Budapesti Közlöny, 1892. október (26. évfolyam, 224-249. szám)

1892-10-20 / 240. szám

IW* Fertőtlenítve! Budapest, 1892. 240. szám. Csütörtök, október 20. BUDAPESTI Fi KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szkhxksítőségiiroda : IT. kerület, Lipót-utcza 19. »z&m. Kiadó-bit atal : lennczlektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, ▼*gy helyben házhoz hordva: Egész évre 20 frt Félévre ,,,,,,, 10 » Negyedévre ..............................S » E gy teljes Up &r« SO kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr, bélyegdij, az esedékes nyngtabélycg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajezárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasáboí petitsor (illetőleg ás­nák térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kx, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül mindéi egyes megjelenésért. A bélyegdij mind« beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS KÉSZ. ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyel mesebben méltóztatott: Frigyes Lipót porosz herczeg ő kir. fenségét, a 7. sz. huszárezredben alezredessé kinevezni; lovag Theuerkauf Rudolf vezérőrnagynak, a 30. gyalog-dandár parancsnokának, hasonló minő' ségben az 54. gyalog-dandárhoz való áthelyezését elrendelni; billaui Forstner Ferencz vezérőrnagyot, a 30 gyalog-dandár parancsnokává, marneggi lovag Mayer Ödön vezérőrnagyot, a vezérkar nyilvántartási irodájának főnökét, a 21 gyalog-dandár parancsnokává, és Pucherna Ede 85. sz. gy. ezredbeli ezredest, az 5. gyalog-dandár parancsnokává kinevezni; marneggi lovag Mayer Ödön vezérőrnagynak, a nyilvántartási iroda eddigi főnökének, ezen alkal mazásában teljesített jeles szolgálata elismeré­séül, a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen ado­mányozni ; továbbá: Kraus Ágost ezredesnek, a 67. gy. ezred parancs nokának, — Horrák János ezredesnek, a 88. sz. gy. ezred parancsnokának, — lovag Ploennies Hermann ezredesnek, a 102. gy. ezred parancsnokának, — Nechwalsky József ezredesnek, a 6. sz. huszár­ezred parancsnokának, és treuenfeldi Lenk Albert ezredesnek, a 14. sz. huszárezred parancsnokának, — ezredparancsnoki minőségökbentöbb éven át kifejtett kiváló tevékeny­ségük elismeréséül, — a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adományozni; Siebert József ezredest, a 6. sz. dragonyos-ezred parancsnokát, a 14. lovas-dandár parancsnokává, és Rieger Emil 6. sz. dragonyos-ezredbeli alezre­dest, ezen ezred parancsnokává kinevezni. (Folytatjuk.) Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi szep­tember bó 25-én kelt legf. elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy dr. Csatáry Lajos egészségügyi tanácsos, a török császári II. oszt. Medzsidié-rendet és a török I. oszt. mentő-érmet; Tiller Samu budapesti kereskedő, a török Med- zsidié- és a szerb Takova-rend IY. oszt. jelvényeit, és az utóbbi a szerb királyi udvari szállítói czimet is; továbbá lovag Lederer Sándor budapesti lakos a török császári II. oszt. Osmanié-, és Szabó János, a Duna-gőzhajózási társaság gépésze, a szerb királyi V. oszt. Takova-rendet — elfogadhassák, illetve viselhessék. A belügyministerium vezetésével megbizoti ministerelnök, a fővárosi m. kir. államrendőrség hez dr. Farkas Lajos kér. kapitányt rendőrtaná­csossá nevezte ki A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Pákh Berta okleveles polgári iskolai tanítónőt, a budapesti állami polgári iskolai tanitónőképezdé- vel kapcsolatos állami felsőbb leányiskolához — egyelőre ideiglenes minőségben — bennlakó segéd- tanitónővé és nevelőnövé nevezte ki. A kolozsvári kir. Ítélőtábla elnöke : Nádudvary László végzett joghallgatót, a kolozsvári kir. ítélő­tábla kerületébe dijas joggyakornokká nevezte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke: Aigner Dezső szegedi ügyvédjelöltet és Ormos Lajos hódmező­vásárhelyi lakos végzett joghallgatót, a vezetése alatt álló kir. Ítélőtábla kerületébe dijas joggya­kornokokká nevezte ki. A kolozsvári m. kir. pénzügyigazgatőság: Raffay Dániel mocsi kir. adóhivatali gyakorno­kot, a tekei kir. adóhivatalhoz VI. oszt. ideiglenes kir. adótisztté nevezte ki. Kiskorú Schönberger Aladár magyar - soóki illetőségű trencséni lakos vezetéknevének «Somogyi*-ra kért átváltoztatása, f. évi 75.005. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Kirschenhauter Ferencz sárafalvaiillető­ségű aradi lakos, úgy kiskorú Ferencz fia veze­téknevének «Kemény»-re kért átváltoztatása, f. évi 77.666. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Sonnenschein Tivadar temesvári illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Sugár»-ra kért átváltoztatása, f. évi 77.997. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. Bika Éva ujverbászi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Ferenczi»-re kért átváltoz­tatása, f. évi 78.023. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Lőwenrosen Miksa nagyszombati illetőségű bécsi lakos vezetéknevének cLenke»-re kért átvál­toztatása, f. évi 78.290. számú belügyministeri ren­delettel megengedtetett. Fried Berta miskolczi illetőségű ugyan ottani akos vezetéknevének «Faragó»-ra kért átvál­toztatása, f. évi 78.665. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 58.914. szám alatt a kővetkező engedély- okiratot adta ki: A «közutakról és vámokról» szóló 1890. évi I. törvényczikk 81. és 86. §-ai alapján kiállított jelen engedélyokirattal Nagy-Becskerek rendezett tanácsú városnak d. e. Mária Terézia királynőnek 1769. évben kiadott kiváltságlevele alapján, a bemutatott műszaki leírásban és helyszinrajzban kitüntetett két vámsorompónál gyakorolt vámsze­dés díjszabályzatát a jelen engedélyokirat keltétől számított egymásután következő tiz év tartamára következőleg állapítom meg, s általában a vám­szedés gyakorlását az alábbi feltételekhez kötöm: I. V á m d i j a k. A város területére érkező vidéki fogatok és sza­badon hajtott állatok után a sorompóknál követ­kező dijak szedhetők: 1. Igás és hajtó marha után, u.m. ló, ökör, tehén, bivaly, szamár, öszvér után darabonként a) ha be van fogva, 5 kr. b) ha pedig hajtatik, 4 kr. 2. 50 kilogrammnál nehezebb sertés után 5 kr. 3. 50 kilogrammnál könnyebb sertés után, vala­mint egy éven aluli borjú, tinó, üsző, csikó után 3 krajczár. 4. Juh, bárány, kecske, malacz vagy 20 kilo­grammon aluli süldő malacz után 1 kr. 5. Gőzcséplö vagy morzsoló gép után 50 kr. 6. Gőzmozdony után 50 kr. 7. Egyéb kisebb vontatott gépek után 25 kr. II. Vámmentesek: 1. a kir. uralkodóház minden tagjának és udvar­tartásaiknak állatai és járművei; 2. a kir. udvarhoz, annak közvetlen kíséretéhez tartozó járművek, fogatok és állatok; 3. az idegen hatalmasságok követeinek és kép­viselőinek fogatai és állatai; 4. a fegyveres erőhöz tartozó vagy annak szol­gálatában álló egyének fogatai (ideértve a köz­ségi előfogatokat is) és állatai, melyek a fegy­veres erő szükségleteinek szállítására használ­tatnak. Ha az egyének vagy szállítási eszközök vagy állatok katonai minősége külsőleg felismer­hető nem lenne, megfelelő hatósági igazolvány­nyal kell birniok; 5. az állami és törvényhatósági tisztviselőket, továbbá a közbiztonság fentartásával megbízott hivatalos közegeket, a pénzügyőröket, távirdai kül- dönczöket, fegyenczeket, foglyokat, tolonczokat és az azokat kisérő személyzetet szállító fogatok és állatok; 6. az állami javak általában és az azokat szállító fogatok és állatok; 7. a m. kir. postát szállító fogatok, lovak és szál­lítmányok ; Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék