Budapesti Közlöny, 1898. december (32. évfolyam, 277-301. szám)

1898-12-17 / 290. szám

2 A m. kir. pénzügyminister Müller Károly, Kéfer György, Kovácsovics János és Batta Kál­mán díjtalan számgyakornokokat, Tóth Ödön és Kleiner József dijnokokat a pénzügyministeri számvevőséghez, Müller Henrik díjtalan szám­gyakornokot pedig a központi díj- és illeték­kiszabási hivatal mellé rendelt számvevőséghez ideiglenes minőségű segélydijas számgyakorno­kokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Raszipovich József soproni lakost ideiglenes minőségű díjtalan m. kir. pénzügyi számgyakornokká nevezte ki a soproni m. kir. pénzügyi gazgatóság mellé ren­delt számvevőséghez. A m. kir. pénzügyminister Weisz Károly vég­zett bányaakademiai hallgatót ideiglenes minő­ségű bányagyakornokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Schivarz Gerzson igazolványos altisztet ideiglenes minőségű minis- téri irodasegédtisztté kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Fülöp Imre zalaegerszegi állami főgymnasiumi rendes tanárt rendes tanári minőségében véglege­sen megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Czimer Károly szegedi állami felső leányis­kolái igazgatót, továbbá ugyanezen iskolánál mű­ködő Arató Frigyes rendes tanárt és Kuts Gi­zella segédtanitónőt jelenlegi állásukban végle­gesen megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Boga Károly dévai állami tanítóképző intézeti igazgatót jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Biró Béla okleveles tanitót a czo falvi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Balázs József sarmasági ev. ref. kántortanitót a sarmasági állami elemi népiskolához rendes ta­nítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Paulin Károly pancsovai, Kovács György zala­egerszegi, Voith László válaszuti és Hasza Jó­zsef perlaki állami elemi iskolai tanítókat az újpesti állami elemi iskolához jelen minőségük- ben áthelyezte, A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Takácsné Lassner Karola budafoki és Tirczka Klementina újpesti állami elemi iskolai tnnitó- nőket jelen minőségükben kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. belügyminister Szekér Andor m. kir. belügyministeri fogalmazó gyakornokot főis- páni titkárrá, a X. fizetési osztályban, kinevezte és szolgálattételre Békés vármegye főispánja mellé rendelte ki. A m. kir. belűgyminister Bihar vármegyében anyakönyvvezetőkké a tárkányi kerületbe Drá- gos Sándor körjegyzőt, az érsemjénibe Kiss Imre községi jegyzőt, az érkeserüibe Király Béla köz­ségi jegyzőt, a szentjánosiba Papanek Bódog községi jegyzőt, az ártándiba Kajtcz György községi jegyzőt, anyakönyvvezető helyettesekké pedig a vaskohi kerületbe Gezlán György ».-jegy­zőt, a sályiba Dantschel Gyula jegyzői Írnokot, a szombatságiba Párti József s.-jegyzőt, a bor­siba Telegdi Károly tanitót, a rojtiba Popovics Jusztin jegyzői írnokot, a dobrestibe Moga Já­nos gör. keleti tanitót és végül a bajjiba Tatay Ambrus ref. tanitót nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkö­tésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belűgyminister Tolna vármegyében a tamási anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető he­lyettessé Gunther László községi IL-od aljegy­zőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. A m. kir. igazságügyminister Janosch Rudolf nyíregyházi kir. törvényszéki joggyakornokot a nyírbátori kir. járásbírósághoz aljegyzővé ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Karácsonyi János lugosi kir. törvényszéki Írnokot a tere- govai kir. járásbirósághoz segédtelekkönyvveze- tővé nevezte ki. , A m. kir. igazságügyminister a besztercze- bányai kir. törvényszéknél ideiglenes minőségben alkalmazott Gregor Kálmán aljegyzőt ebben az állásában végleg megerősitette. A m. kir. honvédelmi minister folyó évi 82.419/V. sz. alatt kelt rendeletével áthelyeztetnek: 1898. évi deczember 31-ével: a véderőről szóló 1889. évi VI. törvényczikk végrehajtására vonatkozó »Utasítás« II. (honvéd­ségi) Rész, 48. és 50. §-a értelmében a cs. és kir. közös hadsereg tartalékából a m. kir. hon­védség tartalékába, még pedig: a honvéd orvosi tisztikar állományába: a következő segédorvosok: dr. Neumann Gyula, a 19. sz. helyőrségi kórháztól a trencséni 15. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Rimély Dezső, a 16. sz. h. kórháztól a budapesti 1. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Kostiliák Ferencz, a 2. sz. vonat ezredtől a beszterczebányai 16., dr. Patthy Dezső, a 19. sz. gyalog ezredtől a soproni 18., dr. Altmann Zzigmond, a 17. sz. li. kórháztól a trencséni 15., dr. SeJmarz Károly, a 16. sz. gy. e-től a zágrábi 25., dr. Gedeon János, a 3. sz. h. kórháztól v debreczeni 3., dr. Duchon János, a 23. sz. gy. e-től a sza­badkai 6., dr. Szana Sándor, a 61. sz. gy. e-től a lugosi 8. és dr. Chudovszky Mór, az. 5. sz. huszár e-től a budapesti 1. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Teichner Lipót, a 67. sz. gy. e-től a kassai 5. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Borsos Béla, a 7. sz. hadtest tüzér e-től a nagyváradi 4., dr. Erdey Gyula, az 5. sz. gy. e-től a buda­pesti 1., dr. Balkányi Vilmos, a 86. sz. gy. e-től a verseczi 7. és dr. Politzer Jakab, a 3. sz. h. kórháztól a kassai 9. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Horváth Mihály, a 38. sz. gy. e-től a pá­pai 7. és dr. Lovrich József, az 52. sz. gy. e-től a vá- czi 6. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Ferényi József, a 71. sz. gy. e-től a po­zsonyi 13., dr. Steiner József, a 48. sz. gy. e-től a debre­czeni 3. és dr. Kern Géza, a 6. sz. gy. e-től a budapesti 1. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Siklóssy Gyula, a 7. sz. huszár e-től, a budapesti 1. és dr. Keppich Arnold, a 21. sz. hadosztály tüzér e-től a varasdi 10. honvéd huszár ezred tarta­lékába ; dr. Bauer Lajos, a 38. sz. gy. e-től a ver­seczi 17., dr. Szántó József, a 46. sz. gy. e-től a sze­gedi 5., dr. Pándi Kálmán, a 101. sz. gy. e-től a gyu­lai 2., dr .Fürst Mór, a 72. sz. gy. e-től a pozsonyi 13., dr. Holló Arthur, a 86. sz. gy. e-től, a buda­pesti 1., dr. Pivinger Emil, a 12. sz. gy. e-től a nyit- rai 14.. dr. Engel Bódog, a 16. sz. gy. e-től a sop­roni 18., dr. Biberauer Gyula, a 47. sz. gy. e-től a sziszeki 27. és dr. Kelen István, a 16. sz. h. kórháztól az eszéki 28. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Somogyi Lajos, a 29 sz. gy. e-től a kecs­keméti 4. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Schmidt Imre, a 85. sz. gy. e-től a mun­kácsi 11., dr. Kemény Izidor, a 69. sz. gy. e-től a po­zsonyi 13., dr. Singer Lipót, a 38. sz. gy. e-től a buda­pesti 1. és dr. Grün Lipót, a 34. sz. gy. e-től a kassai 9. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Krauss Valter, az 1. sz. vonat e-től a pápai 7. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Deák Ignácz, a 33. sz. gy. e-től a sza­badkai 6. honvéd gyalog ezred tartalékába;- dr. Balogh Dezső, a 8. hadosztály tüzér e-től a budapesti 1 honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Minich Károly, a 12. sz. hadosztály tü­zér e-től a budapesti 1., dr. Hegyi Mózes, a 2. sz. vártüzér zászlóaljtól a kolozsvári 21. és dr. Stern Adolf, a 12. sz. gy. e-től a kassai 9. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Óváry Pál, a 17. sz. hadosztály tüzér e-től a debreczeni 2. honvéd huszár ezred tar­talékába ; dr. Ákos Izidor, az 1. sz. vonat e-től a nyitrai 14., dr. Blau Adolf, ar 78. sz. gy. e-től a pécsi 19. és dr. Horvát Sándor, a 72. sz. gy. e-től a buda­pesti 1. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Tellyesniczky Kálmán, a 16. sz. huszár e-től a kecskeméti 4. és dr. tordai Torday Ferencz, a 14. sz. utász zászlóaljtól a budapesti 1. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Gmelin Ottó, a 16. sz. h. kórháztól a budapesti 1. és dr. Szörényi Zsigmond, a 43. sz. gy. e-től a lugosi 8. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Zsivkovits Aladár, a 13. sz. dragonyos ezredtől a debreczeni 2. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Szőke István, a 82. sz. gy. e-től a székes- fehérvári 17., dr. Wittausch Ferencz, a 16. sz. gy. e-től a zágrábi 25. és dr. Botstiber Alajos, a 18. sz. h. kórháztól a pozsonyi 13. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Kronberger Vilmos, a 6. sz. huszár e-től a pécsi 8. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Vajda Károly, a 16. sz. h. kórháztól az eszéki 28., dr. Stojakovics Jefta, a 6. sz. gy. e-től a károly vár ősi 26., dr. Bartha Gusztáv, a 32. sz. gy. e-től a gyulai 2., dr. Wolf Henrik, a 63. sz. gy. e-től a pozso­nyi 13. és dr. Popoviciu Miklós, a 37. sz. gy. e-től a nagyváradi 4. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Matavovszky Zsigmond, a 32. sz. gy. e-től a szegedi 3. és dr. Comsia Miklós, a 64. sz. gy. e-től a marosvásárhelyi 9. honvéd huszár ezred tarta­lékába ; dr. Komáromi Dezső, a 17. sz. hadosztály tüzér e-től a debreczeni 3. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Schnitzer Rezső, a 12. zsidás e-től a kassai 5. és dr. TJngár Géza, a 2. sz. huszár e-től a pécsi 8. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Longauer Kálmán, a 6. sz. hadtest tüzér e-től a nyitrai 14. honvéd gyalog ezred tartalékába; dr. Ötves Gergely, az 1. huszár e-től a maros­vásárhelyi 9. honvéd huszár ezred tartalékába; dr. Székely Géza, a 39. sz. gy. ezredtől a budapesti 1, dr. Kincs Miklós, a 43. sz. gy. ezredtől a debreczeni 3.,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék