Budapesti Közlöny, 1897. december (31. évfolyam, 276-300. szám)

1897-12-30 / 299. szám

Budapest, 1897 299. szám. Csütörtök, űeczember 30. HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. SZERKESZTŐSÉGI II10DA : IY. kerület, képiró-utcza 11. szám. {Képiró- és keoskeméti-utozák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ..............................20 írt F élévre ....... 10 > Negyedévre................................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bólyegdij, az esedékes nyugtabólyeg és az esetleg kórt lappéldányok ára 30 krajczarjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an» nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 ki, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül mindes egyes megjelenésért. A bélyegdij mindet» beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán Kabos Sándor deési tör­vényszéki bírónak, Olchváry Elek szepsi és Benedek László belényesi járásbirák- nak, Elekes Béla kézdivásárhelyi és Márkosy Sándor karánsebesi törvényszéki bírák­nak, Oszterlmber László nagykanizsai. Velyáczky Gyula nagyvárad-városi és Kovács István mócsi járásbiráknak, dr. Radányi Ernő újvidéki törvényszéki bíró­nak, Paulovics István verseczi járásbiró- nak, Bencsik Ferencz kalocsai és Izsák Gyula budapesti törvényszéki bíráknak, valamint Hajdú Géza zsolnai járásbíró­nak az itélőtáblabirói czimet és jelleget, továbbá Hlavathy József sátoralja-ujhelyi és Gazda Ferencz zilahi ügyésznek a fő­ügyészi helyettesi czimet és jelleget ado­mányozom. Kelt Walseeben, 1897. évi deczember hó 25-én. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Paulheim József építőmesternek és a székes-fővárosi tör­vényhatósági bizottság tagjának, a köz­ügyek terén valamint a székes-főváros fejlődése körül tett hasznos szolgálatai elismeréséül, Ferencz József-rendemlovag­keresztjét adományozom. Kelt Becsben, 1897. évi deczember hó 22-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy Dezső, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Toldy Izabellának, az angol kisaszszonyok egri zárdája főnök- nőjének, a tanügy terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemke­resztet adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi deczember hó 25-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy Dezső, s. k. Ö császári és apostoli királyi Felsége legkegyelmesebben méltóztatott kinevezni: Berghofer Rudolf ellentenger­nagyot a közös badügyministerium hadtengeré­szeti osztálya főnök-helyettesévé; adományozni: ns. Angeli Móricz nyugál­lománybeli ezredesnek, a történetírás terén szer­zett érdemei elismeréséül, a 3. osztályú vasko- rona-rendet, díjmentesen; Fendl József a vezérkarba vezényelt 1. oszt. századosnak, számfeletti a gróf Browne 36. sz. gyalog-ezrednél, és Kohsz Ferencz 1. oszt. lovas századosnak, a Ferencz Ferdinand főherczeg 7. sz. dzsidás ezred­nél, az őrnagyi jelleget ad bonores, a dij elen­gedésével, mindkettőnek a nyugállományba saját kérelmükre való átvétele alkalmából; elrendelni: dr. Rambousek Eduárd 1 oszt. főtörzsorvosnak, a 14. sz. helyőrségi kórház pa­rancsnokának Lembergben, a nyugállományba saját kérelmére való átvételét, ez alkalommal részére a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozva; továbbá kinevezni: dr. Philipp György 2. oszt. fő­törzsorvost, helyőrségi orvos-főnököt Gyulafehér- vártt, a 14. sz. helyőrségi kórház parancsnoká­nak Lembergbe; dr. Prottmann János törzsorvost, a lovas had­osztály orvos-főnökét Lembergben, helyőrségi orvos-főnökké Gyulafehérvárra, és dr. Schlauf Gyula 1 oszt. ezredorvost, a Fri­gyes Ágost szász herczeg 45. sz. gyalog-ezrednél, a lovas hadosztály orvos-főnökévé Lembergbe. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi deczember hó 14-én kelt legfelső elhatáro­zásával, legkegyelmesebben megengedni méltóz- tatott, hogy kapos-mérei Méreg Kajetán osztály- tanácsos a császári és királyi Ház és a kül- ügyek cs. és kir. közös ministeriumánál a királyi olasz korona-rend középkeresztjét és a királyi siami korona-rend II. osztályát elfogadhassa és viselhesse. A m. kir. igazságügyminister a fehértemplomi kir. törvényszéknél ideiglenes minőségben alkal­mazott Vaniss Dezső aljegyzőt ebben az állásá­ban végleg megerősítette. A m. kir. belügyminister a lipótmezei m. kir. állami elmegyógyintézetben megüresedett 2-od orvosi állásokra dr. Barla Sándor ottani 2 od orvos-helyettest és dr. Szendrödy Károly egye­temes orvostudort nevezte ki. A m. kir. belügyminister a nagykállói m. kir. állami elmegyógyintézetben rendszeresített segédorvosi állásra dr. László Károly uszódi körorvost nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister előléptette: Laub Flórián pancsovai, Török Ferencz nagybecskereki, Halász Teréz munkácsi, Fehér János t.-szentmártoni állami polgári iskolai, Valigurszky Antal nagy-kanizsai államilag segély- zett községi polgári iskolai és Derszib Béla t.­szt-mártoni állami polgári iskolai rendes tanító­kat, illetve tanítónőt a X-dik fizetési osztály első fokozatába; továbbá Buday Tekla mohácsi állami polgári iskolai rendes tanítónőt, Bolla János hatvani állami polgári iskolai igazgató tanítót, Dercsenyi Julia beregszászi állami pol­gári iskolai, Kardos Ignácz szegzárdi államilag segélyzett községi polgári iskolai, Vájná Mihály sepsi-szt,-györgyi állami polgári iskolai rendes, Nagy Bálint hódmezővásárhelyi állami polgári iskolai igazgató, Kárpáti Sándor hódmezővásár­helyi állami polgári iskolai rendes és Schwarz Mór kapuvári állami polgári iskolai rendes tanító­kat illetve tanítónőket a X. fizetési osztály második fokozatába; végre Jelinek Márk szeniczi, Burai Dömötör zólyomi, Takács János alsó- kubini, Jeszenszky Etelka galgóczi, Komjáth Sándor dobsinai, Topálovics János mohácsi állami, Radius Simon oraviczai, Debreczeni Áron és Szamosi József homonnai államilag segélyzett községi, Bertala Károly nagyrőczei, Guthy Ilona t.-szt.-mártoni állami, Veszelovszkyné Kacskovics Ilona b. gyarmati államilag segélyzett községi és Duschek Ernő szeniczi állami polgári iskolai segédtanítókat, illetve segédtanitónőket a XI. fizetési osztály második fokozatába. Kiskorú Weisz Zoltán békés-szent-andrási illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Vajda*-Ta kért átváltoztatása, f. évi 119.848. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Nideltzki József m. államvasuti pálya- felvigyázó nagy-borosnyói lakos vezetéknevének »Negyelszki*-re kért átváltoztatása,f. évi 121.114. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Havenitz György, Anna és Mária kolozsvári illetőségű ugyanottani lakosok vezeték­nevüknek »Barázda*-ra kért átváltoztatása, f. évi 121.427. számú belügyministeri rendelettel, meg- engedtetett. K u bicsek Gyula nagy-abonyi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Kubinyi*-r& kért átváltoztatása, f. évi 121.582. számú belügymi­nisteri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Trébitsch Béla és Ödön zsámbéki illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevüknek »Révész«-re kért átváltoztatása, f. évi 121.583. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Löwinger Sándor szegedi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Lövész*-re kért át­változtatása, f. évi 121.637. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. Pollák Miksa budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú Paulina és Jenő gyermekei vezetéknevének »Lengyel*-re kért át­változtatása, f. évi 121.701. számú belügyminis­teri rendelettel, megengedtetett. 0 t A lap mai számához egy és egynegyed ív »Hivatalos Eitesitcc van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék