Budapesti Hírlap, 1937. február (57. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-07 / 30. szám

1937 FEBRUÁR 7, VASÁRNAP B. H. 3 Serédi hercegprímásnak és Károlyi Árpádnak a Corvin-láncot adományozta a kormányzó Mákkai Sándor, Németh Gyula, Némethy Ella és Szent-Györgyi Albert Corvin-koszorut kapott A kormányzó a vallás- és közoktatás- ügyi miniszter előterjesztésére Serédi Jusztinián dr. bíboros, esztergomi érsek­nek, Magyarország hercegprímásának az egyházjogtudomány terén kifejtett kima­gasló és érdemekben gazdag munkássá­gáért a magyar Corvin-láncot adomá­nyozta. Ugyancsak a Corvin-láncot adományozta ia kormányzó Károlyi Árpád dr. nyugal­mazott államtitkárnak, a kiváló történet­írónak a történelemtudomány művelése terén szerzett kimagasló érdemei elisme­réséül. Mokkái Sándor dr. debreceni magyar királyi Tisza István tudományegyetemi nyilvános rendes tanár, írónak a magyar irodalom, Németh Gyula dr. budapesti ki­rályi magyar Pázmány Péter tudomány- egyetemi nyilvános rendes tanár, turkoló- gusnak a nyelvtudomány, M. Némethy Ella operaénekesnő, a Magyar Királyi Operaház örökös tagjának a magyar dal­művészet és Szentgyörgyi Albert dr. sze­gedi magyar királyi Ferenc József tudo­mányegyetemi nyilvános rendes tanárnak az élettudomány és vegyészet terén szer­zett kiváló érdemeiért a magyar Corvin- koszorút adományozta a kormányzó. *e A Corvin-lánc és Corvin-koszorú a leg­magasabb magyar tudományos irodalmi és művészeti kitüntetés, amelyet az 1930. évi október 11-én kelt legfelsőbb elhatározás létesített. A Corvin-lánc és Corvin-koszorú tulajdonosaiból álló testület, alapszabá­lyai értelmében, valamely tagsági hely megüresedése esetén titkos szavazás után maga tesz javaslatot a kitüntetés adomá­nyozására. Az alapszabályok értelmében a Corvin-lánc és Corvin-koszorú tulajdpno- sai számszerűleg meg vannak határozva; a Corvin-láncnak 12, a Corvin-koszorúnak pedig 60 tulajdonosa lehet. A Corvin-lánc tulajdonosainak sorában Klebelsberg Kuno gróf és Berzeviczy Al­bert elhúnytával megüresedett két helyet töltötték most be Serédi Jusztinián her­cegprímással és Károlyi Árpáddal, úgy­hogy a Corvin-lánc tulajdonosainak név­sora a következőképpen a’akult: Dohná­nyi Ernő, Herczeg Ferenc, Hónw.n Bálint, Hubay Jenő, Karlovszky Bertalan, Károlyi Árpád, Korányi Sándor báró, Ravasz László, Serédi Jusztinján hercegprímás, Teleki Pál gróf, Wlassics Gyula báró és Zala György. A kormányzó Karafiáth Jenőt nevezte ki Budapest székesfőváros főpolgármesterévé A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó a belügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott mi­niszterelnök előterjesztésére Karafiáth Jenő dr. magyar királyi titkos taná­csos, nyugalmazott magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztert Budapest székesfőváros főpolgármes­terévé kinevezte. * Budapest székesfőváros főpolgármes­teri székébe mindenképpen érdemes és nagytekintélyű közéleti férfiú került, aki­nek politikai pályája egészen a miniszteri székig ívelt. A magyar közéletnek régi, tevékeny munkása, akinek nagy szervező- képességét már a háború előtti időben is nagyra értékelte a társadalom. Fáradsá­got nem ismerő férfiú, aki a közügyek iránt mindenkor, már kora ifjúságától kezdve nagy érdeklődést árult el, Budapest érdekeit pedig, mint annak hű fia, min­denkor lelkes és szeretetteljes odaadással szolgálta. Karafiáth Jenő háború előtti időkben társadalmi téren fejtett ki élénk tevékeny­séget. Neve mint író és költőé már az 1900-as évek elején ismert volt. Éveken át volt ifjúsági elnöke a Budapesti Egyetemi Atlétikai Klubnak és nagy szervező képes­ségével különösen a céllövészet terén szer­zett nagy érdemeket. A háborús összeom­lás után mint kincstári jogügyi igazgató- sági tanácsost előbb a belügyminiszté­riumba, utóbb 1919 november 25-én a mi­niszterelnökséghez hivták meg államtit­kári székbe. 1923-ban a kormányzó az Or­szágos Testnevelési Tanács elnökévé ne­vezte ki és ebben a minőségében végzett nagy munkásságát akkor szakította meg. amikor Károlyi Gyula kormányában, mint vallás- és közoktatásügyi miniszter lépett be. Egyik legfontosabb parlamenti szerepe az 1921. évi Lili. te. előkészítése volt. A nemzetgyűlés ugyanis ezt a testnevelésről szóló törvényt, amely főként honvédelmi szempontjából jelentő®, Karafiáth Jenő kezdeményezésére hozta meg. Úgy t nemzetgyűlésen, mint azóta is meg­szakítás nélkül az ipolyszalkai választóke­rület képviselője. A II. nemzetgyűlés ház­nagya volt és az 1927—32. évekre össze­hívott országgyűlés képviselőháza egy­hangúlag választotta meg újra erre a tiszt­ségre, amelyet miniszteri kinevezéséig töl­tött be. A magyar társadalom, de legelső sor­ban Budapest székesfőváros közönsége örömmel és megelégedéssel veszi tudomá­sul, hogy Karafiáth Jenő a kormányzó és a kormány bizalmából új és nagyfontos­ságú területen fogja szolgálni a magyar közéletet. Egyénisége és múltja biztos ígé­ret arra, hogy méltó utódja lesz azoknak a kiváló férfiaknak, akik a főpolgármes­teri székben, elődei voltak. Predesztinálja erre nemcsak tehetsége, tapasztaltsága, de mindenkor higgadt és józan tárgyilagos­sága, amelyekkel a városházán is nagy eredménnyel szolgálhatja a pártközi békét és a főváros érdekében folyó eredményes törvényhatósági munkát. Nem Illuzió-e ma kisantantról beszélni A bukaresti cseh követ könyvéről interpelláltak a román kamarában BUKAREST, febr. 6. Seicaru, a „Curentul” főszerkesztője, a képviselőház szombati ülésén a cenzúra ellen szólalt fel, amely megtiltotta a „Curentul” szombati vezércikkének közlé­sét. A vezércikk Seba bukaresti cseh kö­vet feltünéstkeltő könyvével foglalkozott és többi között a következőket mondotta: — Van-e egyáltalán a kisantantnak, mint szövetségi szervezetnek, gyakor­lati haszna és nem egyszerűen illuzió-e ma kisantantról beszélni? Hiszen Jugo­szlávia Németország oldalán áll és Csehország is a Románia szempontjá­ból oly fontos kérdésben — tudniillik az orosz kérdésben — Románia politi­kájával homlokegyenest ellenkező poli­tikát folytat. Csehország reszket Német­országtól és ezért fenntartás nélkül Szovjetoroszország karjaiba veti magát. Arra nem gondolnak a cseh államfér­fiak, mi lesz akkor, ha Szovjetorosz- országban a mostani Trockij—Sztalin­küzdelem hatása alatt szintén antisze­mita irányzat kerekedik felül és ezen az alapon Németország és Oroszország közeledni fog egymáshoz! Románia pe­dig itt áll a két ország között, amelyek egyikének helyzete tarthatatlan, a má­sika pedig külpolitikailag másokhoz húz. A román külpolitika alapja ennél­fogva a bizonytalan várakozás. Az interpellációra Antonescu külügy­miniszter egész röviden válaszolt. Rá­mutatott arra, hogy Seba könyve cseh nyelven jelent meg és a fordítás még nincs készen. Kijelentette, hogy Seba igaz baráti érzéssel viseltetik Románia iránt. Bratianu György tiltakozott az ellen, hogy a kormány a kérdést úgy állítsa be, mintha pusztán egy nem egészen pontos fordításról lenné szó. Goga kifogásolta, hogy Románia kül­politikáját nem nyíltan, az ország színe előtt tárgyalják. Ez volt Titulescu hibája is. A külügyminiszter pedig ne bújjék el a mögött az ürügy mögött, hogy nincs meg a fordítás, mert nyilvánvaló, hogy nem akar felelni a kérdésre. Az világos, — folytatta, — hogy Románia és Szovjet­oroszország között, talán más elnevezés alatt, kölcsönös segélynyújtási egyezmény megkötéséről volt szó. Mit gondol a világ közvéleménye Romániáról, ha Seba köny­vében éppen c. i amit Titulescu annakidején mondott. Ro­mánia mondja meg nyíltan, hogy konflik­tus esetén Szovjetoroszországgal tart-e, vagy nem, fog-e vele kölcsönös segély- nyujtású szerződést kötni, vagy sem. — Jugoszlávia és Magyarország között — mondotta továbbá Goga — bizonyos közeledés mutatkozik. gépen ezt az időtarta­mot és gondolkozzék! ön büszke lehet arra, ha olyan rádiója van, mint az ORION 55 vagy az ORION 44, amely- lyel játszva veheti nappal is RÖVIDHULLÁMON a világ minden számottevő állomását olyan hangerő­vel, akárcsak a helyi adót. OmONftAMO Minden Orion rádiókereskedó'nél kaphofó Antonescu külügyminiszter kijelentette, hogy nem akar arról beszélni, ami volt, most azonban sem nem tárgyal, sem nem szándékozik Szovjetoroszországgal kölcsö­nös segélynyújtási egyezményről tár­gyalni. A pápa koronázásának tizenötödik évfordulója Vasárnap délután rádiószózatot intéz XI. Pius a manilai eucharisztikus kongresszushoz RÓMA, febr. 6. XI. Pius pápa szombaton ünnepelte megválasztásának tizenötödik évforduló­ját. Szokás szerint ma nem voltak na­gyobb ünnepségek, mert a néhány nappal később, február 12-én lévő koronázási év­fordulót szokták ünnepélyes keretek között megülni. A Szentatya szinte teljesen helyreállott egészségben érte meg megvá­lasztásának tizenötödik évfordulóját. A pápa délelőtt fogadta Pacelli bíboros­államtitkárt, Rossi bíborost, a konziszto- riális kongregáció titkárát és Tisserand bíborost, a keleti egyház kongregációjának titkárát, végül Vorbuchner Adolf erdélyi püspöki koadjutort. Vasárnap délután 2 órakor (középeurópai idő) rádiószózodot intéz a pápa a manilai eucharisztikus kongresszushoz. A rádió- szózat után a pápa apostoli áldását adja a manilai kongresszus munkálataira. A vatikáni rövidhullám rádióállomás 19.8b méteres hullámhosszon közvetíti a pápai szózatot, amelyet a világnak csaknem va­lamennyi rádióállomása átvesz. Egyébként a vasárnapi manilai eucha­risztikus körmeneten több mint kétszáz­ezer ember vesz részt. A pápai legátus va­sárnap este bezárja a kongresszust, majd San-Franciscoba utazik. * XI. Pius pápának megválasztása évfor­duló napján, szombaton délután 5 órakor fogadás volt a nunciatura dísztéri palotá­jában, ahol ezúttal a politikai világ, a had­sereg, a székesfőváros képviselői s a dip­lomáciai testület tagjai jelentek meg, hogy a kitett üdvözlőív aláírásával tolmácsolják szerencsekívánataikat az egyháznak 15 év előtt megválasztott feje előtt. A szombati fogadásom megjelentek Serédi Jusztimián bíboros-hercegprímás, Darányi Kálmán miniszterelnök, Röder Vilmos honvédelmi miniszter, Fabinyi Tihamér pénzügymi­niszter, Lázár Andor igazságügyminisz­ter, Apor Gábor báró, a külügyminiszter állandó helyettese, Tahy László, bárcziházi Bárczy István és Mikecz Ödön államtitká­rok, Sónyi Hugó hadseregfőparancsnok, Szendy Károly polgármester, Ferenczy Ti­bor főkapitány, Marosy Mengele Ferenc köveitségi tanácsos, a külügyminisztérium sajtófőnöke, valamint az összes követsé­gek vezetői, követségi tanácsosai, katonai attaséi és sokan mások, A vendégexet An- gelo Rótta dr. c. érsek, apostoli nuncius Kaldewey Umberto prelátus, követségi ta­nácsos társaságában fogadta, majd vala- mennyiüket teára látta vendégül. Purgly Emil válassza Matolcsy Mátyásnak Matolcsy Mátyás országgyűlési képviselő a képviselőházban február 3-án tartott in­terpellációja során egyik gazdaságomban fizetett mezőgazdasági cselédbárekre vonat­kozó adatokat tette szóvá. Miután az emlí­tett adatokat a nagy nyilvánosság' előtt helyesbbíteni jelenleg más alkalmam nincs, válaszomat a következőkben adom meg: Az interpellációban részletezett me- zögazadsági cselédbárből egyes tételek kimaradtak. Tehát az összbér nagy­ságra vonatkozó megállapítás is hiá­nyos, ennélfogva az előadottakból le­vont következtetések sem állhatnak meg. A gazdaságaimban fizetett cse­lédbérek rendesen kiszolgáltatnak és semmiben sem térnek el a szokásos bérektől. Szükségesnek tartom ezeket az igazságon alapuló észrevételeket válaszul megtenni, nehogy az interpel­lációban elhangzott adatok alapján gazdaságaim helytelen megítélés alá kerüljenek. Kétségtelen ugyanis, hogy az interpelláló hangjából az tűnik ki, mint gazdaságaim mezőgazdasági cse­lédei és munkásai az országos átlagos színvonalnál rosszabb helyzetben vol­nának. Ilyen beállítás ellen a leghatá­rozottabban tiltakozom. Buadpest, 1937 február 6. VITÉZ PURGLY EMIL Lezuhant két angol hadirepülőgép LONDON, febr. 6. Alexandria közelében összeütközött két angol hadirepülőgép. Mindkét gép lezuhant. Az egyik gép kétfőnyi személyzete életét vesztette; a másik gép pilótája szintén meghalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék