Budapesti Közlöny, 1883. december (17. évfolyam, 276-298. szám)

1883-12-05 / 279. szám

Budapest, 1SS3. 279. szám. Szerda, deczcmbcr 5. II I V A T A L US L A 1». Szerkeszt őségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal ; Ferencziektere, Athenaeum-épUet Előfizetési Árak : Naponkénti poatai azétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...............................20 ir\ Félévre.........................................10 > Negyedévre ................................5 » Efi-y telj-. Íap áru 30kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitöu-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— 200-8ZÓig 2 írt, 200— 300-szóig S frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bilyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. fiflagánhirdetések: Egy hatodhasábus petitsor egyszeri hir­detésért 19 Kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Kovács Kálmánnala magyar igazságilgyministerium ministeri tanácsosának, az igazságügyi közigazgatás terén tett kitűnő szolgálatai elismeré­séül, Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmen­tesen adományozom. Kelt Budapesten, 1883. évi november hó 29-ikén. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, b. k. Személyem körüli magyar ministerem elő­terjesztése folytán, tavarnoki Stummer Ágoston földbirtokos és gyárosnak, a köz­űgyek előmozdítása körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül, II-od osztályú vaskó- rona-rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1883. évi november hó 29-dikén. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére, dr. Nádasliay Béla, a magyar állatorvosi tan­intézet boneznokának, a rendkívüli tanári czimet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1883. évi november hó 23-ikán. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Pál, s. k. Ó császári és Apostoli királyi Felsége, f. éri november hó 19-én kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy Kállay Benjámin cs. és kir. közös pénzügyminister, a neki adományozott »Románia csillaga« czimü rend nagy­keresztjét elfogadhassa és viselhesse. Ó császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 28-án kelt legfelső elhatározásával, a közös külügyministeriumban állandóan alkal­mazott Asbóth János és IVinter Jakab publicis­táknak, még pedig előbbinek az osztálytanácsosi czimet és jelleget, utóbbinak a kormánytanácsosi czimet, dijmentesen legk. adományozni méltóz­tatott. A m. kir. pénzügyminister, Jungmann Dániel ministeri III. oszt. számtisztet hason minőségben a szegedi jószágigazgatósághoz, Faludi Károly számgyakornokot pedig a ministeri számvevősé­gek személyzeti létszámába III oszt. számtisztté nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister oly czélból, hogy az áruforgalmi statisztikai kimutatásba felvett értékek minél inkább megfeleljenek a valónak, érték-megállapitó állandó bizottságot létesített. E bizottság 11 szakértői osztályból áll, és az egyes osztályok következőleg szerveztettek. I. osztály. Gyarmatáruk, eledelek. Elnök: Kerstinger István, gyarmatáru­kereskedő. Tagok: Brázay Kálmán, vegyes kereskedő, Schmied 1 Sándor, gyarmatáru-keres­kedő, Szenes Ede, gyarmat-, fűszeráru- és déli gyümölcskereskedő, Tschögl Henrik, gyarmat- és fűszeráru-kereskedő, Weisz Berthold huskivonat- gyáros. II. osztály. Kerti és mezei termények, italok. Elnök: Strasser Alajo?, gabona-kereskedő, a budapesti kereskedelmi és iparkamara alelnöke. Tagok: Adler Károly, szeszgyári igazgató, Burchardt Konrád, malomgyári igazgató, From­mer Albert mag- és növény kereskedő, Jálics Kálmán, borkereskedő, Lencz Ferencz, gyümölcs- kereskedő, Rechnitz M. H., hüvelyesekkel keres­kedő, Weitzenfeld Jakab gyógynövény-kereskedő. III. osztály. Állatok és állati termékek. Elnök: Leipziger Vilmos, a magyar szesz­termelők orsz. egyesületének aleköke. Tagok: Fleischl Dániel, toll kereskedő, Grubiczy Géza, ministeri titkár, Holländer Bernát, lószőrkeres- kedő, Riess Sándor, bőrkereskedő, Stern Ignácz, szeszgyáros, Peringer Ferencz, állatkereskedő, Weisz Gyula, mészáros, Wolfner Lajos, bőrgyáros, Weyden Ernő, állati termékekkel kereskedő. IV. osztály. Zsiradékok, só és vegyészeti szerek. Elnök: dr. Wagner Jenő gyógyszerész. Tagok: Beimel J., zsiradék kereskedő, Diamant Sámuel, a caontlisztgyár igazgatója, Grünwald S., illatszer-gyáros, Kovács J. J., vegyszer- és gyufagyáros, Landauer Ignácz, petroleumkeres- kedő, Makláry Gyula, festékgyáros, Machlup Adolf, a Flóragyár-tulajdonosa, Tausk Henrik, cserző-anyagokkal kereskedő, Weil József, kátrány- anyag-gyáros. V. osztály. Pamut, gyapjú, len- és selyem-áruk, ruházatok és szalmaáruk. Elnök: Müller Vilmos, nagykeresk edő. T a- / gok: Adám Károly, selyemfonál-kereskedő, Alter Ede, divatárukereskedő, Bauer Károly, posztókereskedő, Birnbaum Jakab, kenderkeres­kedő, Breitner Zúgmond, posztókereskedő,Deutsch Sámuel, gyapjuárukkal kereskedő, Eberling An­tal, fehérnemű-kereskedő, ifj. Felmayer István, kartonnyomó- és festékgyáros, Fischl Károly, gyapjú-kereskedő, Fürst Jakab, gyapotáru-keres­kedő, Grünbaum Miksa, ruhanemű-kereskedő, Hahn Adolf, fonálkereskedő, Herczka Dávid, a »Klinger Henrik« ezég budapesti képviselője, zsákvászon-kereskedő, Huber Antal, szabóipartár­sulati elnök, Ráth Ferencz szalmaáru-kereskedö, Schneider József, ruházati czikk-kereskedő, Weisz Adolf, a »Spitzer Gerzson és társa« kartongyáros ezég főnöke, Wottitz Ignácz, selyemkereskedő. VI. osztály. Papiros, irodalmi és műtárgyak. Elnök: Posner Károly Lajos lovag, kir. tanácsos, papirkereskedő. Tagok: Erczhegyi Ferencz, könyvkötő, Fáik Zsigmond lovag, nyom­da-igazgató, Kilián Frigyes, könyvkereskedő, Lég- rády Károly, Dyomdatulajdonos. VII. osztály. Kanosuk, viaszos vászon, bőr- és szüosáruk. Elnök: Rausch Ferencz, kaucsukárukkal ke­reskedő. Tagok: Dulcz Antal, szíjgyártó, Felber János, böröndös, Horváth József, szűcs, Heidlberg József, szücsárukereskedő, Kuklay János, czipész, Staffenberger IstváD, bőrkereskedő, Schottola Ernő, kaucsukárukkal kereskedő. Vili. osztály. Ásványok, üveg-, kö- és agyagáruk. Elnök: Zsigmondy Vilmos, országgyűlési kép­viselő. Tagok: Fischer Ignácz, porczellángyáros, Hüttl Tivadar, porczellán-kereskedő, lovag Le­derer Sándor, gyártulajdonos, Wadisteiner F. üvegkereskedő. IX. osztály. Fa-, szén- és csontáruk. Elnök: Csepreghy János, asztalos. Tagok: Geiger Zsigmond B., a dunagőzbajózási társaság szénbányáinak képviselője, Gregersen G., faáru- gyáros, Neuschloss Marczell, parquettgyáros, Walser Jakab, kádár. X osztály. Esztergályos-, nemes érez, mii- és hang­szerek, apró-áruk. Elnök: Marton Alajos, diszmükereskedő. Tagok: Kertész Tódor, diszmüárukereskedő, Kopp Ferencz, diszmüárukereskedő, Laky Adolf arany- és ezüstmüve3, Lecbner József órás, Leipniker Manó, apróárukereskedő, Lingl Károly, esztergályos, Singer Bernát, apróáru kereskedő, Schomber Albert, mérlegkereskedő, Sekunda V. J., hangszergyáros. XI osztály. Vas- és aczéláruk, gépek, szállító­eszközök, nemtelen fémek. Elnök: Heinrich Ferencz, vaskereskedő. Tagok: Eisele József, rézmügyáros, Freyberger Pál, vasárukereskedő, Grossmann J. gépgyáros, Havas Sándor, gépgyáros, Mechwarlh András, a Ganz-féle gyár igazgatója, ifj. Kölber Fülöp, kocsigyáros, Káncer Kálmán, ólommügyáros, Schlick Béla, a Schlick-féle gyár igazgatója, Svadló Ferencz, vasárugyáros, Tánczos Rezső pénzszekrénygyáros, Taruóczy Gusztáv, gépraktár- tulajdonos, Zellerin Mátyás, bádog- és fém- áru-gyáros. Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék