Budapesti Közlöny, 1887. június (21. évfolyam, 123-146. szám)

1887-06-12 / 132. szám

Budapest, 1887. 132. szám. Tasárnap, junius IS. HIVATALOS LAP. SZSBKEBZTŐSÉQI IRODA : IV. kerület, hatyani-atcza 7. izám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hiyatal : Ferencziektere, Athenaeum-épiilet \ ... ........ El őfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................20 frt F élévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bólyegdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasáboa petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Müller Vilmos ke­reskedelmi tanácsosnak Budapesten, az ipar- és kereskedelem terén szerzett érde­mei elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztj ét adományozom. Kelt Budapesten, 1887. évi május hó 25- én. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, dr. Lederer Sándor földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministen titkárnak buzgó és hasznos mű­ködése elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1887. évi május hó 26- án. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Ó Mászári és Apostoli királyi Felsége, Mon­signore Galimberti Luigi nicaeai érseket, újonnan kinevezett apostoli nuntiust, ünnepélyes kihallga­táson fogadni és meghatalmazó levelét átvenni mél- tóztatott. Ó császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi junius hó 7-én kelt legfelső elhatározásával, her- czeg Ceartoryski Györgynek a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legk. adományozni méltóz- tatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi junius hó 2-án Lainzban kelt legfelső elhatározá­sával, felső-lieszkói Lieszkovszky István nyugállo­mánybeli honvédszázadosnak a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen legk. adományozni méltóz- tatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi junius hó 1-én Lainzban kelt legfelső elhatározá­sával, Dobrányi Lajos, és Sugár Jakab 10-ik hon­véd- gyalog-féldandárbeli szabadságolt állományú honvéd hadnagyokat f. évi május hó 1-től szá­mítandó ranggal a m. kir. honvédség szabadságolt állományában főhadnagyokká legk. kinevezni mél- tóztatott. A pénzügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir1. ministerelnök, Platzer Jenő számtanácsost a selmeczi bányaigazgatósági szám­vevőség főnökévé, és Spindler Péter zalathnai főbányahivatali számvizsgálót ugyanoda számta­nácsossá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, jegyzőkké: a zala-egerszegi kir. törvényszékhez: dr. Vizlendvay Imre ottani aljegyzőt; a lőcsei kir. törvényszékhez: dr. Hensch Aurél dr. Waisz-féle alapítványi jog­gyakornokot ; aljegyzővé pedig: a zala-egerszegi kir. törvényszékhez: dr. Fritz József zalamegyei aljegyzőt nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, telekkönyvveze­tővé : a muraszombati kir. járásbírósághoz: Koltay Győző ottani segéd-telekkönyvvezetőt, és segéd-telekkönyvvezetővé: a dévai kir. törvény­székhez : Kritsa Izidor nagy-szebeni kir. törvény- széki Írnokot nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Írnokokká: a paksi kir. járásbírósághoz: Zádor József szeg- zárdi kir. törvényszéki telekkönyvi átalakító dij- nokot; a nagy-ajtai kir. járásbírósághoz: Fodor Sándor sepsi-szent-györgyi kir. járáshirósági; a ri­maszombati kir. járásbírósághoz: Csillag Mór rimaszombati kir. törvényszéki dijnokokat ne- nezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Nádasdy Aladár felső-eőri kir. járáshirósági aljegyzőt a zala-eger­szegi kir. törvényszékhez ; Petrovits Valér vingai kir. járáshirósági, és Kiss József temesvári kir. törvényszéki aliegyzőket pedig kölcsönösen áthe­lyezte. A m. kir. igazságügyminister, Decker János németujvári kir. járáshirósági telekkönyvvezetőt a kőszegi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister, Bardócz Bálint oklándi kir. járáshirósági írnokot a székely-udvar­helyi kir. törvényszékhez helyezte át. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Csávossy Gyula boddai lakost Toron­tói vármegye cseneji járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság főnöke, Zách János II. oszt. dohánygyári szertári kezelőt I. oszt. kezelővé ; Palecskó Péter Pál II. oszt., és Terletter Károly III. oszt. dohánygyári számtiszteket, valamint Jokits József II. oszt. dohánygyári hivataltisztet III. oszt. dohánygyári szertári kezelőkké; Rónai István Lajos V. oszt. dohánygyári hivataltisztet, és Bálványi Gyula I. oszt. dobánygyártási gyakornokot III. oszt. do­hánygyártási tisztekké nevezte ki. A karánsebesi kir. törvényszék, Várkonyi Árpád bozovicsi tiszteletbeli főszolgabírót a né­met és román nyelvre nézve bírósági hites tol- mácscsá nevezte ki. A nyíregyházi kir. törvényszék elnöke, Morvay Pál végzett jogászt a vezetése alatt álló nyíregy­házi kir. törvényszékhez díjtalan jog-gyakornokká nevezte ki. A deési kir. törvényszék elnöke, Székely Károly végzett jogászt a bethleni kir. járásbírósághoz díj­talan jog-gyakornokká nevezte ki. A gyula-fehérvári kir. törvényszék elnöke, Szőts Győző szigorló jogászt a felügyelete alatti gyula- fehérvári kir. járásbírósághoz díjtalan jog-gyakor­nokká nevezte ki. A maros-vásárhelyi kir. törvényszék elnöke, Wittich József végzett jogászt a vezetése alatti kir. törvényszékhez díjtalan jog-gyakornokká ne­vezte ki. A székes-fehérvári kir. törvényszék elnöke, Szabó Földes Péter fogházőrt a felügyelete alatti moori kir. járásbírósághoz hivatal szolga-segéddé nevezte ki. A debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság, Fejes István adóhivatali gyakornokot a békési kir. adó­hivatalhoz YI. oszt. adótisztté nevezte ki. A kolozsvári m. kir. pénzűgyigazgatóság, Köllö István adóhivatali gyakornok-jelöltet díjtalan adó­hivatali gyakornokká nevezte ki. A kassai ügyvédi kamara részéről ezennel köz­hírré tétetik, hogy Demjén Gusztáv volt sátoralja­újhelyi ügyvéd a kamara lajstromából kitöröltetett, s irodája részére Enyiczkey Gábor sátoralja-új­helyi ügyvéd neveztetett ki gondnokul. A kolozsvári ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Márkus János deési ügyvéd, önkéntes lemondása folytán, a kamara lajstromából kitöröltetett. A kolozsvári ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Vájná Sándor kolozsvári ügyvéd, elhalálozása folytán, a kamara lajstromából kitöröltetett, s irodája részére Nagy Mihály kolozs­vári ügyvéd neveztetett ki gondnokul. A pozsonyi ügyvédi kamara részéről ezennel közhirré tétetik, hogy Tomanóczy János szeredi ügyvéd, elhalálozása folytán, a kamara lajstromából kitöröltetett, és a halaszthatatlan teendők teljesí­tésére Hladky Fülöp pozsonyi ügyvéd rendelte­tett ki gondnokul. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék