Budapesti Hírlap, 1939. március (59. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

1939 MÁRCIUS 1, SZERDA 7 I. It* AZ IDŐJÁRÁS-A Meteorológiai Intézet jelenti február 2fi-án este: Középeurópa nyugati részén meleg tengeri levegő hatol észak felé s az időjárás száraz- jellegü, ezzel szemben Középeurópa keleti felén még borús az idő s a Kárpátok-meden- •céjében, valamint a Balkán északi szélein csa­padékos. Hazánkban a nap folyamán szintén sok helyen volt csapadék és még az esti órákban is a Kisalföldön, a Dunántúl keleti szélén és a Dunától keletre fekvő országrészen esett az eső, a déli megyékben havazott és ugyan­csak havazott a Dobogókőn és a Kékesen is. A hőmérséklet napközben az ország észak­keleti részein 6—7 fokra, délen csak 3—4 fokra, Budapesten 5 fokra, egyebütt 4—6 fokra emelkedett, és este az egész országban 2—3 fokot mértek. Budapesten este kilenc órakor a hőmérsék­let plusz 3 Celsius fok, a tengerszintre át­számított légnyomás 762 mm, gyengén süly- Jyedő irányzatú. Várható időjárás a következő huszonnégy órára: Mérsékelt szél. Változó felhőzet. He­lyenként, de inkább csak keleten, eső, havas­eső. A hőmérséklet emelkedik. — (Szilády Áron emlékezete az Akadé­miában.) A Magyar Tudományos Akadémia József királyi .herceg elnöklésével ülést tar­tott. Az ülésen Pintér Jenő felolvasta Hor­váth Cirill megemlékezését Szilády Áron iro­dalomtörténettudósról. Szilády Áron, aki halasi református pap volt,' egyik legkitű­nőbb irodalomtörténészünk és a régi magyar irodalom jeles búvára volt. Az emlékbeszéd méltatta Szilády Áron eredményekben gaz­dag, tudományos munkásságát. Az emlékbe­szédért, az elnöklő József királyi herceg mondott köszönetét, majd az Akadémia tag­jai zárt ülésen vettek részt. A zártülésben Voinovich Géza főtitkár előterjesztése alap­ján a tagajánlásokat tárgyalták. — (A HONSz aktuális kérdései.) Vitéz Árvátfalvy-Nagy István, a> HONSz orszá­gos elnöke sajtóértekezlet keretében is­mertette a hadigondozottak legidőszerűbb problémáit. Az úgynevezett zsidótörvény képviselőházi tárgyalása során a HONSz továbbra is a legerőteljesebben szorgal­mazza, hogy tekintet nélkül a rokkantsági százalékra, a hősi halott családja első­sorban legyen kedvezményezett, úgyszin­tén a hadiárvák is. A földreformtörvény legalább is ugyanazokat a kedvezménye­ket biztosítsa a hadigondozottak részére, mit a telepítési törvény már biztosít és hogy a juttatásnál az első hely a hadi- gondozottakat illesse meg. A felvidéki hadigondozottaknak a HONSz-ba való be­szervezése folyamatban van, eddig 9 vá­rosi, 3 járási'csoportja, valamint 14 fiókja alakult meg a HONSz-nak a Felvidéken. Március 1-én a honvédelmi minisztérium­ból több bizottság száll ki a visszacsatolt Felvidékre és egyesülve a helyi hadigon­dozási bizottságokkal, egyenkint felül­vizsgálja a jelentkező hadigondozottakat. A bizottság határozata, tekintve, hogy abban a honvédelmi miniszter is képvi­selve van, azonnal jogerőssé válik. A „Hadirokkantak Háza” a megvalósulás előtt áll. A HONSz április első napjaiban kezdi meg a hadirokkantak háza felépíté­sét. A hadigondozás problémájának leg­égetőbb kérdése a hadigondozottak anyagi ellátásának elégtelensége. Ezért törekszik a HONSz arra, hogy a járadékok mielőbb felemeltessenek és pedig ezek közül első­sorban a hadiözvegyeké. — (ünnepélyes díszszemle lesz Munká­cson.) A rendőrséig munkácsi kapitánysága március 5-én, vasárnap délelőtt féltizkor díszszemlét tart, amelyet egybekapcsolnak a honvédhelyőrség díszszemléjével. Ugyanekkor adják át a kitüntetéseket a Munkácson tör­tént cseh betörés alkalmával szerepelt rendőr­tiszteknek és legénységnek. A kitüntetések átadását és a díszszemlét tábori mise előzi meg. A rádió a díszszemléről helyszíni köz­vetítést ad. . I Kobona Gond, idegesség és kimerültség csökkenti a munkaerőt. Kobona biztosan legyőzi a kimerültséget és kedélydepressziót PsttUbu P mq> — (Oalás miatt elítélték a dohányutcai merénylet egyik gyanúsítottját.) Göczy Ká­roly büntetőtörvényszéki etgyesbiró kedden Kenyeres Jenő sofőr bűnügyében tartott tár­gyalást, aki mint ismeretes a dohányutcai bombamerényletnek egyik gyanúsítottja. A vád szerint Kenyeres Jenő csalás vádjával állott a bíró előtt egy régebbi ügyéből kifo­lyóan. Perbe szedek után a törvényszék bű­nösnek mondotta ki Kenyeres Jenőt és hat­heti . fosházra ítélte. Az ítélet nm jogerős Zsindelyné Tüdős Klára a magyar ünneplőről 'Az Iparművészeti Társulat előadássoro­zata keretében kedden délután érdekes és tanulságos előadást tartott Zsindelyné Tüdős Klára, Zsindely államtitkár fele­sége ,A magyar ünneplő” címmel. Elő­adásának bevezető részében megemlékezett a régi szép időkről, amikor volt valaha itt olyan világ is, hogy száz hold földet adtak egy vont arany szoknyáért és hétezer igazgyöngyszemet varrtak bele egy lako­dalmi dolmányba, ékeinknek ehhez joguk volt — mondotta az illuszíris előadó. Ne­künk azonban nem maradt pocsékolni va­lónk sem vérben, sem pénzben, sem föld­ben, sem tehetségben. Az eltékozolt fekete betűs magyar hétköznapok most reánk tornyosulnak, az elvégezetlen munkák hepehupáin recseg-ropog az ország sze­kere. Én ezekhez a feketebetüs hétközna­pokhoz szegődtem cselédnek s ha mégis ünnepi díszről beszélek itt, ez azért van, mert ismerem a fajtám és tudom, hogy éppen a vasárnapi hangulatán keresztül lehet talán valahogy hozzáférni. — Az ünnepek magyar divatját szeret­ném megcsinálni ahhoz, hogy a héifcöz- napokmk jusson munka. Szeretném úri viseletté tenni a magyar ünneplőt, hogy hosszú, keserves téli hátlapokon szőhesse, fonhassa, hímezhesse a hozzávalókat a fa­lusi nép. Ma, amikor néprajzi adatok alap­ján pórbálnak Európában térképet raj­zolni s amikor a világ hervadozó kultúrál mindenütt a folklór után nyúlnak, termé­szetes, hogy a nép művészetének kell in­spirálni azt a divatot, amelyből a pia ün­neplő ruhája megszülethet. Zsindelyné Tülős Klára ezután ismer­tette, hogy ünneplő-ruha sorozatit készí­tettek, ezt vetített képekben be is mutatta, annak hangsúlyozásával, hogy a magyar díszruhasorozatot is a mai korszellem diktálta. Ez a díszruhasorozat — úgymond — azzal a céllal készül, hogy annak a társadalmi rétegnek teremtsünk állandó viseletét, amely a falu népétől elszakadt, s a főnemességhez nem tartozik. A megjelent előkelő közönség nagy fi­gyelemmel és tetszéssel hallgatta Zsin- ddyné Tüdős Klára fejtegetéseit, az elő­adó végül közölte, hogy a bemutatott raj­zokat egyik kedvenc tanítványa, ßzabö Gabi készítette. Az előadóülüésen Czakó Elemér ny. ál­lamtitkár elnökölt. — (Feloszlatnak több budapesti front­harcos csoportot.) Az Országos Fronthar­cos Szövetség országos intézőbizottsága, vitéz Takách-Tolvay József gróf elnökle­tével, országos intézőbizottsági ülést tar­tott. Az ülésen iá budapesti és vidéki bi­zottsági taigok majdnem teljes számban jelentek meg. Vitéz Takách-Tolvay József gróf elnöki mengyitójában beszámolt a Teleki Páll gróf miniszterelnökkel és más hivatalos tényezőkkel folytatott tárgyalá­sokról. Bejelentette, hogy Kóburg Gótha herceg, a Nemzetközi Frontharcos Szö­vetség elnöke főtitkárával és sajtófőnöké­vel március közepe táján Budapestre lá­togat, hogy a magyar tagozat vezetőivel és tagjaival nemzetközi frontharcos kér­désekről részletes megbeszélést folytasson. Kertész Elemér országos alelnöki előter­jesztésében letárgyalta .a Szövetség idő­szerű kérdéseit és folyó ügyeit. Az ülés egyhangúan tudomásul vette, hogy a Szö­vetség elnöksége Teleki Pál gróf minisz­terelnökhöz küldöttségileg eljuttatta a zsidótörvénnyel kapcsolatos és annakide­jén visszautasított úgynevezett I. számú javaslatát. Az értekezlet megnyugvással vette tudomásul, hogy az országos elnök­ség a Szövetség belső fegyelmének bizto­sítása végett egyes kerületi vezetők ellen fegyelmi eljárást indított. Egyben vitéz Martsekényi Imre, Juhász Ödön dr., lovag Kempsky Lénárd, vitéz Komárnoky Gyula és Tóth Zsigmond felszólalásai és javas­latai után az értekezlet felhatalmazást adott, hogy az olyan frontharcos csopor­toknál, aihol túlzó, egyoldalú próbálkozá­sok és törekvések valósággal gátolják a keresztény frontharcosok irányító és har­monikus működési lehetőségét, továbbá állandó hírlapi vitatkozásaikkal szinte provokálják a jobboldali közvéleményt, — a Szövetség elnöksége a legjobb belátása szerint tegye meg az illető csopoi'tok fel­oszlatására és teljes újjászervezésére vo­natkozó szükséges- intézkedéseket. — (BÁNYALÉGROBBANÁS HUSZON­HÁROM HALOTTAL.) Istanbulból jelentik: A kozlui kőszénbányában bányalégrobbanás történt, amelynek 23 halálos, 2 súlyosan és 10 könnyebben sebesült áldozata van. — ’(M.agyar győzelem a zág­rábi HÁZI ASSZONYVERSENYEN.) A Fővárosi Népművelési Bizottsága hat ma­gyar résztvevőt küldött a zágrábi nem­zetközi háziasszonyersenyre, s a főzőverse­nyen Plank Paula, a Magyar Szövetkezeti Asszonyliga kiküldötte nyerte az első di­jat, A verseny magyar résztvevői ezenkí­vül több helyezést értek el. — (A szándékos emberöléssel vádolt orvos bűnügye.) Kedden folytatta a büntetőtör­vényszék Krayzell-tanácsa annak a bünper- nek a tárgyalását, amelynek fővádlottja Schwarz Zoltán dr. volt zsidókórházi orvos és Glczi Mária celldömölki varrónő. Schwarz Zoltánt mint ismeretes szándékos emberölés bűntettével vádalita meg az ügyészség Giczi Mária és Baricza Pálné szülésznővel együtt az emlékezetes multévi csecsemőgyilkosság­gal kapcsolatban. A keddi folytatólagos fő­tárgyaláson a bíróság tanúikat hallgatott ki, majd Orsós Ferenc dr. egyetemi tanár és Vittray Anitái dr. törvényszéki orvosszakér­tők mondták el a véleményüket arról, hogy mi idézte elő a csecsemő halálát. Az orvosi vélemény után a törvényszék a tárgyalás folytatását csütörtökre halasztotta, amikor is a perbeszédekre és az ítélethozatalra kerül sor. ■ .... j.._ — (Újabb adományok a szlovákiai Magyar Házak javára.) A Szlovákiában építendő Ma­gyar Házak javára úgyszólván a gyűjtés el­indításának első percétől fogva állandóan ér­keznek a magyar testvéri szeretet nagy nemzeti jelentőségét megértő emberek ado­mányai. Az egyes adakozóik mellett újabban nagy számmal szerepelnek az ország egész területén elszórt különböző egyletek gyűjté­sei. Magyarsőkszelőce községben pld. Ma­gyar Bál-t rendeztek s .a tiszta jövedelmet: 366 pengő 71 fillért a szlovákiai Magyar Házak javára ajánlották fel. A Hegyeshalmi Társaskör 180 P' 58 fillért gyűjtött, az Ecsedlápí Társulat Villamosmüvei 20 pengőit, a azombathelyi kir. tanfelügyelőség 17 P 10 fillért, a Kunbajai Iparos»- és Olvasókör 16 P 50 fillért, a Vasmegyei Agg-harcos Egyesület 15 pengőt, a Kassai Katolikus Legényegylet 10 pengőt gyűjtött, illetve adományozott. — (SZAZTIZENHAT ÉVES KORÁ­BAN HALT MEG EGY CIGÁNYASZ­SZONY,) Somlójenő községben a tiapok- ban hált meg 116 éves korában özvegy Kolompár Jánosrté, Horvát Zsófia cigány- asszony. Életében sohasem volt beteg. — (Pályázat a Pázmány-egyetem szemé­szeti tanszékére.) A vallás- és közoktatás­ügyi miniszter a budapesti m. kir. Pázmány Péter Tudományegyetem orvostudományi ka­rán üresedésben lévő szemészeti tanszékre nyilvános pályázatot hirdet. A pályázni óhaj­tók kérvényeiket, — amennyiben jelenleg is állami alkalmazásban vannak, elöljáró ható­ságuk utján, -r- ellenkező esetben közvetle nül a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem orvostudományi ka­rának dékáni hivatalához (Budapest, Vili., Üllőbút 26.) március 31-ig nyújtsák be. — (Testnevelési éremmel kitüntetett versenyzők.) Az Országos Testnevelési Tanács elnöki tanácsa február 28-án tar­tott ülésén Prém Lóránd dr. ügyvezető al- elnök meleg szavakkal méltatta a március 1-ével nyugalomba vonuló Schmidt József OTT igazgatónak az Orezágos Testneve­lési Tanácsban annak megalapítása óta ki­fejtett tevékenységét és átnyújtotta neki a testnevelési aranyérmet. Az elnöki ta­nács ezután elvi határozatot hozott, az aktív sportolók kitüntetéséről. Kimondotta, hogy a jövőben negyedévenként testneve­lési éremmel tüntetik ki a legkiválóbb ver. eenyzöket. A kitüntetések első sorozatába a következő négy versenyző került be: K. Csák/ Ibolya, aki 1938-ban női Európa- bajnokságot nyert, a német tenniszbaj- nokságot nyert Szigeti Ottó, az Adria-baj- noki terrr.iszversenyen a teljes európai él­gárdát megelőző Gábory Emil és Heinrich Tibor, aki az 1938. évi európa-bajnoki vi­torlás és y&cht-versenyen két számban is második helyezést ért el. Ez a négy ver­senyző arany testnevelési érmet kapott. X (Kevesebb ruhát kell csináltatni), Ha a szövet szingyapjuból készült. A magyar úri- családok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül ruhán­ként is első kézből a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Bocskay-út 127. Kérje a szö­vetminták költség- és kötelezettsógmentes elküldését. Nem fog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér el. •— (Kiutasították a Corriere della Sera párizsi tudósítóját.) Párizsból jelentik: A Jour és a Journal des Débats római tudósí­tójának- kiutasítása miatt a francia hatósá­gok elrendelték Monellinok, a Co-rriere della Sera párizsi tudósítójának kiutasítását. Mo- nsllinek nyolc nafen belül el kell hagynia Párizst, Ruszin szabadságnapok A Magyarországi Ruszinszkóiak Szer­vezete ünnepi hét keretében ünnepli a ru­szin-magyar testvériséget. Ennek során március 11-én Budapestre érkezik a Ver- hovina Énekkar Sztojka Sándor munkácsi püspök vezetésével. Március 12-én Sztojka püspök hálaadó szentmisét mond az Egye­temi templomban, este egynegyed 9 óra­kor a Zeneművészeti Főiskolán ruszin-ma­gyar kultúrest 1-esz. Március 13-án Esz­tergomba látogatnak el a Felvidéki ruszi­nok, tisztelegnek Serédi Jusztinján dr. bí­boros-hercegprímás előtt: Másnap, már­cius 14-én a kormányzónál és a miniszter. elnöknél tisztelegnek és este hat órakor a Hősök-terén Panachidát mutat be Sztojka Sándor püspök az elesett munkácsi halot­takért és az összes magyar hősi halottak lelkiüdvéért. Március 15-én a magyar if­júsággal együtt a magyar szabadságot ün­nepük a ruszinok. A Rákóczi-szobor előtt tiltakozó gyűlési tartanak. Este fáklyás szerenádot ad a Verhovina énekkar vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó tiszteletére. Gafcncu Varsóba, utazik BUKAREST, febr, 28. Gafencu külügyminiszter március 3-án, pénteken hivatalos látogatásra Varsóba utazik. Kíséretében lesznek Cretzeanu, a külügyminisztérium főtitkára és Pop, a külügyminiszter kabinetjének főnöke. Hász István tábori püspök kitüntetése Kedden volt tizedik évfordulója annak, hogy XI. Pius pápa Hász István dr.-t, a győri teológia tanárát, surai c. püspökké nevezte ki, Magyarország kormányzója pe­dig a tábori püspökség élére állította. Az évforduló alkalmából a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett helyőrségi templomban a jubiláló tábori püspök szentmisét pontifi­káit, amelyen megjelentek: a honvédelmi minisztérium tieztiküldöttsége, a tábor­noki és törzstiszti kar népes küldöttsége, Teleki Pál gróf miniszterelnök képvisele­tében bárcziházi Bárczy István államtit­kár és a polgári és katonai társadalom számos kitűnősége. Mise előtt Húsz püspök a szószékről szózatot intézett honvéd hí veihez és beszé­dében megemlékezett arról, hogy az el- húnyt pápa mily örömmel fogadta a jelen­tését, amikor beszámolt arról, hogy a, magyar honvédség méltó utódjai Szent Ist­ván és Szent László katonáinak. Köszöne­tét mondott Magyarország kormányzójá­nak is, aki mindig a legnagyobb érdeklő­déssel volt a magyar honvédség lelki élete felől, majd hangoztatta, hogy ha valami­kor, úgy ma mindennél nagyobb szükség van azokra a hősi erényekre, amelyek a magyar katonát mindiig jellemezték. Is­ten nevében győzött mindig a magyar ka­tona: Ebben a szelemben kell továbbra is a haza szolgálatára állania. Ha Isten velünk lesz és mi ővele, akkor nem kell aggód­nunk az ezeréves Magyarország sorsáért. Délben vitéz Bartha Károly honvédelmi miniszter a minisztérium épületében sze­mélyesen nyújtotta át a jubiláló tábori püspöknek a kormányzó kitüntetését: a Magyar Érdemkereszt köz'pkerésztjét. — (Európa várható szellemi arculata.) Szerdán, este a Wekerle Telepi Társaskör helyiségében Nádas Zoltán dr. római kato­likus hitoktató lelkész „Európa várható szel­lemi arculata” címmel előadást tart. Vendé­geket szívesen látnak. HALÁLOZÁS, Özv. Eckhart Edéné, született Gebhardt Teréz életének 76. évében Budapesten el- húnyt. A megboldogultban Endrödi Ede CFR főellemőr, Eckhart Ferenc jog- és ál- 1 amtudoftiánykari nyilv. r. tanár, Eckhart Sándor, a bölcsészeti kar ezidei dékánja, édes­anyjukat vesztették el. Eckhart Edének, az aradi első takarékpénztár igazgatójának öz­vegyét nagyszámú rokonságon kívül Arad egész régi társadalma gyászolja. Weiber Kálmán, bonyhád-lajospusztai föld- birtokos, Tolna vármegye törvényhatósági bi­zottsági tagja kedden Szekszárdon meghalt. Holttestét a bonyhádi családi sírboltba te­metik. Az elhunytban Bitter Illés clairvauxi apát és Klem Antal ny. főispán országgyű­lési képviselő sógorát gyászolja. Ackermann Márton, az Erricson-gyár és Kari Zeiss-müvek volt magyarországi igaz­gatója Budapesten váratlanul elhunyt. Holt­testének beszcnfelése március 1-én délután, fél ötkor lesz a farkasréti temető halottas- * házában, ahonnan Zsombolyára szállítják*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék