Budapesti Hírlap, 1937. június(57. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-10 / 129. szám

1937 JUNIUS 10, CSÜTÖRTÖK •7 B. ff. H i ft E K AZ IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti június 9-én este féltíz órakor: A Brit-szigetek fölött és Franciaország partján hűvösebb óceáni levegő áramlik. A La Manche-csatornában és a Biscayai- cibölben eső van, Iíözépeurópában a Kár­pátoktól északra a szárazföld belsejéből jövő páraszegény keleti, a Kárpátoktól délre és az Adriai-, valamint Földközi- tengeren meleg légáramlás uralkodik. Hazánkban az idő túlnyomóan derült és szintén déli, de gyenge szél uralkodik. A hőmérséklet az ország minden részén elérte a 30 fokot, sőt Budapest 32 és Deb­recen 33 fokot mért. Budapesten este kilenc órakor a hőmér­séklet 23 fok Celsius volt, a tengerszintre átszámított légnyomás 764 miliméter, gyengén emelkedő irányzatú. Várható időjárás a következő huszon­négy órára; Déli légáramlás, változó‘fel­hőzet, a meleg tovább tart. — A XII. kerületi elöljáróság szerve­zése.) Szendy Károly polgármester pári­zsi útja előtt Czebe Jenő főjegyzőt, a köz­jogi és illetőségi ügyosztály eddigi helyet­tes vezetőjét, a XII. kerületi hegyvidéki uj közigazgatási kerület szervezési munká­lataival bízta meg. Czebe Jenő e héten már meg is kezdi feladatának teljesítését. A XII. kerületi uj előljárósági székház a Bö- szörményi-ut és a Fery Oszkár-utca sarkán fog megépülni. Az építési munkához nemso­kára hozzákezdenek és a tervek szerint a jövő év közepén kezdi meg működését Bu­dapest uj közigazgatási kerülete. Amig az előljárósági épület elkészül, Czebe Jenő előkészíti az uj kerület adminisztrációját, hogy minden zökkenő nélkül kezdhesse meg működését. — (Békésvármegyei jegyzőnap.) Békés vármegye jegyzőtestülete a békési sport­telepen a Jegyzők Országos Árvaház Egyesülete javára június 13-án tánccal és magyar nótaesttel egybekötött jegyző­napot rendez. Közreműködik a jegyző­napon a vármegye tisztikara és az orszá­gos jegyzőegyesület számos tagja, köz­tük Murgács Kálmán, az ismert nóta- szerző. — (A Magyar Iskolaszanatórium Egye­sület) június 25-én délután 6 órakor a Nemzeti Múzeum tanácstermében (Ba- ross-utca 13., földszint) tartja rendes évi közgyűlését az alábbi tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Főtitkári jelentés. 3. Súlyosabb tüdőbajos gyermekek részére létesítendő iskolaszanatórium ügye. 4. Választás. 5. Költségvetés, zárszámadás. — (A diákok 60 filléres belépőjegyet kapnak a repülőnapra.) A Turul Szövet­ség úgy a jún. 12-iki mátyásföldi, mint a jún. 20-i budaörsi repülőnapra rend­kívüli kedvezményű, 60 filléres jegyeket bocsát az egyetemi ifjúság rendelkezé­sére. Egyénenkinti részvételre jogosító jegyek igényelhetők: Turul Szövetség jegyosztálya, VIII., Múzeum-kőrút 6—8. — A tanügyi tisztikar tanévzáró sereg­szemléje.) A Keresztény Tanügyi Bizott­ság elnökének, Bednárz Róbert prelátus- nak és Felkay Ferenc dr. tanügyi tanács­noknak tiszteletére vacsorát rendez jú­nius 15-én este 8 órai kezdettel a Marci- bányi-téri Lövölde kerthelyiségében. A vacsorán csak az vehet részt, aki jegyét előre, megváltotta az egyesület IV., Vá­rosház-utca 10. sz., félemeleten lévő he­lyiségében jún. 12-ig, naponta 6—7 óra között. X Szív- és idegbajosoknál, vese- és cu­korbetegeknél,) köszvényben és csúzban szenvedőknél egy pohár természetes „Ferenc József” keserűvíz reggelenkint éhgyomorra véve, a beleket alaposan ki­tisztítja, a gyomor és a máj működését előmozdítja s az emésztést és az anyag­cserét lényegesen megjavítja. — (A vasúti munkásság nyugbér revíziója.) A VOGE választmányi ülésén, amelyen Ró­bert Emil kincstári főtanácsos elnökölt, Pil- lich Nándor központi főtitkár ismertette a nyugbérrevizió tervezetét. A választmány tagjai arra kérték a bizottság elnökét, hogy a munkásság állásfoglalásáig a kérdést tartsa függőben. A választmány végül azt a hatá­rozatot hozta, hogy két héten belül sorozatos taggyűléseket tart és a további magatartását az ott hozott határozatoktól teszi függővé. HÁZASSÁG Germán Mandi és Külmeyer Lajos oki. építészmérnök június 12-én este hét órakor tartják esküvőjüket a Thököly-úti Szent Do­monkos-rendi plébániatemplomban. Paezolay Mártát, Paczolay Zoltán dr. vm. tisztifőügyész, kormányfőtanácsos leányát el­jegyezte Csekey László dr. m közkórházi Serédi hercegprímás :Rómában RÓMA, jún. 9. Serédi Jusztinián bíboros hercegprí­más Weiss Ferenc szertartásmester kísé­retében szerdán este 7 óra 40 perckor Rómába ékezett. Fogadásukra a Termini- pályaudvaron megjelentek a vatikáni és kvirináli magyar követek a követségek tagjaival, Luttor Ferenc dr. pápai proto­— (Olasz-magyar Induló a királylátogatás emlékére.) Az olasz királylátogatás alkalmá­val Rozsnyay Sándor operettkomponista olasz­magyar indulót szerzett, amelynek magyar szövegét Szécsi Ferenc, olasz szövegét pedig Renzo Ave írta. A fúvószenekarra való hang- szerelést ifj. Fricsay Richárd látta el. Az in­dulónak egy-egy fehér pergamentkötésű pél­dányát, amelyeket Jaschik Álmos iparművész- tanár készített, a szerzők felajánlották vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzónak és Viktor Emanuel olasz királynak és császárnak. A zeneszerző Rozsnyai Sándorhoz most érke­zett meg a kormányzói kabinetiroda levele, amelyben az induló felajánlásáért a kor­mányzó köszönetét tolmácsolják. Német zarándokok a pápánál CASTEL GANDOLFO, jún. 9 XI. Pim pápa szerdán délelőtt nagyobb német zarándokcsoportot fogadott. A zarán- dokcsoporhoz intézett németnyelvű beszédé­ben hangsúlyozta, hogy az anyaszentegyház igen nagy szeretettel viseltetik Németor­szág és a németországi katolikusok iránt. Arra kérte a zarándokokat, hogy nyugodt és keresztény erkölcsök szerint való életet éljenek továbbra is. — (A kedélyes cigánybetörő.) Gyön­gyösről jelentik: Csesznák András balassa­gyarmati cigány, aki már betörésért és rab­lásért többször ült börtönben és most is megszökött az egyik fegyházból, egymás­után nyolc betörést követelt el. Amelyik utcai lakás ablakát nyitva hagyták éjsza­kára, ott bemászott és elvitt minden meg- roozd'íthatót. Azzal sem törődött, ha alvó embert talált bent. Nem egyszer megcsinálta azt is, hogy papírlapot tett az asztalra ez­zel a szöveggel: itt járt az éjszakai rém és jóéjszakát kíván. A nyolcadik betörés után megállapították személyazonosságát, de mi­előtt elfoghatták volna, megszökött. Több­ezer pengő értékű pénzt, ékszert és ruhane­műt vitt el. Nagy nehezen sikerült elfogni. A rendőrségen beismerte a sorozatos betö­réseket. Azt állítja, hogy egy szép cigány­leány miatt tette át működését Gyöngyösre. A leányt is őrizetbe vették. IDŐSZÁMÍTÁS A szónokot — végetémi nem akaró beszéde közben — enyhén furdalni kezdi a lelkiismeret. — Félek — veti közbe kissé zavar­tan, — tisztelt hölgyeim és uraim, hogy túlságosan hosszú ideig veszem igénybe becses türelmüket. De sajnos, otthon felejtettem az órámat. . . — De hiszen — szólal meg egy hang a terem sarkában — o naptár ott lóg a falon. — (A fővárosi közgyűlés új tagja.) Blaskó Artúr szociáldemokrata párti fővá­rosi bizottsági tag halálával a II. választó- kerületben megüresedett az egyik Bizott­sági tag utóda Mandi Oszkár dr. ügyvéd lesz, mint a szociáldemolrrat párt II. kerü­leti listájának soron következő póttagja. Az uj bizottsági tag behívása iránt az intézke­dés megtörtént. — (Sürített vasárnapi autóbuszjárat.) A BSzKRT közli, hogy vasár- és ünnepnapokon — a szigeti nagy forgalomra való tekintettel — 12/A. jelzéssel a Boráros-tér és Szemere- utca között (a szigeti 26-os végállomás) betét autóbuszjáratokkal süríti a forgalmat. Ezzel kapcsolatban felkéri az utazóközönséget, hogy mindazok, akik a Boráros-tér.,felől a Szemere- utcán túl óhajtanak utazni a rendes útvonalon közlekedő 12-es jelzésű autóbuszokat vegyék igénybe, mert ha a 12/A. jelzésű autóbuszokra szállnak fel, a Szemere-utcánál át kell száll- niok a 12-es autóbuszokra. — (A Magyar Tudományos Akadémia) III. osztálya most tartotta évadzáró ülését, melyen 12 tudományos szakelőadás hangzott el. A nyilvános felolvasóülés után az osztály tagjai zárt ülésben folyó ügyeket tárgyaltak. nótárius, kánonjogi tanácsos, a Colegium \Germano-Hungaxicum igazgatója a ta nári karral és igen sok növendékkel, va­lamint igen sokan a római magyar koló­nia tagjai közül. A hercegprímás elé a Vatikán gépkocsit küldött ki. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás szoká sához híven ezúttal is a római Sant An­selmo bencéskolostorban szállt meg. — (Kitüntetett iskolaigazgató.) A MOVE székházában ünnepélyes keretek között adták át a TEiSz nemzeti munka érdemkeresztjét Mesterházy Nagy Zoltán fővárosi polgári is­kolai igazgatónak a nemzetnevelés és a köz élet terén szerzett érdemeinek elismeréséül. — (Egy rákospalotai asztalos titokzatos ha­lála.) Rákospalotán, a Damjanich-utca 54. számú ház udvarán külön kis házikóban lakott egyedül Magyar Mihály 36 éves asztalos. Szer­dán szomszédainak feltűnt, hogy még délben is az ablak melletti ágyban fekszik. Benéztek az ablakon és látták, hogy az ágy véres. Rendőrt hívtak, aki behatolt a házba és az ágyon holtan találta Magyar Mihályt, jobb­halántékán revolverlövéstől származó sebhely volt. Az ágy mellett egy kilencmillimáteres forgópisztoly feküdt. A rendőrség megindí­totta a vizsgálatot. — (Abbing előadása a Nemzetközi Klub­ban.) A. J. M. Abbing holland postaigazgatő pénteken délután hat órakor előadást tart a Nemzetközi Klub előadótermében „Holland­magyar kapcsolatok” címmel. Utána hét óra­kor Hofmann dr. egyetemi tanár (Hága) tart vetítettképes előadást „Turisztika Délafriká- ban” címmel. Kötelező ruhatár 30 fillér. — (A Gyermekvédő Liga évzáró ünnep­sége.) Az Országos Gyermekvédő Liga az Er­zsébet hadiárvabázban évzáró ünnepélyt tar­tott, amelyen a Liga vezetőségét Petri Pál ügyvezető alelnök és Demény Károlyné főnök­asszony képviselték. A záróbeszédet Petri Pál ügyvezető alelnök mondotta. — (Szobrot kap egy kisgazda Nagykőrösön.) Nagykőrösről jelentik: A nagykőrösi gazda­sági irányú egyesületek vezetői Dezső Káz- mér polgármester elnökletével tartott értekez­letükön elhatározták, hogy szobrot emelnek egy kiváló volt kisgazdának: B. Tóth Ferenc­nek, aki az 1880—90-es években megindí­totta a környéki homoki csemegeszőlő-terme­lést és házadományázásával megteremtette a nagykőrösi gazdasági egyesületet. A szobrot a szeptemberi „Arany Napok” keretében lep­lezik le. . — (A Nyugdíjas Magánalkalmazottak Or­szágos Szövetsége) legutóbbi választmányi ülésében foglalkozott a magánalkalmazotti különadóval és a teljes törlés mellett foglalt állást. Olasz orvostanárok Mária román anya- királyné betegágyánál BUKAREST, jún. 9. Mária királyné betegágyához két olasz or­vostanárt hívtak. A királyné tudvalévőén sú­lyos beteg. Az olasz tanárok már legközelebb Szinajába érkeznek. — (Nemzeti zarándoklat Máriaremetére.) Június 13-án, vasárnap Máriaremetére kö­nyörgő nemzeti nagyzarándoklatot rendez a Katolikus Népszövetség a Pálos-atyák veze­tésével. Indulás reggel 6 órákor a szikla­templomból, csatlakozás YCl órakor a Batthány-téri templomnál, % 8 órakor a fo­gaskerekűnél, 9 órakor pedig a hűvösvölgyi végállomásnál lévő keresztnél. Tíz órakor a kegyhelyen szentmise után szentbeszédet mond P. Hermenegild tartományfőnök, utána nagygyűlés lesz, melynek szónokai Ernszt Sándor, Friedrich István, Cselényi Pál és Lót* Antal. Visszaindulás 5 órákor. X (A barátságot „megpecsételni” szokás.) A függőpecsét, amely a Goldberger-anyagokat jelöli, biztosítéka annak a barátságnak, amely- lyel a hölgyközönség ezeket a remek anyago­kat fogadta és megszerette. Ez a függőpecsét igazolja a Goldberger-anyagok valódiságát, mintáinak előkelő voltát és a tökéletes esést. — (Apácák halálos autóbuszszerencsétlen- sége.) Nantesből jelentik: A város közelében egy társasgépkocsi, amelyen 41 apáca és ápolónő ült, összeütközött egy másik gépkocsi­val. Egy apáca és egy ápolónő még a hely­színen meghalt. A többi megsebesült. Több apácának és ápolónőnek súlyos az állapota. — (A gazdatiszti nyugdíjbiztosítás végrehajtása.) A Budapesti Közlöny csü­törtöki száma közli a földmívelésügyi mi­niszter rendeletét a gazdatisztek öreg­ségi, rokkantsági és haláleseti kötelező biztosításáról szóló 1936. évi XXXVI. törvénycikk hatályba léptetése és végre­hajtása tárgyában. Gondoljon öreg napjaira és mert takarékoskodni nem egyéb, mint józanul költeni és az összegyűjtött töke nem más, mint felhalmozott munka, egyszóval a múlt munkájá­nak átmentése a Jövőre! A BUDAPESTI HlRlAP biztosítási osztálya készséggel ad díjtalan felvilágosítást és díjszámítást: VIII., József-körút 5. Telefon: 1-464-20, 1-464-28, 1-464-29 és 1-444-00 Az olasz király ajándéka Hóman knitnszminis zternek Da Vinci gróf budapesti olasz követ szer­dán délelőtt felkereste minisztériumiban Hóman Bálint dr. vallás- és közoktatás- ügyi minisztert és átnyújtotta neki III. Viktor Emenuele olasz király és császár ajándékát, a király és császár Corpus Num- morum Italicorum című gyönyörűen illusz- tált tizenhatkötetes numizmatikai munká­ját. — (A HONSz iparos szakosztálya) gyűlést tartott, amelyen a felszólalók töb­bek között azt panaszolták, hogy más pá­lyázóval szemben nem részesülnek előny­ben a hadirokkant iparosok, továbbá, hogy nyilvános versenytárgyalásinál nem veszik figyelembe a hadirokkantságot s hogy a hadirokkant kiskereskedők a közszátiltá­soknál hátrányt 32envednek. A taggyűlé­sen megjelent vitéz Árvátfalvi Nagy Ist­ván dr., a HONSz országos elnöke is, aki biztosította a HONSz minden egyes tag­ját, hogy sürgősen közbenjár helyzetük enyhítése érdekében. — (Gombamérgezésben elpusztult egy egész család.) Bukarestből jelentik: A Tumu Seve­rin melletti Balta Verde községben Frunza Marin földmives felesége az erdőn gombát szedett és abból vacsorát készített. Vacsora után a család tagjai mind rosszul lettek. A földmives, valamint annak 6 éves és 18 éves fia borzalmas kinok között meghalt, az asz- szonyt pedig haldokolva szállították kórházba. — (A BESzKRT munkástovábbképző tan­folyamának záróvizsgája.) A BSzKRT mun­kástovábbképző tanfolyamának záróvizsgáját szombaton délután öt órakor tartják a BSzKRT székházának dísztermében (VII., Akácfa-utca 15/17. IV.) Mussolini síremléket állíttatott Szatmáron egy magyar ezredesnek SZATMAR, jún. 9. A szatmári temető egyik síremlékét, amely alatt Kovács Leó ezredes, a szatmári 12-os honvédgyalogezred egykori parancsnoka nyug­szik, az olasz kormány most újjal cserét tette ki. Kovács Leó ezredest kalandokravágyó ter­mészete Olaszországba sodorta és ott Gari­baldi seregébe lépett. Türr tábornok segéd­tisztje lett. A nápolyi királyság bukása után Magyarországra tért vissza és a szatmári 12-es honvédgyalogezred parancsnoka’ lett. Bensőséges barátsábgan volt Liszt Ferenc­cel, mert maga is kiváló zongorista volt. Pár hónappal ezelőtt a bukaresti olasz konzulátus érdeklődése érkezett Szatmárra és ennek következménye lett, hogy Mussolini új díszes síremléket emeltetett Kovács Leó ezredesnek: Nyaraló Leányfalun Hüttner-villában kettő­szobás lakás, veranda, konyha, kamra, folyóvíz, zel kiadó. Külön egy szoba. Érdeklődni lehet Hütt­ner villában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék