. Fabinyi Tihamér dr. pénzügyminiszter, Bor­nemisza, Gáza kereskedelem- és iparügyi mi­niszter és Magyary Antal dr. rendkívüli kö­vet, meghatalmazott miniszter vállalták el. — (Az Újságírók Szanatórium-Egyesületé­nek) igazgatósága február 18-án, csütörtökön délután négy órakor ülést tart. — (Ángyán János dr. előadása az Országos Közegészségi egyesületben.) Kedden este tar­totta Ángyán János dr. egyetemi tanár elő­adását az Országos Közegészségi Egyesület előadássorozatának keretében „A fertőző ba­jok kóros életjelenségei és értékelésük” cím­mel. Kifejtette, hogy az élő kórokozók mér­geinek hatására szerveink sejtrendszerében keletkező változások szolgáltatják minden tü­net alapját. A keletkező működés változásnak értelme, hogy a kórokozó mikroorganizmust elemésszük, mérgező anyagaival szemben ellenmérgeket, képezzünk és a szervezetből eltávolítsák. Emésztés, antitestképzés és ki­választás az a három alapvető életműködés, amely a fertőző bajok kóros életjelenségei- ben megnyilvánul. A sejtek, amelyek ezeket a testidegen fehérje természetű anyagokat magukba fogadják, elpusztulhatnak, de ha életműködésük győzedelmeskedik, akkor azo­kat nemcsak ártalmatlanná teszik, hanem ve­lük szemben védőanyagokat termelnek és ad­nak át a vérkeringés utján a szervezet min­den részének. A láz fellépésében, az emészto- működésben és a vérsavó tartalmának meg­változásában, valamint a szerv rendszerek sejtjeinek mozgalmában nyer ez a bonyolult folyamat kifejezést. A főként szakemberekből álló hallgatóság az előadó egyetemi tanárt, előadásának befejezése után lelkesen ünne­pelte. Purgly Emil Csanád vármegye közigazgatási bizottsági tagja Csanád'—Arad—Torontál vármegye tör­vényhatósága szerdán délelőtt tiz órakor rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a tá­vozó Fáy főispán és a távollévő Kászonyi Richárd dr. főispán helyett Tarnay Tibor alispán elnökölt. A rendkívüli közgyűlés iránt nagy érdek­lődés nyilvánult meg. A közgyűlés tárgyai között a legnagyobb érdeklődést a lemon­dás folytán megüresedett közigazgatási bi­zottsági tagsági hely betöltése váltotta ki. Erre a tisztségre a vármegyei gazdasági egyesület a gazdiérdekek hathatósabb képvi­selete céljából vitéz Purgly Emil nyug. mi­nisztert jelölte. A közgyűlés nagy szótöbb­séggel 118 szavazattal vitéz Purly Emilt választotta meg Reibel Mihály országgyű­lési képviselővel szemben, aki 17 szavazatot kapott. — (Emlékünnep a német hősi halottak te­metőjében.) Február 21-én, Reminiscere va­sárnapján a budapesti német követség a rákoskeresztúri német hősi katonák temető­jében tizenkét órai kezdettel emlékünnepet rendez. Mackensen német követ az ünnepélyre meghívta a kormány tagjait, a magyar kato­nai és polgári hatóságokat és Szendy Károlyt, Budapest polgármesterét is. hangja az akadémikus felé: — Marhaságot csináltál barátocskám, Iván Denikin. Nem is tudom, hogy mit te­gyek. Goliczyn nekem is feljebbvalóm, hát nem beszélhetek vele. De meg úgysem hall­gatna. rám. Most bizonyosan örül, hogy ki­tekerheti a nyakadat. De már nagy-szomorú őszinteség érző­dött a hangján, amikor hozzátette: —- Bizony Isten nem tudom, hogy ho­gyan segítsek rajtad. Azután fölütötte a „Szolgálati Szabály­zatot” az „Őrszolgálat’’-nál és böngészett benne. Denikin meg csak állt előtte, ta­nácstalanul meredve bele a maga ijedtsé­gébe. ' — Nézz ide fiacskám! Ezt a szabályza­tot tedd ide a zubbonyod alá a melledén! És eredj el a kihallgatásra. Én is ott le­szek s ha intek, vedd elő és mutasd oda a tábornok úrnak. Talán ez segít! De azért — tette hozzá — találj ki valamit még magad is, mert én nem tudok egyebet ki­eszelni! Minden szorongása megszűnt, amikor belépett az iskolaparancsnok szobájába. Tudta ugyan, hogy benne van a rávonat­kozó események kellős-közepében, mégis valahogy úgy érezte, mintha önmagát „kí­vülről” szemlélné. Valami különös zson­gást érzett a fülében, hasonlót • ahhoz, amely az álmait szokta kísérni- Hallgatta a tábornok szavait és — ahogy tanulta — keményen szembenézett vele, de valahogy nem egy darabban látta az arcát! Amikor elkezdett beszélni, először csak egy nagy szájat látott. Azután, ahogy tovább csú­szott rajta a tekintete, látta, hogy füléből hosszú szőrszál meredezik kifelé! Egészen fehér volt ez a szőr és ahogy nézte, eszébe jutott, vájjon milyen régen lehet már ott, hegy ennyire megőszülhetett ?! Azután az a pajzán gondolat szállta meg s ez való­sággal a rögeszme bélyegét hordta magán, hogy vájjon mi lenne, ha ő — udvariasan — kitépné most azt. az irgalmatlanul hosszú 3zálat 1 ? Ezen a síkos gondolaton ege?zen elcsúszott a komolysága és na­gyon kellett vigyáznia, hogy el ne moso­lyogjon. A feddő hang most még komo­lyabbra vált: ... ezen az alapon kétségbe kell vonnom, hogy ismered az őrszolgálatra vonatkozó szabályokat 1 ? Judenics Borisz ott állt a generális mö­gött és most intett a szemével. Denikin elővette nagy-hirtelen a szabályzatot és kifordítva, úgy ahogy kapta, odatartotta a tábornok elé. Annak ráesett az aláhú­zott mondatra a pillantása „ __minden k özeledőt köteles megállítani és igazol­tatni ...” — Látom fiacskám, hogy el vagy ké­szülve, talán kívülről is tudod, de. •. az Istenért, Denikin akadémikus, te nem is­mered a második század parancsnokát? — Igenis tábornok úr! — kezdett vála­szolni Denikin — azonban a főbejáraton át könnyen el lehet jutni a muri dórák tá­rakhoz !... Csak egy csóva kell és röpü­lünk valamennyien 1... Bolondos időket élünk!... és Pável Ivanovics Goliczyn ka­pitány úr arcát olyan könnyű utánozni! Nem nehéz az ő külsejét elkészíteni, csak egy nagy szakáll kell hozzá és egy unifor­mis ... és kész a maszk!... A tábornok a szoba hátterébe nézett, arra, ahol Goliczyn állt és a szája körül mosolygás kezdett szaladgálni és ki-kiku- kucskálni a bajusza alól. Denikin érezte, hogy megnyerte a csatát! — Mielőtt elmégysz fiacskám, nézd meg jól Goliczyn kapitány urat, hogy megis- merhesd a jövő alkalommal!... Hátranézett: Goliczyn ott állt a szoba hátterében. Gondozatlan szakállával, apró, egymáshoz közel-eső gomb-szemeivel, nagy, vörös mancsaival, úgy nézett ki, mint va­lami uniformisba bujtatott, fantasztikus majom. A leskelődő káröröm most ní/ia éppen az utolsót zöldes szemeiben. Amikor Denikin akadémikus eltávozott, még hallotta a becsukódó ajtó mögül: „... látod bátyuska. mindig mondtam, hogy nyirasd rövidebbre azt az idétlen, 1 bozontos szakálladat!.,.” A világ leghosszabb hídjának épitési állványzata összeomlott Borzalmas szerencsétlenség San-Franclskóban SAN FRANCISCO, febr. 17. Az „Aranykapu” felett épülőfélben levő híd egész építési állványzata összeomlott. Az állvány roncsai átszakították a bizton­sági hálót, magukkal sodorva a mintegy hetven méter magasságból lezuhant mun. kásokat. A szerencsétlenül járt munkások számát még nem tudták megállapítani. A befejezéshez közelálló híd lett volna a világ leghosszabb függőhídja. — (Lónyay Menyhért gróf meghalt.) Nagy- lónyai és vásár osnaményi Lónyay Menyhért gróf Budapesten február 15-én, életének 64-ik évében rövid szenvedés után elhúnyt. Földi maradványait szerdán délelőtt áldották meg a farkasréti temető halottasházában a refor­mátus egyház szertartása szerint és február 18-án délután fél 3 órakor a kisbózsvai teme­tőben fogják örök nyugalomra helyezni. Gyá­szolják felesége, malomvizi Kendeffy Ilona, gyermekei: Hunyady Ferencné grófné Lónyay Márta grófnő, Jankomch-Bésán Józsefr.c grófné Lónyay Mária Antónia grófnő és hor- gosi Kárász Imréné Lónyay Gabriella grófnő, unokái: Jankoeic.hr Basán Endre gróf, Jankó- vich’-Bésán Gyula gróf, horgosi Kárász Ilona, valamint vejei: Hunyady Ferenc gróf, Janko- vich-Bcsán József gróf és horgosi Kárász Imre. — (A főkapitány rendeleté a Margithid forgalmának szabályozása érdekében.) Fe­renczy Tibor főkapitány a Margithid szabá­lyozásának érdekében rendeletét adott ki, amelyben rámutat, hogy az átépítés alatt lévő hídon a közlekedés zavartalan lebonyolítását nagymértékben zavarják az egymáshoz akasz­tott. lófogáiú kordélc. A közlekedés zavartalan lebonyolításának biztosítása érdekében a Mar- githídon — az átépítés tartamára — a ló- fogatú kordék közlekedését megtiltja a fő­kapitány. Azt, aki a rendelkezést megszegi, kétszáz pengőig terjedhető pénzbüntetéssel kell büntetni. A rendelet a kihirdetést követő negyedik napon lép hatályba. — (Társasvacsora Tors Tibor tiszteletére.) A Széntimrevárosi Casinó (Horthy Miklós-üt 29.) pénteken este S órakor tartja választ­mányi ülését, amelyen betöltik a megüresedett társelnöki állást. Utána Tors Tibor ország- gyűlési képviselő az újonnan megbízott társ­elnök tiszteletére társasvacsora lesz. Egyéb­ként szerdán előadóest volt a kaszinóban. Az előadóest keretében Steinacker Sándor ve­gyészmérnök „Gáz- cs légi háború” címmel, vetített képekkel kisért érdekes előadást tar­tott. Utána Csákváryné Tibai Takács Erzsé­bet zongoraművésznő zongorázott, G. Kumczy Teréz hangversenyénekesnő pedig énekelt. A közreműködőket lelkesen ünnepelte a kö­zönség. — Gyomor- és bélbajoknál, a máj és az epeutak megbetegedéseinél, reggel felkelés­kor egy pohár természetes „Ferenc József ” keseriívíz csakhamar' kellemes megköny- nyebbülést eredményez. Orvosok ajánlják. — (Hármas kivégzés Calabriában.) Rómá­ból jelentik: Reggio di Calabria mellett szer­dán reggel kivégezték azt a három gyilkost, akiket kettős gyilkosság miatt Ítéltek halálra. — (Előadá« a Magyar Jogászegyletben.) Február 22-én, hétfőn délután hat órakor tartja ülését a Magyar Jogászegylet közjogi és közigazgatási jogi szakosztálya a Buda­pesti Ügyvédi Kamara előadótermében (V., Szalay-utca 7.). Az ülésen nagybölönyi Bölpny József dr. ügyvéd tart előadást. Vendégeket szívesen látnak. X (Kisdedek) makacs dugulásával és na­gyobb gyermekek gyomorbé (hurutjánál reg­gel felkeléskor már egy negyedpohár termé- szetes „Ferenc József” keserűvizet is kitűnő eredménnyel .adhatunk. Az orvosok ajánlják. — (Hogyan főz a modem asszony?) Gyor­san, olcsón és Ízletesen, mert gázkészülékeket használ. — (Szent-Györgyi Albert dr. szegedi egye­temi tanár előadása.) A Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága által rendezett előadás- sorozat keretében február 23-án, kedden dél­után hat óraikor Szent-Györgyi Albert dr. szegedi egyetemi tanár tart előadást az egye­temi szemklinika tantermében (Mária-utca 39.) „Biológiai oxidációk, fermentációk, vita­minok” címmel — (A Sopron megyei Kör ebiökválasztó köz­gyűlése.) Az 1869 óta fennálló Soproramegyei Kör, amely a Budapestre elszármazott sopro­niakat egyesíti magában, szombaton, 20-án este 8 órakor az egyetemutcai Central-kávé- ház külön helyiségében közgyűlést tart, hogy betöltse a vitéz Pétery Aladár dir. elhalálo­zásával megüresedett elnöki széket. Az el­nöki tisztre a kör választmánya egyhangúlag vitéz Somogyváry Gyula országgyűlési kép­viselőt jelölte. A közgyűlést tar sasvac sora követi. Az összejövetelen szívesen látnak minden sopronit, főleg az egyetemeken tanuló soproni ifjúságot. — (Magyary Zoltán dr. professzor elő­adása.) Február 23-án délután Magyary Zol­tán dr. egyetemi tanár a Joghallgatók Segítő é_s Tudományos Egyesülete meghívására a Központi Egyetem I. emeleti I. sz. tantermé­ben „Milyen út vezet a diplomától a nemzet vezetőinek sorába?” címmel előadást fiit. Érdeklődőket szívesen látnak. Újabb letartóztatások Ukrajnában PÁRIZS, febr. 17. A Mát in varsói értesülése szerint a szov­jethatóságok Ukrajnában újabb letartóz­tatásokat rendeltek eL A letartóztatottak között van Jajkovskij, a charkovi kémiai üzem igazgatója, Zelesni, a kievi kommu­nista ifjúsági szervezet főtitkára és Andre- leff, a kommunista párt helyi végrehajtó­bizottságának titkára. Valamennyit trocki- jista összeesküvéssel vádolják. Petru- sankij kievi helyettes polgármestert de­portálták. Kábítószer a politikai foglyok vallatásánál VARSÓ, febr. 17. A lengyel lapok érdekes részleteket kö­zölnek arról a hipnotikus szerről, amely- lyel a GPU a politikai foglyok vallatásá­nál dolgozik. A legutóbbi troekijista pörök során teljes sikerrel alkalmazták ezt a ká­bítószert, amely teljesen megfosztotta aka­ratuktól a vizsgálati foglyokat és lehetővé tette a GPU ügynökei számára, hogy olyan vallomást csikarjanak ki a vádlottakból, amilyent csak akartak. A kábítószert egy Burokét nevű litván ember találta fel, aki az Amerikai Egyesült Államokban él. Ami­kor a szovjetkormány 1935-ben tudomást szerzett Suroka találmányáról, szakembe­reket küldött Amerikába, hogy szerezzék meg minden áron a kábítószer titkát, ami sikerült is. A Radek-pör folyamán már eredményesen alkalmazták Suroka talál­mányát A varsói lapok megjegyzik, hogy már eddig is tudott a világ erről a kábító­szeres vallatási módszerről, a közelebbi részletek azonban csak most váltak köz­ismertté. Az •$ életmód zavarja az emésztést. Székrekedés a vért beszennyezi. Következménye fej- és derékfájás, aranyér, önnek is segít a — (Uj kormányfőtanácsos.) A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Üollnhofer Ferencnek, a Magyar Nemzeti Bank szombat- helyi fiókja nyugalmazott főnökének a köz­élet terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormány-főtanácsosi címet adományozta. — (Országos választmányi ülés a Beth­len Gábor Szövetségben.) A Bethlen Gábor Szövetség szerdán este országos vá­lasztmányi ülést tartott, Rákos-utcai helyi­ségében, a tagok nagyszámú részvételével. A megjelenésben akadályozott elnök, Tas- nádi-Nagy András államtitkár helyett Bc,ncs Zoltán dr. miniszterelnökségi min. tanácsos, elnökhelyettes nyitotta meg az ülést és különböző szervezési jelentések után Latinak Jenő gyáros az állástalan dip­lomások elhelyezéséért szállott síkra, s beje­lentette, hogy a maga részéről is mindent meg fog tenni a gondolat sikere érdekében. Bánóczy Béla főtitkár előterjesztésére a mostani évben a szövetség egyházvédelmi, külügyi, szociális és közgazdasági szakosz­tályai építik tovább programjukat. Szüksé­gesnek látja a szövetség, hogy István ki­rály, a honalapító nagy- uralkodó halálának jövőévi ünneplésében a protestáns társada­lom is megfelelő módon, az állami ünnep keretében résztvegyen, s az ünnep előkészí­tésére nézve a szövetség kész felajánlani szolgálatait az államhatalom képviselőinek. — (Kétéri fegvházra ítéltek egy alorvost.) Friedlánder József Ervin 30 éves magántiszt­viselő gondatlansággal okozott súlyos testi sértéssel és csalással vádolva állt szerdán a Horváth Ferenc-tánács előtt. A vád szerint a fiatalember, aki négy polgári iskolát végzett, orvosnak adta ki magát, egy asszonynak in- jektiot adott, amitől a becsapott páciens sú­lyosan megbetegedett. Ezenkívül pilótának adta ki magát és könyvet,, pénzt csalt ki. A bizonyítási eljárás és a perbeszédek után a törvényszék kétévi fegyházra ítélte. Enyhítő körülménynek vette a bíróság, hogy Fried­lánder az orvosszakértők szerint korlátolt be- számítliatóságú. Az ügyész súlyosbításért, a vádlőtt enyhítésért felebbezett. "t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék