Budapesti Közlöny, 1890. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1890-01-21 / 16. szám

Budapest, 1890, 16. szám. Kedd, január 21. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Ferencziektere 4. szám Athenaeum-épület. Kiadó-hív átad : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................20 frt Félévre ....... 10 > Negyedévre ..................................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bólyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kórt lappéldányok ára 30 krajczárjávai is megkül­dendő. (Vlagánhirdetesek: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. O császári és apostoli királyi Felsége, 1889. évi deczember hó 26-án kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltdztatott, hogy dr. Szily Kálmán műegyetemi nyilv. rendes tanárnak, nyu- galmaztatása alkalmából, a műegyetem és a tudo­mány szolgálatában szerzett kiváló érdemeiért a legmagasb elismerés Dyilvánittassék. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, 1889. évi deczember hó 30-án kelt legf. elhatározással legk. megengedni méltóztatott, miszerint gróf Zichy Géza tetétleni lakos, az orosz császári Szt.-Annarend középkeresztjét, — Göczy Rezső budapesti lakos, a török Medjidié-rend IY. osztá­lyú jelvényét, — Berger Károly Herrmann bécsi lakos, a portugalli kir. udvari szállítói czimet, — Asbóth János országgyűlési képviselő, a tunisi Nishan-Iftikar-rend nagytiaztikeresztjét, —Lederer Sándor az «Adria» czimű hajó-részvénytársaság igazgatója, a spanyol kir. III. Károly-rend lovag­keresztjét, — Frank C. M. bécsi lakos, a szerb kir. Takova-rend IV. oszt. jelvényét, — Szterényi József brassói lakos, a török Medjidié-rend IV. osztályú jelvényét, — Gmitter Alfons csütörtök- helyi minorita gvardian, római lakos, a «pro Ecclesia et Pontifice» czimű pápai érdemrendet elfogadhassák és viselhessék. Ő császári és apostoli királyi Felsége: lovag Popiel-Chosciak Vincze 14. sz. huszárezredbeli szá­zadosnak a kamarási méltóságot díjmentesen legk. adományozni méltóztatott. Ö császári és apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 15-én Bécsben kelt legf. elhatározásá­val : Enyedy Lukács közgazdasági Írót pénzügy- ministeri osztálytanácsossá legk. kinevezni mél­tóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk. ki­nevezni méltóztatott továbbá: tart. hadnagyokká: a lovasságban: a következő tartalékos altiszteket : szentmártoni Radó Gyulát, a 7. sz. huszár ezredben ; Wängler Vladimírt, a 8. sz. drag, ezredtől a 13. számúhoz Kriss Hugót, a 7. sz. drag, ezredben ; lovag Lanna Adalbertét, a 13. sz. drag, ez­redben ; nagyszigeti Szily Pongráczot, a 10. sz. huszár ezredben; Bátsmegyey Jmrét, a 9. sz. drag, ezredben; Flemmicb Lajost, a 3. sz. dsid. ezredben; Robert Gyulát, a 6. sz. drag, ezredtől a 12. szá­múhoz ; Roller Lajost, a 7. sz. drag, ezredben; rakosteini Steinbrecher Rezsőt, a 9. sz. huszár ezredben; Veit Miksát, a 4. sz. dsid. ezredben; lovag Perger Rezsőt, a 7. sz. drag, ezredtől a 13. számúhoz; Pfisterer-Auhof Lothárt, a 9. sz huszár ezredben; Siegl Hugót, a 11. sz. dsid. ezredben ; Fernbach Károlyt, és Tásztelyi Sándort, mindkettőt a 10. sz. huszár ezredben ; báró Kemény Ákost, a 2. sz. huszár ezredben ; teufensteini báró Weis Frigyest, a 6. sz. drag, ezredtől a 7. számúhoz; Wallisch Ágostot, az 5. sz. drag, ezredtől a 9. számúhoz; Schubert Károlyt, az 1. sz. drag, ezredtől a 13. számúhoz ; Goldberg Józsefet, a 13. sz. dsid. ezredtől a 4. számúhoz; Jaroszynski Szaniszlót, a 7. sz. dsid. ezredben; lovag Mikuli Jakabot, a 9. sz. drag, ezredben ; budaméri Ujházy Ivánt, a 14. sz. huszár ezred­től a 7. számúhoz; Kapuécinski Jánost, a 13. sz. dsid. ezredben; Hetzer Longint, és Krükl Henriket, mindkettőt a 7. sz. drag, ez­redtől a 10. számúhoz; dalnoki Medve Zoltánt, a 15. sz. huszár ez­redben ; tapoly-lucskai és kükemezei Bánó Aladárt, a 13. sz. huszár ezredben; gróf Thun-Hohenstein Ferenczet, az 1. sz. drag, ezredtől a 13. számúhoz; gróf Wengersky-Ungerschütz Viktort, a 14. sz. huszár ezredben; Scherber Henriket, a 7. sz. drag, ezredtől a 4. számúhoz; Witzmann Viktort, a 7. sz. drag, ezredtől a 10. számúhoz; Brauneisz Alfonszt, a 3. sz. drag, ezredben; báró Fleschner-Jetzer Oszkárt, a 2. sz. drag, ezredben; Tauszig Ödönt, és Flesch Richárdot, mindkettőt all. sz. huszár ezredtől a 8. számúhoz; Umgelter Vilmost, a 6. sz. drag, ezredben; Przylecki Józsefet, a 3. sz. dsid. ezredben; Spitzer Ottót, a 7. sz. drag, ezredtől a 12. szá­múhoz ; riedenaui lovag Riedl Ferenczet, a 7. sz. drag, ezredben; Schmidt Ferenczet, a 10. sz. huszár ezredben; Szemző Jánost, a 4. sz. huszár ezredben; Mikuletzky Károlyt, a 13. sz. huszár ezredtől az 5. számúhoz; rogáczi Gombocz-Bayer Edét, a 10. sz. huszár ezredben; lovag Leonhardt Frigyest, a 7. sz. drag, ez­redben ; Falcione Lajost, a 4. sz. huszár ezredben; báró Widmann Adalbertét, a 13. sz. drag, ez­redben ; Moskovits Józsefet, a 7. sz. huszár ezredben ; Thausing Victort, a 3. sz. drag, ezredtől a 13. számúhoz; Felmayer Ferenczet, a 7. sz. drag, ezredtől a 11. sz. dsid. ezredhez; Wőgerer Viktort, a 7. sz. drag, ezredtől a 2. szá­múhoz ; Kirchmayer Ádámot, az 1. sz. dsid. ezredben; Mérei Menyhértet, a 12. sz. dsid. ezredtől a 16. sz. huszár ezredhez; báró Mattencloit Imrét, és gróf Sohőnborn-Buchbeim Frigyest, a 6. sz. drag, ezredben; Presl Jánost, a 7. sz. drag, ezredtől a 7. sz. dsid ezredhez; lovag Popowicz Dömét, a 9. sz. drag, ez­redben ; lovag Szeth Károlyt, az 1. sz. drag, ezredben ; Kratzmann Emilt, a 7. sz. drag, ezredtől a 10. számúhoz ; nádasi Nádosy Eleket, a 7. zz. huszár ezredtől a 10. számúhoz; Pichler Adolfot, az 5. sz. drag, ezredben; Radimsky Venczelt, a 8. sz. drag, ezredben; grzymalai gróf Jablonowski Szaniszlót, és gróf Kalinowski Györgyöt, a 13. sz. dsid. ez­redben ; báró Ambrózy Istvánt, az 5. sz. huszár ez­redben ; lovag Horodyski Leont, és Solowij Jánost, a 11. sz. dsid. ezredben; Faber Jánost, a 12. sz. dsid. ezredben; dobrzenitzi báró Dobrzensky Ottokárt, az 1. sz. drag, ezredtől a 2. sz. dsid. ezredhez; lökősházi Tavaszy Antalt, a 12. sz. huszár ez­redben ; Kriszt Károlyt, a 12. sz. huszár ezredtől a 14. számúhoz ; Wärndorfer Frigyest, a 7. sz. drag, ezredtől a 4. sz. dsid. ezredhez ; Grosz Józsefat, a 3. sz. drag, ezredben; gróf Auersperg Antalt, a 2. sz. drag, ezredtől a 6. számúhoz; Heidmann Richárdot, a 3. sz. dsid. ezredben; okozai lovag Orzechowski Lászlót, a 13. sz. dsid. ezredtől a 6. számúhoz; Henhapel Oszkárt, a 11. sz. huszár ezredtől a 15. számúhoz; Frenkel Alfrédet, a 13. sz. dsid. ezredtől a 7. számúhoz; Menczer Rezsőt, az 1. sz. huszár ezredben; Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesitő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék