Budapesti Közlöny, 1889. május (23. évfolyam, 102-127. szám)

1889-05-11 / 111. szám

Budapest, 1889 111. szám. Szombat, május 11, BUDAPESTI HIT AT ALOS KÖZLÖNY. IAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA t TV. kerület, borz-uteza 7. szára I. emelet, 5. ajtó. Kiadó-hivatal : Fereneziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egé.sz évre . . . ... 20 írt Félévre ...................................10 » N egyedévre.............................5 » E gy teljoc lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitöu-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabólyeg és az esetleg kórt lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 0 császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi április hó 18-án kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy Bedö Albert or­szágos főerdőmester, ministeri tanácsos, a belga kir. Lipót-rend középkeresztjét, — Bur chard Konrád főrendiházi tag és dr. Lederer Sándor ministeri titkár, a belga kir. Lipót-rend tiszti ke­resztjét, — Saxlehner Árpád nagyiparos, Simon Jakab és Birnbaum Imre nagykereskedők, to­vábbá Brachfeld Siegfried kereskedő és Deutsch Lajos szállító, ugyanezen rend lovagkeresztjét, — Fischer Ignácz gyáros, a belga kir. Lipót-rend és a spanyol kath. Izabella-rend lovagkeresztjét, — végül dr. Mandello Károly lapszerkesztő, a belga kir. Lipót-rend lovagkeresztjét, a török császári Medsidje-rend HL osztályú és az Osmanije-rend IV. osztályú jelvényét — elfogadhassák és visel­hessék. H 0 császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott továbbá : — 1889. évi május hó 1-ével — a tartalékban: a gyalogságnál: 2. oszt. századossá: lanzenkampfi Sedlakowits Caesar főhadnagyot, a 25. "gy. ezredben; főhadnagyokká: a következő hadnagyokat: ostheimi lovag Speil Rezsőt, a 86. gy. ezred­ben ; és Uher Ödönt, az 5. gy. ezredben ; hadnagyokká: a következő hadapród-tiszthelyetteseket • peyersfeldi lovag Peyerl Alfonzt, a 11. gy. ez­redben ; Jonasch Albertet, a 18. gy. ezredben ; Herlitze Ferenczet, a 92. gy. ezredben ; Leichtfried Ignáczot, a 90. gy. ezredben ; Kuhn Jánost, a 25. gy. ezredben; Hannemann Gyulát, a 36. gy. ezredben; Pellegrini Achillest, a 22. gy. ezredben; Buttula Józsefet, a 46. gy. ezredben; Kratzl Józsefet, a 30.-gy. ezredben; Bogner Róbertét, az 58. gy. ezredben; Kardhordó Lászlót, a 26. gy. ezredben; Bischitzky Gyulát, a 18. gy. ezredben ; Waisbecker Jenőt, a 76. gy. ezredben; Dienesch Károlyt, a 63. gy. ezredben; Kovaőeviő Sztankót, a 29. gy. ezredben; Freudenreich Henriket, a 87. gy. ezredben; Ullrich Jánost, a 3. gy. ezredben; Hász Kálmánt, a 43. gy. ezredben ; és "Wagner Róbertét, a 21. gy. ezredben; a vadászcsapatban: hadnagyokká: a következő hadapród-tiszthelyetteseket: Alscher Emilt, a 30. táb. vadász zászlóaljban; Wiesmeyer Emilt, a 12. táb. vadász-zászló­aljban ; Blaschczik Jánost, a 16. táb. vadász-zászló­aljban ; és Neumann Ágostot, a 24. táb. vadász-zászló­aljban ; a lovasságnál: főhadnagyokká: a következő hadnagyokat: báró Apfaltrern Rezsőt, a 2. dragonyos-ez. redben; és báró Diller Eriket, a 6. dragonyosezredben ; hadnagyokká: a következő tart. altiszteket: Nemvirth Arthúrt, a 8. huszárezredben ; Kawecki Románt, és őrgróf Salm-Reifferscheid Rezsőt, — mindkettőt as 1. dsidásezredben ; a tüzérségnél: főhadnagyokká: a következő hadnagyokat: Werner Edét, a 9. hadtesti tüzérezredben; Barton Emilt, a 7. vártüzér-zászlóaljban; hadnagygyá: Fleischl Károly badapród-tiszthelyettest, a 7-ik nehéz ütegosztálynál; a vasúti- és távírda-ezredben : hadnagyokká: a következő hadapród-tiszthelyetteseket: Seidl Ferenczet, Kramaf Ferenczet, és Bélohlawek Antalt; az egészségügyi csapatban: hadnagygyá: Samal Pfemysl, hadapród-tiszthelyettest; a vonatcsapatban: hadnagyokká: a következő hadapród-tiszthelyetteseket: Votruba Jánost, és Hanák Gusztávot, — mindkettőt a 3. vonat­ezredben. Ő császári és Apostoli kir. Felsége legk. kine­vezni méltóztatott továbbá: — 1889. évi május hó 1-ével. — a cs. és kir. haditengerészetiben: a tengerészeti tisztikarban: sorhaj ó-kapitányokká: Schellander József, és lovag Lehnert József, fregatt-kapitányokat; fregatt-kapitányokká: Thewalt Gusztáv, és lovag Brosch Gusztáv, korvett-kapitáuyokat; k o r v e t t-k apitányokká: a következő 1. oszt. sorhajó-hadnagyokat: Markovics Mártont, Klezl Ferenczet, Hnatek Károlyt, és Schindler Gusztávot; 1. oszt. sorhaj ó-hadnagyokká: a következő 2. oszt. sorhajó-hadnagyokat: Henkl Józsefet, Preradovié Dusánt, Schwickkert Frigyest, Rhem Ottót, és Pfau Mariant; 2. oszt. sorhaj ó-hadnagyokká: a következő sorhajó-zászlósokat: Barnert Ottót, siegersfeldi Sikora Gyulát, gróf Bissingen-Nippenburg Miksát, Pokorny Rezsőt, és lovag Ritschl Venczelt; sorhajó-zászlósokká: a következő 1. oszt. tengerész-hadapródokat: sebluettenbergi Schluet Zsigmondot, lovag Perelli Vilmost, Brosch Frigyest, Wickerbauser Győzőt, Böffger Gyulát, és Teichgräber Ferenczet; a helyi alkalmazásban levő tengerész-tisztek állományában: ezredessé: Bäumel Lajos alezredest; alezredessé: Zalud János őrnagyot; korvett-kapitánynyá: jonstorffi báró Jüptner Norbert 1. oszt. sorhajó­hadnagyot ; 1. oszt. s o r ha j ó-h a dn a gy gy á : hansenheimi és hohen-eppani báró Pach Róbert 2. oszt. sorhajó-hadnagyot; 2. oszt. sorhajó-hadnagygyá: Falzari Bódog sorhajó-zászlóst; a tengerész-orvosi tisztikarban: fregatt-orvosokká: dr. Braun Gusztáv, és blaákoveci dr. Labas Ferencz korvett-or- vosokat; a gépépitészeti és üzemi hivatalnokok állo­mányában : gépépitészeti és üzemi 3- oszt. főmérnökké: lovag Purschba Adolf gépépitészeti és üzemi 1. oszt. mérnököt; a tengerész-biztosi tisztikarban : 2. oszt. tengerész-főbiztosokká: Miliő János, és bredori Budisavljevié Szaniszló tengerész- biztosokat ; Lapunk mai számához egy ív < Hivatalos Értesitő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék