Budapesti Közlöny, 1897. december (31. évfolyam, 276-300. szám)

1897-12-30 / 299. szám

2 Reich József tapolczai illetőségű budapesti lakos, valamint kiskorú Jenő, Kornélia, Károly és Imre gyermekei vezetéknevének »Bémi«-re kért átváltoztatása, f. évi 121.703. számú belügy- ministeri rendelettel, megengedtetett. Lang Sámuel sárvári illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Lakos«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 121.707. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Goldsmann (Lázár) Lajos lepsényi illető­ségű budapesti lakos, valamint kiskorú fia Hen­rik vezetéknevének »Gerö«-re kért átváltoztatása, f. évi 121.708. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. W e i n r e b Mór gyöngyösi illetőségű buda­pesti lakos, valamint kiskorú Ilona és József gyer­mekei vezetéknevének » Boros «-rákért átváltozta­tása, f. évi 121.709. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Stärk Sándor budapesti illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Lili és Egon vezetéknevének »Erős«-re kért átváltoztatása, folyó évi 121.710. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. L é v i Ábrahám szentesi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Lantos«-r& kért átváltoz­tatása, folyó évi 121.721. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Goldner Ede és Zelma rákos-ke­resztúri illetőségű ugyanottani lakosok vezeték­nevének »Gábor «-ra kért átváltoztatása, f. évi 121.812. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Kiskorú Kohn Mihály kecskeméti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Kálmán«-ra kért átváltoztatása, f. évi 121.854. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Bleyer László kecskeméti illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének »Balog «-ra kért át­változtatása, f. évi 121.855. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. A zirczi iparoskor alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 117..485. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A debreczeni »Páli Szent Vincze« egyesület alapszabályait a m. kir. belügy­ministerium, f. évi 119.984. szám alatt, a bemu­tatási záradékkal ellátta. Az »Otthon« kerékpár-club alapszabá­lyait a m. kir belügyministerium, f. évi 120,822. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A »Hungária Társaság« vasút, posta és iparvállalatok alkalmazottainak egylete alap­szabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 121.163. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A magyar rajztanárok országos egyesületének alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 121.450. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. NEMHIVATAIOS RÉSZ. EZimiatatás a Magyar Nemzeti Muzeum számára 1897. évi november hóban részint hivatalos utón, részint ajándék vagy vétel utján érkezett tárgyakról: I. Könyvtár. Aj Hivatalos küldemények. 1. Békés vármegye alispáni hivatalatal 20, 2. a m. kir. államnyomdától 2, 3. Gött János brassói könyvnyomdájától 2, 4. Weisz L. és fiai n.-kanizsai könyvnyomdá­jától 3, 5. Endrényi Imre szegedi könyvnyomdájától 1, 6. Kis Tivadar pápai könyvnyomdájától 3, 7. Keil József budapesti könyvnyomdájától 2, 8. Budapest székes fővárostól 55, 9. Heves vármegye alispáni hivatalától 10, 10. Drotleff J. n.-szebeni könyvnyomdájá­ul 4, 11. Vas vármegye alispáni hivatalától 2, 12. Athenaeum budapesti részv. társ. nyom­dájától 30, 13. Hódmezö-Vásárhely polgármesteri hiva­talától 16, 14. Gutenberg budapesti könyvnyomdától 6, 15. Brózsa Ottó bndapesti könyvnyomdájától 1, 16. veszprémi egyházmegyei könyvnyom­dától 1, 17. Laszky J. esztergomi könyvnyomdájától 1, 18. a budapesti állami számvevőszéktől 12, 19. Debreczen város könyvnyomdájától 3, 20. Szepes vármegye alispáni hivatalától 4, 21. az E. M. K. E. titkárától, Kolozsvárról 1, 22. a szegedi keresk. és iparkamrától 1, 23. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis­teriumtól 22, I 24. Muresianu A. brassói könyvnyomdájától 25. Botschár Tivadar beszterczei könyvnyom­dájától 1, 26. Alkotmány budapesti könyvnyomdától 2, 27. Schlandt J. brassói könyvnyomdájától 4. 28. Pannónia győri könyvnyomdától 2, 29. Pécs. sz. kir. város polgármesteri hivata­lától 7, 30. Singer és Wolfner budapesti kiadóktól 2, 31. Köves és Boros veszprémi könyvnyom­dájától 1, 32. Szt.-László n.-váradi könyvnyomdától 1, 33. Bölöni Sándor szilágy-Somlyói könyv­nyomdájától 1, 34. Buxbaum József kapuvári könyvnyomdá­jától 1, 35. Krafft W. n.-szebeni könyvnyomdájától 1, 36. Csokonai debreczeni könyvnyomdától 3, 37. a budapesti orsz. központi községi nyom­dától 1, 38. szombathelyi egyházmegyei könyvnyom­dától 1, 39. a Franklin-társulat könyvnyomdájától 6, 40. Neugebauer N. nyitrai könyvnyomdájá­tól 1, 41. Schmelcz és Schöllinger budapesti könyv­nyomdájától 1, 42. Szigligeti n.-váradi könyvnyomdától 1, 43. Boruth Elemér budapesti könyvnyomdá­jától 1, 44. Heisler J. budapesti könyvnyomdájától 1, 45. Kirchner J. C. verseczi könyvnyomdájá­tól 1, 46. Győr vármegye alispáni hivatalától 1, 47. Bittermann N. fia zombori nyomdájától 1, 48. Sztupjár L. marosvásárhelyi nyomdájá­tól 1, 49. Hungária budapesti könyvnyomdától 1, 50. a képviselőház irodájától 24 nyom­tatvány, 51. 8592. köteles hirlapszám. B) Ajándékok: 52. Dr. Schönherr Gyula 1, 53. Láng Menyhért 1, 54. Kelen István 1, 55. a new-yórki public library 1, 56. Szalay Imre 2, 57. Istvánffy Gyula Liptó-Szt.-Miklósról 2. 58. Magy. Tud. Akadémia 2, 59. dr. Fejérpataky László 2, 60. Zarándy A. Gáspár 3, 61. Thallóczy Lajos Bécsből 15, 62. bécsi Akadémia 3, 63. Margalits Ede 3, 64. Szt.-Ferenczrendiek tartomány: főnöke Pozsonyból 2, 65. Szt.-Ferenczrendiek tartományi főnöksége Szolnokról 2, 66. dr. Esztegár László, Budapest 1, 67. Karácsonyi Aladár 1, 68. özv. Pulszky Ferenczné 1, 69. krakói Akadémia 1, 70. Magy. kegyes tanitórend 1, 71. Galgóczy Károly 1, 72. Kempf József 2, 73. a dunántúli ág. hitv. ev. egyház kerület 1, 74. dr. Réthy László 1, 75. budapesti főkapitányság 1, 76. »Népolvasótár« szerkesztősége 16, 77. Volta bureau Washington 1, 78. Ismeretlen 20 nyomtatványt, 79. Holenia szül. Rudnay Aranka 1 oklevelet, 80. Varjú Elemér 1 fényképmásolatot, 81. ezredéves orsz. kiállítás tört. főcsoport igazgatósága 1 térképet ajándékoztak. C) Örök letétemények. 82. Váradi Török Béla örökletéteraénye, 83. gróf Teleki Elemér örökletéteménye. D) Véttel utján szerezve. 84. 41 nyomtatvány, 85. 287 oklevél, 86. 1 kézirat. II. Régiségtár. AJ Hivatalos utón szereztetett: I. A bodrogh-vécsei honfoglaláskori leletből: vaskard 3 darabban, 8 drb ezüst lemez, 1 ezüst érem, 1 bronz czüngő, 4 drb vaszabla, 1 drb 12 drb kengyel vas, 1 cserépedény tűzkő, 1 ló- és 1 emberkoponya. B) Ajándékok. rsberg Jenő budapesti kir. főügyész népszínház számára készült 1000, rintos utánzatból 6 darabot, zky Vilmos 1 drb, II. Mátyás kora­ázsef 2 drb. Ottó-féle dénár utánzatot, évay Ferencz a blattniczai lelethez pénzdarabot, három övlemezt és egy fozott bronzból, Gyula Bogojeváról őskori régisége- : 2 csonka kőkalapácsot, 3 agyag szét, 1 agyagkúpot, 2 agyagedény- mtalan agyagdarabot, 2 homokkő emberi alakot ábrázoló agyagszo­bor alsó r ét, 2 csontvázat, 1 bronztűt, 7. özv. x lszky Ferenczné 1 vaskampót, 1 vas­tőrt, 1 rúzs alakú bronzkorongot a Tiszából, 8. Holenia Aranka, Klagenfurtból, br. Ócskái József, Mária Terézia kereszt szalagjának da­rabját fakeretbe foglalva — ajándékoztak. C) Vétel utján szereztetett: 9. 44 drb. középkori bajor és osztrák dénár, 10. Berzeviczy Márton XVI. századi emlékérme, II. Szilágyi Sándor-féle emlékérem ezüst- és bronzból, 12. 1 drb. velenczei 1/i tallér. 13. A német-szt.-péteri bronzleletből: 3 fű­rész, 2 fibula, 1 tekercs, 1 kerék, karikák; a kuvini leletből: bronzedény 2 darabja; a gáji leletből: agyagurna és gránát gyöngyök; az aradi leletből üveggyöngyök; a zimánd-ujfalusi lelet­ből : 3. bronztokos véső, 3 sarló töredék, 1 bronz­rög, 1 karika bronzból, 5 bronzgomb, 1 félhold­alakú csüngő bronzból; a szentesi leletből: át­fúrt kőbalta; a tonczi leletből: átfúrt kőbalta; a tordai leletből: 1 nagy és 3 kisebb dárdavég vasból, ugyanaz bronzból, 5 nyílhegy bronzból, 2 római bronz fibula töredék, 1 csonttfi, 2 bronz disztag (római), 1 csengetyű, 2 agyagmécs, 4 kü­lönböző agyagtárgy. 14. 1 rézkád trébelt virágmotivumokkal dí­szítve, a XVIII-ik századból, 15. 1 csonka bronzkard, 1 kereszt töredéke bronzból, 1 pecsétnyomó sárgarézből, 6 drb. fibula bronzból, 16. 1 arany fejű bronz hajtű római időből, 17. 1 vasnyílcsucs és egy pár kengyel vas, 18. 1 kuruczkori lovászt ábrázoló egykorú festmény színezett másolata, 19. 1 árpádkori s két XVI/XVII. századbeli sarkantyú. III. Állattár. Aj Ajándékok. 1. Gróf Wass Béla 2, 2. dr. Madarász Gyula 3, 3. Bárányos József 7. 4. ifj. Pojlák József 10, 5. dr. Wartha Vincze 6, 6. Kunszt Károly 1, 7. Nozdroviczky Lajos 23, 8. Eltscher Sándor 1, 9. Fónagy József 1, 1( be tartó gombc 6. Cz. két és p bögrét, 1 részt, 1 darabot, i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék