Budapesti Közlöny, 1897. május (31. évfolyam, 99-124. szám)

1897-05-20 / 116. szám

2 Kirchknopf Frigyes, a soproni kereskedelmi «s iparkamara titkárát, Kulinyi Zsigmond, a szegedi kereskedelmi és iparkamara titkárát, Lánczy Leó, országgyűlési képviselőt, a buda­pesti kereskedelmi és iparkamara elnökét, dr. Marschall Lajos, az aradi kereskedelmi és iparkamara titkárát, Miskolczy Gyula, az eszéki kereskedelmi és iparkamara elnökét, Palugyay József, bornagykereskedőt, a pozso­nyi kereskedelmi és iparkamara beltagját, Pap Henrik, festőművészt, az országos magyar képzőművészeti társulat tagját, Rákosi Jenő, lapszerkesztőt, az »Otthon« irók és hirlapirók körének elnökét, dr. Sarkadi Lajos, a nagyváradi kereskedelmi és iparkamara titkárát, dr. Staub Móricz tanárt, a magyar földtani társulat titkárát, Szávay Gyula, a győri kereskedelmi és ipar­kamara titkárát, dr. Szentpáli István, a miskolczi kereskedelmi és iparkamara titkárát, Szilassy Zoltán, az Országos magyar gazda­sági egyesület titkárát, dr. Szily Kálmán, ministeri tanácsost, a ma­gyar tudományos akadémia főtitkárát, dr. Taujfer Vilmos, egyetemi tanárt, a magyar szent korona országai balneologiai egyesületének elnökét, Tauszik B. Hugó, a marosvásárhelyi kereske­delmi és iparkamara elnökét, gróf Teleki Géza, v. b. t. t., országgyűlési képviselőt, a magyar történelmi társulat elnökét, Teutsch Baptist János, segesvári nagykereske­dőt, a brassói kereskedelmi és iparkamara kül­tagját, lovag Vest Ede, a temesvári kereskedelmi és iparkamara elnökét, Weisz Leo, a magyar pamutipar részvénytár­saság igazgatósági tagját, a magyar textilgyáro­sok országos egyesületének választmányi tagját, dr. Záray Károly, a pécsi kereskedelmi és iparkamara titkárát. Továbbá: Ágoston József, királyi tanácsost, országgyű­lési képviselőt, báró Ambrózy Béla, cs. és kir. kamarást, föld- birtokost, gróf Andrássy Aladár, v. b. t, t. főkamarás- mestert, gróf Andrássy Tivadar, v. b. t. t. országgyű­lési képviselőt, Balás Árpád, kir. tanácsost, a magyar-óvári gazdasági akadémia igazgatóját, Balogh Vilmos, földmivelésügyi ministeri osz­tálytanácsost, báró Bánffy Ernő, az Erdélyi Gazdasági Egy­let alelnökét, gróf Bánffy György, v. b. t. t., főajtónálló- mestert, Barcsai Domokos, országgyűlési képviselőt, gróf Batthyányi Lajos, v. b. t. t., országgyű­lési képviselőt, Benczúr Gyula, festőművészt, a mesteriskola igazgatóját, Bertha Sándort, gróf Bethlen András, v. b. t. t., országgyűlési képviselőt, Bezerédj Pál, selyemtenyésztési ministeri meg­hatalmazottat, Berzeviczy Albert, v. b. t. t., a képviselőház alelnökét, Böckh János, ministeri osztálytanácsost, a föld­tani intézet igazgatóját, báró Bornemissza Károly, Szolnok-Doboka vár­megye főispánját, Le Breton Gaston, directeur du Musée, Rouen, Burchard-Bélaváry Komád, főrendiházi tagot, Chorin Ferencz, országgyűlési képviselőt, gróf Csáky Albin, v. b. t. t., országgyűlési képviselőt, gróf Csekonics Endre, v. b. t. t., főrendiházi tagot, Csepreghy János, nagyiparost, Czigler Győző, műépítészt, műegyetemi tanárt, Darányi Béla, magyar királyi gazdasági fő­igazgatót, a földmivelésügyi ministeriumban, Delamare L. 10. Avenue Percier, Páris, gróf Dessewffy Aurél, v. b. t. t., az országos magyar gazdasági egylet elnökét, hatvani Deutsch Sándor, gyártulajdonost, Dobokay Lajos, földmivelésügyi ministeri osz­tálytanácsost, borászati kormánybiztost, Emich Gusztáv, cs. és kir. asztalnokot, az Or­szágos kertészeti egylet elnökét, Fáik Miksa, országgyűlési képviselőt, Farbaky József, országgyűlési képviselőt, dr. Farkas László, a vörös kereszt-kórház fő­orvosát, Fejér Miklós, nyugalmazott államtitkárt, Fest Kálmán, ministeri osztálytanácsost, a ma­gyar királyi tengerészeti hatóságnál, gróf Festetits Andor, országgyűlési képviselőt, Förster Géza, az Országos magyar gazdasági egylet igazgatóját, herényi Gothard Sándor, földbirtokost, Guebin Louis, műépítészt, Gulner Gyula, országgyűlési képviselőt, Gyurkovits György, országgyűlési képviselőt, Hammersberg Jenő, kir. főügyészt, báró Harkányi Frigyes, főrendiházi tagot, Hauszmann Alajos, műépítészt, műegyetemi tanárt, Hegedűs Károly, királyi tanácsost, állami ipar­iskolai igazgatót, a magyar királyi technológiai iparmuzeum főigazgatóját, Hegedűs Sándor, országgyűlési képviselőt, Helfy Ignácz, országgyűlési képviselőt, dr Heltai Ferencz, országgyűlési képviselőt, Hevesi Ödön, az Első hazai takarékpénztár igazgatóját, Hieronymi Károly, v. b. t. t., országgyűlési képviselőt, Horánszky Nándor, országgyűlési képviselőt, dr. Hutyra Ferencz, egyetemi magántanárt, az állatorvosi akadémia igazgatóját, dr. Jekelfalussy József, ministeri tanácsost, az Országos m. kir. statistikai hivatal igazgatóját, Jellinek Henrik, a budapesti közúti vaspálya rt. vezérigazgatóját, Jókai Mór, főrendiházi tagot, Josipovich Géza, országgyűlési képviselőt, Jungfer Gyula, műlakatost, dr. Jurkovic Miklós, Pozsega vármegye főis­pánját, gróf Károlyi Sándor, v. b. t. t., országgyűlési képviselőt, gróf Károlyi Tibor, v. b. t. t., a főrendiház alelnökét. gróf Keglevich István, főrendiházi tagot, Kerpely Antal, pénzügyministeri tanácsost, Kiss Pál, földmivelésügyi államtitkárt, ország- gyűlési képviselőt, Kölber Fitlöp, kocsigyárost, Komlóssy Ferencz, országgyűlési képviselőt, Konkoly Thege Miklós, ministeri tanácsost, országgyűlési képviselőt, a földmágnességi és meteorologiai intézet igazgatóját, Kornfeld Zsigmond, a Hitelbank vezérigaz­gatóját, gróf Korniss Viktort, Kossuth Ferencz, országgyűlési képviselőt, Krausz Lajos, királyi tanácsost, malomtulaj­donost, dr. Eresz Géza, főorvost, mentőegyesületi igazgatót, Kvassay István, kereskedelemügyi ministeri tanácsost, Kvassay Jenő, földmivelésügyi ministeri ta­nácsost, Láng Lajos, a képviselőház alelnökét, egye­temi tanárt, lovag Lederer Sándor, az Adriai tengerhajó­zási rt. vezérigazgatóját, Legrand Albert, az 1900. évi párisi nemzet­közi kiállítás titkárát, 46. Rue de Rennes, Páris, Libits Adolf, királyi tanácsost, József főher- czeg Ö Fensége jószágigazgatóját, Lipthay István, földmivelésügyi ministeri ta­nácsost, Lipthay Sándor, műegyetemi tanárt, Lossonczy Mihály, földmivelésügyi ministeri tanácsost, Ludvigh Gyula, főrendiházi tagot, ministeri ! tanácsost, a magyar királyi államvasutak elnök- ! igazgatóját, j Máday Izidor, földmivelésügyi ministeri ta- > nácsost, gróf Majláth József, főrendiházi tagot, báró Malcomes Jeromos, földmivelésügyi mi­nisteri osztálytanácsost, Mándy Lajos, kereskedelemügyi ministeri ta­nácsost, Márkus József, királyi tanácsost, a székes- főváros polgármesterét, dr. Matlekovics Sándor, v. b. t. t., országyű- lési képviselőt, dr. Maylender Mihály, polgármestert, Mechwart András, a Ganz és társa vas- és gépgyár rt. vezérigazgatóját, dr. Mészáros Károly, sz. k. törzsorvost, Mikszáth Kálmán, országgyűlési képviselőt, dr. Müller Kálmán, ministeri tanácsost, köz­kórházi igazgatót, gróf Nádasdy Ferencz, v. b. t. t., főrendiházi tagot, báró Nopcsa Elek, országgyűlési képviselőt, őrgróf Pállamcini Ede, főrendiházi tagot, Pázmándy Dénes, földbirtokost, gróf Pongrácz Jenő, a felső-tiszavidéki gazda­sági egylet elnökét, Pótsa József, v. b. t. t., Háromszék vármegye főispánját, Radisics Jenő, az iparművészeti muzeum igaz­gatóját, Rakovszky István, v. b. t. t., az állami szám­vevőszék elnökét, Rapaics Radó, földmivelésügyi ministeri ta­nácsost, Ráth György, nyugalmazott táblai tanácsel­nököt, Ráth Károly, a székes-főváros főpolgármesterét, Ráth Károly, királyi tanácsost, a kereskedelmi muzeum igazgatóját, Rodiczky Jenő, gazd. tan. igazgatót, a föld­mivelésügyi ministeriumban, Rohrer Ferencz, Frigyes főherczeg Ő Fensége jószágigazgatóját, Rónay Jenő, Torontál vármegye főispánját, Rosenberg Gyula, országgyűlési képviselőt, Rupp Imre, ministeri tanácsost, a fővárosi köz­munkák tanácsánál, dr. Schmidt József, a magyar királyi szabadalmi hivatal elnökét, gróf Serényi Béla, országgyűlési képviselőt, a gömör-kishonti gazdasági egylet elnökét, Simon Jakab, tőzsdetanácsost, nagykereskedőt Singer Siegfried, mérnök, Rue Moscou, Páris’ Soltz Gyula, földmivelésügyi ministeri tanácsost,» dr. Sonnenfeld Zsigmond, Directeur de la Co­lon Association, Páris, Steindl Imre, műépítészt, műegyetemi tanárt, Szalag Péter, ministeri tanácsost, posta-távirdai elnök-igazgatót, Szalag Imre, ministeri tanácsost, a Nemzeti muzeum igazgatóját, Szalag Imre, földbirtokost, Szabó József, az Érd. Gazd. Egylet elnökét, gróf Szapáry Gyula, v. b. t. t. főrendiházi tagot, gróf Szapáry Péter, földmivelésügyi ministeri osztálytanácsost, Szemere Attila, országgyűlési képviselőt, Szemere Huba, földbirtokost, gróf Széchenyi Béla, v. b. t. t., főrendiházi tagot, ifj. gróf Széchenyi Imre, főrendiházi tagot, gróf Széchenyi Pál, v. b. t. t., főrendiházi tagot, Széli Kálmán, v. b. t. t., országgyűlési kép­viselőt, gömöri Szontagh Pál, az Országos iparegye­sület alelnökét, Szterényi József, királyi tanácsost, országos iparoktatási főigazgatót, Thék Endre, nagyiparost, Thuróczy Adolf, ministeri tanácsost, fővám­igazgatót, gróf Tisza István, országgyűlési képviselőt, gróf Tisza Lajos, v. b. t. t., országgyűlési képviselőt, Tolnay Lajos, országgyűlési képviselőt, Tormay Béla, földmivelésügyi ministeri ta­nácsost, Török György, férfi szabót, Vásárhelyi Béla, főrendiházi tagot, Végh Arthur, országgyűlési képviselőt, ifj. Vojnich Sándor, országgyűlési képviselőt,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék