Budapesti Hírlap, 1937. december (57. évfolyam, 273-297. szám)

1937-12-02 / 274. szám

1937 DECEMBER 2, CSÜTÖRTÖK B. H. Nagyszabású nappali légvédelmi gyakorlat Budapesten és környékén Szírénabúgás, harangsző, vülatnoscsongelés, légvédelmi ütegek sortüze és rádió jelzi a légiriadót — A villamosok és autók megállnak, mindenki köteles a legközelebbi kapu alá sietni — Bemutatkoznak a légoltalmi segély­osztagok és házőrségek A honvédelmi miniszter Budapest szé­kesfőváros, valamint Dunakeszi-Alag, Uj- pest-Rákospalota, Pestújhely, Rákosszent­mihály, Sashalom, Kispest, Pestszent­lőrinci, Pestszenterzsébet, Csepel, Buda- tétény, Budafok, Albertfalva, Budaörs, Budakeszi, Pesthidegkút, Nagykovácsi, Solymár, Üröm, Pilisborosjenő, Békás­megyer és Budakalász megyei városok, illetve községek területére december 9-én, csütörtökön délben 1 és 2 óra közötti idő­ben légvédelmi és légoltalmi gyakorlat tartását rendelte el és a gyakorlat veze­tésével az Országos Légvédelmi Parancs­nokságot bízta meg. Légolta'mi segélyosztagok A gyakorlat célja: tapasztalatok szer­zése, hogy a nappali légitámadások elleni védekezés módja véglegesen szabályoz­ható legyen. A gyakorlatnak arra is mó­dot kell nyújtania, hogy bizonyos szük­ségmegoldási rendelkezések kipróbálhatók legyenek. A gyakorlat tárgya: Az emlí­tett városok és községek egész területén a riasztás és az ezzel kapcsolatos lég­oltalmi teendők,, továbbá ezeknek a váro­soknak és községeknek meghatározott te­rületén a fővárosban a Deák Ferenc-tér, Vörösmarty-tér, Ferenc József-tér és a Szent István-körútón a Vígszínház előtt a helyzetnek megfelelő és a valóságot meg­közelítő légoltalmi részletgyakorlatok, amelyeken a már megszervezett, illetőleg a gyakorlatra megszervezendő légoltalmi segélyosztagok működtetésére is sor ke­rül. A légvédelmi riadójelet három percnyi időtartammal, a szirénák időnként válta­kozó magasságú, úgynevezett üvöltő hangja, gőzsípok, hajósípok egymást gyorsan követő sok rövid jelzése, villa­mosok erős csengetése, harangok félre- verése, rádió által adott riasztójelnek utcai hangszórókkal való közvetítése és légvédelmi ütegek sortüze adja meg. A „légveszély elmúlt” jelet egy percnyi idő­tartammal a szirénák, gőzsípok, hajósípok hosszú állandó jelzése, búgása és a ha­rangok egy percig tartó állandó zúgása fogja jelezni. I Mindenki a kapuk alá?... , A légvédelmi riadójelre és a gyakorlat ideje alatt követendő mt ga tar tás tekinte­tében a következő rendelkezések irányadók: Utcán, téren é3 hídon tartózkodó gyalog­járók kötelesek a legközelebbi olyan ház bejárata alá sietni, amelynek kapualja van és onnan csak a „légveszély elmúlt” jel­zésre szabad távozniok. Ha ilyen ház nincs a közelben, szét kell széledül, vagy más oly n helyre kell menni, ahol a közönség a repülők ellen rejtve maradhat. Sínpályához nem kötött jármüvei az út­test szélén a gyalogjáró mellett kell meg­állni. Kerékpárosoknak kerékpárjukat is a ház bejárata :Já kell vinni. Sínpályához kötött jármüvei o't kell megártani, ahol annak vezetője a légvédelmi riadójelet meghallja, az útkeresztezést azonban min­den körülmények között szabadon ke.'l hagyni. A hídon haladó járművel a hidat mielőbb el kell hagyni, n jármű u'iasának ki kell szállni s a legközelebbi kapua’ja aíá kell sietnie. A gépjárómüvezetőnek, valamint a villamos vezetőinek és jegysze­dőinek a járóműhöz, állati erővel vont já­rómű kocsisánt k pedig a vontató állat mel­lett kell maradnia. Járművel csak a „légi­veszély elmúlt” jelzésre szabad elindulni. A helyi hatóságok, a közbiztonság és karhatalmi szervek, r. mentők és tűzoltók rzolgálatában lévő járóműveik, továbbá a postának a vasútállomásra haladó járómü­vei, v* lamint a közlekedési válala ok és közműv:k segélykocsijai, végül az életve­szélyes beteghez hívott orvosok járómüvei a korlátozás alól mentesek. Ezek a járó- művek külön megkülönböztető jelzést kap­nak a rendőrségtől. Az utcai árusítók he­lyüket a légoltalmi gyakori» t alatt nem hagyhatják el. A MÁV és a I1ÉV, to­vábbá a hajózási vállalatok menetrendsze­rinti forgalmukat a gyakorlat alatt is korlátozás nélkül fenntarthatják. Az érkező utasoknak a várócsarnokokban kell tarlóz- kodniok, vagy pedig a legközelebbi kapu alá kell manniök. Szüless,ges, hogy az el­utazó közönség a vonatra, illetőleg a ha­jóra minél előbb szálljon feL A légoltalmi háziőrség premierje Azoknak a bérházsknak tulajdonosai, amely házaknak kaouaHuk van. tűrni kö­telesek, hogy az utcáról a közönség a ház bejárat,3 alá, vagy a ház udvarára mehessen és a gyakorlat ideje alatt ott tartózkodhassék. A gyakorlat alatt nem szabad az ilyen bérházak kapuját kulccsal bezárni, vsgy a közönségnek a bejutását megakadályozni. A háztulajdonos, illetve megbízottja minden olyan bérházba, amelynek kapu alja és húsznál több lakója van, továbbá minden középületben az épületgondnok gondoskodjék arról, hogy a gyakorlat ide­jére elsősorban, saját alkalmazottai és a .házban lakó cserkészek, leventék, front­harcosok és a többi lakók közül ideiglenes „épület légoltalmi őrség” — minden tíz személy után egy-egy, de legfeljebb 12 férfi, nő szerveztessék és az őrség vezető­jét is jelöljék ki. Az őrségben való közreműködést a Isije­lölteknek el ketl vállalni, kivéve azt ez esetet, ha igazolni tudják azt, hogy az őr­ség elvállalásával őket anyagi, vagy egyéb károsodás éri. Az őrség feladata az, hogy a gyakorlat ideje alatt a kapu aljában és az udvarban tartózkodók között felügyel­jen a rendre és azokat, akik valamilyen rendellenességet követtek el, a gyakorlat lezajlása után a legközelebbi rendőrnek adja át. Az őrség minden tagját a ház- tulajdonos nemzetiszínű karszalaggal lássa el. Olyan házakban, ahol már van rendes, vagy szükség óvóhely, a riasztó jelzésre a lakók kötelesek a gyakorlat tartamára az óvóhelyre bemenni és ott tartózkodni. A gyakorlat idején ipartelepeken, középüle­tekben, de másutt is célszerű házi légol­talmi gyakorlat tartására felhasznátni. Aki a rend'e’kezésekeb megszegi, vagy kijátssza, az kihágást követ el, amennyi­ben a cselekmény súlyosabb büntetőrendel­kezés alá nem esik, két hónapig terjedhető elzárással büntetendő. A főváros vezető­sége felkéri a közönségek hogy a honvé­delmi miniszter által kiadott korlátozáso­kat és intézkedéseket a gyakorlat tartama ala tt szigorúan t rtsa be. =bí „A hazaszeretet legmélyebb meg nyilatkozása, ha az ember teljesíti kötelességét" Szent-Györgyi Albert professzornak átadták Szeged díszpolgári oklevelét SZEGED, dec. 1. Szeged város törvényhatósági bizottsága szerdán délben rendkívüli közgyűlésen vá­lasztotta meg a város díszpolgárává Szent- Györgyi Albert dr.-t, a Nobel-díjas tudóst. A közönség soraiban megjelentek Gla. tfel- der Gyula csanádi püspök, Fülei-Szántó Endre miniszteri tanácsos, a vallás- és köz­oktatásügyi miniszter képviselője, Herczeg Ferenc, az egyetemi tanács Géléi József rektor vezetésével, Sil’-ey Antal tábornok, a vegyesöondárparancsnok képviseletében és még sokan mások. Imecs György főispán megnyitója A rendkívüli közgyűlést vitéz Imecs György főispán nyitotta meg. Elnöki meg­nyitójában többek között a következőket mondotta: *— Ünneplő lélekkel gyűltünk ma egybe, hogy kifejezzük tiszteletünket egy férfi irántv akinek dicsőségét visszhangozza az egész világ, akire, mint nagy fiára, büsz­kén tekint a magyar nemzet és akit boldo­gan vall magáénak, szegedi polgárnak e város minden lakója. Szent-Györgyi tanár kitüntetése a mai viszonyok között sokkal több számunkra, mint amit ez a tény más gazdagabb, boldogabb országokban jelen­tene. Az az eredmény, amit lángeszű tudó­sunk elért, a hitet, a bizalmat, a nemzeti öntudatot erősí.i és a magyarság szempont­jából ebben látom a Nobel-díj legnagyobb értékét. Az ő példája arra tanít, hogy en­nek a megnyomorított, elszegényített, por- basujtott nemzetnek fiai a légkorlátozot- tabb lehetőségek között is tudnak egyedül­álló, világraszóló eseményeket teremteni. Egy nemzet, amely Szent-Györgyi Albertét tudott a világnak adni, tiszteletet érdemel és tiszteletet is élvez és fiain múlik, hogy ezt a megbecsülést épüőmunkával meg­tartsák és gyarapí-s&k. Megkondu! a városháza harangja Ezután Tóth Béla h. polgármester ter­jesztette elő a kisgyűlés javaslatát, amely szerint mondja ki a törvényhatósági bizott­ság, hogy méltányolva azokat a tudomá­nyos érdemeket, amelyeket Szent-Györgyi Albert a legmagasabb tudományos kitün­tetés, a Nobel-díj elnyerése által az egye­temnek, az egész magyar tudományos vi­lágnak, a magyar nemzeti ügynek és Sze­gőd városának szerzett, a város a polgári értékek legmagasabb jutalmaképpen dísz­polgárává válassza. A javaslatot egyhangú lelkesedtlssel elfogadták. Amikor vitéz Imecs György főispán kimondotta az erről szóló határozatot, hagyományos szokás sze­rint megkondidt a városháza harangja. Szűnni nem akaró viharos taps fogadta a terembe lépő Szent-Györgyi Albertét, akit vitéz Imecs György főispán üdvözölt. Utána Pdlfy József polgármester a város nevében átadta a díszpolgári oklevelet a ki­váló tudósnak. Szent-Györgyi professzor beszéde Pálfy polgármester szavait több ízben szakította félbe a viharos éljenzés és taps, ami tetőfokára emelkedett, amikor Szent- Györgyi Albert átvette a díszes kiállítású díszpolgári oklevelet. A Nobel-díjas tudós szólalt fel ezután. — E díszpolgárság — úgymond — külső jele annak, hogy elértem a legmagasabb kitüntetést, amit ember életében elérhet: polgártársai szeretetét. Eddig azt hittem, hogy a legtöbb, amit ember elérhet, egy díszes sírhely. De nekem a sors ennél sok­ka] többet juttatott: helyet polgártársaim szívében, akik engem szívükbe zártak, épp úgy. mint ahogyan magam is már rég szi­vembe zártam ezt a várost. Ez a kitüntetés nemcsak nekem szól, levéllel a közgyűlés a kultúra és a tudo­mány helyét akarta megjelölni a város éle­tében. A kultúra békés fegyvereivel — De azt a magas helyet, amelyet e város a maga életében a kultúrmunkának szánt, ezt a helyet a város már régen tet­tekkel jelölte ki. Mikor a világháború meg­fosztotta földjétől, vagyonától, fojtó hatá­rokkal vette körül és szinte elvette tőle a lélegzés lehetőségét, akkor ez a város a leg­nagyobb megpróbáltatás idején életét és biztonságát nem drótsövényekben kereste, hanem megnyitotta kapuit a tudás, az uj igazságok pártatlan keresői előtt, amikor a legnagyobb áldozatok árán hajlékot adott az egyetemnek, melyet mások elüldöztek. Ez a város Klebelsberg szavát követve, a . kultúra békés fegyvereivel akarta helyét a hanem annak a kulturmunkanak, melynek j }lap alatt kivívni, létjogosultságát a mű­közkatonája vagyok, ezzel a díszpolgári ok- j veltség, az emberi tudás ápolásával és tér­m III a keduezű alkalom Siessen. vessen löienonscsifi miami sorsjegyet Húzás most decem&e13-án Főnyeremény 40.000 ar. pengő összesen 18.729 különböző nyeremény. Sorsjegy ára: Egész: ar. P 3.— Fél: ar. P 1.50 A sorsjegyek december 3-án délig kap­hatók minden osztálysorsjegyfőárusító- nál és dohánytőzsdében. Ez a legkedvezőbb alkalom! Próbáljon szerencsét! A nyeremények száma és összege a multévihez képest emelkedett! jesztésével akarta bebizonyítani és ez a vá­ros most is, mindennek dacára él és virág-. zik, kétezer ifjú diák vérével az ereiben. A világhírű tudós ezután azt hangoz­tatta, hogy a hazáért dolgozni nem a jel­szavak hangoztatásával, az ellentétek kiéle­zésével, de a békés, becsületes kezek mun­kában való összeforrása által lehet, hogy a hazaszeretet legmélyebb megnyilatkozása, ha az ember teljesíti kötelességét. Ünnepük a világhírű tudást Amikor Szent-Györgyi Albert befejezte szavait, a közgyűlés közönsége helyéről fel­állva hosszasan ünnepelte a világhírű tu­dóst. Az éljenzés és taps elülte után ismét vitéz Imecs György főispán emelkedett szólásra, hangoztatva, hogy Szent-Györgyi professzor példája szolgáljon útmutatásul, hogy sohase szűnjünk meg tehetégünkhöz képest a közért munkálkodni. Az ünnepi közgyűlés a Himnusz hang­jaival ért véget. Magyar gyárosok Lengyelországban VARSÓ, dec. 1. A magyar gyáriparosok lengyelországi tanulmányútjának résztvevői szerdán dél­előtt Búd János volt miniszter vezetésével a Névtelen Katona sírját koszoruzták meg, majd Mlinarski dr., a lengyel clearing- intézet elnöke adott ebédet tiszteletükre. Az ebéden sok meleghangú pohárköszöntő ünnepelte a lengyel-magyar barátságot. Délután Hory András magyar követ ren­dezett fogadást, amelyen megjelentek töb­bek között Román kereskedelemügyi mi­niszter, Sokolowski és Rose kereskedelem­ügyi államtitkárok, Pilch földművelésügyi osztályfőnök, Kobilanski és Vetulany kül­ügyminiszteri osztályfőnökök, Szydloivski volt miniszter, a lengyel gyáripari szövet­ség elnöke, a szenátus és a képviselőház több tagja. Este a magyar vendégek a Teatr Polski előadásán jelentek meg, ahol a „Rozmaring gallyacska” című lengyel nemzeti történelmi darabot mutatták be. Csütörtökön a tanulmányút résztvevői Katowicébe utaznak, hogy a lengyel ipar­vidék hatalmas gyártelepeit megtekintsék. MA: 300000 pengő az uccán A főszerepben az új primadonna BARCZYKATG Partnerei: URAY TIVADAR, HABOS, GREGUSS ZOLTÁN és VIZVARY MARISKA MA PREMI City (Ma Itrfnni i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék