Budapesti Közlöny, 1889. február (23. évfolyam, 29-51. szám)

1889-02-05 / 31. szám

2 A koporsó a halottas kocsira emeltetvén, a gyászmenet harangzúgás közben megindul. A menetet egy szakasz lovasság nyitja meg. Ezt követik: egy udvari «Einspanier», lóháton, egy kétfogatú udvari kocsi, egy kamara-tiszttel, egy kétfogatú négyüléses udvari kocsi, a ko­mornyikokkal, egy század lovasság, egy udvari «Einspanier», lóháton, egy udvari furir, lóháton, egy hatfogatú udvari kocsi, a szárnysegéddel és a szolgálattevő tiszttel, — mindkét kocsiajtónál egy-egy belső lakájjal, egy hatfogatú udvari kocsi az elhúnyt Fenség főudvarmesterével, — mindkét kocsiajtónál két- két belső lakájjal, a belső lakájok, párosával, két udvari furir, a hat szürke által vont fekete halottas kocsi a koporsóval, melynek mindkét oldalán négy-négy belső lakáj és égő viaszfáklyákat vivő négy-négy nemes-apród, s ezeken kívül jobbfelől hat disz- testőr, balfelől pedig hat magyar királyi testőr ha­lad ; az oldalkiséretet jobbról nyolcz darabont­testőr és balról nyolcz lovastestőr képezi, végül egy század gyalogság és egy század lovasság zárja be a menetet. A gyászmenet a Burg-téren, a Mihály- és József- téren át, az Augustiner- és Tegetthof-Strassen keresztül vonul a «Neue Markt»-ra, a Kapuczinu- sokhoz. Az udvari és állami tisztviselők, a városi kép­viselő testület, a papság és a kegyes alapítványok képviselői az Augusztinusok udvari templomában már előzőleg összegyűlnek, s innen a Kapuczinusok templomáig a gyászmenet előtt haladnak. A Kapuczinusok templomának belseje feketén van kárpitozva, s az imazsámolyok és templom­székek, valamint a padlózat is fekete posztóval van bevonva. A holttest érkezése bejelentetvén, az incognito már jelenlevő legmagasb udvar elfoglalja a templomban a meghatározott helyeket. Az udvari személyzet és a meghívott vendégek ugyanott már előbb elhelyezkednek, A kapuczinus-templom főbejáratához érvén a gyászkocsi, a koporsó leemeltetik, s a papság élén a pontifikáló által fogadtatik, a templomba vezé­reltetik, s az annak közepén felállított és égő viaszgyertyákkal körülvett ravatalra helyeztetik. Az elhúnyt Fenség főudvarmestere, szárnyse­gédje és szolgálattevő tisztje odáig kisérik a ko­porsót, s azután a részükre fentartott imazsámoly­hoz vonóinak. Erre az ünnepélyes beszentelés követke­zik, mire az udvari énekkar a «Libera»-t énekli. A koporsót aztán felveszik és gyászimákkal a sírboltba kisérik. Elől megy a pontifikáló, a segédkező papság­gal ; a koporsó után pedig az első főudvarmester az udvarmesteri bottal kezében, majd az elhúnyt- nak főudvarmestere, szárnysegédje és szolgálattevő tisztje lépnek. A testőrök, apródok stb. a templom­ban maradnak. Lenn a sírboltban még egyszer beszentelik a tetemet. Az imák végeztével az első főudvarmester átadja a holttestet a kapuczinus atyák gvárdián- jának, s azt gondjaiba ajánlva, kézbesíti neki a koporsó kulcsát; mire a sirboltból mindnyájan visszatérnek a templomba. A templomból ezalatt a legmagasb udvar eltá­vozik, s ezzel a szertartás véget ér. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán: Henisch Rezső állami számvevőszéki tanácsosnak, Ötven évet meghaladó államszolgálata közben az ál­lami számvitel és annak törvényszerű ellen­őrzése terén szerzett érdemei elismeréséül, Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1889. évi január hó 28-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Mesek Józsefet, a zenggi alreálgymnasium vezetőjét, ezen tanintézet igazgatójává ne­vezem ki. Kelt Bécsben, 1889. évi január hó 27-én. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 18-án kelt legf. elhatározásával megen­gedni méltóztatott, hogy gróf Zichy Jenő, v. b. 1.1. és országgyűlési képviselő, a neki adományozott spanyol királyi Izabella-rend nagykeresztjét; dr. Schnierer Gyula ministeri tanácsos, középkereszt­jét a csillaggal; dr. Lederer Sándor ministeri tit­kár középkeresztjét, és végül: Saxlehner Árpád nagyiparos és Deutsch Lajos kereskedő pedig lo­vagkeresztjét, elfogadhassák és viselhessék. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 24-én Bécsben kelt legf. elhatározásával, a 74-ik honvéd gyalog dandár ideiglenes parancs­nokává : Petényi Sándor ezredest, a 14-ik honvéd­gyalog féldandár parancsnokát, és ezen féldandár parancsnokává: Villám Arnold 12-ik honvéd gya­log féldandárbeli alezredest, legk. kinevezni mél­tóztatott. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 18-án kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy Bayrand Percival udvari lovász a bajor királyi Szent Mihály-rend érdemkeresztjét elfogadhassa és viselhesse. A cs. és kir. közös legfőbb számszék : Scherak Károly föszámtanácsosi czimmel és jelleggel fel­ruházott számtanácsost, valóságos főszámtaná­csossá, — és tharnoi Kostyál Zsigmond fogalmazó­gyakornokot, számtanácsosi segéddé nevezte ki. A horvát-szlavon-dalmát kir. minister: Stein Gyula daru vári járási hivatali segédet I. oszt. mi­nisteri fogalmazóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Máriássy Miklós földbirtokost, az iglói állami tanitóképezde igazgató-tanácsának tagjává ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Tóth Kálmán ungvári állami elemi iskolai rendes tanítót, jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m- kir. minister: Kiss István mező-laborczi állami elemi iskolai ta­nítót, jelen állásában végleg megerősítette. A pénzügyministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök: Szatala Sándor rendelkezés alatti dohányárudaraktári ellenőrt, a budapesti (pesti) pénzügyigazgatósághoz ideigle­nes minőségű I. oszt. számtisztté nevezte ki. Strócz Lajos 21. féldandárbeli szabadságolt ál­lományú hadnagynak viselt tiszti rendfokozatáról kérelmezett leköszönése elfogadtatott. A kolozsvári m. kir. pénzügyigazgatóság: Schatz Miksa díjtalan fogalmazó-gyakornokot díjas fo­galmazó-gyakornokká nevezte ki. A kolozsvári m. kir. pénzügyigazgatóság: Őreit Győző volt egy éves önkéntest, adóhivatali gyakor­nokká nevezte ki. A nagyszebeni m. kir. pénzügyigazgatóság a pancsovai kir. adóhivatalnál megüresedett VI. oszt. adótiszti állomásra : Bánó Gergelyt, a kassai kir. pénzügyigazgatóság számvevő osztályánál alkal­mazott számgyakornokot nevezte ki. A soproni m. kir. pénzügyigazgatóság: Tóth Sándor adóhivatali gyakoruokjelöltet, az alsó- lendvai kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká nevezte ki. A zágrábi kir. pénzügyigazgatóság: Burdács Sándor, Simic Felix és Virágh Sándor V. oszt. adótiszteket, IV. oszt. adótisztekké nevezte ki. Az egri kir. törvényszék elnöke, a vezetése alatt álló kir. törvényszéknél megüresedett segédszolgai állásra: Csernyiczki Károly törvényszéki fog­ház-őrmestert nevezte ki. A nagyszebeni kir. törvényszék elnöke, a veze­tése alatti kir. törvényszékhez: Zay Sámuel segéd­szolgát Il-od osztályú hivatalszolgává, és Konnerth Márton nagyszebeni íogházőrt segédszolgává ne­vezte ki. L a z ú r Béla tibold-daróczi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének <Földvári>-ra kért átváltoztatása, f. évi 5403. sz. belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Kiskorú F ü c h s 1 Frigyes mezőberényi illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének <Berényi>- re kért átváltoztatása, f. évi 5464 sz. belügyminis­teriumi rendelettel megengedtetett. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister, f. évi 3709. szám alatt a következő rendeletet bo­csátotta ki: a Bulgáriába és Kelet-Ruméliába szóló kocsipostai csomagok irányítása és díjazása iránt. F. évi február hó 15-től fogva Bulgária délnyu­gati részébe és Kelet-Ruméliába szőlő, 10 kgr. súlyt és 200 frt értéket meg nem haladó kocsipostai cso­magok, az aldunai gőzhajózás szünetelése alatt, Szerbián át irányittatnak, és viteldijuk ehez ké­pest számittatik ki. Utóbbi a következőképen alakul: belföldi súly- és értékportó a feladás he­lyétől Zimonyig; szerb súly- és értékportó Zimony- (Belgrád)-tól Pirótig — legújabb közlés szerint VII-ik súly- és III-ik értékportó fokozat; — végre bulgár- súly vagy értékportó (a szerint, hogy melyik nagyobb) Pirót (Czaribród)-tól a ren­deltetési helyig. Nagyobb súlyú vagy értékű küldemények (50 klgr. s 20,000 írtig) a dunai hajózás szünetelése alatt, valamint kocsipostai csomagok a hajózási idény alatt ezen tartományokba csakis a feladó kívánságára szállíttatnak Szerbián át a fent rész­letezett dijak mellett; ez esetben a szállitó-levelen és a csomagon a rendeltetési hely mellé «Zimonyon át» szembetűnően írandó; mert különben e külde­mények gőzhajón, vagy ha értékük a 200 frtot meghaladja, valamint a hajózási idényen kívül, egyáltalában Ruménián át szállíttatnak. Bulgáriá­nak egyéb részeibe szóló kocsipostai, valamint nemzetközi (colis postai-féle) csomagok a bulgár postafőigazgatóság kívánságához képest mindig csak az utóbbi két ut egyikén szállíttatnak. Bulgáriába és Kelet-Ruméliába szóló kocsi­postai csomagokra nézve a felszólalási határidő 6 hónap. — A Szerbián át való szállításnál azon tárgyakon kívül, melyeknek bevitele Bulgáriában meg van tiltva, azok sem küldhetők, melyek a Szerbiába való bevitelből ki vannak zárva. Kelt Budapesten, 1889. évi febrnár hó 1-én. Baross. & k, 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék